Facebook
Bilans 2021

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2021  »  Koszty i przychody na przełomie roku  »   Dotacja otrzymana na przełomie roku na zakup środka ...
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Dotacja otrzymana na przełomie roku na zakup środka trwałego - w ewidencji oraz sprawozdaniu finansowym

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 7 (1122) z dnia 1.03.2022

W 2021 r. spółce przyznano 100% dotację na zakup środka trwałego, której pierwsza rata została wypłacona w 2021 r., zaś druga w 2022 r. (obie po 50%). Środek trwały przyjęto do używania w 2021 r. przyjmując bilansową stawkę amortyzacyjną w wysokości 33,33%, zaś podatkową 10%. Czy cała amortyzacja podatkowa stanowi NKUP? Jak ująć rozliczenia związane z amortyzacją oraz otrzymaną dotacją w księgach rachunkowych?

Co do zasady, dotacje otrzymane na zakup środka trwałego podlegają ujęciu na koncie rozliczeń międzyokresowych przychodów, skąd rozliczane są równolegle do odpisów amortyzacyjnych na zwiększenie pozostałych przychodów operacyjnych. Odpisy amortyzacyjne w części sfinansowanej dotacją nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.

1. Ujęcie dotacji dla celów bilansowych

W trakcie roku

W myśl art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości, środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają kapitałów (funduszy) własnych, zalicza się do rozliczeń międzyokresowych przychodów. Następnie równolegle do dokonywanych odpisów amortyzacyjnych od sfinansowanego z dotacji środka trwałego podlegają one przeksięgowaniu na pozostałe przychody operacyjne.

Wpływ na rachunek bankowy jednostki dotacji przeznaczonej na nabycie lub wytworzenie środka trwałego ujmuje się zatem w księgach rachunkowych zapisem:

- Wn konto 13-0 "Rachunek bieżący",
- Ma konto 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów",

Rozliczenie dotacji równolegle do odpisów amortyzacyjnych następuje zapisem:

- Wn konto 84,
- Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne".

wykrzyknik Dotacja otrzymana na sfinansowanie zakupu lub budowy środka trwałego nie wpływa na jego wartość początkową.

Na przełomie roku

Co do zasady, dotację przeznaczoną na nabycie lub wytworzenie środków trwałych ewidencjonuje się w księgach rachunkowych w momencie wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy jednostki.

Nieco inaczej następuje rozliczenie dotacji otrzymanych na przełomie roku. W szczególności w tym okresie należy kierować się nadrzędnymi zasadami rachunkowości, takimi jak zasada memoriału oraz zasada współmierności przychodów i kosztów. Z przytoczonych zasad wynika, że w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami, dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. Ponadto do aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego zalicza się koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie zostały poniesione. Ponadto należy uwzględnić zasadę ostrożności, z której wynika, że poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się, stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie (wytworzenie) ceny (koszty), z zachowaniem zasady ostrożności. W szczególności należy w tym celu w wyniku finansowym, bez względu na jego wysokość, uwzględnić m.in. wyłącznie niewątpliwe pozostałe przychody operacyjne i wszystkie poniesione pozostałe koszty operacyjne (por. art. 6 i 7 ustawy o rachunkowości).

Jeżeli zatem jednostka otrzyma dotację na zakup lub wytworzenie środka trwałego po zakończeniu roku obrotowego, w którym nabyła lub wytworzyła środek trwały i rozpoczęła jego amortyzację, ale przed sporządzeniem i zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za ten rok, to kwotę dotacji, w części przypadającej na odpisy amortyzacyjne dokonane w roku obrotowym, może wykazać po stronie przychodów tego roku, zapisem:

- Wn konto 24 "Pozostałe rozrachunki" lub 65-1 "Inne rozliczenia międzyokresowe",
- Ma konto 76-0.

Wraz z późniejszym wpływem dotacji (księgowanym: Wn konto 13-0, Ma konto 84), w części odpisanej w przychody, nastąpi zapis:

- Wn konto 84,
- Ma konto 24 lub 65-1.

Zaznaczmy, że decyzję w sprawie zapisów w księgach rachunkowych związanych z ujęciem dotacji na przełomie roku podejmuje kierownik jednostki opisując je w zakładowym planie kont stanowiącym załącznik do zasad (polityki) rachunkowości.

Prezentacja przychodów z tytułu dotacji w rachunku zysków i strat

Dotację na nabycie lub wytworzenie środka trwałego ujmuje się w sprawozdaniu finansowym uwzględniając wysokość jej otrzymania oraz wysokość przypadającą na dany rok obrotowy raty odpisu dotacji dokonanej równolegle do amortyzacji.

Jeżeli jednostka sporządza sprawozdanie finansowe w oparciu o złącznik nr 1 do ustawy o rachunkowości, otrzymaną dotację zaprezentuje w następujący sposób:

 • w pasywach bilansu w pozycji B.IV.2. "Inne rozliczenia międzyokresowe" - wykazywane są rzeczywiście otrzymane dotacje (ujęte na koncie 84) - w wartości netto, co oznacza, że kwoty otrzymane pomniejsza się o odpisy dokonane równolegle do amortyzacji;
 • rachunku zysków i strat jednostka wykaże ratę odpisu dotacji otrzymanej na sfinansowanie środka trwałego, dokonanej równolegle do amortyzacji, w pozycji D.II. (wersji porównawczej) lub G.II. (wersji kalkulacyjnej) - jako "Pozostałe przychody operacyjne - dotacje".

Zwróćmy uwagę, że jednostki sporządzające sprawozdanie finansowe według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości, wykazują w ust. 2 pkt 6 dodatkowych informacji i objaśnień różnicę pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto, powstającą m.in. wskutek odmiennej kwalifikacji dla celów podatkowych kosztów amortyzacji środka trwałego, częściowo sfinansowanego dotacją.

2. Podatkowe rozliczenie otrzymania dotacji oraz odpisów amortyzacyjnych

Dla podatników CIT dotacje otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z zakupem albo wytworzeniem środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych są przychodem, który podlega jednak zwolnieniu od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy o PDOP.

Natomiast u podatników PIT, w związku z otrzymaniem dotacji na nabycie lub wytworzenie środka trwałego, nie powstaje przychód z działalności gospodarczej (por. art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o PDOF).

W konsekwencji odpisy amortyzacyjne od tej części wartości początkowej środka trwałego, która odpowiada wysokości dotacji otrzymanej na jego zakup, nie mogą być zaliczone do kosztów podatkowych. Za koszty uzyskania przychodów nie uznaje się bowiem odpisów z tytułu zużycia środków trwałych, dokonywanych według zasad określonych w odrębnych przepisach od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie (por. art. 23 ust. 1 pkt 45 ustawy o PDOF i art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy o PDOP).

Koniecznym jest zatem wyodrębnienie z kwoty miesięcznego odpisu amortyzacyjnego takiej jego części, która odpowiada otrzymanej dotacji, a tym samym nie stanowi kosztu uzyskania przychodów. Zaznaczmy, że w sytuacji otrzymania dotacji dopiero po naliczeniu pierwszego odpisu amortyzacyjnego należy dokonać stosownej korekty odpisu (-ów). Korektę taką przeprowadza się na bieżąco w momencie uzyskania dokumentu potwierdzającego otrzymanie dotacji. Będzie to np. decyzja o jej przyznaniu lub informacja o wpływie dotacji na rachunek bankowy - w zależności od tego co nastąpiło pierwsze.

Jeżeli w przypadku opisanym w pytaniu decyzję o przyznaniu dotacji otrzymano w 2021 r. przed dokonaniem pierwszego odpisu amortyzacyjnego, to niezależnie od momentu faktycznego otrzymania raty dotacji, cały odpis nie będzie stanowił kosztów uzyskania przychodów.

Bez znaczenia pozostanie również fakt, że druga rata dotacji wpłynie, czy wpłynęła do jednostki w 2022 r.

Przykład

W listopadzie 2021 r. jednostka nabyła za 14.760 zł brutto (w tym VAT 2.760 zł) środek trwały, na który uzyskała w pełnej wartości netto (12.000 zł) dotację płatną w dwóch ratach (po 50%). Decyzję o otrzymaniu dotacji jednostka uzyskała przed dokonaniem pierwszego odpisu amortyzacyjnego. Pierwsza rata dotacji została przekazana w grudniu 2021 r., zaś druga w styczniu 2022 r.

W grudniu 2021 r. dokonano pierwszego odpisu amortyzacyjnego dla celów rachunkowych, stosując stawkę amortyzacyjną w wysokości 33,33%.

Odpis miesięczny wyniósł: 12.000 zł × 33,33%/12 miesięcy = 333,33 zł.

Jednocześnie do pozostałych przychodów operacyjnych zaliczono 50% wartości odpisu, tj. 166,66 zł oraz wykazano przychód z tytułu dotacji otrzymanej w 2022 r. (również w kwocie 166,66 zł).

Natomiast dla celów podatkowych odpis amortyzacyjny naliczono w oparciu o stawkę równą 10% rocznie. Odpis miesięczny wyniósł: 12.000 zł × 10%/12 miesięcy = 100 zł.

Na moment otrzymania drugiej raty dotacji, jednostka jeszcze nie sporządziła sprawozdania finansowego. Jednostka prowadzi ewidencję kosztów tylko na kontach zespołu 4, a rachunek zysków i strat sporządza według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości w wersji porównawczej.

Dekretacja:

Opis operacji: Kwota Konto
Wn Ma
Księgi 2021 r.
1. Faktura zakupu:      
   a) wartość brutto: 14.760 zł 30 24
   b) VAT naliczony podlegający odliczeniu: 2.760 zł 22-1 30
   c) wartość netto: 12.000 zł 01 30
2. Otrzymanie pierwszej raty (50%) dotacji: 6.000 zł 13-0 84
3. Odpis amortyzacyjny: 333,33 zł 40-0 07-1
4. Rozliczenie konta 84: 166,66 zł 84 76-0
5. Przychód wynikający z dotacji (50%) uzyskanej w 2022 r.: 166,66 zł 65-1 76-0
Księgi 2022 r.
1. Wpływ dotacji (pozostałe 50%): 6.000 zł 13-0 84
2. Rozliczenie części odpisanej w 2021 r. w przychody: 166,66 zł 84 65-1
3. Odpis amortyzacyjny: 333,33 zł 40-0 07-1
4. Rozliczenie konta 84: 333,33 zł 84 76-0

Księgowania 2021 r.:

 Podatkowe rozliczenie otrzymania dotacji oraz odpisów amortyzacyjnych

Księgowania 2022 r.:

 Podatkowe rozliczenie otrzymania dotacji oraz odpisów amortyzacyjnych

Ujęcie dotacji w porównawczym rachunku zysków i strat za 2021 r.:

W przypadku przedstawionym w przykładzie jednostka wykaże w pasywach bilansu saldo konta 84 w wysokości: 5.833,34 zł w pozycji B.IV.2. "Inne rozliczenia międzyokresowe".

Natomiast w rachunku zysków i strat sporządzanym w wersji porównawczej jednostka wykaże część dotacji w wysokości przypadającej na dany rok obrotowy raty odpisu tej dotacji, w wysokości: 333,33 zł, w pozycji D.II. "Pozostałe przychody operacyjne - dotacje".

Rozliczenie odpisów amortyzacyjnych dla celów podatku dochodowego:

 • odpis za grudzień 2021 r.: 100 zł po uwzględnieniu przyznanego dofinansowania 100% - cały odpis amortyzacyjny będzie NKUP,
 • odpis za styczeń 2022 r.: 100 zł - jw. - cały odpis amortyzacyjny będzie NKUP.
Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Koszty i przychody na przełomie roku - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.