Facebook
Bilans 2020

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2020  »  Pozostałe zagadnienia  »   Badanie sprawozdania finansowego za 2020 r. - wybór audytora ...
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Badanie sprawozdania finansowego za 2020 r. - wybór audytora i podpisanie umowy

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 29 (1072) z dnia 10.10.2020

Ostatni kwartał roku to okres rozpoczęcia inwentaryzacji, a także innych prac, zmierzających do sporządzenia sprawozdania finansowego, w tym również odpowiedniego ich zaplanowania. Ponieważ audytor powinien mieć możliwość wzięcia udziału w inwentaryzacji znaczących składników majątkowych, czwarty kwartał br. to również "ostatnia chwila" na jego wybór i podpisanie umowy o badanie sprawozdania finansowego za 2020 r.

1. Jednostki zobowiązane do poddania badaniu sprawozdania finansowego za 2020 r.

W myśl art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości, obowiązek poddania badaniu sprawozdania finansowego za 2020 r. dotyczy rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych oraz rocznych sprawozdań finansowych - kontynuujących działalność:

1) banków krajowych, oddziałów instytucji kredytowych, oddziałów banków zagranicznych, zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji, głównych oddziałów i oddziałów zakładów ubezpieczeń, głównych oddziałów i oddziałów zakładów reasekuracji oraz oddziałów zagranicznych firm inwestycyjnych,

2) spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,

3) jednostek działających na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz jednostek, o których mowa w art. 2 ust. 2b ustawy o rachunkowości,

4) jednostek działających na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,

5) krajowych instytucji płatniczych i instytucji pieniądza elektronicznego,

6) spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji,

7) pozostałych jednostek (przede wszystkim spółek z o.o., spółek jawnych, partnerskich, komandytowych, cywilnych oraz przedsiębiorstw osób fizycznych), które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe (tu: w 2019 r.), spełniły co najmniej dwa z poniższych warunków:

a) średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,

b) suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła co najmniej 10.646.250 zł, ustalona jako równowartość w walucie polskiej 2.500.000 euro (obliczona jako iloczyn kwoty 2.500.000 euro i kursu waluty 4,2585 zł/euro, tj. kursu średniego NBP ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2019 r. - por. tabela NBP nr 251/A/NBP/2019),

c) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły co najmniej 21.292.500 zł, ustalone jako równowartość w walucie polskiej 5.000.000 euro (obliczone jako iloczyn kwoty 5.000.000 euro i ww. kursu waluty 4,2585 zł/euro).

Ponadto badaniu podlegają sprawozdania finansowe spółek przejmujących i spółek nowo zawiązanych, sporządzone za rok obrotowy, w którym nastąpiło połączenie, a także roczne sprawozdania finansowe jednostek sporządzone zgodnie z MSR, roczne połączone sprawozdania finansowe funduszy inwestycyjnych z wydzielonymi subfunduszami oraz roczne sprawozdania jednostkowe subfunduszy (por. art. 64 ust. 3 i 4 ustawy o rachunkowości).

Obowiązkowo (bez względu na osiągnięte parametry zatrudnienia, sumy aktywów i przychodów) muszą poddać badaniu swoje sprawozdania finansowe również te jednostki prowadzące księgi rachunkowe, które dla celów podatkowych wybrały bilansową metodę ustalania różnic kursowych (por. art. 9b ust. 1 pkt 2 ustawy o PDOP oraz odpowiednio art. 14b ust. 2 ustawy o PDOF).

Dodajmy, że w przypadku sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego, w omawianym zakresie zastosowanie znajdzie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. poz. 2148). W myśl tych przepisów, obowiązek badania sprawozdań finansowych dotyczy sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego, których sprawozdania nie podlegają takiemu badaniu zgodnie z przepisami o rachunkowości, jeżeli organizacje te:

1) realizują zadania publiczne zlecone, jako powierzone do wykonywania lub do wspierania zadania publicznego, oraz

2) otrzymały w roku obrotowym łączną kwotę dotacji na realizację zadań określonych w pkt 1 w wysokości co najmniej 100.000 zł, oraz

3) osiągnęły w roku obrotowym przychody w wysokości co najmniej 3.000.000 zł.

Obowiązek badania dotyczy rocznych sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego sporządzanych za rok obrotowy następujący po roku, w którym organizacje te spełniły łącznie ww. warunki.

2. Wybór firmy audytorskiej

Wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego należy do zadań organu zatwierdzającego sprawozdanie finansowe jednostki, chyba że statut, umowa lub inne wiążące jednostkę przepisy prawa stanowią inaczej. Kierownik jednostki nie może dokonać takiego wyboru. Tak wynika z art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości.

Zaznaczamy, że firmą audytorską jest jednostka, w której badania sprawozdań finansowych przeprowadzają biegli rewidenci, wpisana na listę firm audytorskich (prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego dalej: PANA) i prowadząca działalność w jednej z form wymienionych w art. 46 ustawy o biegłych rewidentach... (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415).

Wyszukiwarka byłych rewidentów o nazwie "Rejestr biegłych rewidentów" jest dostępna na stronie internetowej PIBR (www.pibr.org.pl), w zakładce: Biegli rewidenci. Natomiast lista firm audytorskich oraz ich wyszukiwarka dostępna jest na stronie internetowej PANA (www.pana.gov.pl).

Dodajmy, że organem zatwierdzającym jest organ, który zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, statutem, umową lub na mocy prawa własności jest uprawniony do zatwierdzania sprawozdania finansowego jednostki. W przypadku spółki osobowej, z wyjątkiem spółki komandytowo-akcyjnej oraz spółki cywilnej przez organ zatwierdzający rozumie się jej wspólników (por. art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o rachunkowości).

3. Podpisanie umowy o badanie

Jak wynika z art. 66 ust. 5 ustawy o rachunkowości, umowę o badanie sprawozdania finansowego zawiera z firmą audytorską kierownik jednostki. Umowa taka powinna zostać zawarta w terminie umożliwiającym firmie audytorskiej udział w inwentaryzacji znaczących składników majątkowych.

Przez kierownika jednostki, w myśl art. 3 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy, rozumie się m.in. członka zarządu lub innego organu zarządzającego, a jeżeli organ jest wieloosobowy - członków tego organu, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez jednostkę. W przypadku spółki jawnej i spółki cywilnej za kierownika jednostki uważa się wspólników prowadzących sprawy spółki, w przypadku spółki partnerskiej - wspólników prowadzących sprawy spółki albo zarząd, a w odniesieniu do spółki komandytowej i spółki komandytowo-akcyjnej - komplementariuszy prowadzących sprawy spółki. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą za kierownika jednostki uważa się tę osobę; do osób wykonujących wolne zawody przepis ten stosuje się odpowiednio.

W praktyce pewne wątpliwości może budzić kwestia podpisania umowy o badanie w jednostkach posiadających wieloosobowy organ zarządzający. Ustawa o rachunkowości w ww. art. 66 ust. 5 nie przesądza bowiem, czy w takim przypadku koniecznym jest podpisanie umowy przez wszystkich jego członków.

Zdaniem Ministerstwa Finansów, w takim przypadku, podpisanie umowy może nastąpić zgodnie z obowiązującymi w jednostce zasadami reprezentacji, a zatem nie musi być ona podpisana przez wszystkich członków organu.

W przypadku badania ustawowego, w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach, pierwsza umowa o badanie sprawozdania finansowego jest zawierana z firmą audytorską na okres nie krótszy niż dwa lata z możliwością przedłużenia na kolejne co najmniej dwuletnie okresy (por. art. 66 ust. 5 ustawy o rachunkowości).

Przypomnijmy, że wejście w życie ww. art. 66 ust. 5 w obecnym brzmieniu nastąpiło 21 czerwca 2017 r. Powstały wówczas wątpliwości, co należy rozumieć przez pierwszą umowę o badanie, a tym samym, czy nowe regulacje mają zastosowanie do jednostek, które korzystały z usług danego audytora w okresach wcześniejszych, tj. przed wejściem w życie omawianej regulacji.

Wyjaśnienie przedmiotowej kwestii można odnaleźć m.in. na stronie internetowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów (www.pibr.org.pl) w zakładce Pytania i odpowiedzi do ustawy. Z analizy zawartych tam wyjaśnień wynika, że jeżeli jednostka zamierza podpisać w br. umowę o obowiązkowe badanie z audytorem, który badał sprawozdanie finansowe jednostki za lata obrotowe rozpoczynające się przed 16.06.2016 r., np. za 2016 r. i kontynuował badania w latach 2017, 2018 i 2019 (czyli w 2020 r. nie jest to pierwsza umowa z tym audytorem dotycząca sprawozdań finansowych za lata obrotowe rozpoczynające się po 16.06.2016 r.), to może być ona zawarta na okres krótszy niż minimalny okres 2 lat, tj. na okres jednego roku.

Jeżeli natomiast jednostka obecnie (w 2020 r.) zdecyduje się na podpisanie umowy o badanie sprawozdania za 2020 r. z nowym audytorem lub audytorem, z którym pierwsza umowa była już zawarta na "nowych" zasadach, to powinna zawrzeć ją na okres co najmniej dwuletni, tj. na lata 2020-2021.

Zaznaczamy, że obowiązek podpisywania umów z firmą audytorską, określony w art. 66 ust. 5 ww. ustawy (na okres nie krótszy niż 2 lata), nie dotyczy dobrowolnych badań rocznych sprawozdań finansowych.

Przy zawieraniu umowy z firmą audytorską o badanie sprawozdania finansowego trzeba zwrócić ponadto uwagę na treść art. 66 ust. 5a ustawy o rachunkowości. Na mocy tego przepisu, za nieważne z mocy prawa uznaje się wszelkie klauzule umowne w umowach zawartych przez badaną jednostkę, które ograniczałyby możliwość wyboru firmy audytorskiej przez organ dokonujący wyboru firmy audytorskiej, na potrzeby przeprowadzenia badania ustawowego sprawozdań finansowych tej jednostki, do określonych kategorii lub wykazów firm audytorskich.

4. Kary za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących badania sprawozdań finansowych

Ustawa o rachunkowości w art. 79 wprowadza kary za nieprzestrzeganie przepisów określających zasady podpisywania umów o badanie sprawozdań finansowych.

Jak wynika z tego przepisu, kto wbrew przepisom ustawy m.in.:

 • nie poddaje sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta,
   
 • rozwiązuje umowę o badanie sprawozdania finansowego, bez uzasadnionej podstawy lub nie informuje Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, a w odpowiednich przypadkach - Komisji Nadzoru Finansowego, o rozwiązaniu tej umowy,
   
 • zawiera z firmą audytorską umowę o badanie ustawowe, na okres krótszy niż dwa lata,
   
 • stosuje klauzule umowne, o których mowa w art. 66 ust. 5a

- podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Pozostałe zagadnienia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.