Facebook
Bilans 2020

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2019  »  Sporządzanie sprawozdania finansowego  »   Ujęcie księgowe oraz prezentacja w bilansie pożyczki od udziałowca

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Ujęcie księgowe oraz prezentacja w bilansie pożyczki od udziałowca

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 (1043) z dnia 20.12.2019

W listopadzie br. spółka z o.o. otrzymała od swojego udziałowca (będącego również prezesem spółki) pożyczkę na bieżącą działalność. Pożyczka została oprocentowana według zasad rynkowych, tj. na poziomie oferowanym przez banki. Jak ująć jej otrzymanie oraz obsługę w księgach rachunkowych? Czy w bilansie pożyczka taka powinna być wykazana jako zobowiązanie od podmiotu powiązanego?

W księgach rachunkowych otrzymanie pożyczki ujmowane jest w korespondencji z kontem rozrachunkowym. W bilansie zaś pożyczkę otrzymaną od udziałowca spółki z o.o. będącego osobą fizyczną prezentuje się jako zobowiązania wobec pozostałych jednostek z tytułu pożyczki. Jedynie w przypadku pożyczek zawartych na warunkach innych niż rynkowe może wystąpić konieczność jej ujawnienia w informacji dodatkowej.

Ewidencja księgowa otrzymania pożyczki oraz jej spłaty

Udzieloną przez udziałowca pożyczkę wprowadza się, w wartości nominalnej, do ksiąg rachunkowych pod datą wpływu środków pieniężnych na rachunek bieżący lub jej wpłaty do kasy spółki jako zobowiązania z tytułu pożyczki, zapisem:

      - Wn konto 13-0 "Rachunek bieżący" lub 10 "Kasa",
      - Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Pożyczka od udziałowca).

Odsetki od pożyczki dotyczące danego okresu ujmuje się:

      - Wn konto 75-1 "Koszty finansowe",
      - Ma konto 24.

Dodajmy, że w przypadku, gdy środki finansowe z otrzymanej pożyczki przeznaczono na finansowanie zakupu lub budowy środka trwałego, odsetki od tej pożyczki zwiększą jego wartość początkową. W związku z tym księguje się je za pośrednictwem konta 08 "Środki trwałe w budowie", zapisem: Wn konto 08, Ma konto 24. Będzie tak jednak jedynie do momentu oddania środka trwałego go do używania. Po tej dacie odsetki ujmowane będą w księgach rachunkowych jako koszty finansowe.

Niezależnie od celu wykorzystania pożyczki, zobowiązanie z tytułu jej zaciągnięcia wycenia się na dzień bilansowy. W księgach rachunkowych należy wykazać pozostałą do spłaty część kapitałową pożyczki wraz z naliczonymi na ten dzień odsetkami, dotyczącymi danego roku obrotowego, nawet gdy zgodnie z harmonogramem spłaty pożyczki nie wymagają one jeszcze zapłaty.

Spłatę pożyczki księguje się zapisem odwrotnym: Wn konto 24, Ma konto 13-0 lub 10.

Zwróćmy uwagę, że w określonych sytuacjach spółka, wypłacając odsetki z tytułu pożyczki, będzie zobowiązana do pobrania zryczałtowanego podatku od przychodu z tytułu odsetek. Będzie tak m.in. w przypadku wypłaty odsetek osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w zakresie udzielania pożyczek, która posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W takiej bowiem sytuacji otrzymane odsetki stanowić będą przychód z kapitałów pieniężnych (por. art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o PDOF), od których spółka, jako płatnik, będzie musiała pobrać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19% (por. art. 30a ust. 1 pkt 1 ustawy o PDOF). Jeśli spółka będzie zobowiązana do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego, powinna kwotę tego podatku ująć w ewidencji księgowej, zapisem:

      - Wn konto 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Pożyczka od udziałowca),
      - Ma konto 22 "Rozrachunki publicznoprawne".

Podatek ten będzie podlegał wpłacie na rachunek właściwego urzędu skarbowego w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wypłacono odsetki i pobrano podatek.

Prezentacja pożyczki w bilansie oraz ujawnienie w informacji dodatkowej

Udziałowiec, będący osobą fizyczną, nie jest w świetle prawa bilansowego jednostką powiązaną ze spółką z o.o. Pojęcie jednostek powiązanych zawarte w ustawie o rachunkowości dotyczy bowiem wyłącznie spółek prawa handlowego oraz przedsiębiorstw państwowych, jeżeli przedsiębiorstwo takie występuje w roli jednostki dominującej (por. art. 3 ust. 1 pkt 43 i 44 ustawy o rachunkowości).

Tak więc nie wykazuje się w sprawozdaniu finansowym spółki z o.o. zobowiązań z tytułu pożyczki otrzymanej od udziałowca będącego osobą fizyczną w wierszach przeznaczonych dla jednostek powiązanych.

W konsekwencji spółka z o.o. wykaże pożyczkę otrzymaną od udziałowca, będącego osobą fizyczną oraz jednocześnie prezesem spółki, w pasywach bilansu sporządzanego według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości, jako zobowiązania wobec pozostałych jednostek z tytułu kredytów i pożyczek w podziale na zobowiązania długoterminowe (poz. B.II.3 lit. a) i krótkoterminowe (poz. B.III.3 lit. a). Przypomnijmy, że jako zobowiązania krótkoterminowe prezentuje się tę część pożyczki, która wymaga spłaty w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Natomiast jako zobowiązania długoterminowe wykazuje się tę część pożyczki, która zgodnie z umową przypada do spłaty w roku i w latach dalszych niż rok następujący po dniu bilansowym.

Należy wskazać, iż w przypadku pożyczek udzielonych spółce przez jej udziałowców może powstać obowiązek ujawnienia informacji o takiej pożyczce w informacji dodatkowej. Jak bowiem wskazano w ustępie 5 pkt 2 dodatkowych informacji i objaśnień sporządzanych według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości, jednostki mają obowiązek ujawniać informacje o transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi wraz z informacjami określającymi charakter związku ze stronami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. Dla potrzeb takiej prezentacji, przez strony powiązane rozumie się podmioty powiązane zdefiniowane w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości. Przy czym, jak wskazano w MSR nr 24 "Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych", z podmiotem powiązanym mamy do czynienia m.in. wtedy, gdy osoba, która sprawuje kontrolę lub współkontrolę nad jednostką sprawozdawczą, ma znaczący wpływ na jednostkę lub jest członkiem kluczowego personelu kierowniczego jednostki.

Mając jednak na uwadze fakt, że umowa pożyczki (o której jest mowa w pytaniu) została zawarta na warunkach rynkowych, ww. obowiązek ujawnienia nie wystąpi.

Dodajmy, że powyższe obowiązki nie dotyczą również jednostek, które sporządzają informację dodatkową przewidzianą dla jednostek małych lub jednostek mikro. Zakres informacji wymaganych do ujawnienia dla tego typu jednostek nie obejmuje bowiem informacji o transakcjach zawartych na innych warunkach niż rynkowe z podmiotami powiązanymi.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Sporządzanie sprawozdania finansowego - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.