Facebook
Bilans 2020

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2019  »  Pozostałe zagadnienia  »   Składanie e-sprawozdań finansowych do KRS UWAGA! Zmiana terminów

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Składanie e-sprawozdań finansowych do KRS UWAGA! Zmiana terminów

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (506) z dnia 20.01.2020

Rodzaje dokumentów finansowych składanych do KRS oraz jednostki zobowiązane do ich złożenia zostały wymienione w art. 69 ustawy o rachunkowości. Z kolei zasady składania tych dokumentów do KRS regulują przepisy ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1500 ze zm.).

W świetle art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości kierownik jednostki składa we właściwym rejestrze sądowym roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania, jeżeli podlegało ono badaniu, odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty, a także sprawozdanie z działalności w przypadku jednostek zobligowanych do sporządzenie tego sprawozdania - w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Jeśli np. sprawozdanie finansowe spółki z o.o. za 2019 r. zostanie zatwierdzone 10 czerwca 2020 r., to należy je złożyć do rejestru przedsiębiorców KRS do 25 czerwca 2020 r. W sytuacji natomiast, gdy sprawozdanie finansowe za 2019 r. nie zostanie zatwierdzone do 30 czerwca 2020 r., należy je złożyć w rejestrze sądowym w ciągu 15 dni po tym terminie, a także 15 dni po jego zatwierdzeniu wraz z dokumentami, o których mowa wyżej (por. art. 69 ust. 2 ww. ustawy).

UWAGA! Zmiana terminów (czytaj więcej)

Zestawienie podmiotów zobowiązanych do składania sprawozdań finansowych
oraz innych wymaganych dokumentów do KRS
Podmioty wpisywane do rejestru
przedsiębiorców KRS według art. 36
ustawy o KRS
Dokumenty składane do KRS według art. 69
ustawy o rachunkowości w ciągu 15 dni
od dnia zatwierdzenia sprawozdania
- spółki jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne,
- spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki europejskie,
- europejskie zgrupowania interesów gospodarczych,
- spółdzielnie, spółdzielnie europejskie, przedsiębiorstwa państwowe, instytuty badawcze, instytucje gospodarki budżetowej,
- towarzystwa reasekuracji wzajemnej, główne oddziały zagranicznych zakładów reasekuracji, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń,
- oddziały przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium RP,
- inne osoby prawne, jeżeli wykonują działalność gospodarczą i podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz SP ZOZ
- roczne sprawozdanie finansowe i roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej,
- sprawozdanie z badania, jeżeli sprawozdanie podlegało obowiązkowi badania przez firmę audytorską, na podstawie przepisów o rachunkowości,
- odpis uchwały bądź postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej oraz podziale zysku lub pokryciu straty,
- sprawozdanie z działalności - dotyczy to jednostek określonych w art. 49 ust. 1 ustawy o rachunkowości,
- sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej oraz skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej - dotyczy to jednostek określonych w art. 63f ust. 1 lub art. 63g ust. 1 ww. ustawy

Dodajmy, iż na podstawie art. 69 ust. 4 ustawy o rachunkowości kierownik jednostki dominującej niesporządzającej skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z art. 56 ust. 2 ww. ustawy, składa we właściwym rejestrze sądowym przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego skonsolidowane sprawozdanie finansowe jednostki dominującej wyższego szczebla wraz ze sprawozdaniem z badania oraz skonsolidowane sprawozdanie z działalności jednostki dominującej wyższego szczebla. Dokumenty te należy złożyć w ciągu 30 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania, o którym mowa w pkt 1, nie później niż w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego jednostki dominującej niesporządzającej skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Według przepisów ustawy o KRS złożenie dokumentów, o których mowa w art. 69 ustawy o rachunkowości, następuje przez zgłoszenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego do tego celu przez Ministerstwo Sprawiedliwości na stronie: https://ekrs.ms.gov.pl/. System ten umożliwia podmiotom wpisanym do KRS zgłoszenie sprawozdania finansowego oraz innych dokumentów:

 • bezpłatnie bezpośrednio do Repozytorium Dokumentów Finansowych (RDF); zgłoszenie odbywa się bez udziału sądu i nie podlega opłatom sądowym,
   
 • odpłatnie poprzez portal "S24 - Rejestracja spółki i inne wnioski" - dotyczy przedsiębiorców niemających możliwości skorzystania z opcji bezpłatnego złożenia dokumentów finansowych - w przypadkach wymienionych w art. 19e ust. 7 i 7b ustawy o KRS (np. ze względu na brak PESEL).

Przypominamy, iż w celu bezpłatnego złożenia dokumentów finansowych wymagane jest posiadanie konta w systemie. Do logowania do systemu uprawnia konto założone na portalu eKRS w systemie S24. W przypadku nieposiadania konta należy je utworzyć. Konto można utworzyć wchodząc do systemu S24 na stronie głównej portalu eKRS. Sprawozdania finansowe oraz sprawozdanie z badania - po ich zamieszczeniu w RDF - są przesyłane do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych (por. art. 20 ust. 1g ustawy o KRS). Oznacza to, że podatnicy wpisani do rejestru przedsiębiorców KRS nie muszą już składać oddzielnie sprawozdania finansowego i sprawozdania z badania do organów skarbowych. W tym przypadku to KRS przekaże te sprawozdania do odpowiednich organów skarbowych.

Uwaga: Ministerstwo Sprawiedliwości na swojej stronie internetowej zamieściło informację, iż 21 sierpnia 2019 r. udostępniono nową wersję systemu RDF. Umożliwia ona złożenie rocznego sprawozdania finansowego spółki osobowej powstałej w wyniku przekształcenia, o którym mowa w art. 12 ust. 3 pkt 1 ustawy o rachunkowości - czyli za okres wcześniejszy od daty rejestracji w KRS spółki przekształconej (gdy nie nastąpiło zamknięcie ksiąg rachunkowych).

Forma dokumentów finansowych składanych do KRS
Ustrukturyzowana
(format XML)
Nieustrukturyzowana
(np. plik PDF)
Nie ma obowiązku
postaci elektronicznej
(można dołączyć skan
dokumentu)
- sprawozdanie finansowe podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS, niesporządzone zgodnie z MSR,
- skonsolidowane sprawozdania finansowe niesporządzone zgodnie z MSR

 

- dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania (z wyjątkiem noty podatkowej),
- sprawozdania finansowe sporządzone zgodnie z MSR oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe sporządzone zgodnie z MSR,
- sprawozdanie z działalności,
- sprawozdanie z badania,
- sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej oraz skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej
- uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego lub skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego,
- uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty

Zgłoszenie stosownych dokumentów do KRS - według art. 19e ust. 2 ustawy o KRS - opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym co najmniej jedna osoba fizyczna, której numer PESEL jest ujawniony w KRS, wpisana jako uprawniona samodzielnie lub łącznie z innymi osobami do reprezentowania podmiotu, prokurent, syndyk, zarządca w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo likwidator. Na podstawie art. 19e ust. 3a ustawy o KRS, zgłoszenia dokumentów finansowych za podmiot wpisany do KRS może także dokonać adwokat, radca prawny lub prawnik zagraniczny (tj. profesjonalny pełnomocnik), których dane Naczelna Rada Adwokacka i Krajowa Rada Radców Prawnych udostępniła sądom i Ministrowi Sprawiedliwości za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o ile w systemie tym ujawniony jest ich numer PESEL i są oni umocowani do dokonania zgłoszenia. W takim przypadku profesjonalny pełnomocnik powołuje się na udzielone mu pełnomocnictwo oraz podpisuje zgłoszenie kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Aktywne druki i formularze Sprawozdania finansowe w postaci
elektronicznej można sporządzić
w Programie DRUKI Gofin

Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie, że dołączone do zgłoszenia dokumenty spełniają wymogi określone w ustawie o rachunkowości (por. art. 19e ust. 6 ustawy o KRS). Zgłoszenie podlega automatycznej weryfikacji za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w zakresie:

 • określonym w ust. 2 i ust. 6, tzn. w zakresie złożonych podpisów i złożenia oświadczenia o spełnieniu przez dołączone dokumenty wymogów ustawy o rachunkowości,
   
 • statusu zgłaszającego jako adwokata, radcy prawnego i prawnika zagranicznego w przypadku określonym w ust. 3a ustawy o KRS.

W przypadku negatywnej weryfikacji zgłoszenia przez system teleinformatyczny powodującej niemożność skorzystania z bezpłatnego składania dokumentów do RDF, dokumenty finansowe należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, wraz z wnioskiem o wpis w rejestrze przedsiębiorców wzmianek o złożeniu dokumentów albo z wnioskiem o przyjęcie tych dokumentów do RDF (por. art. 19e ust. 7 ustawy o KRS). Taką możliwość dla wszystkich podmiotów wpisanych do KRS udostępnia portal S24. Są to jednak wnioski płatne.

Dodajmy, iż do zgłoszenia niektórych dokumentów do KRS (zarówno w trybie bezpłatnym jak i w trybie płatnym) można dołączyć ich kopie podpisane przez upoważnione osoby (por. art. 19e ust. 3, 3b oraz 7a ustawy o KRS). Dotyczy to przede wszystkim następujących dokumentów:

 • uchwały bądź postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz podziale zysku lub pokryciu straty,
   
 • dokumentów, o których mowa w ustawie o rachunkowości w art. 69 ust. 1c i 1d (tj. sprawozdania finansowego, w tym skonsolidowanego oraz sprawozdania z działalności, a także sprawozdania z badania oddziałów instytucji kredytowych lub finansowych) oraz ust. 4 (tj. skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania z działalności jednostki dominującej wyższego szczebla).

Zatem generalnie przedsiębiorcy wpisani do rejestru przedsiębiorców KRS muszą przekazać dokumenty finansowe do elektronicznego repozytorium (RDF). Jedynie spółki jawne i partnerskie bez pełnej księgowości muszą poinformować sąd rejestrowy o braku takich obowiązków stosownie do treści art. 70a ustawy o rachunkowości. Przepis ten stanowi bowiem, że kierownik jednostki będącej spółką jawną osób fizycznych lub spółką partnerską, której przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły mniej niż równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro i która nie stosuje zasad rachunkowości, składa we właściwym rejestrze sądowym w terminie 6 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego. Obowiązek składania oświadczenia o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego powinien być realizowany corocznie po zakończeniu danego roku obrotowego. Jak wynika z treści art. 19e ust. 8 ustawy o KRS, do złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 70a ustawy o rachunkowości, stosuje się odpowiednio przepisy art. 19e ust. 1, 2 i 7 ustawy o KRS. Oznacza to, że musi być ono złożone drogą elektroniczną w trybie zgłoszenia za pośrednictwem wskazanego wcześniej systemu RDF. Generalnie złożenie takiego oświadczenia jest bezpłatne, przy czym podlega automatycznej weryfikacji za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Pozostałe zagadnienia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.