Bilans 2019

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2019  »  Koszty i przychody na przełomie roku  »   Rozliczanie kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych na przykładzie prenumeraty
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
Bilans 2019 - ważne informacje
Forma sprawozdania finansowego i zasady jego podpisywania
Jednostki prowadzące księgi rachunkowe sprawozdanie finansowe sporządzają w postaci elektronicznej. Przy czym sprawozdania finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
Forma sprawozdania finansowego i zasady jego podpisywania
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2019 r.
IV kwartał 2019 r.
 
Na dzień bilansowy, tzn. 31 grudnia 2019 r.
 
Nie później niż do 25 marca 2020 r.
 
Nie później niż do 31 marca 2020 r.
 
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2019 rok
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Generalnie inwentaryzację przeprowadza się na ostatni dzień każdego roku obrotowego, czyli w jednostkach, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym - na 31 grudnia 2019 r. Inwentaryzację niektórych aktywów drogą spisu z natury lub potwierdzenia salda można jednak rozpocząć w październiku 2019 r. a zakończyć do 15 stycznia 2020 r., są to m.in.:
 
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2019 r.
Obowiązkowi badania przez firmę audytorską podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe - kontynuujących działalność jednostek wymienionych w art. 64. ust. 1-4 ustawy o rachunkowości
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2019 r.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2019 r. 

Jednostki spełniające warunki określone w ustawie o rachunkowości mogą skorzystać z możliwości sporządzania sprawozdania finansowego w formie uproszczonej, tj. według załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości (dla jednostek mikro), według załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości (dla jednostek małych) oraz według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości, przeznaczonego dla niektórych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego

Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2019 r.
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
Przepisy ustawy o rachunkowości ściśle określają, które jednostki mają obowiązek, a które prawo do stosowania MSR przy sporządzaniu sprawozdań finansowych.
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Rozliczanie kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych na przykładzie prenumeraty

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (504) z dnia 20.12.2019

W świetle prawa bilansowego jednostki przypisują koszty do okresu sprawozdawczego, którego dotyczą, niezależnie od terminu ich zapłaty. Wynika to z bilansowej zasady memoriału, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Jak wynika z art. 39 ust. 1 ustawy o rachunkowości, jeśli koszty dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych, to jednostki dokonują czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Do kosztów podlegających rozliczaniu w czasie zalicza się m.in. prenumeraty czasopism, opłaty za najem, dzierżawę, czynsze, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, opłaty za serwisy internetowe, opłatę za wieczyste użytkowanie gruntu, koszty trwających prac rozwojowych, koszty znaczących remontów.

Czynnych rozliczeń dokonuje się zgodnie z zasadą współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów, zaliczając koszty dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych do aktywów jednostki. Koszty "aktywuje się" poprzez tymczasowe ich odniesienie na konto bilansowe 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów". Stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń są one następnie odpisywane na konta wynikowe, tj. w ciężar odpowiednich kosztów działalności operacyjnej lub finansowej. Sposób ich rozliczenia powinien być uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożności, o której mowa w art. 7 ustawy o rachunkowości.

Pozostałe do rozliczenia (tj. nieodpisane) na dzień bilansowy kwoty rozliczeń międzyokresowych kosztów ujęte na koncie 64-0 prezentuje się dwóch pozycjach aktywów bilansu sporządzanego według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości:

 • w pozycji A.V.2, jako długoterminowe rozliczenia międzyokresowe do rozliczenia w okresie dłuższymi niż 12 miesięcy od dnia bilansowego,
   
 • w pozycji B.IV, jako krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe przypadające do rozliczenia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego.

W przypadku prenumeraty czasopism, opłaconej w 2019 r., gdy prenumerata dotyczy czasopism za 2020 r. - koszt ten odnosi się do przyszłych okresów sprawozdawczych. Zatem generalnie powinien być rozliczany w czasie z uwzględnieniem art. 39 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

Przykład

I. Założenia:

 1. Spółka opłaciła w grudniu 2019 r. prenumeratę czasopism w formie elektronicznej na okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. W grudniu otrzymała też fakturę za opłaconą prenumeratę w wysokości: 1.296 zł, w tym VAT 8%: 96 zł.
   
 2. Jednostka ewidencjonuje i rozlicza koszty na kontach zespołu 4 i 5, koszty dotyczące następnego roku obrotowego ujmuje na koncie czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, a sprawozdanie finansowe sporządza według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości.
   
 3. Koszty prenumeraty jednostka będzie rozliczać od stycznia 2020 r. w okresach miesięcznych w równych ratach (tj. 1.200 zł : 12 m-cy = 100 zł) w ciężar kosztów zarządu.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
A. Zapisy w księgach 2019 r.
1. WB - zapłata za prenumeratę czasopism 1.296 zł 21 13-0
2. FZ - faktura dokumentująca prenumeratę za 2020 r.:      
   a) wartość brutto faktury 1.296 zł 30 21
   b) VAT naliczony podlegający odliczeniu 96 zł 22-1 30
   c) zaliczenie kosztów prenumeraty do kosztów działalności operacyjnej 1.200 zł 40-2 30
   d) zarachowanie kosztów prenumeraty dotyczącej 2020 r. do rozliczenia w czasie 1.200 zł 64-0 49
B. Zapisy w księgach 2020 r.
1. PK - odpis kosztów rozliczanych w czasie przypadający na styczeń 2020 r. 100 zł 55 64-0

III. Księgowania:

A. Zapisy w księgach 2019 r.

Rozliczanie kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych na przykładzie prenumeraty

Uwaga: Saldo debetowe na koncie 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów" oznacza stan czynnych rozliczeń międzyokresowych podlegających rozliczeniu w następnym roku obrotowym. Jednostka będzie rozliczać to saldo miesięcznie od stycznia 2020 r. do grudnia 2020 r. W bilansie sporządzanym na 31 grudnia 2019 r. saldo konta 64-0 wykaże w aktywach w pozycji B.IV. "Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe".

B. Zapisy w księgach 2020 r.

Rozliczanie kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych na przykładzie prenumeraty

Uwaga: Dla prenumeraty czasopism w formie papierowej właściwym kontem kosztowym może być konto 40-1 "Zużycie materiałów i energii", w przypadku prenumeraty w formie elektronicznej może być konto 40-2 "Usługi obce".

Należy podkreślić, że ewidencja kosztów przeznaczonych do rozliczenia w czasie oraz sposób ewidencji odpisów czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów będzie się różnił, w zależności od przyjętego przez jednostkę w polityce rachunkowości sposobu ewidencji i rozliczania kosztów. Zapisy w księgach rachunkowych mogą przebiegać w sposób zaprezentowany w tabeli.

Ujęcie kosztu wynikającego
z dowodu księgowego
Przeniesienie kosztu
do rozliczenia w czasie
Zarachowanie kosztu
do okresu, którego dotyczy
Jednostka prowadzi ewidencję kosztów tylko na kontach zespołu 4
- Wn konto 40 "Koszty według rodzajów",
- Ma konto 21 "Rozrachunki z dostawcami", 24 "Pozostałe rozrachunki" lub 30 "Rozliczenie zakupu"
- Wn konto 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów",
- Ma konto 49 "Rozliczenie kosztów"
- Wn konto 49 "Rozliczenie kosztów",
- Ma konto 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów"
Jednostka prowadzi ewidencję kosztów na kontach zespołu 4 i 5
- Wn konto 40 "Koszty według rodzajów",
- Ma konto 21 "Rozrachunki z dostawcami", 24 "Pozostałe rozrachunki" lub 30 "Rozliczenie zakupu"
- Wn konto 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów",
- Ma konto 49 "Rozliczenie kosztów"
- Wn konto zespołu 5,
- Ma konto 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów"
Jednostka prowadzi ewidencję kosztów tylko na kontach zespołu 5
- Wn konto 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów",
- Ma konto 21 "Rozrachunki z dostawcami", 24 "Pozostałe rozrachunki" lub 30 "Rozliczenie zakupu"
- Wn konto zespołu 5,
- Ma konto 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów"

W praktyce, jednostki stosujące ewidencję kosztów na kontach zespołu 4 i 5 oraz te, które ujmują koszty wyłącznie na kontach zespołu 4, mogą przyjąć uproszczony sposób ewidencji i rozliczania czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Polega on na tym, że koszty przewidziane do rozliczenia w czasie ujmuje się bezpośrednio z dokumentów źródłowych, zapisem: Wn konto 64-0, Ma konto 30, 21 lub 24, pomijając w ten sposób ewidencję na kontach 40 i 49. Następnie miesięczny odpis czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów w kolejnym roku obrotowym przebiega zapisem:

1) w jednostce stosującej wyłącznie konta zespołu 4: Wn konto 40, Ma konto 64-0,

2) w jednostce stosującej konta zespołu 4 i 5: Wn konto 40, Ma konto 64-0 oraz księgowanie równoległe: Wn konto zespołu 5, Ma konto 49.

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.