Facebook
Bilans 2020

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2019  »  Sporządzanie sprawozdania finansowego  »   Czy sprawozdanie finansowe zagranicznego oddziału musi być sporządzone ...

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Czy sprawozdanie finansowe zagranicznego oddziału musi być sporządzone w wersji elektronicznej?

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 11 (1054) z dnia 10.04.2020

Podmiot krajowy posiada samobilansujący się oddział w Polsce oraz w Niemczech. Czy dla potrzeb sporządzenia sprawozdania łącznego wszystkie sprawozdania wchodzące w jego skład muszą być sporządzone w wersji elektronicznej? Czy dotyczy to również sprawozdania oddziału niemieckiego?

Generalnie wszystkie sprawozdania finansowe muszą być sporządzane w wersji elektronicznej. Dotyczy to również sprawozdania łącznego oraz sprawozdań wchodzących w jego skład. W naszej ocenie, wyjątek stanowią sprawozdania oddziałów zagranicznych (wchodzące w skład sprawozdania łącznego), działających poza granicami kraju na podstawie innych przepisów niż ustawa o rachunkowości.

Obowiązek stosowania ustawy o rachunkowości

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o rachunkowości, przepisy ustawy o rachunkowości należy stosować do jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym m.in.: oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, działających w obrocie gospodarczym na terytorium Polski.

Przepisów tej ustawy nie stosuje się natomiast do oddziałów jednostek krajowych, działających poza terytorium kraju. Oddziały takie sporządzają swoje sprawozdania finansowe zgodnie z przepisami państwa, w którym prowadzą działalność (analogicznie jak wskazano, odnosząc się do działających na terenie Polski oddziałów firm zagranicznych, które muszą stosować ustawę o rachunkowości).

Sprawozdania finansowe, w tym sprawozdania łączne

Jednostki stosujące przepisy ustawy o rachunkowości są zobowiązane do prowadzenia, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z regulacjami określonymi w tej ustawie. W myśl art. 45 ust. 1f ww. ustawy, sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Sprawozdania finansowe osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS, a także podatników CIT niewpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS sporządza się w formacie ustrukturyzowanym (por. art. 45 ust. 1g ww. ustawy).

Jak wynika z art. 51 ust. 1 ww. ustawy, jednostka, w skład której wchodzą jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, sporządza łączne sprawozdanie finansowe, będące sumą sprawozdania finansowego jednostki i wszystkich jej oddziałów (zakładów), wyłączając odpowiednio:

1) aktywa i fundusze wydzielone;

2) wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze;

3) przychody i koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostką a jej oddziałami (zakładami) lub między jej oddziałami (zakładami);

4) wynik finansowy operacji gospodarczych dokonywanych wewnątrz jednostki, zawarty w aktywach jednostki lub jej oddziałów (zakładów).

Można nie dokonywać wyłączeń, o których mowa w pkt 2-4, jeżeli nie wpływa to ujemnie na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki.

W myśl art. 51 ust. 2 ww. ustawy, do sprawozdania finansowego jednostki, w której skład wchodzą oddziały (zakłady) znajdujące się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i tam sporządzające sprawozdania finansowe, włącza się odpowiednie dane wynikające z bilansów tych oddziałów (zakładów), wyrażone w walutach obcych, przeliczone na walutę polską po obowiązującym na dzień bilansowy średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski, natomiast z rachunku zysków i strat - po kursie stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów na dzień kończący każdy miesiąc roku obrotowego, a w uzasadnionych przypadkach - po kursie będącym średnią arytmetyczną średnich kursów na dzień kończący poprzedni rok obrotowy i dzień kończący bieżący rok obrotowy, ogłoszonych dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Powstałe na skutek tych przeliczeń różnice wykazuje się w łącznym sprawozdaniu finansowym jednostki, w pozycji "Różnice kursowe z przeliczenia", jako składnik kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny.

Nie ulega zatem wątpliwości, że w łącznym sprawozdaniu muszą być uwzględnione również dane zawarte w sprawozdaniach zagranicznych. Ustawa nakazuje (w ww. art. 51 ust. 2) dane zawarte w tych sprawozdaniach, wyrażone w walutach obcych, przeliczyć na złote przy zastosowaniu określonych kursów. Zatem ustawodawca zakłada, że sporządzono je zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym państwie, a nie w myśl ustawy o rachunkowości. Zgodnie bowiem z polskim prawem bilansowym, sprawozdanie finansowe sporządza się wyłącznie w walucie polskiej.

Uwzględniając przywołane regulacje można stwierdzić, że wszystkie sprawozdania finansowe muszą być sporządzone w formie elektronicznej. Dotyczy to również sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych sporządzających samodzielne sprawozdania finansowe, które wchodzą w skład jednostki sporządzającej łączne sprawozdanie finansowe. Nie dotyczy jednak oddziałów prowadzących działalność poza granicami kraju sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie z przepisami państwa, w którym prowadzą działalność.

Zatem w przypadku opisanym w pytaniu, sprawozdanie finansowe samobilansującego się oddziału prowadzącego działalność w Niemczech musi być sporządzone zgodnie z obowiązującymi tam przepisami. Jeżeli zatem przepisy niemieckie nie narzucają obowiązku jego sporządzania w wersji elektronicznej, to takiej formy jego sporządzenia nie może narzucić ustawa o rachunkowości. Będzie tak również wówczas, gdy sprawozdanie zagranicznego oddziału będzie podlegało zsumowaniu w ramach sprawozdania łącznego sporządzonego w oparciu o ww. art. 51 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Sporządzanie sprawozdania finansowego - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.