Facebook
Bilans 2021

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2021  »  Sporządzanie sprawozdania finansowego  »   Wynik finansowy za 2021 r. w sprawozdaniu spółki komandytowej, opodatkowanej ...
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Wynik finansowy za 2021 r. w sprawozdaniu spółki komandytowej, opodatkowanej CIT od 1 maja 2021 r.

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (556) z dnia 20.02.2022

Wspólnicy spółki komandytowej podjęli 30 grudnia 2020 r. uchwałę o przyjęciu statusu podatnika CIT od 1 maja 2021 r. Na 31 grudnia 2020 r. spółka zamknęła księgi rachunkowe i sporządziła sprawozdanie finansowe za 2020 r. Na dzień 30 kwietnia 2021 r. zamknęła księgi wyłącznie dla celów podatkowych. Za okres od stycznia do kwietnia 2021 r. spółka osiągnęła zysk, który w maju 2021 r. wypłaciła wspólnikom, a następnie od maja 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. poniosła stratę. Jak zaprezentować w sprawozdaniu finansowym sporządzonym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. wynik finansowy spółki komandytowej?

Jeżeli spółka komandytowa przyjęła status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (podatnika CIT) od 1 maja 2021 r., ale nie wydłużyła swojego roku obrotowego, to w sprawozdaniu finansowym sporządzonym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. ujmie wynik finansowy wypracowany w całym 2021 r. Nie ma w tym przypadku znaczenia, że jest on różnie rozliczany dla celów podatkowych.

Spółki komandytowe mające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 1 stycznia 2021 r. stały się podatnikami CIT, przy czym wspólnicy tych spółek mogli zdecydować, że nowe zasady opodatkowania będą stosować od 1 maja 2021 r. W takim przypadku z tą datą uzyskały one status podatnika CIT. Powyższe zmiany wynikały z ustawy z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2123), dalej zwanej ustawą zmieniającą.

Uzyskanie przez spółkę komandytową statusu podatnika CIT oznacza, że spółka ustala przychody i koszty uzyskania przychodów, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, a od uzyskanych dochodów jest zobowiązana zapłacić podatek dochodowy wyliczony według stawki 9% lub 19% (stawki aktualnie obowiązujące).

Podatek dochodowy, którego podatnikiem jest spółka komandytowa, obciąża wynik finansowy tej spółki. W świetle art. 42 ust. 1 ustawy o rachunkowości, w jednostkach innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji na wynik finansowy netto składają się:

 • wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych,
 • wynik operacji finansowych,
 • obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka, i płatności z nim zrównanych, na podstawie odrębnych przepisów.

Do ewidencji obowiązkowych obciążeń wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, w tym z tytułu zaliczek płatnych w ciągu roku obrotowego, służy konto 87 "Podatek dochodowy od osób prawnych". Kwota podatku dochodowego zaewidencjonowana na koncie 87 powinna odpowiadać wartości podatku wynikającej z zeznania rocznego CIT-8.

Przypominamy, iż z dniem poprzedzającym dzień uzyskania przez spółkę komandytową statusu podatnika CIT spółka ta była obowiązana do zamknięcia ksiąg rachunkowych. W tym przypadku przepis art. 8 ust. 6 updop stosuje się odpowiednio (por. art. 12 ust. 3 ustawy zmieniającej).

Warto zaznaczyć, że jeżeli ostatni dzień roku obrotowego spółki komandytowej (która postanowiła, że nowe przepisy będzie stosować od 1 maja 2021 r.) przypadał w okresie od 31 grudnia 2020 r. do 31 marca 2021 r., spółka ta mogła nie zamykać ksiąg rachunkowych na ten dzień i kontynuować rok obrotowy do 30 kwietnia 2021 r. (por. art. 12 ust. 4 ustawy zmieniającej).

MFPrzypominamy, iż Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytania Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, zawartej w piśmie z 30 grudnia 2020 r., nr DWR5.5101.148.2020, wyjaśniło, iż spółka komandytowa, która postanowiła przyjąć status podatnika CIT od 1 maja 2021 r., ale nie wydłużyła swojego roku obrotowego do 30 kwietnia 2021 r., nie miała obowiązku sporządzenia sprawozdania finansowego na 30 kwietnia 2021 r. W takiej spółce kolejny rok obrotowy obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. Zdaniem resortu finansów zamknięcia ksiąg spółki komandytowej na 30 kwietnia 2021 r. (tj. dzień poprzedzający uzyskanie przez tę spółkę statusu podatnika CIT), a następnie ich otwarcia na 1 maja 2021 r. należało dokonać wyłącznie dla celów podatkowych, bez obowiązku sporządzania sprawozdania na 30 kwietnia 2021 r. Celem tego zamknięcia było ustalenie podstawy opodatkowania wspólników.

Jak wynika z pytania spółka komandytowa przyjęła status podatnika CIT od 1 maja 2021 r., przy czym nie skorzystała z możliwości wydłużenia roku obrotowego 2020 do 30 kwietnia 2021 r. Zatem zamknęła księgi rachunkowe i sporządziła sprawozdanie finansowe za 2020 r. na 31 grudnia 2020 r. Następnie była zobowiązana do zamknięcia ksiąg rachunkowych dla celów podatkowych na 30 kwietnia 2021 r. Dokonując zamknięcia ksiąg rachunkowych dla celów podatkowych, oprócz rozliczenia przychodów i kosztów dla celów ustalenia dochodu podatkowego, należało dokonać wszelkich czynności niezbędnych do prawidłowego ustalenia wyniku finansowego. Ustalony w taki sposób wynik stanowił podstawę wypłaty zysku opodatkowanego na dotychczasowych zasadach (tj. sprzed 1 maja 2021 r.).

W tym przypadku należy zwrócić uwagę na przepis art. 12 ust. 5 ustawy zmieniającej, z którego wynika, iż do przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów spółek komandytowych nie zalicza się przychodów oraz kosztów, które na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów stanowiły przychody lub koszty wspólników takiej spółki. W związku z tym, obliczając zaliczki na podatek dochodowy od maja 2021 r., spółka komandytowa powinna uwzględnić w przychodach podatkowych wyłącznie przychody uzyskane przez spółkę komandytową od dnia uzyskania przez nią statusu podatnika CIT. Również w kosztach uzyskania przychodów tej spółki uwzględnia się te koszty podatkowe, które są potrącalne od dnia uzyskania przez spółkę komandytową statusu podatnika CIT. Nie uwzględnia się tu natomiast przychodów czy kosztów podatkowych z działalności spółki komandytowej, rozliczanych przez wspólników spółki komandytowej przed uzyskaniem przez nią statusu podatnika CIT, proporcjonalnie do udziału w spółce (tj. za okres od stycznia do kwietnia 2021 r.).

Przykład

I. Założenia:

 1. Spółka komandytowa przyjęła status podatnika CIT od 1 maja 2021 r., przy czym nie wydłużyła swojego roku obrotowego do 30 kwietnia 2021 r., zatem jej kolejny rok obrotowy obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.
 2. Za okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2021 r. spółka wypracowała zysk w wysokości: 200.500 zł, który został wypłacony w maju 2021 r. Z kolei za okres od 1 maja do 31 grudnia 2021 r. spółka poniosła stratę bilansową w kwocie: 450.000 zł. Z uwagi na fakt, iż nie wszystkie koszty bilansowe są rozliczane w ujęciu podatkowym, dochód podatkowy za okres od 1 maja do 31 grudnia 2021 r. wyniósł: 25.000 zł, zatem podatek CIT za 2021 r. wyniósł: 25.000 zł × 19% = 4.750 zł.
 3. Wynik finansowy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. wyniósł ogółem: 200.500 zł + (- 450.000 zł) = (-) 249.500 zł.
 4. Spółka sporządza sprawozdanie finansowe według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości.

II. Fragment porównawczego rachunku zysków i strat za 2021 r.:

Pozycja Wyszczególnienie Dane za 2021 r.
(w złotych)
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H) (-) 249.500
J. Podatek dochodowy 4.750
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)  
L. Zysk (strata) netto (I - J - K) (-) 254.250

III. Fragment bilansu na dzień 31 grudnia 2021 r.:

Pozycja Wyszczególnienie Stan na dzień
31 grudnia 2021 r.
(w złotych)
Pasywa
A. Kapitał (fundusz) własny  
VI. Zysk (strata) netto (-) 254.250
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) (-) 200.500

W omawianej sytuacji warto zwrócić uwagę na zapis art. 50 ust. 1 ustawy o rachunkowości, który stanowi, że informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym mogą być wykazywane ze szczegółowością większą niż określona w załącznikach do tej ustawy, jeżeli wynika to z potrzeb lub specyfiki jednostki. Zatem w sprawozdaniu finansowym sporządzonym przez spółkę komandytową, która przyjęła status podatnika CIT od 1 maja 2021 r., ale nie skorzystała z możliwości wydłużenia roku obrotowego do 30 kwietnia 2021 r., dane z przykładu mogą być zaprezentowane w rachunku zysków i strat za 2021 r. sposób następujący:

Pozycja Wyszczególnienie Dane za 2021 r.
(w złotych)
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H), w tym: (-) 249.500
    - za okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2021 r. 200.500
    - za okres od 1 maja do 31 grudnia 2021 r. (-) 450.000
J. Podatek dochodowy 4.750
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)  
L. Zysk (strata) netto (I - J - K) (-) 254.250

Natomiast w bilansie na dzień 31 grudnia 2021 r. dane z przykładu można zaprezentować następująco:

Pozycja Wyszczególnienie Stan na dzień
31 grudnia 2021 r.
(w złotych)
Pasywa
A. Kapitał (fundusz) własny  
VI. Zysk (strata) netto (-) 254.250
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna), w tym: (-) 200.500
    - za okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2021 r. (-) 200.500
Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Sporządzanie sprawozdania finansowego - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.