Bilans 2019

Jak szukać?»

Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia składek ZUS oraz wnioski o świadczenie postojowe dostępne są w serwisie www.druki.gofin.pl »POMOC DLA PRACODAWCY W RAMACH TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ (zobacz więcej)
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2019  »  Wycena aktywów i pasywów  »   Wycena akcji na dzień bilansowy w jednostce niestosującej rozporządzenia w sprawie ...
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
Bilans 2019 - ważne informacje
Forma sprawozdania finansowego i zasady jego podpisywania
Jednostki prowadzące księgi rachunkowe sprawozdanie finansowe sporządzają w postaci elektronicznej. Przy czym sprawozdania finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
Forma sprawozdania finansowego i zasady jego podpisywania
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2019 r.
IV kwartał 2019 r.
 
Na dzień bilansowy, tzn. 31 grudnia 2019 r.
 
Nie później niż do 25 marca 2020 r.
 
Nie później niż do 31 marca 2020 r.
 
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2019 rok
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Generalnie inwentaryzację przeprowadza się na ostatni dzień każdego roku obrotowego, czyli w jednostkach, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym - na 31 grudnia 2019 r. Inwentaryzację niektórych aktywów drogą spisu z natury lub potwierdzenia salda można jednak rozpocząć w październiku 2019 r. a zakończyć do 15 stycznia 2020 r., są to m.in.:
 
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2019 r.
Obowiązkowi badania przez firmę audytorską podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe - kontynuujących działalność jednostek wymienionych w art. 64. ust. 1-4 ustawy o rachunkowości
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2019 r.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2019 r. 

Jednostki spełniające warunki określone w ustawie o rachunkowości mogą skorzystać z możliwości sporządzania sprawozdania finansowego w formie uproszczonej, tj. według załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości (dla jednostek mikro), według załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości (dla jednostek małych) oraz według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości, przeznaczonego dla niektórych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego

Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2019 r.
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
Przepisy ustawy o rachunkowości ściśle określają, które jednostki mają obowiązek, a które prawo do stosowania MSR przy sporządzaniu sprawozdań finansowych.
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Wycena akcji na dzień bilansowy w jednostce niestosującej rozporządzenia w sprawie instrumentów finansowych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (509) z dnia 1.03.2020

Jednostka posiada akcje spółek notowanych na giełdzie. Kurs giełdowy jest niższy od ceny nabycia. Spółka nie stosuje rozporządzenia o instrumentach finansowych. Czy na dzień bilansowy powinna dokonać odpisu aktualizującego?

Z treści pytania wynika, iż wartość rynkowa akcji jest niższa od ich wartości księgowej, co jest związane ze spadkiem kursu giełdowego. Jeżeli różnica jest znaczna, zaś zjawisko to ma charakter trwały (tj. utrzymuje się od dłuższego czasu), to jednostka powinna dokonać odpisu aktualizującego z tytułu trwałej utraty wartości akcji.

Z punktu widzenia zasad rachunkowości udziały i akcje posiadane w innych jednostkach są zazwyczaj traktowane jako długoterminowe aktywa finansowe i zaliczane w ewidencji bilansowej do inwestycji długoterminowych na mocy art. 3 ust. 1 pkt 17 ustawy o rachunkowości. Z tytułu ich posiadania jednostka może bowiem czerpać korzyści ekonomiczne wynikające z przyrostu ich wartości, np. w postaci dywidendy lub wywierania wpływu na politykę finansową spółki. Ewidencja księgowa takich udziałów i akcji prowadzona jest w księgach na koncie 03 "Długoterminowe aktywa finansowe".

Do wyceny udziałów i akcji w innych jednostkach niż podporządkowane zastosowanie mają - co do zasady - przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 277), chyba że jednostka w ramach uproszczeń, nie stosuje tego rozporządzenia. Wtedy wszystkie długoterminowe aktywa finansowe wycenia zgodnie z ustawą o rachunkowości. Przypominamy, iż przepisów rozporządzenia w sprawie instrumentów finansowych, na mocy art. 28b ust. 1 ustawy o rachunkowości, mogą nie stosować jednostki, które za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:

1) 25.500.000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,

2) 51.000.000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,

3) 50 osób - w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty,

Przy czym z uproszczenia tego nie mogą skorzystać jednostki mikro oraz jednostki, o których mowa w art. 3 ust. 1e pkt 1-6 ustawy o rachunkowości.

Na mocy art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy o rachunkowości, udziały i akcje w innych jednostkach oraz inne inwestycje (z wyłączeniem nieruchomości zaliczonych do inwestycji) zaliczone do aktywów trwałych wycenia się na dzień bilansowy według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej albo skorygowanej ceny nabycia - jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności; wartość w cenie nabycia można przeszacować do wartości w cenie rynkowej, a różnicę z przeszacowania rozliczyć zgodnie z art. 35 ust. 4 tej ustawy. Nie dotyczy to jednak jednostek mikro, bowiem nie mogą one stosować do wyceny ani wartości godziwej, ani skorygowanej ceny nabycia (por. art. 28a ww. ustawy).

Należy zauważyć, iż udziały i akcje nie posiadają terminu wymagalności. Zatem wycenia się je w cenie nabycia albo wartości godziwej (cenie rynkowej). Dopuszczalna jest też wycena metodą praw własności, która może być stosowana do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych zaliczonych do aktywów trwałych, pod warunkiem jednak że będzie ona stosowana jednolicie wobec wszystkich jednostek podporządkowanych (por. art. 28 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy).

Z treści pytania wynika, iż jednostka posiada akcje notowane na giełdzie, które wycenia na dzień bilansowy według ceny nabycia, przy uwzględnieniu ewentualnej trwałej utraty wartości. Przypomnijmy, iż w świetle art. 28 ust. 7 ww. ustawy, trwała utrata wartości zachodzi wtedy, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że kontrolowany przez jednostkę składnik aktywów nie przyniesie w przyszłości w znaczącej części lub w całości przewidywanych korzyści ekonomicznych. Uzasadnia to dokonanie odpisu aktualizującego doprowadzającego wartość składnika aktywów wynikającą z ksiąg rachunkowych do ceny sprzedaży netto, a w przypadku jej braku - do ustalonej w inny sposób wartości godziwej.

Aby stwierdzić, że nastąpiła trwała utrata wartości akcji, których wartość znacznie się obniżyła w stosunku do figurującej w księgach, albo co do których napłynęły niepokojące sygnały o kondycji emitenta, muszą być spełnione dwa warunki:

1) istnieją dowody świadczące o dużym prawdopodobieństwie, że nie nastąpi odbudowa (przywrócenie) wartości akcji w dającej się przewidzieć przyszłości,

2) jednostka, posiadacz akcji, nie ma zamiaru, jak i możliwość utrzymywania tych akcji przez czas, który według jej przewidywań pozwoli na odbudowę ich wartości.

Jeżeli wartość rynkowa akcji jest niższa od ich wartości księgowej, co może być wywołane spadkiem kursu giełdowego i różnica jest znaczna, zaś zjawisko to ma charakter trwały i jednostka stwierdziła, że nastąpiła trwała utrata wartości, to dokonuje się odpisu aktualizującego z tytułu trwałej utraty wartości akcji.

Ewidencja księgowa odpisu aktualizującego z tytułu trwałej utraty wartości akcji

1. PK - odpis aktualizujący z tytułu trwałej utraty wartości akcji:
      - Wn konto 75-1 "Koszty finansowe",
      - Ma konto 03-5 "Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe".
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.