Facebook
Bilans 2020

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2019  »  Wycena aktywów i pasywów  »   Zasady wyceny udziałów na dzień ich nabycia i na ...

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Zasady wyceny udziałów na dzień ich nabycia i na dzień bilansowy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (511) z dnia 1.04.2020

Spółka z o.o. kupiła 15 października 2019 r. 100 udziałów w spółce zagranicznej na terenie Unii Europejskiej. Cena zakupu tych udziałów wynosiła 100.000 EUR, a ich wartość nominalna wynosiła 50.000 EUR. Wartość 100.000 EUR przeliczono na złote według kursu z dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy. Udziały zostały nabyte jako długoterminowe. 18 października 2019 r. spółka zapłaciła za udziały z rachunku złotowego uzgodnioną w umowie cenę 100.000 EUR. Rozchód z rachunku złotówkowego przeliczono po kursie faktycznym. Czy wycena udziałów na dzień nabycia jest prawidłowa?

Początkowe ujęcie udziałów i rozliczenie zapłaty zobowiązania, opisane przez spółkę w pytaniu, są zgodne z wytycznymi ustawy o rachunkowości.

W świetle art. 30 ust. 2 ustawy o rachunkowości, wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia, odpowiednio po kursie:

1) faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji - w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań;

2) średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień - w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu, o którym mowa w pkt 1, a także w przypadku pozostałych operacji.

Przedstawiona w pytaniu sytuacja obejmuje dwie transakcje - zakup składnika 15 października 2019 r. oraz uregulowanie płatności 18 października 2019 r. W związku z tym transakcja zakupu aktywów finansowych powinna być zaewidencjonowana pod datą 15 października 2019 r. z wykorzystaniem kursu NBP z dnia poprzedzającego transakcję, tj. z 14 października 2019 r. Z kolei spłata zobowiązania rozliczana jest po kursie faktycznym, ponieważ jednostka dokonała przelewu z rachunku złotówkowego (zakupiła walutę od banku, który w jej imieniu zrealizował przelew). Powstałe na zapłacie zobowiązania różnice kursowe - zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy o rachunkowości - ujmowane są jako koszty finansowe.

Przykład

Spółka z o.o. kupiła 100 udziałów w spółce zagranicznej na terenie UE. Cena zakupu tych udziałów wynosiła: 100.000 EUR. Według umowy spółki z 15 października 2019 r., wartość nominalna udziałów wynosi: 50.000 EUR. Wartość: 100.000 EUR według kursu z dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy, tj. z 14 października 2019 r., wynosi: 100.000 EUR × 4,2969 zł/EUR = 429.690 zł. Spółka zapłaciła w całości z rachunku złotowego 18 października 2019 r. za udziały uzgodnioną w umowie cenę: 100.000 EUR. Rozchód z rachunku złotówkowego ujęto po kursie faktycznym, tj. 4,3672 zł/EUR, co dało kwotę: 436.720 zł. Udziały zostały nabyte jako długoterminowe. W księgach rachunkowych spółka ujęła nabyte udziały następującymi zapisami:

1. PK - nabycie udziałów (wycena według kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego dzień nabycia): 100.000 EUR × 4,2969 zł/EUR = 429.690 zł
      - Wn konto 03-1 "Udziały lub akcje",
      - Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki".
2. WB - zapłata z konta złotówkowego za udziały po kursie faktycznym: 100.000 EUR × 4,3672 zł/EUR = 436.720 zł
      - Wn konto 24 "Pozostałe rozrachunki",
      - Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący".
3. PK - rozliczenie ujemnej różnicy kursowej w związku z zapłatą za nabyte udziały: (100.000 EUR × 4,3672 zł/EUR) - (100.000 EUR × 4,2969 zł/EUR) = 7.030 zł
      - Wn konto 75-1 "Koszty finansowe",
      - Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki".


Spółka zapłaciła za zakupione udziały zgodnie z umową i na koniec roku bilansowego nie występuje zobowiązanie wyrażone w euro. Czy w związku z tym, należy dodatkowo wycenić udziały na koniec roku?

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości, jednostka powinna wycenić na dzień bilansowy składniki aktywów (z wyłączeniem udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw) po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez NBP. Jeżeli zatem inwestycje (tutaj: udziały w spółce zagranicznej) wyceniane są w cenie nabycia, jednostka powinna przeliczyć je po kursie NBP z dnia bilansowego.

W związku z zaliczeniem udziałów do inwestycji długoterminowych, różnice kursowe z wyceny bilansowej należy rozliczyć zgodnie z art. 35 ust. 2 i 4 ww. ustawy (poprzez odesłanie z art. 30 ust. 4 zdanie pierwsze ww. ustawy). W świetle tych przepisów dodatnie różnice kursowe z przeliczenia inwestycji długoterminowych powstające przy pierwszej wycenie ujmowane są na kapitale z aktualizacji wyceny. Z kolei ujemne różnice kursowe ustalone przy pierwszej wycenie wykazywane są w kosztach finansowych.

Jeżeli ujemne różnice kursowe pojawiają się przy kolejnej wycenie bilansowej, to zmniejszają w pierwszej kolejności kapitał z aktualizacji wyceny ujęty dla tego składnika do jego wysokości w poprzednim roku (jeżeli istnieje). Nierozliczone z kapitałem różnice kursowe ujemne ujmowane są w wyniku finansowym okresu jako koszty finansowe. Jeżeli dodatnie różnice kursowe pojawiają się przy kolejnej wycenie bilansowej, to jednostka w pierwszej kolejności odwraca wcześniej ujęte koszty finansowe (poprzez ujęcie przychodów finansowych). Nierozliczona w ten sposób nadwyżka ujmowana jest na kapitale z aktualizacji wyceny.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Wycena aktywów i pasywów - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.