Facebook
Bilans 2020

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2019  »  Sporządzanie sprawozdania finansowego  »   Wątpliwości dotyczące sporządzenia informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego ...

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Wątpliwości dotyczące sporządzenia informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za 2019 r.

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (512) z dnia 20.04.2020
1. Obowiązek sporządzenia noty podatkowej

Czy fundacja jest zobowiązana do wypełnienia noty podatkowej przy sporządzaniu informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego?

Obowiązek sporządzenia noty podatkowej ciąży wyłącznie na jednostkach będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) i sporządzających sprawozdanie finansowe według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości.

Fundacje - w myśl art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) - są organizacjami pozarządowymi. Prowadzenie ksiąg rachunkowych jest obowiązkiem każdej działającej organizacji pozarządowej. Przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych jednostki te stosują ogólne zasady rachunkowości. Organizacje pozarządowe, zarówno prowadzące, jak i nieprowadzące działalności gospodarczej, sporządzają sprawozdanie finansowe według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości. Kierownik jednostki może jednak podjąć decyzję o sporządzeniu bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej w zakresie ustalonym w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości (zob. art. 46 ust. 6, art. 47 ust. 5 i art. 48 ust. 6 ww. ustawy). Decyzja w tej sprawie należy do kierownika danej jednostki.

W ustępie 2 pkt 6 dodatkowych informacji i objaśnień sporządzanych według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości wymaga się od jednostki przedstawienia różnic pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto (tzw. nota podatkowa). Obowiązek ten ciąży wyłącznie na jednostkach będących podatnikami CIT. Co istotne, jednostki sporządzające sprawozdanie finansowe w formie ustrukturyzowanej tę część informacji dodatkowej również sporządzają w formie ustrukturyzowanej.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że pomimo iż ustawodawca nie wymaga przedstawienia noty podatkowej w dodatkowych informacjach i objaśnieniach sporządzanych według załącznika nr 6, to w strukturach logicznych sprawozdań finansowych udostępnionych w BIP na stronie internetowej Ministerstwa Finansów zawarto notę podatkową w każdej ustrukturyzowanej postaci sprawozdania finansowego (tj. zarówno w załączniku nr 1, jak i w załączniku nr 4, 5 i 6 do ww. ustawy). Powstały zatem wątpliwości czy np. jednostki, które sporządzają sprawozdania finansowe według załącznika nr 6, muszą wypełniać rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto. Z wyjaśnień zamieszczonych na stronie internetowej https://www.podatki.gov.pl/e-sprawozdania-finansowe/pytania-i-odpowiedzi/ w odpowiedziach na najczęściej zadawane pytania dotyczące sporządzania e-sprawozdań finansowych, w odpowiedzi na pytanie nr 61 o treści: "Czy jednostka sporządzająca sprawozdanie finansowe zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości musi obowiązkowo wypełniać rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto?" MF udzieliło następujących wyjaśnień: "Wypełnienie rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto przez jednostki sporządzające sprawozdanie finansowe zgodnie z załącznikiem nr 6 nie jest obowiązkowe".

Program DRUKI Gofin umożliwia
przygotowanie i przekazanie
sprawozdania finansowego
na formacie XML

MFZatem w strukturach logicznych dla sprawozdań sporządzonych według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości, zamieszczonych na stronie BIP MF, pozycja ta została umieszczona jedynie do wypełnienia fakultatywnego. W ramach tego fakultetu wypełnić ją mogą jedynie jednostki, których dotyczy ten zakres informacyjny, czyli podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych.


2. Prezentacja w nocie podatkowej danych uszczegóławiających

Jesteśmy spółką z o.o. Sprawozdanie finansowe za 2019 r. sporządzamy według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości (schema za 2019 r.). Czy w nocie podatkowej (nota ustrukturyzowana) każda z pozycji łącznych, oznaczonych dużymi literami, powinna mieć obowiązkowo rozwinięcie uszczegóławiające wraz z podaniem dokładnej podstawy prawnej, dla pozycji o wartości powyżej 20.000 zł, czy też rozwinięcie uszczegóławiające nie jest obowiązkowe i może zostać pominięte, podobnie jak w poprzednim roku zgodnie z wyjaśnieniem Ministerstwa Finansów?

Jednostka, która sporządza notę podatkową ma obowiązek podania łącznych wartości dla roku bieżącego. Pola dotyczące roku poprzedniego są polami opcjonalnymi, których wypełnienie pozostaje do jej decyzji. Podobnie wybór wskazania pozycji uszczegóławiających w nocie podatkowej należy do jednostki. Dopiero, jeśli jednostka wskaże pozycje uszczegóławiające, to ma obowiązek podania do tych pozycji kwoty oraz podstawy prawnej dla wartości większych bądź równych 20.000 zł.

Z treści pytania wynika, że pytająca jednostka to spółka z o.o., która jest podatnikiem podatku dochodowego wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) i sporządza sprawozdanie finansowe według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości. W ustępie 2 pkt 6 dodatkowych informacji i objaśnień sporządzanych według załącznika nr 1 do ww. ustawy wymaga się przedstawienia różnic pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto (tzw. nota podatkowa). Obowiązek przedstawienia tych informacji dotyczy wyłącznie jednostek będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych.

MFStosownie do art. 45 ust. 1g ustawy o rachunkowości, sprawozdania finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Ministerstwo Finansów na stronie internetowej Krajowej Informacji Skarbowej www.gov.pl/web/kas w zakładce Co robimy/Struktury e-sprawozdań Ministerstwo Finansów udostępnia struktury logiczne sprawozdań finansowych w wersji 1-2. Struktury te obowiązują dla sprawozdań finansowych sporządzonych od 1 września 2019 r. Wcześniej obowiązywały struktury logiczne w wersji 1-0. Z udostępnionych struktur wynika, iż punkt dodatkowych informacji i objaśnień dotyczący rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto ma formę ustrukturyzowaną. Podstawą sporządzenia tej noty oraz jej szczegółowość określają struktury. Nie wynika ona bowiem z żadnych przepisów prawa. Zmiana w zakresie noty podatkowej w wersji struktur 1-0 (obowiązujących przy sporządzaniu rocznych sprawozdań finansowych za 2018 r.) w stosunku do wersji struktur 1-2 (obowiązującego przy sporządzeniu rocznych sprawozdań finansowych za 2019 r.) polega jedynie na uściśleniu, że wypełniają ją wyłącznie jednostki zobowiązane. Pozostałe wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w zakresie zasad prezentacji danych w nocie podatkowej nie uległy zmianie. Wciąż aktualne jest wyjaśnienie jakiego udzieliło Ministerstwo Finansów naszemu Wydawnictwu w piśmie z 26 marca 2019 r., dotyczące tego jakie pozycje w strukturach noty podatkowej wskazane są jako obowiązkowe. Przypominamy, że stosownie do tych wyjaśnień dla każdej pozycji głównej rozliczenia jednostka ma obowiązek podania jej wartości łącznej dla roku bieżącego. Wskazanie pozycji uszczegóławiających pozostawiono do decyzji jednostki. Oznacza to, że jednostka samodzielnie decyduje o szczegółowości informacji podawanych w nocie podatkowej. Przy czym wskazanie przez jednostkę informacji uszczegóławiających powoduje obowiązek podania do tych pozycji kwoty oraz podstawy prawnej dla wartości większych bądź równych 20.000 zł.

Więcej przeczytasz w Na temat sporządzania noty podatkowej
można przeczytać w dodatku nr 16
do ZMR nr 24 z 2019 r., na str. 9

3. Ujawnianie w informacji dodatkowej zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych

Jakie rodzaje zobowiązań należy prezentować w ustępie 1 pkt 12 dodatkowych informacji i objaśnień sporządzanych według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości? W pozycji zobowiązań do jednego roku ujmujemy wszystkie zobowiązania krótkoterminowe, tj. zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz z tytułu podatków i składek. Posiadamy również zobowiązanie długoterminowe z tytułu zakupu środka trwałego na raty, którego część prezentujemy jako zobowiązanie krótkoterminowe - z tytułu dostaw i usług. Czy jesteśmy obowiązani to zobowiązanie dodatkowo przedstawić w osobnej nocie dotyczącej składnika pasywów, który jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, tj. w ustępie 1 pkt 15 dodatkowych informacji i objaśnień ? Czy wystarczy, że zobowiązanie to przedstawimy w nocie dotyczącej zobowiązań w podziale na okresy spłaty?

Wszystkie zobowiązania, tj. zarówno krótkoterminowe, jak i długoterminowe, w podziale na okresy spłaty, można - naszym zdaniem - zaprezentować w ustępie 1 pkt 12 dodatkowych informacji i objaśnień. Z kolei opisane w pytaniu zobowiązanie długoterminowe z tytułu zakupu środka trwałego, które jednostka prezentuje w bilansie w podziale na część krótkoterminową i długoterminową należy także przedstawić w ustępie 1 pkt 15 dodatkowych informacji i objaśnień.

Według ustępu 1 pkt 12 dodatkowych informacji i objaśnień sporządzanych według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości, jednostki zobowiązane są zaprezentować podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową, okresie spłaty:

a) do 1 roku,

b) powyżej 1 roku do 3 lat,

c) powyżej 3 lat do 5 lat,

d) powyżej 5 lat.

Jednak próbując wywiązać się z obowiązku nałożonego przez ustawodawcę nasuwają się wątpliwości, gdyż nie jest jasne, które zobowiązania należy w tym punkcie zaprezentować. W tytule ustępu 1 pkt 12 mowa jest o zobowiązaniach długoterminowych, a w okresach spłaty wymaga się przedstawienia zobowiązań do 1 roku, czyli krótkoterminowych. Stosownie do art. 3 ust. 1 pkt 22 ustawy o rachunkowości, przez zobowiązania krótkoterminowe rozumie się ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, a także całość lub tę część pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Dlatego w naszej opinii, choć nie wynika to bezpośrednio z przepisów, w ustępie 1 pkt 12 dodatkowych informacji i objaśnień sporządzanych według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości wskazane jest przedstawić wszystkie zobowiązania jednostki, czyli zarówno krótkoterminowe (w tym z tytułu dostaw i usług), jak i długoterminowe, w podziale na wymagane okresy spłaty.

Jeśli chodzi o zobowiązanie z tytułu zakupu środka trwałego na raty, to wskazane jest zakwalifikować je do innych zobowiązań. W bilansie sporządzanym według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości część krótkoterminową, która wymaga spłaty w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego wykazuje się w pasywach w pozycji B.III.3 lit. i) "Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek - inne". Z kolei część długoterminową, która przypada do spłaty w okresie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego, wykazuje się w pasywach w pozycji B.II.3 lit. e) "Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek - inne". Odpowiednio w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego w punkcie dotyczącym zobowiązań - zobowiązania z tytułu zakupu środka trwałego prezentuje się jako inne zobowiązania w podziale na wymagane okresy spłaty.

Zawartość informacyjną poszczególnych elementów rocznego sprawozdania finansowego, w tym dodatkowych informacji i objaśnień wymagających sporządzenia przez jednostki, wyznaczają poszczególne załączniki do ustawy o rachunkowości. Zgodnie z ustępem 1 pkt 15 dodatkowych informacji i objaśnień sporządzonych według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości jednostka, w przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, zobowiązana jest przedstawić jego powiązanie między tymi pozycjami. Dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową. Obowiązek ten pomoże wypełnić zaproponowana przez nas poniższa tabela.

Wyszczególnienie Numer konta księgowego Kwota Pozycja w bilansie Kwota
2 3 4 5
1. Zobowiązanie z tytułu zakupu środka trwałego na raty 24 x B.II.3 lit. e) x
B.III.3 lit. i) x
Razem          

Przypominamy, iż w informacji dodatkowej pomija się jedynie te pozycje, które nie dotyczą jednostki lub są w jej sytuacji nieistotne. Wskazane jest jednak wtedy podać, np. na końcu dodatkowych informacji i objaśnień, które punkty pominięto i dlaczego.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Sporządzanie sprawozdania finansowego - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.