Bilans 2019

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2019  »  Wycena aktywów i pasywów  »   Naliczenie na dzień bilansowy odsetek z tytułu pożyczki za ...

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
Bilans 2019 - ważne informacje
Forma sprawozdania finansowego i zasady jego podpisywania
Jednostki prowadzące księgi rachunkowe sprawozdanie finansowe sporządzają w postaci elektronicznej. Przy czym sprawozdania finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
Forma sprawozdania finansowego i zasady jego podpisywania
Brak treści informacji dodatkowej w pliku PDF
Działanie Programu jest jak najbardziej prawidłowe. Wskazana w pytaniu zmiana związana jest udostępnieniem przez Min. Fin. nowej wersji struktur logicznych (wer. 1-2). Nowa wersja struktur ma zastosowanie do sprawozdań finansowych sporządzanych od 1 września 2019 r.
Brak treści informacji dodatkowej w pliku PDF
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2019 r  - zmiana terminów.
Nie później niż do 30 czerwca 2020 r.
 
Do 31 lipca 2020 r.
 
Nie później niż do 30 września 2020 r.
 
Nie później niż do 15 października 2020 r.
 
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2019 rok
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Generalnie inwentaryzację przeprowadza się na ostatni dzień każdego roku obrotowego, czyli w jednostkach, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym - na 31 grudnia 2019 r. Inwentaryzację niektórych aktywów drogą spisu z natury lub potwierdzenia salda można jednak rozpocząć w październiku 2019 r. a zakończyć do 15 stycznia 2020 r., są to m.in.:
 
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2019 r.
Obowiązkowi badania przez firmę audytorską podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe - kontynuujących działalność jednostek wymienionych w art. 64. ust. 1-4 ustawy o rachunkowości
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2019 r.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2019 r. 

Jednostki spełniające warunki określone w ustawie o rachunkowości mogą skorzystać z możliwości sporządzania sprawozdania finansowego w formie uproszczonej, tj. według załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości (dla jednostek mikro), według załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości (dla jednostek małych) oraz według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości, przeznaczonego dla niektórych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego

Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2019 r.
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
Przepisy ustawy o rachunkowości ściśle określają, które jednostki mają obowiązek, a które prawo do stosowania MSR przy sporządzaniu sprawozdań finansowych.
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Naliczenie na dzień bilansowy odsetek z tytułu pożyczki za lata ubiegłe

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 5 (1048) z dnia 10.02.2020

W 2014 r. spółka z o.o., posiadająca status jednostki mikro i sporządzająca sprawozdanie finansowe według załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości, otrzymała pożyczkę od swojego udziałowca. Dotychczas w księgach rachunkowych nie były ujmowane żadne odsetki. Jak w takim przypadku należałoby je zaksięgować na koniec 2019 r.? Czy w łącznej kwocie za wszystkie lata? W naszej ocenie, kwota rocznych odsetek stanowiłaby kwotę istotną. Czy status jednostki mikro pozwala na wprowadzenie w tym zakresie uproszczeń?

W sytuacji, gdy na koniec kolejnych lat obrotowych nie były księgowane odsetki z tytułu zaciągniętej pożyczki, należy tego dokonać na dzień bilansowy 2019 r. Odsetki dotyczące lat ubiegłych, których wartość jest istotna, będą podlegały ujęciu jako rozliczenie wyniku finansowego z lat ubiegłych. Taki sposób rozliczenia dotyczy również jednostek posiadających status jednostek mikro.

Pożyczka i odsetki - ujęcie bilansowe

Co do zasady, pożyczkę otrzymaną od udziałowca wprowadza się do ksiąg rachunkowych w wartości nominalnej (por. art. 28 ust. 11 pkt 2 ustawy o rachunkowości). W dacie jej wpływu na rachunek bankowy lub w dacie jej wpłaty do kasy powstaje zobowiązanie z tytułu pożyczki, podlegające ewidencji zapisem:

      - Wn konto 13-0 "Rachunek bieżący" lub konto 10 "Kasa",
      - Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Pożyczka od udziałowca).

Natomiast na dzień bilansowy zobowiązania z tytułu pożyczki wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli powiększone o należne odsetki (por. art. 28 ust. 1 pkt 8 ustawy o rachunkowości). Obowiązek ujęcia odsetek na dzień bilansowy wynika ponadto z art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości, czyli zasady memoriału, która nakazuje wykazanie w księgach rachunkowych wszystkich osiągniętych, przypadających na rzecz jednostki przychodów i obciążających ją kosztów związanych z tymi przychodami, dotyczących danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty.

Naliczenia takich odsetek należy dokonać również w sytuacji, gdy pożyczkodawca nie obciążył pożyczkobiorcy kwotą odsetek albo zgodnie z harmonogramem spłaty, pożyczki nie wymagają jeszcze zapłaty.

Generalnie odsetki od pożyczki dotyczące danego okresu (roku obrotowego) ujmuje się w księgach rachunkowych, zapisem:

      - Wn konto 75-1 "Koszty finansowe",
      - Ma konto 24.

Wyjątek stanowią środki finansowe (z otrzymanej pożyczki) przeznaczone na finansowanie zakupu lub budowy środka trwałego. W takim przypadku odsetki zwiększają jego wartość początkową. W konsekwencji, księguje się je za pośrednictwem konta 08 "Środki trwałe w budowie", zapisem:

      - Wn konto 08,
      - Ma konto 24.

Należy jednak pamiętać, że będzie tak jedynie do momentu oddania środka trwałego do używania. Po tej dacie odsetki należy ujmować w księgach rachunkowych jako koszty finansowe. Z obowiązku stosowania ww. zasad nie jest wyłączona jednostka mikro.

Odsetki dotyczące lat ubiegłych

W sytuacji przedstawionej w pytaniu, polegającej na nieksięgowaniu w ciężar wyniku finansowego odsetek od pożyczki, koniecznym jest dokonanie stosownych korekt. W oparciu o art. 54 ustawy o rachunkowości, błędy popełnione w poprzednich latach obrotowych, zawarte w zatwierdzonych sprawozdaniach finansowych, wykryte w bieżącym roku obrotowym, koryguje się w księgach rachunkowych bieżącego roku obrotowego. Przy czym, przed ujęciem korekty w księgach, oceny wymaga, czy wpływ błędów na zatwierdzone sprawozdanie finansowe był istotny, czy też nieistotny.

Korekty błędów popełnionych w poprzednich latach obrotowych, uznanych przez jednostkę za nieistotne, wpływają odpowiednio na zysk lub stratę netto bieżącego roku obrotowego. Z kolei kwotę korekty spowodowanej usunięciem błędu popełnionego w poprzednich latach obrotowych, uznanego za istotny, odnosi się na kapitał (fundusz) własny i wykazuje jako "Zysk (stratę) z lat ubiegłych".

Jeżeli zatem w ocenie jednostki nieujęcie odsetek w sprawozdaniu finansowym w sposób istotny je zniekształca, to obecnie naliczone odsetki od pożyczki, dotyczące ubiegłych okresów, należy zaksięgować, zapisem:

      - Wn konto 82 "Rozliczenie wyniku finansowego",
      - Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Pożyczki).

Dodajmy, że odsetki od pożyczki powinny być naliczane w wysokości określonej w zawartej między stronami umowie (między pożyczkodawcą a pożyczkobiorcą). Zasadniczo ich wartość powinna odpowiadać rynkowej stopie oprocentowania kredytów. W przypadku ustalenia zbyt niskiej stopy procentowej istnieje ryzyko uznania takiej umowy, przez organy podatkowe, jako świadczenia częściowo odpłatnego. Może to spowodować powstanie przychodu w podmiocie korzystającym z takiej "preferencji".

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.