Facebook
Bilans 2021

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2021  »  Sporządzanie sprawozdania finansowego  »   Przychody i koszty finansowe - ewidencja księgowa i prezentacja w rachunku zysków ...
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Przychody i koszty finansowe - ewidencja księgowa i prezentacja w rachunku zysków i strat

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (555) z dnia 1.02.2022
1. Jakie przychody i koszty kwalifikuje się do przychodów i kosztów finansowych?

Ustawa o rachunkowości nie zawiera definicji przychodów finansowych i kosztów finansowych. Natomiast z art. 42 ust. 3 ustawy o rachunkowości wynika, które elementy składają się na wynik operacji finansowych. Na mocy tego przepisu, wynik operacji finansowych stanowi różnicę między przychodami finansowymi, w szczególności z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, zysków ze zbycia oraz aktualizacji wartości inwestycji (z wyłączeniem nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych zaliczanych do inwestycji), nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi, a kosztami finansowymi, w szczególności z tytułu odsetek, strat ze zbycia oraz aktualizacji wartości inwestycji (z wyłączeniem nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych zaliczanych do inwestycji), nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi, z wyjątkiem odsetek, prowizji, dodatnich i ujemnych różnic kursowych, o których mowa w art. 28 ust. 4 i ust. 8 pkt 2 ustawy o rachunkowości.

Inwestycje uwzględniane w wyniku operacji finansowych to głównie aktywa finansowe. Aktywa finansowe to aktywa pieniężne, instrumenty kapitałowe wyemitowane przez inne jednostki, a także wynikające z kontraktu prawo do otrzymania aktywów pieniężnych lub prawo do wymiany instrumentów finansowych z inną jednostką na korzystnych warunkach (por. art. 3 ust. 1 pkt 24 ww. ustawy). Natomiast aktywa pieniężne to aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz. Do aktywów pieniężnych zalicza się również inne aktywa finansowe, w tym naliczone odsetki od aktywów finansowych (por. art. 3 ust. 1 pkt 25 ww. ustawy).

Do przychodów lub kosztów finansowych nie zalicza się odsetek, prowizji, dodatnich i ujemnych różnic kursowych uwzględnionych w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia: środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych. W przychodach i kosztach finansowych nie uwzględnia się także odsetek, prowizji i różnic kursowych od zobowiązań zaciągniętych w celu finansowania towarów lub produktów w okresie długotrwałego ich przygotowania do sprzedaży lub gdy związane są z długim okresem wytwarzania produktów (por. art. 28 ust. 4 ww. ustawy). Składniki te uwzględnia się w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia tych aktywów. Do kosztów finansowych nie zalicza się także kosztów prowadzenia rachunków bankowych i kosztów obsługi kart płatniczych. Koszty te są kosztami działalności podstawowej - kwalifikuje się je do kosztów usług obcych i/lub kosztów ogólnego zarządu.


2. Na jakich kontach syntetycznych i analitycznych ewidencjonuje się przychody i koszty finansowe?

W księgach rachunkowych przychody finansowe ujmuje się na koncie 75-0 "Przychody finansowe", z kolei koszty finansowe na koncie 75-1 "Koszty finansowe". Są to konta wynikowe (niebilansowe). W ciągu roku obrotowego konto 75-0 wykazuje saldo Ma (kredytowe), a konto 75-1 saldo Wn (debetowe), które na dzień bilansowy przenosi się na wynik finansowy.

Ewidencja na koncie 75-0 "Przychody finansowe"

Konto 75-0 "Przychody finansowe" służy do ewidencji przychodów z operacji finansowych. Po stronie Ma tego konta księguje się w szczególności: przychody z tytułu rozchodu aktywów finansowych (długoterminowych i krótkoterminowych), należne dywidendy z tytułu posiadania akcji i udziałów, przywrócenie uprzednio utraconej wartości długoterminowych aktywów finansowych na skutek ustania przyczyny powodującej trwałą utratę ich wartości, odsetki od udzielonych pożyczek oraz odsetki za zwłokę w zapłacie należności, dodatnie różnice kursowe (oprócz uwzględnionych w kosztach budowy środków trwałych lub cenie nabycia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych). Po stronie Wn konta 75-0 księguje się zmniejszenia (korekty) uprzednio zarachowanych przychodów finansowych.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 75-0 powinna zapewnić co najmniej wyodrębnienie przychodów finansowych niezbędnych do prawidłowego sporządzenia rachunku zysków i strat. W przypadku sporządzania rachunku zysków i strat według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości, w analityce wskazane jest zatem wyodrębnić w szczególności:

 • dywidendy i udziały w zyskach, w tym od jednostek powiązanych i od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale,
 • odsetki, w tym od jednostek powiązanych,
 • przychody z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym w jednostkach powiązanych,
 • przychody z aktualizacji wartości aktywów finansowych,
 • inne przychody finansowe.

W związku m.in. z tym, że nie wszystkie przychody finansowe są w tym samym momencie przychodami bilansowymi i podatkowymi, ewidencja analityczna powinna umożliwić prawidłowe określenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym. Przykładem mogą być dodatnie różnice kursowe, które ujmuje się w księgach rachunkowych jako przychody finansowe z chwilą naliczenia, natomiast w jednostkach stosujących podatkowe zasady ustalania różnic kursowych są one przychodem podatkowym dopiero z chwilą zrealizowania.

Przychody osiągane przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych dzielą się na przychody z zysków kapitałowych i przychody z innych źródeł przychodów. W związku z tym w ewidencji analitycznej u tych podatników należy wyodrębnić przychody z zysków kapitałowych oraz przychody z innych źródeł przychodów. Katalog przychodów kwalifikowanych do zysków kapitałowych zawarty jest w art. 7b ust. 1 updop. Katalog ten ma charakter zamknięty. W konsekwencji wszystkie przychody wprost w nim niewymienione są przychodami z innych źródeł. Przychody z zysków kapitałowych, wymienione w art. 7b ust. 1 updop, stanowią - w świetle przepisów ustawy o rachunkowości - najczęściej przychody finansowe, które ewidencjonuje się na koncie 75-0. W związku z tym w ramach konta 75-0 wskazane jest wyodrębnienie kont analitycznych, np.:

⃞    75-0/1 "Przychody z innych źródeł przychodów",

⃞    75-0/2 "Przychody z zysków kapitałowych".

Ewidencja na koncie 75-1 "Koszty finansowe"

Konto 75-1 "Koszty finansowe" służy do ewidencji kosztów z operacji finansowych. Po stronie Wn tego konta ujmuje się w szczególności wartość aktywów finansowych wniesionych aportem do innej jednostki, wartość sprzedanych aktywów finansowych (np. udziałów, akcji) w cenie nabycia z uwzględnieniem odpisów aktualizujących ich wartość, straty powstałe w wyniku likwidacji spółki, w której jednostka ma udziały, odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie, ujemne różnice kursowe (z wyjątkiem zaliczonych do kosztów środków trwałych w budowie lub ceny nabycia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych). Po stronie Ma konta 75-1 księguje się wszelkie korekty kosztów finansowych.

W przypadku sporządzania rachunku zysków i strat według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości, w ewidencji analitycznej wskazane jest wyróżnić w szczególności:

 • odsetki, w tym dla jednostek powiązanych,
 • koszty z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym w jednostkach powiązanych,
 • kwoty z aktualizacji wartości aktywów finansowych,
 • inne koszty finansowe.

W ramach konta 75-1 wskazane jest wyodrębnienie kosztów bezpośrednio związanych z przychodami z zysków kapitałowych oraz - z uwagi na treść art. 15c updop - kosztów finansowania dłużnego dotyczącego innych źródeł przychodów oraz przychodów z zysków kapitałowych. Koszty finansowania dłużnego to - w świetle art. 15c ust. 12 updop - wszelkiego rodzaju koszty związane z uzyskaniem od innych podmiotów, w tym od podmiotów niepowiązanych, środków finansowych i z korzystaniem z tych środków, w szczególności odsetki, w tym skapitalizowane lub ujęte w wartości początkowej środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, opłaty, prowizje, premie, część odsetkową raty leasingowej, kary i opłaty za opóźnienie w zapłacie zobowiązań oraz koszty zabezpieczenia zobowiązań, w tym koszty pochodnych instrumentów finansowych, niezależnie na rzecz kogo zostały one poniesione. W związku z tym w ramach konta 75-1 można wyodrębnić takie konta analityczne, jak np.:

⃞   75-1/1 "Koszty związane z przychodami z innych źródeł przychodów":

⃞   75-1/1-0 "Koszty finansowania dłużnego",

⃞   75-1/1-1 "Pozostałe koszty związane z przychodami z innych źródeł przychodów",

⃞   75-1/2 "Koszty związane z przychodami z zysków kapitałowych":

⃞   75-1/2-0 "Koszty finansowania dłużnego",

⃞   75-1/2-1 "Pozostałe koszty związane z przychodami z zysków kapitałowych".


3. W których pozycjach rachunku zysków i strat prezentuje się przychody i koszty finansowe?
Ogólne zasady prezentacji przychodów i kosztów finansowych
w rachunku zysków i strat

W rachunku zysków i strat sporządzanym według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości przychody finansowe ujmuje się w pozycji G (wariant porównawczy) lub J (wariant kalkulacyjny). Natomiast koszty finansowe przedstawia się w pozycji H (wariant porównawczy) lub K (wariant kalkulacyjny). Podstawową zasadą jest to, że przychody finansowe i związane z nimi koszty finansowe nie mogą być ze sobą kompensowane. Jak wynika bowiem z ustawy o rachunkowości, w rachunku zysków i strat wykazuje się oddzielnie przychody, koszty, zyski i straty oraz obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego za bieżący i poprzedni rok obrotowy. Nie można kompensować ze sobą wartości różnych co do rodzaju aktywów i pasywów, przychodów i kosztów związanych z nimi oraz zysków i strat nadzwyczajnych (por. art. 47 ust. 1 oraz art. 7 ust. 3 ustawy o rachunkowości). Z tego względu generalnie w rachunku zysków i strat przychody i koszty finansowe prezentuje się odrębnie. Wyjątek stanowią przychody i koszty związane z rozchodem aktywów finansowych oraz różnicami kursowymi.

Podczas gdy w księgach rachunkowych ujmuje się odrębnie przychody związane z rozchodem aktywów finansowych (np. zbyciem akcji, udziałów, dłużnych papierów wartościowych) oraz dodatnie różnice kursowe - na koncie 75-0, a koszty z tym związane na koncie 75-1, to w rachunku zysków i strat prezentuje się je per saldem, czyli po skompensowaniu. Oznacza to, że w rachunku zysków i strat w odpowiedniej pozycji przychodów finansowych wykazuje się zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, tzn. nadwyżkę przychodów uzyskanych z ich sprzedaży, likwidacji lub nieodpłatnego przekazania (w tym w formie darowizny) nad kosztami poniesionymi z tego tytułu. Natomiast w odpowiedniej pozycji kosztów finansowych wykazuje się stratę z tytułu rozchodu aktywów finansowych, tzn. nadwyżkę kosztów poniesionych w związku z ich sprzedażą, likwidacją lub nieodpłatnym przekazaniem (w tym w formie darowizny) nad przychodami uzyskanymi z tego tytułu.

Analogiczne zasady prezentacji w rachunku zysków i strat dotyczą różnic kursowych. Nadwyżkę dodatnich różnic kursowych (zarachowanych na koncie przychodów finansowych) nad ujemnymi różnicami kursowymi (zarachowanymi na koncie kosztów finansowych) wykazuje się w rachunku zysków i strat w odpowiedniej pozycji przychodów finansowych. Natomiast nadwyżkę ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi wykazuje się w rachunku zysków i strat w odpowiedniej pozycji kosztów finansowych.

Dywidendy i udziały w zyskach

W rachunku zysków i strat sporządzanym według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości w pozycji J.I wariantu kalkulacyjnego lub G.I wariantu porównawczego prezentuje się dywidendy i udziały w zyskach. W pozycji tej wykazuje się należne jednostce dywidendy z tytułu posiadania akcji lub udziałów w krajowych i zagranicznych spółkach kapitałowych i komandytowo-akcyjnych, a także udziały w zyskach spółek osobowych oraz spółdzielni. Jednostki, które wchodzą w skład grup kapitałowych lub posiadają udział w kapitale innej jednostki mający charakter trwałego powiązania, są zobligowane zaprezentować w tej pozycji dywidendy i udziały zyskach od jednostek powiązanych i pozostałych jednostek, z wyodrębnieniem w obu przypadkach dywidend i udziałów w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale. Należy pamiętać, że w rachunku zysków i strat nie wykazuje się dywidend i innych wypłat z zysku dokonywanych przez jednostkę na rzecz jej właścicieli. Takie dywidendy zmniejszają zysk netto po opodatkowaniu, czyli kapitał własny.

Warto dodać, że dywidendy mogą mieć postać pieniężną lub być przekazane w formie rzeczowej, lub jako usługi albo prawa. Generalnie dywidendy i udziały w zysku dotyczą roku poprzedzającego rok obrotowy. W księgach rachunkowych dywidendy ujmowane są w kwocie brutto pod datą podjęcia uchwały o podziale zysku i w roku podjęcia tej uchwały wykazywane są w rachunku zysków i strat. Z § 26 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 277) wynika bowiem, że należne dywidendy zalicza się do przychodów finansowych na dzień powzięcia przez właściwy organ spółki uchwały o podziale zysku, chyba że w uchwale określono inny dzień prawa do dywidendy.

Przykład

I. Założenia:

 1. Spółka z o.o. "X" w maju 2021 r. otrzymała od spółki z o.o. "Y" dywidendę za 2020 r. Spółki te są jednostkami powiązanymi. Spółka "X" posiada zaangażowania w kapitale spółki "Y".
 2. Na dzień powzięcia uchwały o podziale zysku spółki "Y" w księgach rachunkowych spółki "X" ujęto wartość należnej dywidendy w wysokości brutto: 250.000 zł.
 3. Spółka "X" sporządza porównawczy rachunek zysków i strat według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. PK - należna dywidenda od jednostki powiązanej 250.000 zł 24 75-0

III. Księgowania:

W których pozycjach rachunku zysków i strat prezentuje się przychody i koszty finansowe?

IV. Fragment rachunku zysków i strat (wariant porównawczy):

Pozycja Wyszczególnienie Dane za 2021 r. (w złotych)
G. Przychody finansowe 250.000
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 250.000
  a) od jednostek powiązanych, w tym: 250.000
  - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 250.000

Odsetki

Odsetki ujmuje się w księgach rachunkowych i prezentuje w rachunku zysków i strat w odrębnych pozycjach przychodów finansowych oraz kosztów finansowych. Do przychodów finansowych (pozycja J.II - wariant kalkulacyjny lub G.II - wariant porównawczy) zalicza się odsetki otrzymane i należne za okres do dnia bilansowego, a do kosztów finansowych (pozycja K.I - wariant kalkulacyjny lub H.I - wariant porównawczy) zalicza się odsetki zapłacone oraz wymagające zapłaty za okres do dnia bilansowego. W rachunku zysków i strat w osobnej pozycji wyodrębnia się z ogólnej sumy odsetek - zarówno w części dotyczącej kosztów, jak i przychodów - osobną pozycję, w której prezentowane są odsetki od i dla jednostek powiązanych. Dotyczy to jednostek tworzących z innymi jednostkami grupę kapitałową.

Odsetki stanowiące przychody finansowe obejmują odsetki od udzielonych pożyczek i należności (w tym również odsetki za zwłokę w zapłacie), odsetki od lokat i środków na rachunkach bankowych (za wyjątkiem odsetek od środków na rachunku ZFŚS oraz ZFRON), a także naliczone przez jednostkę odsetki od lokat wpływające na wynik finansowy roku bieżącego, które nie są jeszcze wymagalne na dzień bilansowy, bowiem termin realizacji lokaty upływa w roku następnym.

Natomiast do kosztów finansowych zalicza się odsetki od otrzymanych pożyczek i kredytów oraz innych zobowiązań (w tym również odsetki za zwłokę). Przy czym odsetki od otrzymanych pożyczek lub kredytów związanych z zakupem lub budową środków trwałych, inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych, traktuje się jako koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania i nie zalicza się ich do kosztów finansowych. Do dnia oddania tych składników do używania zwiększają one wartość początkową tych aktywów trwałych. Dopiero odsetki w okresie następującym po ich oddaniu do użytkowania będą zaliczane do kosztów finansowych.

Przykład

I. Założenia:

 1. W grudniu 2021 r. spółka "Z" otrzymała od spółki "B", będącej dla spółki "Z" jednostką powiązaną, notę obciążeniową z tytułu opóźnienia w zapłacie zobowiązań z tytułu zakupu towarów. Nota opiewała na kwotę: 200 zł. W tym samym miesiącu spółka "Z" naliczyła" spółce "A" odsetki za opóźnienie w zapłacie za wykonaną usługę i wystawiła notę odsetkową na kwotę: 500 zł. Spółka "Z" nie jest spółką powiązaną wobec spółki "A".
 2. Spółka "Z" sporządza kalkulacyjny rachunek zysków i strat według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. Nota obciążeniowa za opóźnienia w zapłacie zobowiązań przez spółkę "Z" 200 zł 75-1 21
2. Nota odsetkowa z tytułu opóźnienia w zapłacie należności dla spółki "Z" 500 zł 20 75-0

III. Księgowania:

W których pozycjach rachunku zysków i strat prezentuje się przychody i koszty finansowe?

IV. Fragment rachunku zysków i strat (wariant kalkulacyjny):

Pozycja Wyszczególnienie Dane za 2021 r. (w złotych)
J. Przychody finansowe 500
II. Odsetki, w tym: 500
  - od jednostek powiązanych 500
K. Koszty finansowe 200
I. Odsetki, w tym: 200
  - od jednostek powiązanych 0

Wynik z tytułu rozchodu aktywów finansowych

W księgach rachunkowych ujmuje się odrębnie przychody związane z rozchodem aktywów finansowych (np. zbyciem akcji, udziałów innych jednostek, dłużnych papierów wartościowych), na koncie 75-0, a koszty z tym związane na koncie 75-1. Natomiast w rachunku zysków i strat wykazuje się tylko wynik z tytułu rozchodu tych aktywów. Oznacza to, że zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych w postaci nadwyżki przychodów uzyskanych z ich sprzedaży likwidacji lub nieodpłatnego przekazania, w tym w formie darowizny, nad kosztami poniesionymi z tego tytułu wykazuje się w rachunku zysków i strat w przychodach finansowych (pozycja J.III - wariant kalkulacyjny lub G.III - wariant porównawczy), z wyszczególnieniem zysku z tytułu rozchodu aktywów finansowych w jednostkach powiązanych. Natomiast stratę z tytułu rozchodu aktywów finansowych wykazuje się w kosztach finansowych (pozycja K.II - wariant kalkulacyjny lub H.II - wariant porównawczy) z wyszczególnieniem straty w jednostkach powiązanych.

Należy pamiętać, że w rachunku zysków i strat nie wykazuje się zysków lub strat ze sprzedaży własnych udziałów i akcji, bowiem wpływają one na kapitał własny jednostki.

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Skutki aktualizacji wartości aktywów finansowych ujmuje się w rachunku zysków i strat odrębnie jako przychody finansowe (pozycja G.IV - wariant porównawczy lub J.IV - wariant kalkulacyjny) oraz koszty finansowe (pozycja K.III - wariant kalkulacyjny lub H.III - wariant porównawczy). Do przychodów finansowych zalicza się m.in. podwyższenie wartości aktywów finansowych (w przypadku ich wyceny po cenie rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej wyższej od wartości, w jakiej były ujęte w księgach rachunkowych) oraz przywrócenie uprzednio utraconej wartości długoterminowych i krótkoterminowych aktywów finansowych (tj. udziały, akcje i inne papiery wartościowe), na skutek ustania przyczyny powodującej utratę wartości oraz z powodu spłaty należności z operacji finansowej, objętej odpisem aktualizującym. Natomiast do kosztów finansowych kwalifikuje się m.in. odpisy z tytułu trwałej utraty wartości akcji i udziałów, czy spadek wartości aktywów finansowych (wycenianych zarówno w cenach rynkowych lub inaczej ustalonej wartości godziwej, jak i w cenach nabycia), jeśli są wyższe od cen rynkowych.

Należy pamiętać, że nie wykazuje się w tej pozycji korekt aktywów finansowych wykazywanych w cenach rynkowych lub inaczej ustalonej wartości godziwej, jeżeli różnice spowodowane wzrostem lub spadkiem cen rynkowych rozliczane są z kapitałem (funduszem) z aktualizacji wyceny. Nie wykazuje się w tej pozycji również zmian wartości aktywów finansowych spowodowanych dopisaniem odsetek lub aktualizacją wyceny na skutek zmiany kursów walut obcych.

Inne przychody i koszty finansowe

Przychody i koszty operacji finansowych niewykazywane we wcześniejszych pozycjach rachunku zysków i strat kwalifikuje się odpowiednio do innych przychodów finansowych (pozycja J.V. - wariant kalkulacyjny lub G.V - wariant porównawczy) oraz do innych kosztów finansowych (pozycja K.IV - wariant kalkulacyjny lub H.IV - wariant porównawczy). Do innych przychodów finansowych zalicza się m.in.:

 • umorzenie zaciągniętych przez jednostkę kredytów i pożyczek, jeżeli nie wiąże się z tym warunek wykorzystania umorzonej kwoty na budowę lub zakup środków trwałych,
 • zysk ze sprzedaży zakupionych wierzytelności,
 • nadwyżkę dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi różnicami kursowymi za rok obrotowy (oprócz różnic kursowych wpływających na wycenę aktywów), 
 • dyskonto uzyskane przy zakupie weksli lub przyjęcia weksla celem zapłaty należności.

Natomiast jako inne koszty finansowe wykazuje się m.in.:

 • nadwyżkę ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi różnicami kursowymi za dany rok obrotowy (oprócz różnic kursowych wpływających na wycenę aktywów), 
 • umorzenie należności z tytułu operacji finansowych, jeżeli należność nie była objęta w całości lub części odpisem aktualizującym, 
 • koszty zgromadzenia lub podwyższenia kapitału spółek kapitałowych i komandytowo - akcyjnych, niepokryte przez agio,
 • straty ze sprzedaży zakupionych wierzytelności.

Przykład

I. Założenia:

 1. Spółka "C" otrzymała od spółki "D" pożyczkę w wysokości: 8.000 zł. W związku z tym, że spółka "C" nie ma płynności finansowej i nie jest w stanie spłacić pożyczki, spółka "D" umorzyła jej całą kwotę tej pożyczki.
 2. Spółka "C" sporządza porównawczy rachunek zysków i strat według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. PK - umorzenie zaciągniętej pożyczki 8.000 zł 24 75-0

III. Księgowania:

W których pozycjach rachunku zysków i strat prezentuje się przychody i koszty finansowe?

IV. Fragment rachunku zysków i strat (wariant porównawczy):

Pozycja Wyszczególnienie Dane za 2021 r. (w złotych)
G. Przychody finansowe 8.000
V. Inne 8.000
Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Sporządzanie sprawozdania finansowego - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.