Facebook
Bilans 2020

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2019  »  Pozostałe zagadnienia  »   Uproszczenia w zakresie sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Uproszczenia w zakresie sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (505) z dnia 1.01.2020

Spółka z o.o. "A" posiada 60% udziałów w spółce z o.o. "B" i 40% udziałów w spółce z o.o. "C". We wszystkich spółkach stanowisko prezesa pełni ta sama osoba - zarząd jest jednoosobowy. Czy ww. spółki tworzą grupę kapitałową? Na 30 września 2019 r. przychody spółki "A" wyniosły: 73 mln zł, spółki "B": 7 mln zł, a spółki "C" 0. Suma bilansowa w spółce "A" wyniosła: 91 mln zł, w spółce "B": 31 mln zł, a w spółce "C" 0. W spółce "A" zatrudnione były 164 osoby, w spółce "B" 22 osoby, a spółka "C" nie zatrudniała pracowników. Czy według powyższych danych (są to dane za 3 kwartał, a więc liczby te na pewno wzrosną w odniesieniu do kwoty przychodu do końca roku) spółka "A" powinna sporządzić sprawozdanie skonsolidowane za 2019 r.?

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej sporządza - w myśl przepisów art. 55 ust. 1 ustawy o rachunkowości - jednostka dominująca, mająca siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Sprawozdanie to obejmuje dane jednostki dominującej i jednostek od niej zależnych wszystkich szczebli, bez względu na ich siedzibę, zestawione w taki sposób, jakby grupa kapitałowa stanowiła jedną jednostkę.

W świetle ustawy o rachunkowości grupę kapitałową tworzą jednostka dominująca wraz z jednostkami zależnymi (art. 3 ust. 1 pkt 44). Jednostką zależną jest jednostka będąca spółką handlową lub podmiotem utworzonym i działającym zgodnie z przepisami obcego prawa handlowego, kontrolowaną przez jednostkę dominującą (art. 3 ust. 1 pkt 39). Natomiast jednostką dominującą (art. 3 ust. 1 pkt 37) jest jednostka będąca spółką handlową lub przedsiębiorstwem państwowym, sprawującą kontrolę nad inną jednostką, a w szczególności:

1) posiadającą bezpośrednio lub pośrednio przez udziały większość ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym innej jednostki (zależnej), także na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu, wykonującymi swe prawa głosu zgodnie z wolą jednostki dominującej, lub

2) będącą udziałowcem jednostki zależnej i uprawnioną do kierowania polityką finansową i operacyjną tej jednostki zależnej w sposób samodzielny lub przez wyznaczone przez siebie osoby lub jednostki na podstawie umowy zawartej z innymi uprawnionymi do głosu, posiadającymi na podstawie statutu lub umowy spółki, łącznie z jednostką dominującą, większość ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym, lub

3) będącą udziałowcem jednostki zależnej i uprawnioną do powoływania i odwoływania większości członków organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących innej jednostki zależnej, lub

4) będącą udziałowcem jednostki zależnej, której więcej niż połowę składu organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących w poprzednim roku obrotowym, w ciągu bieżącego roku obrotowego i do czasu sporządzenia sprawozdania finansowego za bieżący rok obrotowy stanowią osoby powołane do pełnienia tych funkcji w rezultacie wykonywania przez jednostkę dominującą prawa głosu w organach tej jednostki zależnej, chyba że inna jednostka lub osoba ma w stosunku do tej jednostki zależnej prawa, o których mowa w lit. a, c lub e lub

5) będąca udziałowcem jednostki zależnej i uprawnioną do kierowania polityką finansową i operacyjną tej jednostki zależnej, na podstawie umowy zawartej z tą jednostką zależną albo statutu lub umowy tej jednostki zależnej.

Przez sprawowanie kontroli nad inną jednostką rozumie się zdolność jednostki do kierowania polityką finansową i operacyjną innej jednostki, w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych z jej działalności (por. art. 3 ust. 1 pkt 34 ustawy o rachunkowości).

Z pytania wynika, że spółka z o.o. "A" posiada 60% udziałów w spółce z o.o. "B" i 40% w spółce z o.o. "C". Oznacza to, że spółka "A" jest jednostką dominującą w stosunku do spółki "B", biorąc pod uwagę procent posiadanych udziałów. W związku z tym powinna - co do zasady - sporządzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej. Natomiast jeżeli chodzi o spółkę "C", to należy ustalić, czy jest ona jednostką zależną w kontekście zdolności spółki "A" do kierowania jej polityką finansową i operacyjną, w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych z jej działalności (do 30 września 2019 r. spółka "C" nie wykazywała żadnej aktywności gospodarczej).

Ustawa o rachunkowości w art. 56 ust. 1 daje także możliwość niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, jeżeli na dzień bilansowy roku obrotowego oraz na dzień bilansowy roku poprzedzającego rok obrotowy łączne dane jednostki dominującej oraz wszystkich jednostek zależnych każdego szczebla:

1) przed dokonaniem wyłączeń konsolidacyjnych, o których mowa w art. 60 ust. 2 i 6, nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:

a) 38.400.000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,

b) 76.800.000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,

c) 250 osób - w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty;

2) po dokonaniu wyłączeń konsolidacyjnych, o których mowa w art. 60 ust. 2 i 6, nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:

a) 32.000.000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,

b) 64.000.000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,

c) 250 osób - w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty.

Omówione zasady dotyczą generalnie jednostki dominującej i jej wszystkich jednostek zależnych. Aby jednostka dominująca mogła skorzystać z możliwości zastosowania tego uproszczenia w zakresie skonsolidowanego sprawozdania finansowego, nie mogą zostać przekroczone określone progi, zarówno na dzień bilansowy roku obrotowego, jak i na dzień bilansowy roku poprzedzającego rok obrotowy. Powyższe regulacje art. 56 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 wskazane jest czytać rozłącznie, a mianowicie jednostka dominująca, aby mogła nie sporządzać skonsolidowanego sprawozdania finansowego musi spełnić kryteria sumy aktywów bilansu, przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz zatrudnienia, określone bądź w ww. pkt 1 bądź pkt 2, tj. przed dokonaniem wyłączeń konsolidacyjnych lub po dokonaniu wyłączeń konsolidacyjnych. Oznacza to, że jeżeli ww. wielkości zostały przekroczone, to jednostka dominująca powinna sporządzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

Spółka "A", jako jednostka dominująca, może nie sporządzać skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019 r., w sytuacji gdy łączne dane jednostki dominującej oraz wszystkich jednostek zależnych każdego szczebla za 2018 r. i 2019 r. nie przekroczyły co najmniej dwóch z trzech wielkości wskazanych w art. 56 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

Z informacji zawartych w pytaniu wynika, że za trzy kwartały 2019 r.:

 • przychody spółki "A" i "B" wyniosły: 80 mln zł (spółka "C" nie osiągnęła przychodów),
   
 • suma aktywów spółki "A" i "B" wyniosła: 122 mln zł (spółka "C" nie posiada aktywów),
   
 • średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w spółce "A" i "B" wyniosło: 186 osób (spółka "C" nie zatrudniała pracowników).

Uwzględniając powyższe dane można stwierdzić, iż za 2019 r. zostały przekroczone progi w zakresie wielkości przychodów i sumy aktywów bilansu. Brak natomiast informacji o 2018 r.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Pozostałe zagadnienia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.