Facebook
Bilans 2020

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2019  »  Pozostałe zagadnienia  »   Kiedy małe fundacje mogą nie sporządzać sprawozdań finansowych?

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Kiedy małe fundacje mogą nie sporządzać sprawozdań finansowych?

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 1 (1044) z dnia 1.01.2020

Zgodnie z nowelizacją art. 27 ust. 2 ustawy o PDOP, podmioty niewpisane do rejestru przedsiębiorców KRS mają obowiązek przekazania do Szefa KAS sprawozdań finansowych sporządzonych w wersji elektronicznej według struktur logicznych. Czy w związku z tym mała fundacja prowadząca ewidencję uproszczoną musi również sporządzić i przekazywać sprawozdanie w tej formie?

Małe organizacje pozarządowe od 2016 r. mogą nie prowadzić ksiąg rachunkowych po spełnieniu określonych kryteriów. Tym samym nie dotyczy ich obowiązek przekazywania sprawozdania finansowego do Szefa KAS.

Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów prowadzona przez fundację

Ustawa o rachunkowości generalnie obejmuje swoimi regulacjami wszystkie jednostki posiadające osobowość prawną, w tym także i fundacje (por. art. 2 ust. 1 pkt 1). Niemniej jednak dla małych organizacji pozarządowych od 2016 r. ustawa ta przewiduje (art. 2 ust. 5) możliwość prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów (dotyczy to również fundacji). Ustawa o rachunkowości w zakresie jednostek mogących stosować to uproszczenie odsyła do art. 10a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W myśl tej regulacji, organizacje pozarządowe, z wyłączeniem spółek kapitałowych, oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą prowadzić uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów, jeżeli:

1) działają w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

2) nie prowadzą działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców,

3) nie posiadają statusu organizacji pożytku publicznego,

4) osiągają przychody wyłącznie z tytułu:

  • działalności nieodpłatnej pożytku publicznego z tytułu składek członkowskich, darowizn, zapisów, spadków, dotacji, subwencji, przychodów pochodzących z ofiarności publicznej,
    
  • działalności odpłatnej pożytku publicznego z tytułu sprzedaży towarów i usług,
    
  • sprzedaży, najmu lub dzierżawy składników majątkowych,
    
  • odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych lub rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, prowadzonych w związku z wykonywaną działalnością, w tym także odsetek od lokat terminowych oraz innych form oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, tworzonych na tych rachunkach;

5) w roku poprzedzającym rok wyboru prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów osiągnęły przychody wyłącznie z tytułów, o których mowa w ww. pkt 4, w wysokości nieprzekraczającej 100.000 zł (ten limit przychodów nie ma zastosowania do roku, w którym jednostka rozpoczęła działalność).

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zawiera dodatkowe regulacje, zgodnie z którymi małe organizacje pozarządowe (spełniające ww. kryteria) mogą prowadzić uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów dopiero po uzyskaniu zgody organu zatwierdzającego (w znaczeniu art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o rachunkowości) w tym zakresie.

Mała organizacja pozarządowa ma także obowiązek zawiadomienia o wyborze prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego, w którym rozpoczyna prowadzenie ww. ewidencji. Natomiast w przypadku jednostek rozpoczynających działalność, zawiadomienie to powinno zostać złożone 30 dni od dnia jej rozpoczęcia.

Jednostka zawiadamia również naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym w terminie 14 dni od końca ostatniego miesiąca podatkowego, w którym prowadzi uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów, o:

1) rezygnacji z prowadzenia tej ewidencji,

2) niespełnieniu powyżej przedstawionych kryteriów.

Minister Finansów w rozporządzeniu w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego określił sposób prowadzenia tej ewidencji oraz warunki, jakim powinna ona odpowiadać dla prawidłowego określenia zobowiązań podatkowych, mając na uwadze zakres oraz cel działania podmiotów prowadzących ewidencję. Ma ona charakter ewidencji dla celów podatku dochodowego (na wzór podatkowej księgi przychodów i rozchodów). A zatem w takiej sytuacji organizacja pozarządowa nie prowadzi ksiąg rachunkowych i nie sporządza sprawozdania finansowego, zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Przekazywanie sprawozdań finansowych do Szefa KAS

Obowiązująca od 1 stycznia 2020 r. nowelizacja, o której mowa w pytaniu, została wprowadzona ustawą z dnia 11 września 2019 r. o uchyleniu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1978). W ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych w art. 27 dokonano zmian polegających na tym, że podatnicy obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego, z wyłączeniem podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przekazują, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefowi KAS sprawozdanie wraz ze sprawozdaniem z badania, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, a spółki - także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie finansowe jest sporządzane w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej udostępnianej na podstawie art. 45 ust. 1g lub 1h ustawy o rachunkowości. Obowiązek złożenia sprawozdania z badania nie dotyczy podatników, których sprawozdania finansowe, na podstawie odrębnych przepisów, są zwolnione z obowiązku badania.

Sprawozdania te Szef KAS udostępnia naczelnikom urzędów skarbowych, naczelnikom urzędów celno-skarbowych, dyrektorom izb administracji skarbowej oraz ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.

Ponieważ małe organizacje pozarządowe prowadzące uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów, o której mowa wyżej, nie stosują ustawy o rachunkowości, tj. nie prowadzą ksiąg rachunkowych oraz nie sporządzają sprawozdań finansowych, to nie mają do nich zastosowania ww. przepisy ustawy o PDOP. Oznacza to, że fundacja, która prowadzi uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów (oczywiście po spełnieniu ww. wymogów), nie ma obowiązku sporządzania i przekazywania sprawozdania, o którym mowa w ww. art. 27 ust. 2 ustawy o PDOP.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Pozostałe zagadnienia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.