Facebook
Bilans 2020

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2019  »  Sporządzanie sprawozdania finansowego  »   Uproszczony bilans i rachunek zysków i strat organizacji pozarządowych

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Uproszczony bilans i rachunek zysków i strat organizacji pozarządowych

Dodatek do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 15 (502) z dnia 20.11.2019
1. Jednostki sporządzające sprawozdanie finansowe według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości

Załącznik nr 6 do ustawy o rachunkowości zawiera zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, ustalony dla jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyjątkiem spółek kapitałowych, oraz jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 tej ustawy. Są to:

1) organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego, którymi są osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia:

a) niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych lub przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi,

b) niedziałające w celu osiągnięcia zysku,

2) prowadzące działalność pożytku publicznego:

a) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

b) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

Warto pamiętać, że - na mocy art. 2 ust. 5 ustawy o rachunkowości - jednostki, o których mowa w art. 10a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego), mogą prowadzić zamiast ksiąg rachunkowych uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów, według zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 października 2018 r. w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 2050). Nie sporządzają wówczas sprawozdania finansowego. Decyzję w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez daną organizację musi podjąć jej organ zatwierdzający w rozumieniu przepisów o rachunkowości (por. art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o rachunkowości). Jeżeli jednostka zdecyduje się na prowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów, to ma obowiązek zawiadomić o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym.

Zakres sprawozdania wynikający z załącznika nr 6 dostosowany jest do specyfiki działalności organizacji pozarządowych. Mogą go sporządzać zarówno organizacje prowadzące wyłącznie działalność statutową, jak i te, które obok działalności statutowej prowadzą również działalność gospodarczą. Wymienione jednostki sporządzają sprawozdanie finansowe na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, tj. zgodnie z ustawą o rachunkowości. Ze względu na specyfikę działalności, decydując się na sporządzanie sprawozdania finansowego na podstawie załącznika nr 6, jednostki te muszą dostosować prowadzenie ksiąg rachunkowych do wymogów określonych w tym załączniku.

2. Zakres informacji wykazywanych w bilansie organizacji pozarządowych

W bilansie sporządzanym według załącznika nr 6 organizacje pozarządowe przedstawiają tylko główne pozycje oznaczone wielkimi literami oraz cyframi rzymskimi. W przypadku aktywów następuje tradycyjny podział na "Aktywa trwałe" (pozycja A) i "Aktywa obrotowe" (pozycja B) - wyłącznie w postaci syntetycznej, tzn. wykazuje się pozycje oznaczone cyframi rzymskimi bez ich uszczegóławiania. Po stronie aktywów w pozycji C ujawnia się należne wpłaty na fundusz statutowy. Są to zadeklarowane wpłaty na fundusz statutowy, które do dnia bilansowego nie zostały wpłacone w pełnej wysokości. Natomiast pasywa bilansu w organizacjach pozarządowych zostały podzielone na pozycję "Fundusz własny" oraz pozycję "Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania".

Bilans zaprezentowany w załączniku nr 6 do ustawy o rachunkowości składa się z następujących pozycji:

Aktywa Pasywa
A. Aktywa trwałe

   I. Wartości niematerialne i prawne

   II. Rzeczowe aktywa trwałe

   III. Należności długoterminowe

   IV. Inwestycje długoterminowe

   V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

B. Aktywa obrotowe

   I. Zapasy

   II. Należności krótkoterminowe

   III. Inwestycje krótkoterminowe

   IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

C. Należne wpłaty na fundusz statutowy

A. Fundusz własny

   I. Fundusz statutowy

   II. Pozostałe fundusze

   III. Zysk (strata) z lat ubiegłych

   IV. Zysk (strata) netto

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

   I. Rezerwy na zobowiązania

   II. Zobowiązania długoterminowe

   III. Zobowiązania krótkoterminowe

   IV. Rozliczenia międzyokresowe

 

 
3. Rachunek zysków i strat organizacji pozarządowych

Zakres informacyjny rachunku zysków i strat sporządzanego według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości został dostosowany do specyfiki działalności pożytku publicznego. Sporządzają go zarówno organizacje prowadzące, jak i nieprowadzące działalności gospodarczej. Ustawodawca przewidział wyłącznie wariant kalkulacyjny rachunku zysków i strat. Oznacza to, że celowe jest prowadzenie ewidencji kosztów za pomocą kont zespołu 5 lub zespołu 4 i 5. Co ważne, zapis z tym związany powinien znaleźć się w polityce rachunkowości.

Zakres informacji ujmowanych w rachunku zysków i strat jest - podobnie jak w bilansie - dość syntetyczny. Wyodrębniono przychody i koszty dotyczące działalności statutowej. Jednak jak już wspomniano, z tego wzoru sprawozdania finansowego korzystają zarówno organizacje pozarządowe prowadzące, jak i nieprowadzące działalności gospodarczej, dlatego wymagany jest dalszy podział przychodów i kosztów na dotyczące działalności gospodarczej (o ile organizacja pozarządowa taką działalność prowadzi).

Przychody dzieli się na:

1) przychody z działalności statutowej (pozycja A) - które podlegają dalszemu wydzieleniu na przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego (pozycja A.I), przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego (pozycja A.II) oraz przychody z pozostałej działalności statutowej (pozycja A.III),

2) przychody z działalności gospodarczej (pozycja D) - bez wymaganego uszczegóławiania tej pozycji.

Koszty z kolei podlegają następującemu wyodrębnieniu:

1) koszty działalności statutowej (pozycja B) - w dalszym podziale na koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego (pozycja B.I), koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego (pozycja B.II) oraz koszty pozostałej działalności statutowej (pozycja B.III),

2) koszty działalności gospodarczej (pozycja E) - bez wymaganego uszczegóławiania tej pozycji.

Różnica pomiędzy przychodami i kosztami działalności statutowej jest prezentowana w pozycji C. "Zysk (strata) z działalności statutowej". Osobno wykazywany jest wynik z działalności gospodarczej w pozycji F. "Zysk (strata) z działalności gospodarczej". Stanowi on różnicę pomiędzy przychodami z działalności gospodarczej z pozycji D i kosztami działalności gospodarczej z pozycji E. W kolejnych pozycjach prezentowane są według zasad ogólnych - jak w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości - koszty ogólnego zarządu (pozycja G), pozostałe przychody i koszty operacyjne (pozycje I oraz J), przychody i koszty finansowe (pozycje K oraz L) oraz podatek dochodowy (pozycja N). W rachunku zysków i strat organizacji pozarządowej ujmowane są również wyniki cząstkowe, tj. wynik z działalności statutowej oraz wynik z działalności gospodarczej, a także wynik ujmowany w pozycji H. "Zysk (strata) z działalności operacyjnej", w pozycji M. "Zysk (strata) brutto" oraz w pozycji O. "Zysk (strata) netto".

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Sporządzanie sprawozdania finansowego - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.