Facebook
Bilans 2021

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2021  »  Sporządzanie sprawozdania finansowego  »   Prezentacja zysku i straty z lat ubiegłych w zestawieniu zmian w kapitale ...
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Prezentacja zysku i straty z lat ubiegłych w zestawieniu zmian w kapitale własnym

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (557) z dnia 1.03.2022

Spółka z o.o. na koniec 2020 r. posiadała niepodzielony zysk z lat ubiegłych w wysokości 300 tys. zł i wykazała stratę za 2020 r. w wysokości 500 tys. zł. W 2021 r. wspólnicy podjęli uchwałę o pokryciu straty za 2020 r. zyskiem z lat ubiegłych. Jako nierozliczona strata pozostało 200 tys. zł. Jak przedstawić te zdarzenia w zestawieniu zmian w kapitale (funduszu) własnym za 2021 r.?

1. Charakterystyka pozycji zestawienia zmian w kapitale własnym, dotyczących wyniku z lat ubiegłych

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym jest uzupełnieniem informacji o kapitale własnym zawartych w pasywach bilansu. Dostarcza użytkownikom sprawozdań finansowych informacji o strukturze kapitału jednostki i jego zmianach, jakie miały miejsce w trakcie roku obrotowego oraz roku poprzedzającego ten rok obrotowy. Sporządza się go co najmniej ze szczegółowością określoną w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości.

Dane wykazywane w zestawieniu zmian w kapitale (funduszu) własnym obejmują stany składników kapitału na początek bieżącego i poprzedniego okresu, zmiany (tj. zwiększenia i zmniejszenia) jakie w tych okresach miały miejsce oraz stany na koniec okresów.

Informacje prezentowane w zestawieniu zmian w kapitale (funduszu) własnym przedstawione na początek i koniec okresu powinny być zgodne z odpowiadającymi im danymi zawartymi w pasywach bilansu w części A. "Kapitał (fundusz) własny". Przy sporządzaniu obu elementów składowych sprawozdania finansowego obowiązują bowiem takie same kryteria klasyfikacji kapitałów (funduszy).

Jeśli jednostka sporządza zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, to dane dotyczące wyników finansowych z lat ubiegłych prezentuje w następujących pozycjach tego sprawozdania:

Fragment zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
   5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
   5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
   5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
   5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu
   5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
   5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
   5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu

Pozycja 5. "Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu" w kolumnach dotyczących danych sprawozdawczych jest sumą pozycji 5.7. "Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu" oraz pozycji 6. "Wynik netto" za poprzedni rok obrotowy i jest równa wynikającej z pasywów bilansu za ubiegły rok obrotowy sumie pozycji A.V. "Zysk (strata) z lat ubiegłych" oraz A.VI. "Zysk (strata) netto". Tym samym na wynik finansowy jednostki wpływ mają dwie pozycje zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, mianowicie wyniki lat ubiegłych oraz wynik roku bieżącego.

W podporządkowanych wierszach wyniku z lat ubiegłych odrębnie wykazuje się zysk z lat ubiegłych na początek okresu (pozycja 5.1) oraz stratę z lat ubiegłych na początek okresu (pozycja 5.4). W pozycjach 5.1. "Zysk z lat ubiegłych na początek okresu" oraz 5.4. "Strata z lat ubiegłych na początek okresu" prezentuje się odpowiednio:

a) zysk lub stratę, które wynikają z zatwierdzonych w poprzednich okresach sprawozdań finansowych w postaci:

 • zysku, co do którego właściciele nie podjęli decyzji o jego rozdysponowaniu,
 • zysku, który zgodnie z podjętą uchwałą został przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego, ale na 1 stycznia podwyższenie to nie zostało zarejestrowane w KRS,
 • straty, która będzie pokryta przyszłymi zyskami lub poprzez obniżenie kapitału zakładowego, ale na 1 stycznia obniżenie to nie zostało jeszcze zarejestrowane w KRS,

b) zysk lub stratę za poprzedni rok obrotowy, w odniesieniu do których na 1 stycznia wspólnicy nie mogli podjąć decyzji o ich podziale lub pokryciu, gdyż jak wynika z art. 53 ust. 3 i 4 ustawy o rachunkowości podział lub pokrycie wyniku finansowego netto jednostek może nastąpić po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający, a w przypadku, gdy sprawozdanie finansowe podlega badaniu, to podział lub pokrycie wyniku finansowego netto musi poprzedzić wyrażenie przez biegłego rewidenta opinii o tym sprawozdaniu bez zastrzeżeń lub z zastrzeżeniami.

Zarówno zyski, jak i straty z lat ubiegłych, na początek okresu koryguje się o skutki zmian przyjętych zasad (polityki) rachunkowości oraz skutki istotnych błędów, o których mowa w art. 54 ust. 3 ustawy o rachunkowości. Zaprezentowanie w odrębnych pozycjach zestawienia zmian zasad (polityki) rachunkowości oraz skutków istotnych błędów popełnionych w poprzednich latach obrotowych, wykrytych i wprowadzonych do ksiąg rachunkowych tego roku obrotowego, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe, daje możliwość ustalenia wysokości zysku lub straty, jaka powinna być wykazana, gdyby nie zmieniono zasad (polityki) rachunkowości lub (i) nie popełniono istotnych błędów.

W pozycji 5.2. "Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach" ujmuje się zysk z lat ubiegłych po uwzględnieniu korekt wynikających ze zmian zasad (polityki) rachunkowości, jak i popełnionych istotnych błędów. W odrębnych wierszach tej pozycji podaje się kwoty wpływające na zmianę zysku z lat ubiegłych na początek okresu wyodrębniając tytuły zwiększeń i zmniejszeń. Z reguły podstawą zmniejszeń i zwiększeń w tej pozycji są decyzje zawarte w uchwałach o podziale zysku. Zwiększenia mogą być spowodowane m.in. podziałem zysku z lat ubiegłych, a zmniejszenia wypłatą dywidendy, przeznaczeniem zysku na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego, pokryciem straty za poprzednie lata obrotowe, przeznaczeniem zysku na umorzenie udziałów.

Z kolei w pozycji 5.3. "Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu" przedstawia się kwotę zysku ustaloną na dzień bilansowy, równą wielkości zysku wykazanej w pasywach bilansu.

W następnej pozycji, tj. 5.5. "Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach" prezentuje się stratę z lat ubiegłych po uwzględnieniu korekt wynikających ze zmian zasad (polityki) rachunkowości oraz popełnionych istotnych błędów. W odrębnych wierszach tej pozycji podaje się kwoty powodujące zmianę straty z lat ubiegłych. Tytuły zmniejszeń i zwiększeń tej pozycji prezentuje się głównie w oparciu o decyzje zawarte w uchwałach o pokryciu straty. Zwiększenia straty dotyczą m.in. przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia. Zwiększenie straty z lat ubiegłych może również nastąpić w wyniku straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznajdującej pokrycia w kapitale zapasowym. Zmniejszenia straty z lat ubiegłych mogą dotyczyć pokrycia tej straty z zysku, z kapitałów (zapasowego i rezerwowego), w drodze obniżenia kapitału podstawowego, czy w ramach dopłat wspólników.

W pozycji 5.6. "Strata z lat ubiegłych na koniec okresu" przedstawia się wielkość straty ustaloną na dzień bilansowy, która powinna być równa kwocie straty wykazanej w pasywach bilansu w pozycji "Zysk (strata) z lat ubiegłych".

Prezentowana w pozycji 5.7. "Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu" kwota stanowi wielkość zysku wynikającą z pozycji 5.3, pomniejszoną o wielkość straty wynikającą z pozycji 5.6.


2. Przykład zestawienia zmian w kapitale własnym sporządzonego przez spółkę z o.o. za 2021 r.

Ujęcie zysków i strat z lat ubiegłych w zestawieniu zmian w kapitale (funduszu) własnym przedstawia poniższy przykład liczbowy.

Przykład

I. Założenia:

 1. Kapitał zakładowy spółki z o.o. wynosi: 1.000.000 zł.
 2. Na koniec 2020 r. niepodzielony zysk za 2019 r. wynosił: 300.000 zł. Z kolei za 2020 r. spółka poniosła stratę w wysokości: 500.000 zł.
 3. W 2021 r. wspólnicy spółki podjęli uchwałę o pokryciu części straty za 2020 r. niepodzielonym zyskiem z lat ubiegłych w wysokości: 300.000 zł. Po rozliczeniu wyniku finansowego za 2020 r. w księgach rachunkowych 2021 r. pozostała nierozliczona strata w wysokości: 200.000 zł.
 4. W 2021 r. spółka osiągnęła zysk w wysokości: 100.000 zł, który zostanie w całości przeznaczony na pokrycie straty za 2020 r.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
Zapisy w księgach 2021 r.
1. PK - przeksięgowanie wyniku finansowego za 2020 r. (strata) 500.000 zł 82 86
2. PK - częściowe pokrycie straty za 2020 r. niepodzielonym zyskiem z lat ubiegłych zgodnie z uchwałą wspólników 300.000 zł 82 82

III. Księgowania:

Przykład zestawienia zmian w kapitale własnym sporządzonego przez spółkę z o.o. za 2021 r.

IV. Kapitał własny wykazywany w bilansach sporządzonych w latach 2019-2021:

Pozycja Wyszczególnienie Stan na
31 grudnia 2019 r. (w złotych)
Stan na
31 grudnia 2020 r. (w złotych)
Stan na
31 grudnia 2021 r. (w złotych)
Pasywa
A. Kapitał (fundusz) własny 1.300.000 800.000 900.000
I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1.000.000 1.000.000 1.000.000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy 0 0 0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0 0 0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0 0 0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 300.000 (-) 200.000
VI. Zysk (strata) netto 300.000 (-) 500.000 100.000
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0

V. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za 2021 r.:

Pozycja Wyszczególnienie Dane za 2020 r. (w złotych) Dane za 2021 r. (w złotych)
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 1.300.000 800.000
     - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości    
     - korekty błędów    
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 1.300.000 800.000
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1.000.000 1.000.000
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego    
    a) zwiększenie (z tytułu)    
     - wydania udziałów (emisji akcji)    
    b) zmniejszenie (z tytułu)    
     - umorzenia udziałów (akcji)    
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1.000.000 1.000.000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu  0 0
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0 0
    a) zwiększenie (z tytułu)    
     - emisji akcji powyżej wartości nominalnej    
     - podziału zysku (ustawowo)    
     - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)    
    b) zmniejszenie (z tytułu)    
     - pokrycia straty    
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0 0
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny    
    a) zwiększenie (z tytułu)    
    b) zmniejszenie (z tytułu)    
     - zbycia środków trwałych    
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0 0
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych    
    a) zwiększenie (z tytułu)    
    b) zmniejszenie (z tytułu)    
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0 0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 300.000 300.000
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 300.000 300.000
     - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości    
     - korekty błędów    
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 300.000 300.000
    a) zwiększenie (z tytułu)    
    b) zmniejszenie (z tytułu)   300.000
     - pokrycie straty za 2020 r.   300.000
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 300.000 0
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 (-) 500.000
     - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości    
     - korekty błędów    
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0 (-) 500.000
    a) zwiększenie (z tytułu)    
     - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia    
    b) zmniejszenie (z tytułu)   300.000
     - pokrycia straty niepodzielonym zyskiem z lat ubiegłych   300.000
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 (-) 200.000
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 300.000 (-) 200.000
6. Wynik netto (-) 500.000 100.000
    a) zysk netto   100.000
    b) strata netto (-) 500.000  
    c) odpisy z zysku    
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 800.000 900.000
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) - 900.000
Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Sporządzanie sprawozdania finansowego - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.