Bilans 2019

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2019  »  Inwentaryzacja  »   Częstotliwość przeprowadzenia spisu z natury zapasów odnoszonych w koszty w momencie ...
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
Bilans 2019 - ważne informacje
Forma sprawozdania finansowego i zasady jego podpisywania
Jednostki prowadzące księgi rachunkowe sprawozdanie finansowe sporządzają w postaci elektronicznej. Przy czym sprawozdania finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
Forma sprawozdania finansowego i zasady jego podpisywania
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2019 r.
IV kwartał 2019 r.
 
Na dzień bilansowy, tzn. 31 grudnia 2019 r.
 
Nie później niż do 25 marca 2020 r.
 
Nie później niż do 31 marca 2020 r.
 
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2019 rok
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Generalnie inwentaryzację przeprowadza się na ostatni dzień każdego roku obrotowego, czyli w jednostkach, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym - na 31 grudnia 2019 r. Inwentaryzację niektórych aktywów drogą spisu z natury lub potwierdzenia salda można jednak rozpocząć w październiku 2019 r. a zakończyć do 15 stycznia 2020 r., są to m.in.:
 
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2019 r.
Obowiązkowi badania przez firmę audytorską podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe - kontynuujących działalność jednostek wymienionych w art. 64. ust. 1-4 ustawy o rachunkowości
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2019 r.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2019 r. 

Jednostki spełniające warunki określone w ustawie o rachunkowości mogą skorzystać z możliwości sporządzania sprawozdania finansowego w formie uproszczonej, tj. według załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości (dla jednostek mikro), według załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości (dla jednostek małych) oraz według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości, przeznaczonego dla niektórych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego

Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2019 r.
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
Przepisy ustawy o rachunkowości ściśle określają, które jednostki mają obowiązek, a które prawo do stosowania MSR przy sporządzaniu sprawozdań finansowych.
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Częstotliwość przeprowadzenia spisu z natury zapasów odnoszonych w koszty w momencie zakupu

Dodatek do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 (500) z dnia 20.10.2019

Jak często należy przeprowadzać spis z natury materiałów, które odpisywane są w ciężar kosztów w momencie zakupu?

Spis z natury zapasów materiałów nieobjętych bieżącą ewidencja księgową, odpisywanych w ciężar kosztów w momencie zakupu, przeprowadza się obowiązkowo na ostatni dzień roku obrotowego. Dla celów podatkowych inwentaryzacja w drodze spisu z natury takich materiałów raz na koniec roku obrotowego może być jednak niewystarczająca.

Ustawa o rachunkowości w art. 17 ust. 2 pkt 4 stanowi, iż kierownik jednostki, uwzględniając rodzaj i wartość poszczególnych grup rzeczowych składników aktywów obrotowych posiadanych przez jednostkę, może podjąć decyzję o odpisywaniu w koszty wartości materiałów na dzień ich zakupu. Przyjęcie w jednostce tej zasady w odniesieniu do materiałów oznacza, że nie podlegają one bieżącej ewidencji bilansowej na koncie 31-1 "Materiały", lecz są odpisywane w ciężar kosztów w momencie ich zakupu.

Ewidencja księgowa materiałów odpisywanych w koszty na dzień ich zakupu
w jednostce prowadzącej konta zespołu 4 i 5

1. Zakup materiałów na podstawie faktury (dla uproszczenia pominięto VAT):
    a) obciążenie kosztów rodzajowych:
         - Wn konto 40-1 "Zużycie materiałów i energii",
         - Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu" lub 21 "Rozrachunki z dostawcami",
    b) obciążenie kosztów według funkcji - równolegle do operacji 1a:
         - Wn konto zespołu 5,
         - Ma konto 49 "Rozliczenie kosztów".

Odpisywanie wartości materiałów w koszty w momencie zakupu połączone jest z okresowym ustalaniem stanu materiałów, ich wyceną i korektą kosztów o wartość tego stanu, nie później niż na dzień bilansowy. Przepisy ustawy o rachunkowości nie precyzują częstotliwości przeprowadzania korekty kosztów. Wskazują jedynie na datę graniczną, tj. nie później niż na dzień bilansowy. W praktyce jednostki mogą przyjąć zasadę korekty kosztów raz na rok, raz na kwartał lub co miesiąc. Przy czym powołany art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości nie zobowiązuje jednostki do wyceny zapasów w ciągu roku na podstawie spisu z natury. W świetle przepisów ustawy o rachunkowości, podstawą korekty kosztów w ciągu roku obrotowego może być ewidencja ilościowa materiałów, jeśli tylko jest wiarygodna, prowadzona w sposób ciągły i sprawdzalny. Niemniej jednak, na dzień bilansowy ustalenie stanu zapasów materiałów powinno odbywać się zawsze na podstawie przeprowadzonej na ostatni dzień roku obrotowego inwentaryzacji drogą spisu z natury.

Obowiązek przeprowadzenia spisu z natury na ostatni dzień roku obrotowego materiałów nieobjętych bieżącą ewidencją księgową potwierdza pkt 14 stanowiska w sprawie inwentaryzacji zapasów.

Ustalony zapas materiałów wycenia się zazwyczaj przyjmując ceny zakupu lub nabycia z zastosowaniem metody pierwsze przyszło pierwsze wyszło (FIFO), tj. ceny z ostatnich faktur. (por. pkt 85 stanowiska w sprawie inwentaryzacji zapasów). Odnoszenie bilansu otwarcia (BO) zapasów materiałów w całości w koszty na dzień otwarcia ksiąg kolejnego roku obrotowego powoduje, iż saldo na koncie 31-1 "Materiały" występuje tylko na dzień bilansowy.

Ewidencja księgowa korekty kosztów o wartość niezużytych materiałów
w jednostce prowadzącej konta zespołu 4 i 5

1. PK - korekta kosztów o wartość stanu materiałów na koniec okresu sprawozdawczego:
    a) korekta kosztów rodzajowych:
         - Wn konto 31-1 "Materiały",
         - Ma konto 40-1 "Zużycie materiałów i energii",
    b) korekta kosztów według funkcji - równolegle do operacji 1a:
         - Wn konto 49 "Rozliczenie kosztów",
         - Ma konto zespołu 5.
2. PK - przeksięgowanie w ciężar kosztów zapasu materiałów na początek kolejnego okresu sprawozdawczego:
    a) obciążenie kosztów rodzajowych:
         - Wn konto 40-1 "Zużycie materiałów i energii",
         - Ma konto 31-1 "Materiały",
    b) obciążenie kosztów według funkcji - równolegle do operacji 1a:
         - Wn konto zespołu 5,
         - Ma konto 49 "Rozliczenie kosztów".

Alternatywnym rozwiązaniem, do przedstawionego wcześniej, jest pozostawienie wartości materiałów ustalonej na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego na koncie 31-1 i korekta kosztów na koniec następnego okresu sprawozdawczego o zmianę stanu (wartości) zapasu materiałów w stosunku do ich stanu z końca okresu poprzedzającego.

Zwracamy uwagę, że dla celów podatkowych sporządzanie spisu z natury zapasów materiałów, z zastosowaniem zasad, o których mowa w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości, dopiero na koniec roku i skorygowanie wtedy kosztów o wartość tego spisu, może być niewystarczające. Organy podatkowe prezentują stanowisko, iż podatnicy, odpisujący materiały bezpośrednio w koszty na dzień ich zakupu, powinni sporządzać inwentaryzację tych materiałów na koniec każdego okresu sprawozdawczego, za który ustalana jest zaliczka na podatek dochodowy (odpowiednio na koniec miesiąca, kwartału). Z możliwości korygowania kosztów o wartość niezużytych materiałów raz w roku na ostatni dzień roku obrotowego mogą skorzystać jedynie jednostki opłacające zaliczki na podatek dochodowy w formie uproszczonej. Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie np. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 23 lutego 2017 r., nr 1462-IPPB3.4510.1098.2016.1.MS oraz interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 sierpnia 2018 r., nr S-ILPB1/415-1358/14/18-S/TW wydanej w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 25 listopada 2015 r., sygn. akt I SA/Po 1075/15 (data wpływu prawomocnego orzeczenia 15 czerwca 2018 r.), oraz wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 21 marca 2018 r., sygn. akt II FSK 715/16.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.