Facebook
Bilans 2021

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2021  »  Sporządzanie sprawozdania finansowego  »   Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowych według załącznika nr 6
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowych według załącznika nr 6

Dodatek do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 (557) z dnia 1.03.2022
1. Informacje wykazywane w bilansie

W bilansie sporządzanym według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości organizacje pozarządowe przedstawiają tylko główne pozycje oznaczone wielkimi literami oraz cyframi rzymskimi. W przypadku aktywów następuje tradycyjny podział na "Aktywa trwałe" (pozycja A) i "Aktywa obrotowe" (pozycja B) - wyłącznie w postaci syntetycznej, tzn. wykazuje się pozycje oznaczone cyframi rzymskimi bez ich uszczegóławiania. Po stronie aktywów w pozycji C ujawnia się należne wpłaty na fundusz statutowy. Są to zadeklarowane wpłaty na fundusz statutowy, które do dnia bilansowego nie zostały wpłacone w pełnej wysokości. Natomiast pasywa bilansu w organizacjach pozarządowych zostały podzielone na pozycję "Fundusz własny" oraz pozycję "Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania".

Bilans zaprezentowany w załączniku nr 6 składa się z następujących pozycji:

Aktywa Pasywa
A. Aktywa trwałe
  I. Wartości niematerialne i prawne
  II. Rzeczowe aktywa trwałe
  III. Należności długoterminowe
  IV. Inwestycje długoterminowe
  V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
B.  Aktywa obrotowe
  I. Zapasy
  II. Należności krótkoterminowe
  III. Inwestycje krótkoterminowe
  IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy
A. Fundusz własny
  I. Fundusz statutowy
  II Pozostałe fundusze
  III. Zysk (strata) z lat ubiegłych
  IV. Zysk (strata) netto
B.  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
  I. Rezerwy na zobowiązania
  II. Zobowiązania długoterminowe
  III. Zobowiązania krótkoterminowe
  IV. Rozliczenia międzyokresowe
Aktywa razem Pasywa razem

2. Zakres informacyjny rachunku zysków i strat

Rachunek zysków i strat sporządzany według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości został dostosowany do specyfiki działalności pożytku publicznego. Sporządzają go zarówno organizacje prowadzące, jak i nieprowadzące działalności gospodarczej. Ustawodawca przewidział wyłącznie wariant kalkulacyjny rachunku zysków i strat. Oznacza to, że celowe jest prowadzenie ewidencji kosztów za pomocą kont zespołu 5 lub zespołu 4 i 5. Co ważne, zapis z tym związany powinien znaleźć się w polityce rachunkowości.

Zakres informacji ujmowanych w rachunku zysków i strat jest - podobnie jak w bilansie - dość syntetyczny. Wyodrębniono przychody i koszty dotyczące działalności statutowej. Jednak jak już wspomniano, z tego wzoru sprawozdania finansowego korzystają zarówno organizacje pozarządowe prowadzące, jak i nieprowadzące działalności gospodarczej, dlatego wymagany jest dalszy podział przychodów i kosztów na dotyczące działalności gospodarczej (o ile organizacja pozarządowa taką działalność prowadzi).

Przychody dzieli się na:

1) przychody z działalności statutowej (pozycja A) - które podlegają dalszemu wydzieleniu na przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego (pozycja A.I), przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego (pozycja A.II) oraz przychody z pozostałej działalności statutowej (pozycja A.III),

2) przychody z działalności gospodarczej (pozycja D) - bez wymaganego uszczegóławiania tej pozycji.

Koszty z kolei podlegają następującemu wyodrębnieniu:

1) koszty działalności statutowej (pozycja B) - w dalszym podziale na koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego (pozycja B.I), koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego (pozycja B.II) oraz koszty pozostałej działalności statutowej (pozycja B.III),

2) koszty działalności gospodarczej (pozycja E) - bez wymaganego uszczegóławiania tej pozycji.

Różnica pomiędzy przychodami i kosztami działalności statutowej jest prezentowana w pozycji C. "Zysk (strata) z działalności statutowej". Osobno wykazywany jest wynik z działalności gospodarczej w pozycji F. "Zysk (strata) z działalności gospodarczej". Stanowi on różnicę pomiędzy przychodami z działalności gospodarczej z pozycji D i kosztami działalności gospodarczej z pozycji E. W kolejnych pozycjach prezentowane są według zasad ogólnych - jak w załączniku nr 1 - koszty ogólnego zarządu (pozycja G), pozostałe przychody i koszty operacyjne (pozycje I oraz J), przychody i koszty finansowe (pozycje K oraz L) oraz podatek dochodowy (pozycja N). W rachunku zysków i strat organizacji pozarządowej ujmowane są również wyniki cząstkowe, tj. wynik z działalności statutowej oraz wynik z działalności gospodarczej, a także wynik ujmowany w pozycji H. "Zysk (strata) z działalności operacyjnej", w pozycji M. "Zysk (strata) brutto" oraz w pozycji O. "Zysk (strata) netto".

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Sporządzanie sprawozdania finansowego - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.