Facebook
Bilans 2021

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2021  »  Sporządzanie sprawozdania finansowego  »   Nota podatkowa jako element informacji dodatkowej
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Nota podatkowa jako element informacji dodatkowej

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (555) z dnia 1.02.2022
1. Obowiązek i forma przedstawienia noty podatkowej

W dodatkowych informacjach i objaśnieniach sporządzanych według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości, w ustępie 2 pkt 6 wymaga się od jednostki przedstawienia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto. Jest to tzw. nota podatkowa.

Obowiązek sporządzenia noty podatkowej ciąży wyłącznie na jednostkach będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych (podatnicy CIT), tj. osobach prawnych, spółkach komandytowo-akcyjnych i spółkach jawnych, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1a updop.

Jednostki sporządzające sprawozdanie finansowe w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych (format XML zgodny z regułami określonymi we właściwej strukturze XSD), notę podatkową również sporządzają w formie ustrukturyzowanej.

Należy jednak zauważyć, iż pomimo że w strukturach sprawozdań finansowych udostępnionych w BIP na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (MF) zawarto notę podatkową w każdej ustrukturyzowanej postaci sprawozdania finansowego (tj. zarówno w załączniku nr 1, jak i nr 4, 5 i 6), to podatnicy CIT sporządzający sprawozdania finansowe według załącznika nr 4, 5 lub 6, nie muszą jej wypełniać. Wątpliwości dotyczące tej kwestii wyjaśniło MF w odpowiedziach na pytania nr 6, 7 i 8, zamieszczonych na stronie internetowej: https://www.podatki.gov.pl/e-sprawozdania-finansowe/pytania-i-odpowiedzi/#wypelnianie-specyficznych-pozycji. Według resortu finansów wypełnienie rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto przez jednostki sporządzające sprawozdanie finansowe odpowiednio zgodnie z załącznikiem nr 5, 4 i 6 do ustawy o rachunkowości nie jest obowiązkowe.

Zatem w schemach sprawozdań finansowych według załączników nr 4, 5 i 6, zamieszczonych na stronie BIP MF, pozycja ta została umieszczona jedynie do wypełnienia fakultatywnego. W ramach tego fakultetu wypełnić ją mogą jedynie jednostki, których dotyczy ten zakres informacyjny, czyli podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych.


2. Zasady prezentacji danych w nocie podatkowej

Szczegółowość noty podatkowej określają struktury logiczne udostępnione przez MF. W praktyce wygląda to tak, że dla każdej pozycji głównej rozliczenia jednostka ma obowiązek podania jej wartości łącznej dla roku bieżącego. Pozycje główne noty podatkowej to:

A. Zysk (strata) brutto za dany rok,

B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych),

C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym,

D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych,

E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych),

F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku,

G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym, ujęte w księgach lat ubiegłych,

H. Strata z lat ubiegłych,

I. Inne zmiany podstawy opodatkowania,

J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym,

K. Podatek dochodowy.

Pola dotyczące roku poprzedniego są polami opcjonalnymi, których wypełnienie pozostaje do decyzji jednostki. W nocie podatkowej przewidziano również możliwość wyspecyfikowania do pozycji dotyczących przychodów, kosztów, straty z lat ubiegłych oraz innych zmian podstawy opodatkowania informacji uszczegółowiających. Przy czym wskazanie przez jednostkę informacji uszczegółowiających oznacza obowiązkowość podania do tych pozycji kwoty oraz podstawy prawnej dla wartości większych bądź równych 20.000 zł. Zatem dopiero gdy jednostka doda taką pozycję, powinna podać podstawę prawną (obowiązkowo - artykuł, a opcjonalnie - ustęp, punkt i literę).


3. Ustalenie podstawy opodatkowania, wychodząc od wyniku finansowego

Wynik finansowy brutto, ustalony za dany rok obrotowy (będący jednocześnie rokiem podatkowym) i wykazany w księgach rachunkowych, na ogół różni się od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym. W celu przejścia od wyniku finansowego brutto do podstawy opodatkowania, trzeba więc przychody i koszty księgowe odpowiednio skorygować (pozaksięgowo/statystycznie) o pozycje, które w myśl przepisów podatkowych zwiększają bądź zmniejszają przychody i koszty podatkowe.

Poniżej prezentujemy przykładowe pozycje przychodów i kosztów, o które koryguje się wynik finansowy brutto wraz z podstawą prawną.

Pozycja korekty Podstawa prawna (updop)
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
- odsetki otrzymane w związku ze zwrotem nadpłaconych zobowiązań podatkowych i innych należności budżetowych
art. 12 ust. 4 pkt 7
- kwoty stanowiące równowartość umorzonych zobowiązań, w tym także z tytułu pożyczek (kredytów), jeżeli umorzenie zobowiązań jest związane m.in. z postępowaniem restrukturyzacyjnym lub upadłościowym
art. 12 ust. 4 pkt 8
- dopłaty wniesione do spółki (otrzymane), jeżeli ich wniesienie nastąpiło w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach
art. 12 ust. 4 pkt 11
- zwrócone wspólnikom dopłaty wniesione do spółki zgodnie z odrębnymi przepisami - w wysokości określonej w złotych na dzień ich faktycznego wniesienia
art. 12 ust 4 pkt 21
- dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16a-16m
art. 17 ust. 1 pkt 21
- płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzymane z BGK
art. 17 ust. 1 pkt 52
- umorzona kwota subwencji finansowej z PFR
Uwaga: Zaniechanie ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 czerwca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.
§ 1 rozporządzenia MFFiPR z 16.07.2021 r. (Dz. U. poz. 1316)
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:
- naliczone, lecz nieotrzymane odsetki od należności, w tym również od udzielonych pożyczek (kredytów)
art. 12 ust. 4 pkt 2
- niezrealizowane różnice kursowe
art. 15a ust. 2
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych
- zrealizowane różnice kursowe
art. 12 ust. 1 pkt 1
- zapłacone odsetki naliczone i ujęte w księgach roku ubiegłego
art. 12 ust. 4 pkt 2
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
- odpisy z tytułu zużycia samochodu osobowego, dokonywane według zasad określonych w art. 16a-16m, w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej kwotę 225.000 zł - w przypadku pojazdu elektrycznego lub 150.000 zł - w przypadku pozostałych samochodów osobowych
art. 16 ust. 1 pkt 4
- darowizny i ofiary wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem wpłat określonych przepisami
art. 16 ust. 1 pkt 14
- koszty egzekucyjne związane z niewykonaniem zobowiązań
art. 16 ust. 1 pkt 17
- grzywny i kary pieniężne orzeczone w postępowaniu karnym, karnym skarbowym, administracyjnym i w sprawach o wykroczenia oraz odsetki od tych grzywien i kar
art. 16 ust. 1 pkt 18
- kary, opłaty i odszkodowania oraz odsetki od tych zobowiązań z tytułu: nieprzestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska oraz niewykonania nakazów właściwych organów nadzoru i kontroli dotyczących uchybień w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
art. 16 ust. 1 pkt 19
- dodatkowa opłata produktowa z wyjątkami określonymi w przepisach
art. 16 ust. 1 pkt 19a-g
- wierzytelności odpisane jako przedawnione
art. 16 ust. 1 pkt 20
- odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych i innych należności, do których stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej
art. 16 ust. 1 pkt 21
- kary umowne i odszkodowania z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad albo zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług
art. 16 ust. 1 pkt 22
- odpisy aktualizujące aktywa z wyjątkami określonymi w przepisach
art. 16 ust. 1 pkt 26a
- koszty reprezentacji, w szczególności poniesione na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych
art. 16 ust. 1 pkt 28
- wpłaty na PFRON
art. 16 ust. 1 pkt 36
- odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywane, według zasad określonych w art. 16e-16m, od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie
art. 16 ust. 1 pkt 48
- wydatki na nabycie lub wytworzenie środków trwałych lub odpisów z tytułu zużycia środków trwałych dokonywanych na podstawie art. 16a-16m od tej części ich wartości, która została sfinansowana ze środków funduszu utworzonego na cele inwestycyjne, o którym mowa w art. 15 ust. 1hb;
art. 16 ust. 1 pkt 48a
- odpisy na fundusz na cele inwestycyjne, o którym mowa w art. 15 ust. 1hb, w części wydatkowanej na opłaty, prowizje i inne koszty związane z prowadzeniem rachunku, na którym gromadzi się środki tego funduszu
art. 16 ust. 1 pkt 48b
- składki na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150.000 zł pozostaje do wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia;
art. 16 ust. 1 pkt 49
- opłaty dotyczące samochodu osobowego wynikające z umowy leasingu (o której mowa w art. 17a pkt 1), umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze (z wyjątkiem opłat z tytułu składek na ubezpieczenie samochodu osobowego) w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150.000 zł pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem tej umowy
art. 16 ust. 1 pkt 49a
- 25% poniesionych wydatków, z zastrzeżeniem art. 16 ust. 1 pkt 30, z tytułu kosztów używania samochodu osobowego na potrzeby działalności gospodarczej - jeżeli samochód osobowy jest wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika
art. 16 ust. 1 pkt 51
- dopłaty wniesione do spółki (jeżeli ich wniesienie następuje w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach) oraz ich zwrot
art. 16 ust. 1 pkt 53
- wydatki i koszty bezpośrednio sfinansowane z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 14a, 23, 24, 42, 48, 52, 53, 54a, 55, 56 i 59
art. 16 ust. 1 pkt 58
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
- naliczone, lecz niezapłacone odsetki od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów)
art. 16 ust. 1 pkt 11
- niewypłacone, niedokonane lub niepostawione do dyspozycji wynagrodzenia
art. 16 ust. 1 pkt 57
- nieopłacone do ZUS składki w części finansowanej przez płatnika składek od wynagrodzeń
art. 16 ust. 1 pkt 57a
- nieopłacone składki na FP, FS oraz FGŚP
art. 16 ust. 7d
- niezrealizowane różnice kursowe
art. 15a ust. 3
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
- wypłacone po terminie wynagrodzenia należne za poprzedni okres
art. 15 ust. 4g
- opłacone do ZUS składki w części finansowanej przez płatnika składek wyłączone z kosztów roku ubiegłego na podstawie art. 16 ust. 12 pkt 57a i art. 16 ust. 7d, w tym także składki na FP, FS, FGŚP
art. 15 ust. 4h
- zrealizowane różnice kursowe
art. 15a ust. 3
- zapłacone odsetki od zobowiązań, w tym od pożyczek (kredytów)
art. 16 ust. 1 pkt 11
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
- za rok np. 201X
art. 7 ust. 5
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
- koszty uzyskania przychodów z tytułu odpisu na wyodrębniony w kapitale rezerwowym fundusz utworzony na cele inwestycyjne
art. 15 ust. 1hb
- koszty uzyskania przychodów z tytułu zaliczki na zakup fabrycznie nowego środka trwałego zaliczonego do grupy 3-6 i 8 KŚT
art. 15 ust. 1zd

4. Przykład liczbowy wypełnienia noty podatkowej

Przykład

I. Założenia:

 1. Spółka z o.o. sporządza sprawozdanie finansowe za 2021 r. według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości. Jest ponadto zobowiązana do sporządzania noty dotyczącej rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto, tzw. noty podatkowej (podatnik CIT).
 2. Spółka zatrudnia ponad 100 pracowników. Wpłata na PFRON za dany rok obrotowy wyniosła: 50.000 zł (wysokość wpłaty jest przykładowa).
 3. W sierpniu tego roku spółka otrzymała dotację do zakupu środka trwałego w kwocie: 210.000 zł (60% wartości środka trwałego) i ujęła ją na koncie 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów". We wrześniu tego roku środek trwały oddała do używania i od października rozpoczęła amortyzację, przy zastosowaniu 14% stawki amortyzacyjnej. Wartość początkowa wyniosła: 350.000 zł.
 4. Odpis amortyzacyjny od października do grudnia wyniósł: 350.000 zł × 14% = 49.000 zł; 49.000 zł : 12 m-cy × 3 m-ce = 12.250 zł. Zatem odpis amortyzacyjny:
  a) niestanowiący kosztów podatkowych wynosił: 12.250 × 60% (wielkość dotacji) = 7.350 zł,
  b) stanowiący koszt uzyskania przychodów wynosił: 12.250 zł - 7.350 zł = 4.900 zł.
 5. Dotację w kwocie: 7.350 zł spółka odniosła na pozostałe przychody operacyjne.
 6. W tym roku obrotowym spółka otrzymała z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dotację na kapitał obrotowy w ramach "Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój" w kwocie: 85.000 zł. Ponadto w tym roku obrotowym spółka:
  a) zapłaciła odsetki od zobowiązań budżetowych w kwocie: 21.000 zł,
  b) naliczyła i ujęła w księgach na 31 grudnia 2021 r. odsetki od należności z tytułu dostaw i usług w kwocie: 6.000 zł,
  c) otrzymała odsetki od kontrahentów, naliczone i ujęte w księgach roku ubiegłego w kwocie: 24.000 zł,
  d) zapłaciła odsetki od kredytu naliczone i ujęte w księgach roku ubiegłego w kwocie: 12.500 zł.
 7. Za dany rok obrotowy spółka uzyskała zysk brutto w kwocie: 2.000.000 zł.

II. Fragment informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za 2021 r.:

Przykład liczbowy wypełnienia noty podatkowej


Przykład liczbowy wypełnienia noty podatkowej

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Sporządzanie sprawozdania finansowego - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.