Bilans 2019

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2019  »  Wycena aktywów i pasywów  »   Zasady wyceny udziałów na dzień ich nabycia i na ...

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
Bilans 2019 - ważne informacje
Forma sprawozdania finansowego i zasady jego podpisywania
Jednostki prowadzące księgi rachunkowe sprawozdanie finansowe sporządzają w postaci elektronicznej. Przy czym sprawozdania finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
Forma sprawozdania finansowego i zasady jego podpisywania
Brak treści informacji dodatkowej w pliku PDF
Działanie Programu jest jak najbardziej prawidłowe. Wskazana w pytaniu zmiana związana jest udostępnieniem przez Min. Fin. nowej wersji struktur logicznych (wer. 1-2). Nowa wersja struktur ma zastosowanie do sprawozdań finansowych sporządzanych od 1 września 2019 r.
Brak treści informacji dodatkowej w pliku PDF
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2019 r  - zmiana terminów.
Nie później niż do 30 czerwca 2020 r.
 
Do 31 lipca 2020 r.
 
Nie później niż do 30 września 2020 r.
 
Nie później niż do 15 października 2020 r.
 
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2019 rok
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Generalnie inwentaryzację przeprowadza się na ostatni dzień każdego roku obrotowego, czyli w jednostkach, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym - na 31 grudnia 2019 r. Inwentaryzację niektórych aktywów drogą spisu z natury lub potwierdzenia salda można jednak rozpocząć w październiku 2019 r. a zakończyć do 15 stycznia 2020 r., są to m.in.:
 
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2019 r.
Obowiązkowi badania przez firmę audytorską podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe - kontynuujących działalność jednostek wymienionych w art. 64. ust. 1-4 ustawy o rachunkowości
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2019 r.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2019 r. 

Jednostki spełniające warunki określone w ustawie o rachunkowości mogą skorzystać z możliwości sporządzania sprawozdania finansowego w formie uproszczonej, tj. według załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości (dla jednostek mikro), według załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości (dla jednostek małych) oraz według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości, przeznaczonego dla niektórych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego

Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2019 r.
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
Przepisy ustawy o rachunkowości ściśle określają, które jednostki mają obowiązek, a które prawo do stosowania MSR przy sporządzaniu sprawozdań finansowych.
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Zasady wyceny udziałów na dzień ich nabycia i na dzień bilansowy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (511) z dnia 1.04.2020

Spółka z o.o. kupiła 15 października 2019 r. 100 udziałów w spółce zagranicznej na terenie Unii Europejskiej. Cena zakupu tych udziałów wynosiła 100.000 EUR, a ich wartość nominalna wynosiła 50.000 EUR. Wartość 100.000 EUR przeliczono na złote według kursu z dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy. Udziały zostały nabyte jako długoterminowe. 18 października 2019 r. spółka zapłaciła za udziały z rachunku złotowego uzgodnioną w umowie cenę 100.000 EUR. Rozchód z rachunku złotówkowego przeliczono po kursie faktycznym. Czy wycena udziałów na dzień nabycia jest prawidłowa?

Początkowe ujęcie udziałów i rozliczenie zapłaty zobowiązania, opisane przez spółkę w pytaniu, są zgodne z wytycznymi ustawy o rachunkowości.

W świetle art. 30 ust. 2 ustawy o rachunkowości, wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia, odpowiednio po kursie:

1) faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji - w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań;

2) średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień - w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu, o którym mowa w pkt 1, a także w przypadku pozostałych operacji.

Przedstawiona w pytaniu sytuacja obejmuje dwie transakcje - zakup składnika 15 października 2019 r. oraz uregulowanie płatności 18 października 2019 r. W związku z tym transakcja zakupu aktywów finansowych powinna być zaewidencjonowana pod datą 15 października 2019 r. z wykorzystaniem kursu NBP z dnia poprzedzającego transakcję, tj. z 14 października 2019 r. Z kolei spłata zobowiązania rozliczana jest po kursie faktycznym, ponieważ jednostka dokonała przelewu z rachunku złotówkowego (zakupiła walutę od banku, który w jej imieniu zrealizował przelew). Powstałe na zapłacie zobowiązania różnice kursowe - zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy o rachunkowości - ujmowane są jako koszty finansowe.

Przykład

Spółka z o.o. kupiła 100 udziałów w spółce zagranicznej na terenie UE. Cena zakupu tych udziałów wynosiła: 100.000 EUR. Według umowy spółki z 15 października 2019 r., wartość nominalna udziałów wynosi: 50.000 EUR. Wartość: 100.000 EUR według kursu z dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy, tj. z 14 października 2019 r., wynosi: 100.000 EUR × 4,2969 zł/EUR = 429.690 zł. Spółka zapłaciła w całości z rachunku złotowego 18 października 2019 r. za udziały uzgodnioną w umowie cenę: 100.000 EUR. Rozchód z rachunku złotówkowego ujęto po kursie faktycznym, tj. 4,3672 zł/EUR, co dało kwotę: 436.720 zł. Udziały zostały nabyte jako długoterminowe. W księgach rachunkowych spółka ujęła nabyte udziały następującymi zapisami:

1. PK - nabycie udziałów (wycena według kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego dzień nabycia): 100.000 EUR × 4,2969 zł/EUR = 429.690 zł
      - Wn konto 03-1 "Udziały lub akcje",
      - Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki".
2. WB - zapłata z konta złotówkowego za udziały po kursie faktycznym: 100.000 EUR × 4,3672 zł/EUR = 436.720 zł
      - Wn konto 24 "Pozostałe rozrachunki",
      - Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący".
3. PK - rozliczenie ujemnej różnicy kursowej w związku z zapłatą za nabyte udziały: (100.000 EUR × 4,3672 zł/EUR) - (100.000 EUR × 4,2969 zł/EUR) = 7.030 zł
      - Wn konto 75-1 "Koszty finansowe",
      - Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki".


Spółka zapłaciła za zakupione udziały zgodnie z umową i na koniec roku bilansowego nie występuje zobowiązanie wyrażone w euro. Czy w związku z tym, należy dodatkowo wycenić udziały na koniec roku?

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości, jednostka powinna wycenić na dzień bilansowy składniki aktywów (z wyłączeniem udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw) po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez NBP. Jeżeli zatem inwestycje (tutaj: udziały w spółce zagranicznej) wyceniane są w cenie nabycia, jednostka powinna przeliczyć je po kursie NBP z dnia bilansowego.

W związku z zaliczeniem udziałów do inwestycji długoterminowych, różnice kursowe z wyceny bilansowej należy rozliczyć zgodnie z art. 35 ust. 2 i 4 ww. ustawy (poprzez odesłanie z art. 30 ust. 4 zdanie pierwsze ww. ustawy). W świetle tych przepisów dodatnie różnice kursowe z przeliczenia inwestycji długoterminowych powstające przy pierwszej wycenie ujmowane są na kapitale z aktualizacji wyceny. Z kolei ujemne różnice kursowe ustalone przy pierwszej wycenie wykazywane są w kosztach finansowych.

Jeżeli ujemne różnice kursowe pojawiają się przy kolejnej wycenie bilansowej, to zmniejszają w pierwszej kolejności kapitał z aktualizacji wyceny ujęty dla tego składnika do jego wysokości w poprzednim roku (jeżeli istnieje). Nierozliczone z kapitałem różnice kursowe ujemne ujmowane są w wyniku finansowym okresu jako koszty finansowe. Jeżeli dodatnie różnice kursowe pojawiają się przy kolejnej wycenie bilansowej, to jednostka w pierwszej kolejności odwraca wcześniej ujęte koszty finansowe (poprzez ujęcie przychodów finansowych). Nierozliczona w ten sposób nadwyżka ujmowana jest na kapitale z aktualizacji wyceny.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.