Facebook
Bilans 2021

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2021  »  Koszty i przychody na przełomie roku  »   Rozliczenie zaliczki otrzymanej na poczet dostaw i usług na ...
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Rozliczenie zaliczki otrzymanej na poczet dostaw i usług na przełomie roku obrotowego

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (561) z dnia 1.05.2022
1. Ujęcie bilansowe zaliczki otrzymanej na poczet krajowych dostaw i usług

W grudniu 2021 r. otrzymaliśmy zaliczkę na poczet przyszłej dostawy wytwarzanych przez naszą spółkę z o.o. produktów. Wystawiliśmy fakturę zaliczkową i ujęliśmy ją w rejestrze VAT. Otrzymana zaliczka obejmuje 100% planowanej w 2022 r. dostawy. Jak rozliczyć tę zaliczkę w księgach?

Definicję przedpłaty dla celów bilansowych zawarto w stanowisku Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie rozrachunków z kontrahentami, wskazując jednocześnie, że przedpłata może przyjąć formę zaliczki. Według pkt 3 lit. n) tego stanowiska, zaliczka jest traktowana jako częściowa zapłata ceny świadczenia wynikającego z umowy pomiędzy kontrahentami, zanim zostanie ono zrealizowane. W momencie realizacji umowy zaliczka zostaje zaliczona na poczet ceny dobra lub usługi. Natomiast w przypadku rozwiązania umowy podlega zwrotowi kontrahentowi, który ją wpłacił.

W świetle przepisów ustawy o rachunkowości, otrzymaną zaliczkę zalicza się do rozliczeń międzyokresowych przychodów. Jak bowiem stanowi art. 41 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują w szczególności równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych.

Sposób ujmowania zaliczki został uregulowany także w stanowisku w sprawie rozrachunków z kontrahentami. Z pkt 6.1 tego stanowiska wynika, iż otrzymaną zaliczkę sprzedawca ujmuje w księgach rachunkowych jako zobowiązanie wobec odbiorcy, równe kwocie środków pieniężnych faktycznie otrzymanych, która obejmuje część wartości (ceny) świadczenia do wykonania przez sprzedawcę (dostawcę) oraz kwotę obciążeń publicznoprawnych związanych ze świadczeniem (VAT), a w przypadku gdy świadczenie jest przedmiotowo zwolnione z obciążeń publicznoprawnych (np. usługi finansowe) lub sprzedawca jest zwolniony z obciążeń publicznoprawnych (zwolnienie podmiotowe) - jedynie część wartości (ceny) świadczenia do wykonania przez sprzedawcę.

Ze stanowiska wynika także, że otrzymana zaliczka - w kwocie netto (bez obciążeń publicznoprawnych) - może być również ujęta w księgach rachunkowych jako rozliczenia międzyokresowe przychodów. Sposób jej ujęcia powinien wynikać z rozwiązań przyjętych przez sprzedawcę w zasadach (polityce) rachunkowości.

Należy jednak zauważyć, iż niezależnie od sposobu ujęcia w księgach rachunkowych wpłaty otrzymane na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w przyszłym roku, wykazuje się w bilansie po stronie pasywów jako zobowiązania krótkoterminowe. Jeśli jednostka sporządza bilans według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości, będzie to pozycja B.III.3 lit. e) "Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek - zaliczki otrzymane na dostawy i usługi".

Warto dodać, iż jednostki będące podatnikami VAT, przyjmując zaliczkę są zobowiązane wystawić fakturę dokumentującą jej otrzymanie (por. art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT). Fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy (por. art. 106i ust. 2 ustawy o VAT). Fakturę zaliczkową można również wystawić przed otrzymaniem zaliczki, jednak nie wcześniej niż 60. dnia przed jej otrzymaniem (por. art. 106i ust. 7 pkt 2 ustawy o VAT).

Przykład

I. Założenia:

 1. W grudniu 2021 r. spółka z o.o., prowadząca działalność produkcyjną, zawarła z kontrahentem krajowym umowę sprzedaży 500 szt. produktów po cenie: 100 zł/szt. Zgodnie z tą umową, nabywca zobowiązał się wpłacić zaliczkę na poczet dostawy, w wysokości 50% wartości sprzedaży. Ogółem wartość sprzedaży wynosiła: 500 szt. × 100 zł/szt. = 50.000 zł, a jednostkowy koszt wytworzenia produktów wynosił: 90 zł/szt.
 2. W związku z transakcją sprzedaży miały miejsce następujące operacje:

a) 21 grudnia 2021 r. nabywca przekazał na rachunek bankowy spółki zaliczkę w kwocie: 25.000 zł, w tym samym dniu spółka wystawiła fakturę zaliczkową na kwotę: 25.000 zł (w tym VAT: 4.674,80 zł),

b) 12 stycznia 2022 r. spółka przekazała nabywcy produkty wraz z fakturą końcową wystawioną na kwotę: 25.000 zł (w tym VAT: 4.674,80 zł); w tym samym dniu przeksięgowała kwotę: 20.325,20 zł z rozliczeń międzyokresowych przychodów na konto przychodów ze sprzedaży produktów,

c) 20 stycznia 2022 r. nabywca wpłacił na rachunek spółki pozostałą kwotę należności.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
A. Zapisy w księgach grudnia 2021 r.
1. WB - wpływ zaliczki na poczet przyszłej dostawy 25.000,00 zł 13-0 20
2. FS - faktura zaliczkowa:      
   a) wartość brutto zaliczki 25.000,00 zł 20  
   b) VAT należny według stawki 23% 4.674,80 zł   22-2
   c) wartość netto zaliczki 20.325,20 zł   84
B. Zapisy w księgach stycznia 2022 r.
1. WZ - wydanie sprzedanych produktów: 500 szt. × 90 zł/szt. =  45.000,00 zł 70-1 60-0
2. FS - faktura końcowa:      
   a) wartość brutto 25.000,00 zł 20  
   b) VAT należny według stawki 23% 4.674,80 zł   22-2
   c) wartość netto 20.325,20 zł   70-0
3. PK - przeksięgowanie rozliczeń międzyokresowych przychodów
na przychody ze sprzedaży produktów
20.325,20 zł 84 70-0
4. WB - wpływ na rachunek spółki pozostałej kwoty należności 25.000,00 zł 13-0 20

III. Księgowania:

A. Zapisy w księgach grudnia 2021 r.

Ujęcie bilansowe zaliczki otrzymanej na poczet krajowych dostaw i usług

B. Zapisy w księgach stycznia 2022 r.

Ujęcie bilansowe zaliczki otrzymanej na poczet krajowych dostaw i usług


2. Wycena i ujęcie w księgach zaliczki otrzymanej na poczet eksportu

W grudniu 2021 r. otrzymaliśmy 100% zaliczkę w walucie obcej na poczet eksportu wytwarzanych przez naszą spółkę produktów. Dostawa nastąpiła w styczniu 2022 r. Jak rozliczyć tę zaliczkę w księgach rachunkowych?

W myśl art. 30 ust. 2 ustawy o rachunkowości, wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia - o ile odrębne przepisy dotyczące środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych nie stanowią inaczej - odpowiednio po kursie:

1) faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji - w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań,

2) średnim ogłoszonym dla danej waluty przez NBP z dnia poprzedzającego ten dzień - w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu faktycznie zastosowanego, a także w przypadku pozostałych operacji.

Zatem zobowiązanie wobec nabywcy z tytułu zaliczki otrzymanej w walucie obcej, na dzień ujęcia w księgach sprzedawca przelicza na walutę polską odpowiednio po kursie:

1) średnim NBP z dnia poprzedzającego dzień wpływu - jeżeli zaliczka wpłynęła na rachunek bankowy sprzedawcy prowadzony w walucie obcej lub została wpłacona do kasy walutowej,

2) kupna zastosowanym przez bank prowadzący rachunek sprzedawcy - jeżeli zaliczka wpłynęła na rachunek bankowy sprzedawcy w walucie krajowej (jednostka sprzedała walutę obcą bankowi).

W przypadku gdy jednostka otrzymała zaliczkę w walucie obcej przed dniem bilansowym, a realizacja dostawy nastąpi w roku następnym, kwota tej zaliczki widnieje w księgach rachunkowych na dzień bilansowy. W świetle art. 30 ust. 1 ustawy o rachunkowości, nie rzadziej niż na dzień bilansowy wyrażone w walutach obcych składniki aktywów (z wyłączeniem udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności) i pasywów wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez NBP. Z brzmienia tego przepisu wynika zatem, że zasadniczo wszystkie aktywa i pasywa (w tym otrzymane zaliczki/przedpłaty) należy na dzień bilansowy wycenić według średniego kursu NBP obowiązującego na ten dzień. Jednak ze wskazówek zawartych w pkt 6.18 Krajowego Standardu Rachunkowości nr 11 "Środki trwałe" wynika, że zaliczki/przedpłaty udzielone na poczet pozyskania środka trwałego - wyrażone w walucie obcej - przelicza się na walutę polską jedynie na moment ich przekazania. Ze względu na ich treść ekonomiczną nie dokonuje się ponownej wyceny przekazanych przedpłat/zaliczek, ani na dzień bilansowy, ani na dzień przeprowadzenia transakcji zakupu (przyjęcia dostawy). Zasadę tę - według stanowiska w sprawie rozrachunków z kontrahentami - stosuje się również do:

1) należności z tytułu przekazanych przedpłat w walucie obcej na poczet pozyskania składnika wartości niematerialnej i prawnej, składnika zapasów oraz wykonania usług,

2) zobowiązań wobec odbiorcy z tytułu przedpłat otrzymanych w walucie obcej na poczet wykonania dostaw i usług.

Jednostka, o której mowa w pytaniu, nie musi zatem wyceniać otrzymanej w walucie obcej zaliczki na dzień bilansowy, jeśli skorzysta z zasady określonej w KSR nr 11.

Dodajmy, że co do zasady dla celów podatku dochodowego otrzymana przez sprzedawcę zaliczka, podobnie jak dla celów bilansowych, nie stanowi przychodu (por. art. 12 ust. 4 pkt 1 updop). Wyjątek stanowią wpłaty na poczet dostaw towarów i usług, podlegające zarejestrowaniu przy zastosowaniu kasy rejestrującej - kwestię tę jednak pomijamy.

Jeżeli otrzymana zaliczka dotyczy eksportu towarów, to należy uwzględnić także przepisy art. 41 ust. 9a ustawy o VAT, które stanowią, że otrzymanie zaliczki (całości lub części zapłaty) przed dokonaniem dostawy towarów pozwala na zastosowanie stawki VAT 0% w eksporcie towarów w odniesieniu do otrzymanej zaliczki, przy spełnieniu warunku, że wywóz towarów nastąpi w terminie 6 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym podatnik otrzymał tę zaliczkę, oraz w tym terminie otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej. W sytuacji gdy termin wywozu przekracza 6 miesięcy od otrzymania zaliczki, podatnik zachowuje prawo do stawki VAT 0%, jeśli wydłużony termin wywozu towarów jest uzasadniony specyfiką realizacji tego rodzaju dostaw. Zasady przeliczania kwot wyrażonych w walutach obcych na złote dla potrzeb VAT określono w art. 31a ust. 1 i 2 ustawy o VAT. Według tego przepisu, w przypadku gdy:

1) kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej - przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego lub ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego,

2) podatnik wystawia fakturę przed powstaniem obowiązku podatkowego, a kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone na tej fakturze w walucie obcej - przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury (w tej sytuacji podatnik również może zastosować, zamiast średniego kursu NBP, kurs wymiany opublikowany przez Europejski Bank Centralny.

Warto w tym miejscu wspomnieć, iż na podstawie art. 31a ust. 2a ustawy o VAT, kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania wyrażone w walucie obcej podatnik może przeliczać zgodnie z zasadami przeliczenia przychodu określonego w walucie obcej wynikającymi z przepisów o podatku dochodowym. Wybierając tę metodę, podstawa opodatkowania wyrażona w walucie obcej jest przeliczana na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.

Należy ponadto zauważyć, iż nie ma szczególnych regulacji, które odnosiłyby się do sposobu ustalania obowiązku podatkowego czy terminów wystawiania faktur dokumentujących eksport towaru. Należy zatem tu stosować zasady ogólne. Obowiązek podatkowy w VAT powstaje więc z chwilą dokonania dostawy. Natomiast w przypadku gdy przed dokonaniem dostawy towaru otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty.

Przykład

I. Założenia:

 1. W grudniu 2021 spółka z o.o., prowadząca działalność produkcyjną, zawarła z kontrahentem zagranicznym (odbiorcą spoza UE) umowę sprzedaży 500 szt. produktów po cenie: 50 EUR/szt. Zgodnie z tą umową, nabywca zobowiązał się wpłacić zaliczkę na poczet dostawy wyrobów, w wysokości 100% wartości sprzedaży. Ogółem wartość sprzedaży wynosiła: 500 szt. × 50 EUR/szt. = 25.000 EUR, a jednostkowy koszt wytworzenia produktów wynosił: 200 zł/szt.
 2. W związku z transakcją sprzedaży miały miejsce następujące operacje:

a) 21 grudnia 2021 r. nabywca przekazał na konto spółki zaliczkę w kwocie: 25.000 EUR; w tym samym dniu spółka wystawiła fakturę zaliczkową na kwotę: 25.000 EUR (w tym VAT 0%),

b) spółka ujęła zaliczkę w księgach rachunkowych, na podstawie wyciągu bankowego, przeliczając ją po kursie średnim ogłoszonym przez NBP z dnia poprzedzającego dzień wpływu środków na rachunek bankowy, tj. z 20 grudnia 2021 r., który wynosił przykładowo: 4,70 zł/EUR,

c) 12 stycznia 2022 r. spółka przekazała produkty nabywcy; w tym samym dniu przeksięgowała kwotę: 25.000 EUR × 4,70 zł/EUR = 117.500 zł z rozliczeń międzyokresowych przychodów na konto przychodów ze sprzedaży produktów.

 1. Zgodnie z polityką rachunkowości spółki, zaliczki rozlicza się na podstawie stanowiska w sprawie rozrachunków z kontrahentami.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
A. Zapisy w księgach grudnia 2021 r.
1. WB - wpływ zaliczki na poczet przyszłych dostaw: 25.000 EUR × 4,70 zł/EUR =  117.500 zł 13-1 20
2. FS - faktura zaliczkowa 117.500 zł 20 84
B. Zapisy w księgach stycznia 2022 r.
1. WZ - wydanie sprzedanych produktów: 500 szt. × 200 zł/szt. =  100.000 zł 70-1 60-0
2. PK - przeksięgowanie rozliczeń międzyokresowych przychodów
na przychody ze sprzedaży produktów
117.500 zł 84 70-0

III. Księgowania:

A. Zapisy w księgach grudnia 2021 r.

Wycena i ujęcie w księgach zaliczki otrzymanej na poczet eksportu

B. Zapisy w księgach stycznia 2022 r.

Wycena i ujęcie w księgach zaliczki otrzymanej na poczet eksportu


3. Podatkowe skutki otrzymania zaliczki na poczet eksportu, opiewającej na pełną kwotę zamówienia

Nasza spółka z o.o. otrzymała w grudniu 2021 r. 100% zaliczkę na poczet eksportu produktów. Zaliczyliśmy ją do przychodów podatkowych w momencie jej otrzymania. Czy koszt wytworzenia produktów, których eksport nastąpił w styczniu 2022 r., możemy również zaliczyć do kosztów podatkowych grudnia 2021 r.?

Generalnie przyjmuje się, że otrzymanie zaliczki nie skutkuje powstaniem przychodu podatkowego. Jednak zdaniem organów podatkowych wpłaty opiewające na pełną kwotę zamówienia, stanowiące definitywną zapłatę za dostawę lub usługę, z chwilą ich otrzymania powodują powstanie przychodu podatkowego. Przykładowo Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 26 lipca 2021 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.425.2021.5.KO, wyjaśnił:

KIS"(...) Przysporzenie uważane za przychód podatkowy musi mieć charakter definitywny, podczas gdy przedpłata, zaliczka nie mają takiego charakteru ze względu na każdorazową możliwość ich zwrotu przed terminem wykonania usług, na poczet których zostały wpłacone. Fakt, że dana wpłata stanowi zaliczkę (przedpłatę) na poczet konkretnej usługi, która zostanie wykonana w następnym okresie sprawozdawczym, musi zatem wynikać z postanowień zawartej umowy i powinien znaleźć odzwierciedlenie w treści dokumentacji.

Co do zasady zatem, kwoty otrzymanych zaliczek nie stanowią przychodu dla celów podatku dochodowego. Jeżeli jednak otrzymana zapłata ma charakter definitywny i ostateczny, tj. z góry następuje zapłata za zakupiony towar lub wykonanie usługi, to (...) zapłata ta, jako związana z uregulowaniem należności przed wysłaniem towaru lub wykonaniem usługi, nie może być potraktowana jako nieuznana za przychody podatkowe (...). Otrzymana zapłata (uregulowana należność) niemająca charakteru zaliczki (przedpłaty), podlegającej w późniejszym terminie rozliczeniu lub zwrotowi, stanowi bowiem już w momencie jej otrzymania lub utraty przez nią charakteru zaliczki - przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej (...)".

Jednocześnie w omawianej sytuacji należy uwzględnić przepisy art. 15 ust. 4, 4b i 4c updop. W świetle art. 15 ust. 4 updop, koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody, z zastrzeżeniem art. 15 ust. 4b i 4c updop. Na podstawie art. 15 ust. 4b updop, koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po zakończeniu tego roku podatkowego do dnia:

1) sporządzenia sprawozdania finansowego, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia zeznania, jeżeli podatnicy są obowiązani do sporządzania takiego sprawozdania, albo

2) złożenia zeznania, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia tego zeznania, jeżeli podatnicy, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie są obowiązani do sporządzania sprawozdania finansowego

- są potrącalne w roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody. Z kolei art. 15 ust. 4c updop stanowi, iż koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po dniu, o którym mowa w art. 15 ust. 4b pkt 1 albo pkt 2, są potrącalne w roku podatkowym następującym po roku, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe lub składane zeznanie.

Zatem jednostka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów roku, w którym jako przychód zarachowała otrzymaną kwotę (zakładamy, że ma ona definitywny charakter), tj. do 2021 r., koszty bezpośrednie (tu: koszt wytworzenia wyrobów gotowych) - także gdy poniesie je dopiero w roku następnym (tu: 2022 r.), do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego, nie później niż do upływu terminu określonego do złożenia zeznania. Należy jednak zauważyć, iż dla celów bilansowych otrzymane z góry zapłaty (tu: definitywna 100% zaliczka) za niewykonaną do dnia bilansowego dostawę nie mogą być uznane za przychód ze sprzedaży. Zatem dla podatku dochodowego przychód i koszt jednostka ustali statystycznie, tj. poza ewidencją bilansową.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Koszty i przychody na przełomie roku - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.