Facebook
Bilans 2020

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2020  »  Pozostałe zagadnienia  »   Podpisanie sprawozdania finansowego przez członka zarządu przebywającego na ...
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Podpisanie sprawozdania finansowego przez członka zarządu przebywającego na świadczeniu rehabilitacyjnym

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (537) z dnia 1.05.2021

Jeden z członków zarządu spółki z o.o. jest niezdolny do pracy i pobiera świadczenie rehabilitacyjne. Czy w takiej sytuacji może on podpisać roczne sprawozdanie finansowe spółki?

Członek zarządu przebywający na świadczeniu rehabilitacyjnym może podpisać sprawozdanie finansowe. Należy jednak zwrócić uwagę, że w niektórych okolicznościach - np. gdy poza podpisaniem sprawozdania członek zarządu wykonuje również inne czynności związane z zarządzaniem jednostką - może narazić się na utratę prawa do świadczenia rehabilitacyjnego.

W świetle art. 52 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości do obowiązków kierownika jednostki należy zapewnienie sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawienia go właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy. Sprawozdanie finansowe podpisuje, podając zarazem datę podpisu, osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszyscy członkowie tego organu. Odmowa podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego.

Stosownie do art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości, przez kierownika jednostki rozumie się członka zarządu lub innego organu zarządzającego, a jeżeli organ jest wieloosobowy, to członków tego organu, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez jednostkę. Jak wynika więc z przepisów ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe powinno być podpisane przez wszystkich członków zarządu i nie mogą one udzielić nikomu pełnomocnictwa w tym zakresie.

Zwracamy uwagę, że obecnie, podobnie jak w 2020 r., ze względu na pandemię COVID-19 zostały przesunięte terminy na sporządzenie, a tym samym na podpisanie rocznego sprawozdania finansowego. Jeśli rokiem obrotowym jednostki jest rok kalendarzowy, to sprawozdanie finansowe za 2020 r. może zostać sporządzone i podpisane najpóźniej 30 czerwca 2021 r. Podstawą zmiany terminów jest rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. poz. 572).

Więcej przeczytasz w Na temat przesunięcia terminów
dotyczących sprawozdawczości finansowej
można przeczytać w Ściądze dla księgowych
załączonej do niniejszego numeru ZMR

Jeśli w sytuacji przedstawionej w pytaniu nie będzie możliwe podpisanie sprawozdania finansowego do 30 czerwca 2021 r., gdyż przez cały ten czas członek zarządu będzie korzystał ze świadczenia rehabilitacyjnego, to - naszym zdaniem - może on podpisać sprawozdanie finansowe przebywając na tym świadczeniu. Podpisanie sprawozdania finansowego to czynność, w której nikt inny nie może go zastąpić. W myśl art. 52 ustawy o rachunkowości podpisanie sprawozdania finansowego nie jest czynnością, którą można wykonać zgodnie z zasadą reprezentacji określoną np. w przepisach Kodeksu spółek handlowych, w umowie spółki, bądź w jej statucie.

Ponadto niepodpisane sprawozdanie finansowe zawiera braki formalne i nie może być np. skutecznie złożone do KRS. Ustawa o rachunkowości przewiduje możliwość odmowy podpisu sprawozdania finansowego. Odmowa podpisu dotyczy jednak zazwyczaj zastrzeżeń merytorycznych i powinna być złożona i uzasadniona na piśmie.

Jeśli chodzi o świadczenie rehabilitacyjne, to prawo do tego świadczenia regulują przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 870 ze zm.), zwanej dalej ustawą zasiłkową. Stosownie do art. 18 tej ustawy, świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy. Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy. Decyzję o okresie jego wypłaty podejmuje ZUS w oparciu o orzeczenie lekarza orzecznika ZUS (odpowiednio w II instancji - komisji lekarskiej ZUS). Stanowi ona podstawę do wypłaty świadczenia. Na podstawie art. 22 ustawy zasiłkowej do świadczenia rehabilitacyjnego stosuje się art. 17 tej ustawy, w świetle którego ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia. Zasiłek chorobowy nie przysługuje w przypadku, gdy zaświadczenie lekarskie zostało sfałszowane.

Należy podkreślić, że w orzecznictwie sądowym wskazuje się, iż nie budzi wątpliwości skuteczność i ważność czynności dokonywanych przez członków zarządu w trakcie zwolnienia lekarskiego. Mowa jest jednak o czynnościach incydentalnych, wykonywanych w ramach czynności członka zarządu, których nie mogą wykonać inni członkowie zarządu lub ustanowiony przez niego pełnomocnik, te z nich nie powodują utraty prawa do zasiłku (świadczenia). Wątpliwości sądu pojawiają się w zakresie uprawnień pracowniczych do zasiłku chorobowego, jeśli członek zarządu podczas przebywania na zwolnieniu lekarskim poza podpisaniem sprawozdania finansowego wykonuje również inne czynności związane z zarządzaniem jednostką. 

SNW świetle wyroku Sądu Najwyższego z 6 lutego 2014 r., sygn. akt II UK 274/13: "(...) Sporadyczna, incydentalna lub wymuszona okolicznościami sprawy aktywność zawodowa (np. udział w posiedzeniach rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej) może usprawiedliwiać zachowanie prawa do zasiłku chorobowego (...)".

Z kolei z postanowienia Sądu Najwyższego z 25 stycznia 2016 r., sygn. akt III UK 82/15, wynika że: "Podejmowanie czynności w czasie zwolnienia lekarskiego na rzecz spółki przez członka zarządu jest tym samym wykonywaniem pracy zarobkowej w rozumieniu art. 17 ustawy z 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (...). Nie dochodzi do wypełnienia przesłanek z art. 17 ustawy (...), gdy były to zachowania o charakterze incydentalnym. Tylko sporadyczna, wymuszona okolicznościami, aktywność zawodowa może usprawiedliwiać zachowanie prawa do zasiłku chorobowego. W innych przypadkach za okres niezdolności do pracy, w czasie której ubezpieczony wykonuje pracę zarobkową, nie należy się zasiłek, lecz wynagrodzenie, przy czym nie jest niezbędne, aby wykonywana praca była niezgodna z celem zwolnienia lekarskiego (...). Podpisywanie dokumentów w imieniu spółki przez prezesa jej zarządu w trakcie przebywania na zwolnieniu lekarskim, choć były inne osoby uprawnione do ich podpisywania, stanowi wypełnienie przesłanki z art. 17 ust. 1 ustawy (...) i wobec tego powoduje utratę prawa do zasiłku chorobowego (...)".

Orzecznictwo Obszerna baza orzeczeń wydawanych
przez sądy dostępna jest
w serwisie www.orzecznictwo.gofin.pl
Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Pozostałe zagadnienia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.