Facebook
Bilans 2021

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2021  »  Sporządzanie sprawozdania finansowego  »   Ustalanie wyniku finansowego
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Ustalanie wyniku finansowego

Dodatek do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 15 (551) z dnia 20.11.2021
1. Definicja wyniku finansowego i sposób jego wyznaczania

Wynik finansowy stanowi różnicę pomiędzy przychodami dotyczącymi okresu sprawozdawczego a kosztami poniesionymi w związku z pozyskaniem tych przychodów oraz kosztami okresu. Jeśli wynik ten jest wielkością dodatnią, to oznacza, że jednostka osiągnęła zysk, a gdy jest wielkością ujemną, to jednostka poniosła stratę. Wynik finansowy ustala się w księgach rachunkowych na koncie 86 "Wynik finansowy".

W świetle art. 42 ustawy o rachunkowości na wynik finansowy składa się wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, oraz wynik operacji finansowych. Pozycje te, tj. wynik z działalności operacyjnej oraz wynik z działalności finansowej, składają się na wynik finansowy brutto.

W jednostkach będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych wynik finansowy brutto koryguje się o obciążenia z tytułu tego podatku, otrzymując w ten sposób wynik finansowy netto. Z kolei w jednostkach niebędących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych wynik finansowy brutto jest jednocześnie wynikiem finansowym netto.

Stosownie do treści art. 42 ust. 2 ustawy o rachunkowości wynik działalności operacyjnej stanowi różnicę między przychodami netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, z uwzględnieniem dotacji, opustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń, bez podatku od towarów i usług oraz innych podatków bezpośrednio związanych z obrotem, oraz pozostałymi przychodami operacyjnymi a wartością sprzedanych produktów, towarów i materiałów wycenionych w kosztach wytworzenia albo cenach nabycia, albo zakupu, powiększoną o całość poniesionych od początku roku obrotowego kosztów ogólnych zarządu, sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz pozostałych kosztów operacyjnych.

Wynik operacji finansowych stanowi natomiast różnicę między przychodami finansowymi, w szczególności z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, zysków ze zbycia oraz aktualizacji wartości inwestycji innych niż nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi, a kosztami finansowymi, w szczególności z tytułu odsetek, strat ze zbycia oraz aktualizacji wartości inwestycji innych niż inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi, z wyjątkiem odsetek, prowizji, dodatnich i ujemnych różnic kursowych zwiększających cenę nabycia lub koszt wytworzenia towarów, produktów, środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych (o których mowa w art. 28 ust. 4 i ust. 8 pkt 2 ustawy o rachunkowości).

Ustalenie wyniku finansowego w księgach rachunkowych polega na przeksięgowaniu na konto 86 "Wynik finansowy", pod datą ostatniego dnia roku obrotowego, sald kont wynikowych, czyli kont służących do ewidencji kosztów i przychodów. W jednostkach będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych na konto wyniku finansowego przeksięgowaniu podlega również saldo konta 87 "Podatek dochodowy od osób prawnych".

Zamknięcie kont wynikowych oraz ustalenie wyniku finansowego na koncie 86 uzależnione jest od przyjętego przez daną jednostkę sposobu ewidencji kosztów oraz od sporządzanego wariantu rachunku zysków i strat.

W świetle przepisów o rachunkowości jednostki mogą sporządzać rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym lub kalkulacyjnym. Wybrany wariant rachunku zysków i strat określa metodę ustalania wyniku finansowego.

Wariant porównawczy stosują jednostki, które ewidencjonują koszty podstawowej działalności operacyjnej wyłącznie w układzie rodzajowym kosztów (konta zespołu 4), a także jednostki, które ujmują koszty równocześnie na kontach zespołu 4 i 5. Z kolei wariant kalkulacyjny może być stosowany przez jednostki ujmujące koszty podstawowej działalności operacyjnej tylko w układzie funkcjonalnym (konta zespołu 5) lub jednocześnie w układzie rodzajowym i układzie funkcjonalnym (konta zespołu 4 i 5).


2. Zasady przeksięgowania kont wynikowych na dzień bilansowy przy ustalaniu wyniku metodą porównawczą

W jednostkach, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym salda wszystkich kont zespołu 4 przenosi się na stronę Wn konta 86 "Wynik finansowy" i koryguje się je o ewentualną zmianę stanu produktów, czyli o saldo konta 49 "Rozliczenie kosztów". Saldo kredytowe (Ma) konta 49 oznacza zwiększenie stanu produktów, a saldo debetowe (Wn) oznacza zmniejszenie stanu produktów.

Indeks księgowań Obszerna baza przykładów ewidencji
księgowej zdarzeń gospodarczych
dostępna jest w serwisie
www.indeksksiegowan.pl

Zmiana stanu produktów jest związana z funkcjonowaniem tzw. zamkniętego kręgu kosztów, który tworzą następujące konta: konto 49, konta zespołu 5, 6 i konto 70-1 "Koszt sprzedanych produktów". W każdym przypadku wejścia lub wyjścia kosztów z kręgu, w jednostkach prowadzących ewidencję kosztów równocześnie na kontach zespołu 4 i 5, wskazane jest stosowanie pomocniczo dwóch dodatkowych kont, tj. konta 79-0 "Obroty wewnętrzne" oraz konta 79-1 "Koszty obrotów wewnętrznych". Stosowanie tych kont zapewnia uszczelnienie kręgu kosztów. Na koniec okresu sprawozdawczego salda kont 79-0 i 79-1 powinny być sobie równe. Przy czym na dzień bilansowy saldo Ma konta 79-0 przenosi się na wynik finansowy, a saldo Wn konta 79-1 - w ciężar konta 49.

Ewidencja księgowa kosztów wychodzących z tzw. kręgu kosztów

1. Koszty wychodzące z kręgu:

- Wn konto nieobjęte kręgiem kosztów, np. 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne",
- Ma konto 79-0 "Obroty wewnętrzne"

oraz zapis równoległy:

- Wn konto 79-1 "Koszty obrotów wewnętrznych",
- Ma konto objęte kręgiem kosztów, np. 60-0 "Produkty gotowe".

W jednostkach, które prowadzą ewidencję kosztów tylko na kontach zespołu 4 w celu przywrócenia równowagi w kręgu kosztów stosuje się wyłącznie konto 79-0.

Na dzień bilansowy na konto 86 przeksięgowuje się wszystkie salda kont wynikowych, tj. kont kosztów i przychodów, a w jednostkach będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych - również podatek dochodowy bieżący i odroczony. Wynik finansowy ustalony na koncie 86 odzwierciedla kwotę zysku (saldo Ma konta 86) lub straty (saldo Wn konta 86).

Operacje gospodarcze dotyczące przeksięgowania sald kont wynikowych na wynik finansowy w jednostkach stosujących ewidencję kosztów wyłącznie na kontach zespołu 4 przedstawia poniższa tabela.

Opis operacji gospodarczej Konto
Wn Ma
1. Przeniesienie na wynik finansowy przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 70-0, 73-0,
74-0
86
2. Przeniesienie na wynik finansowy kosztów według rodzajów 86 konta
zespołu 4
3. Przeniesienie na wynik finansowy wartości sprzedanych towarów i materiałów 86 73-1, 74-1
4. Przeniesienie na wynik finansowy salda konta 49:    
   a) saldo debetowe (Wn) - zmniejszenie stanu produktów 86 49
   b) saldo kredytowe (Ma) - zwiększenie stanu produktów 49 86
5. Przeniesienie na wynik finansowy pozostałych przychodów operacyjnych oraz przychodów finansowych 76-0, 75-0 86
6. Przeniesienie na wynik finansowy pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów finansowych 86 76-1, 75-1
7. Przeniesienie na wynik finansowy obrotów wewnętrznych 79-0 86
8. Przeniesienie na wynik finansowy salda konta podatku dochodowego od osób prawnych 86 87

W jednostkach, które prowadzą konta zespołu 4 i 5 ewidencja operacji gospodarczych określonych w pkt 1-8 będzie przebiegać analogicznie. Ponadto, w przypadku sporządzania przez te jednostki porównawczego rachunku zysków i strat, na stronę Wn konta 49 przenosi się na dzień bilansowy koszty zgromadzone na koncie 70-1 oraz na koncie 79-1, a także koszty ujęte na kontach zespołu 5 niezaliczone do wartości sprzedanych produktów i towarów, lecz podlegające uwzględnieniu w wyniku finansowym, np. ujęte na koncie 55 "Koszty zarządu" lub koncie 52-7 "Koszty sprzedaży". Konto 49 na koniec okresu sprawozdawczego może wykazywać saldo, które oznacza zmianę stanu produktów. Saldo konta 49 wykazuje się w porównawczym rachunku zysków i strat w pozycji A.II. "Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)".

Ewidencja księgowa przeniesienia kosztów na stronę Wn konta 49 na dzień bilansowy

1. Przeniesienie kosztów zarządu i kosztów sprzedaży:

- Wn konto 49 "Rozliczenie kosztów",
- Ma konto 55 "Koszty zarządu", 52-7 "Koszty sprzedaży".

2. Przeniesienie kosztów sprzedanych produktów:

- Wn konto 49 "Rozliczenie kosztów",
- Ma konto 70-1 "Koszt sprzedanych produktów".

3. Przeniesienie kosztów obrotów wewnętrznych:

- Wn konto 49 "Rozliczenie kosztów",
- Ma konto 79-1 "Koszty obrotów wewnętrznych".

Przykład

Zamknięcie kont wynikowych oraz ustalenie wyniku finansowego metodą
porównawczą przy ewidencji kosztów wyłącznie na kontach zespołu 4

I. Założenia:

Spółka z o.o. "ABC" prowadzi ewidencję kosztów wyłącznie na kontach zespołu 4 oraz sporządza porównawczy rachunek zysków i strat. Rokiem obrotowym spółki jest rok kalendarzowy. Na 31 grudnia 2021 r. obroty kont wynikowych spółki były następujące:

Nr konta Nazwa konta Obroty (w zł)
Wn Ma
40-0 "Amortyzacja" 45.600  
40-1 "Zużycie materiałów i energii" 17.460  
40-2 "Usługi obce" 52.700  
40-3 "Podatki i opłaty" 1.250  
40-4 "Wynagrodzenia" 980.000  
40-5 "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia" 294.500  
40-9 "Pozostałe koszty rodzajowe" 9.423  
49 "Rozliczenie kosztów" 5.040  
70-0 "Sprzedaż usług podstawowych"   1.750.600
75-0 "Przychody finansowe"   10.780
75-1 "Koszty finansowe" 1.820  
76-0 "Pozostałe przychody operacyjne"   24.300
76-1 "Pozostałe koszty operacyjne" 13.900  
87 "Podatek dochodowy od osób prawnych" 22.750  

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. PK - przeksięgowanie kont wynikowych na konto wyniku finansowego
na dzień 31 grudnia 2021 r.:
     
   a) koszty według rodzajów ogółem 1.400.933 zł 86  
      w tym:      
         - amortyzacja 45.600 zł   40-0
         - zużycie materiałów i energii 17.460 zł   40-1
         - usługi obce 52.700 zł   40-2
         - podatki i opłaty 1.250 zł   40-3
         - wynagrodzenia 980.000 zł   40-4
         - ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 294.500 zł 86 40-5
         - pozostałe koszty rodzajowe 9.423 zł 40-9
   b) zmniejszenie stanu produktów i rozliczeń międzyokresowych 5.040 zł   49
   c) przychody ze sprzedaży usług 1.750.600 zł 70-0 86
   d) przychody finansowe 10.780 zł 75-0 86
   e) koszty finansowe 1.820 zł 86 75-1
   f) pozostałe przychody operacyjne 24.300 zł 76-0 86
   g) pozostałe koszty operacyjne 13.900 zł 86 76-1
   h) podatek dochodowy od osób prawnych 22.750 zł 86 87

III. Księgowania:

Zasady przeksięgowania kont wynikowych na dzień bilansowy przy ustalaniu wyniku metodą porównawczą

W powyższym przykładzie wynik finansowy za 2021 r., ustalony na koncie 86 jako saldo Ma tego konta, przedstawia kwotę: 341.237 zł i jest to zysk.

Saldo konta 86 podlega przeksięgowaniu na konto 82 "Rozliczenie wyniku finansowego" w księgach rachunkowych następnego roku obrotowego (tutaj: w księgach 2022 r.), pod datą zatwierdzenia sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy (tutaj: za 2021 r.). Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, roczne sprawozdanie finansowe podlega bowiem zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2021 r. przez właściwy organ, wynik finansowy (zysk) spółki z o.o. może w 2022 r. zostać podzielony.


3. Zasady przeksięgowania kont wynikowych na dzień bilansowy przy ustalaniu wyniku metodą kalkulacyjną

Wynik finansowy działalności danej jednostki osiągnięty w ciągu roku obrotowego ustala się na koncie 86 "Wynik finansowy". Księgowe jego wyznaczenie polega na przeksięgowaniu obrotów wszystkich kont wynikowych, tj. kont kosztów i przychodów oraz kont podatku dochodowego bieżącego i odroczonego, na konto 86. W wyniku tych operacji na koncie 86 powstanie saldo oznaczające wynik finansowy netto. Saldo Ma konta 86 oznacza zysk netto, a saldo Wn - stratę netto. Wynik finansowy wykazywany jest następnie w pasywach bilansu jednostki jako zwiększenie kapitału własnego - w przypadku zysku lub jako zmniejszenie tego kapitału (wielkość ujemna) - w przypadku straty.

W jednostkach sporządzających kalkulacyjny rachunek zysków i strat na koncie 86 przychodom ze sprzedaży produktów przeciwstawia się rzeczywisty koszt wytworzenia sprzedanych produktów, koszty ogólnego zarządu i koszty sprzedaży. Co istotne, jednostki sporządzające kalkulacyjny rachunek zysków i strat nie stosują konta 79-0 "Obroty wewnętrzne" oraz konta 79-1 "Koszty obrotów wewnętrznych".

Operacje gospodarcze dotyczące przeksięgowania sald kont wynikowych na wynik finansowy w jednostce stosującej ewidencję kosztów wyłącznie na kontach zespołu 5, tym samym ustalającej wynik finansowy metodą kalkulacyjną, przedstawia poniższa tabela.

Opis operacji gospodarczej Konto
Wn Ma
1. Przeniesienie na wynik finansowy przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 70-0,
73-0, 74-0
86
2. Przeniesienie na wynik finansowy wartości sprzedanych towarów i materiałów 86 73-1, 74-1
3. Przeniesienie na wynik finansowy kosztu sprzedanych produktów 86 70-1
4. Przeniesienie na wynik finansowy kosztów zarządu i kosztów sprzedaży 86 55, 52-7
5. Przeniesienie na wynik finansowy pozostałych przychodów operacyjnych oraz przychodów finansowych 76-0, 75-0 86
6. Przeniesienie na wynik finansowy pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów finansowych 86 76-1, 75-1
7. Przeniesienie na wynik finansowy salda konta podatku dochodowego od osób prawnych 86 87

W jednostkach prowadzących ewidencję kosztów w układzie rodzajowym (zespół 4) oraz funkcjonalno - kalkulacyjnym (zespół 5) i jednocześnie ustalających wynik finansowy metodą kalkulacyjną, ewidencja operacji gospodarczych określonych w pkt 1-7 będzie przebiegać analogicznie. Przy czym w tych jednostkach należy dodatkowo na dzień zamknięcia ksiąg przeksięgować salda kont kosztów rodzajowych na stronę Wn konta 49 "Rozliczenie kosztów". Po tym przeksięgowaniu konto 49 "zamknie się", tj. nie będzie wykazywać salda.

Ustalenia wyniku finansowego w jednostce handlowej stosującej konta zespołu 5

Jednostki handlowe do ewidencjonowania i rozliczania kosztów działalności handlowej używają konto 51 "Koszty działalności podstawowej - handlowej". Do kosztów handlowych zalicza się wszystkie koszty pozostające w bezpośrednim związku z prowadzeniem działalności handlowej, w tym m.in. wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w placówkach handlowych, amortyzację obiektów i urządzeń wykorzystywanych w działalności handlowej, koszty utrzymania obiektów, tj. koszty energii, ogrzewania, koszty ubezpieczenia majątku. Na dzień bilansowy jednostka ustalająca wynik finansowy metodą kalkulacyjną saldo konta 51 przenosi na stronę Wn konta 86. W rachunku zysków i strat sporządzanym w wariancie kalkulacyjnym według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości koszty handlowe prezentuje się w pozycji D. "Koszty sprzedaży".

Przykład

Zamknięcie kont wynikowych i ustalenie wyniku finansowego metodą
kalkulacyjną przy ewidencji kosztów wyłącznie na kontach zespołu 5

I. Założenia:

Spółka z o.o. "ABC" prowadząca działalność handlową do ewidencji kosztów podstawowej działalności operacyjnej stosuje wyłącznie konta zespołu 5 oraz sporządza kalkulacyjny rachunek zysków i strat. Rokiem obrotowym spółki jest rok kalendarzowy. Na 31 grudnia 2021 r. obroty poszczególnych kont wynikowych spółki były następujące:

Nr konta Nazwa konta Obroty (w zł)
Wn Ma
73-0 "Sprzedaż towarów"   1.250.000
76-0 "Pozostałe przychody operacyjne"   44.000
75-0 "Przychody finansowe"   1.530
73-1 "Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia)" 678.000  
51 "Koszty działalności podstawowej - handlowej" 342.000  
55 "Koszty zarządu" 91.000  
76-1 "Pozostałe koszty operacyjne" 29.500  
75-1 "Koszty finansowe" 900  
87 "Podatek dochodowy od osób prawnych" 25.000  

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. PK - przeksięgowanie kont wynikowych na konto wyniku finansowego na 31 grudnia 2021 r.:      
   a) przychody ze sprzedaży towarów 1.250.000 zł 73-0 86
   b) pozostałe przychody operacyjne 44.000 zł 76-0 86
   c) przychody finansowe 1.530 zł 75-0 86
   d) wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu 678.000 zł 86 73-1
   e) koszty działalności podstawowej - handlowej 342.000 zł 86 51
   f) koszty zarządu 91.000 zł 86 55
   g) pozostałe koszty operacyjne 29.500 zł 86 76-1
   h) koszty finansowe 900 zł 86 75-1
   i) podatek dochodowy od osób prawnych 25.000 zł 86 87

III. Księgowania:

Zasady przeksięgowania kont wynikowych na dzień bilansowy przy ustalaniu wyniku metodą kalkulacyjną

Uwaga: Konto 86 "Wynik finansowy" spółki przedstawia saldo Ma w kwocie: 129.130 zł. Jest to zysk netto spółki za 2021 r.

Sporządzanie sprawozdania finansowego - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.