Bilans 2019

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2018  »  Pozostałe zagadnienia  »   Obowiązek podpisania e-sprawozdania finansowego spółki, którą zarządza organ ...
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
Bilans 2018 - ważne informacje
E-sprawozdania finansowe
Od 1 października 2018 r. wszystkie jednostki prowadzące księgi rachunkowe sprawozdanie finansowe sporządzają się w postaci elektronicznej. Przy czym sprawozdania finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych
E-sprawozdania finansowe
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2018 r.
IV kwartał 2018 r.
 
Na dzień bilansowy, tzn. 31 grudnia 2018 r.
 
Nie później niż do 26 marca 2019 r.
 
Nie później niż do końca marca 2019 r.
 
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2018 rok
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Generalnie inwentaryzację przeprowadza się na ostatni dzień każdego roku obrotowego, czyli w jednostkach, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym - na 31 grudnia 2018 r. Inwentaryzację niektórych aktywów drogą spisu z natury lub potwierdzenia salda można jednak rozpocząć w październiku 2018 r. a zakończyć do 15 stycznia 2019 r., są to m.in.:
 
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2018 r.
Obowiązkowi badania przez firmę audytorską podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe - kontynuujących działalność jednostek wymienionych w art. 64. ust. 1-4 ustawy o rachunkowości
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2018 r.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2018 r. 
Jednostki spełniające warunki określone w ustawie o rachunkowości mogą skorzystać z możliwości sporządzania sprawozdania finansowego w formie uproszczonej, tj. według załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości (dla jednostek mikro), według załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości (dla jednostek małych) oraz według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości, przeznaczonego dla niektórych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2018 r.
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
Przepisy ustawy o rachunkowości ściśle określają, które jednostki mają obowiązek, a które prawo do stosowania MSR przy sporządzaniu sprawozdań finansowych.
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Obowiązek podpisania e-sprawozdania finansowego spółki, którą zarządza organ wieloosobowy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (485) z dnia 1.03.2019

W naszej spółce z o.o. mamy dziewięcioosobowy zarząd. Czy sprawozdanie finansowe za 2018 r. może podpisać tylko księgowa i prezes spółki, czy musi być podpisane przez wszystkich członków zarządu? Czy e-sprawozdanie podpisane tylko przez główną księgową i jednego członka zarządu zostanie przyjęte do repozytorium dokumentów finansowych?

W przypadku spółki z o.o. sprawozdanie finansowe powinni podpisać wszyscy członkowie zarządu swoimi e-podpisami. Odmowa podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego.

Od 1 października 2018 r. każda jednostka prowadząca księgi rachunkowe zobowiązana jest do sporządzania sprawozdania finansowego w postaci elektronicznej i opatrzenia go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych i kierownika jednostki, a w przypadku gdy jednostką kieruje organ wieloosobowy - przez wszystkich członków tego organu. Odmowa podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego (por. art. 45 ust. 1fart. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości).

Ponadto sprawozdania finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS muszą być sporządzone w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Wyjątek od tej reguły dotyczy sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z MSR (por. art. 45 ust. 1g i 1h ustawy o rachunkowości). Na chwilę obecną Ministerstwo Finansów informuje, iż struktury logiczne oraz format sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z MSR nie będą opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów. Oznacza to, że tego typu sprawozdania nie muszą być sporządzane i złożone w Repozytorium Dokumentów Finansowych (RDF) w strukturze logicznej oraz formacie XML. Jednostki te zobowiązane są zatem do sporządzania e-sprawozdań finansowych według wybranych przez siebie formatów i struktury logicznej lub w formie nieustrukturyzowanej.

Także sprawozdania z działalności podmiotów wpisanych do KRS oraz sprawozdania z płatności muszą być sporządzone w formie elektronicznej oraz opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, z tym że nie podpisuje ich osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych (por. art. 49 ust. 7art. 52 ust. 3 pkt 2, art. 63j-63k ustawy o rachunkowości). Należy je przygotować w postaci elektronicznej, ale w formacie nieustrukturyzowanym, czyli w dowolnie wybranym przez jednostkę.

Zasady podpisywania sprawozdań finansowych nie uległy zmianie, z tym zastrzeżeniem, że obecnie mogą być one opatrzone wyłącznie podpisami elektronicznymi.

W świetle art. 69 ustawy o rachunkowości, kierownik jednostki składa we właściwym rejestrze sądowym roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania, jeżeli podlegało ono badaniu, odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty, a w przypadku jednostek, o których mowa w art. 49 ust. 1 - także sprawozdanie z działalności - w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Kierownik jednostki składa również do KRS sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej.

Zgodnie z art. 9a ustawy o KRS, dla każdego podmiotu obowiązanego do składania dokumentów finansowych do KRS prowadzi się w systemie teleinformatycznym repozytorium dokumentów finansowych. Do RDF są składane dokumenty, o których mowa w art. 69 ustawy o rachunkowości. Złożenie tych dokumentów następuje przez zgłoszenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego do tego celu przez Ministra Sprawiedliwości (por. art. 19e ust. 1 ustawy o KRS). Zgłoszenie opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym (albo podpisem osobistym - możliwość od 4 marca 2019 r.) co najmniej jedna osoba fizyczna, której numer PESEL jest ujawniony w Rejestrze, wpisana jako uprawniona samodzielnie lub łącznie z innymi osobami do reprezentowania podmiotu, prokurent, syndyk, zarządca w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo likwidator (por. art. 19e ust. 2 ustawy o KRS). Do zgłoszenia uchwały bądź postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz podziale zysku lub pokryciu straty, jak również dokumentów, o których mowa w art. 69 ust. 1c, 1d i 4 ustawy o rachunkowości, a także sporządzonych do dnia 30 września 2018 r. innych dokumentów, o których mowa w art. 69 ust. 1, 1b, 1f, 1g i 3 tej ustawy, można dołączyć ich kopie podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym (albo podpisem osobistym - możliwość od 4 marca 2019 r.). Tak wynika z art. 19e ust. 3 ustawy o KRS.

Uwaga: Zasady podpisywania zgłoszenia dokumentów finansowych do systemu RDF nie dotyczą podpisywania samych dokumentów finansowych. Uregulowane są one w ustawie o rachunkowości. Tak więc dokumenty finansowe, które muszą być sporządzone w postaci elektronicznej muszą być przed zgłoszeniem podpisane elektronicznie zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Od 1 kwietnia 2019 r. zgłoszenia dokumentów finansowych za podmiot wpisany do KRS będzie mógł także dokonać jego adwokat, radca prawny czy prawnik zagraniczny. Osoby te będą mogły za klienta przygotować, podpisać zgłoszenie kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym (a nie dokumenty finansowe) i wysłać do KRS. Zmiany te zostały wprowadzone na mocy ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz. U. z 2019 r. poz. 55).

Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie, że dokumenty dołączone do zgłoszenia spełniają wymogi określone w ustawie o rachunkowości (por. art. 19e ust. 6 ustawy o KRS). Jednym z wymogów jest opatrzenie sprawozdania finansowego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych i kierownika jednostki, a w przypadku gdy jest nim organ wieloosobowy - przez wszystkich członków tego organu. Złożenie podpisu tylko przez jednego z członków zarządu, w przypadku gdy zarząd jest wieloosobowy, nie spełnia wymogów ustawy o rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe spółki z o.o., której zarząd składa się z dziewięciu członków, przed załączeniem do zgłoszenia w systemie RDF powinno zostać podpisane przez wszystkich członków zarządu (jako kierownika jednostki) oraz osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych. Jakakolwiek odmowa złożenia podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego.

Zgłoszenie podlega automatycznej weryfikacji za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w zakresie podpisu zgłoszenia oraz oświadczenia, że dołączone do zgłoszenia dokumenty spełniają wymogi określone w ustawie o rachunkowości. W przypadku negatywnej weryfikacji zgłoszenia przez system teleinformatyczny powodującej niemożność skorzystania z bezpłatnego składania dokumentów do RDF, dokumenty finansowe należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, wraz z wnioskiem o wpis w rejestrze przedsiębiorców wzmianek o złożeniu dokumentów albo z wnioskiem o przyjęcie tych dokumentów do RDF. Taką możliwość dla wszystkich podmiotów wpisanych do KRS udostępnia portal S24. Są to jednak wnioski płatne.


Spółka cywilna osób fizycznych prowadząca księgi rachunkowe ma obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego w postaci elektronicznej. Czy wszyscy wspólnicy spółki cywilnej są zobowiązani do uzyskania podpisu kwalifikowanego? Czy jest możliwe upoważnienie jednego ze wspólników do podpisywania sprawozdania finansowego - jeśli tak, to w jakiej formie?

Przepisy ustawy o rachunkowości mówią wprost, że w przypadku gdy kierownikiem jednostki jest organ wieloosobowy, sprawozdanie finansowe podpisują wszyscy członkowie tego organu (por. art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości). W przypadku spółki cywilnej sprawozdanie finansowe powinni podpisać wszyscy wspólnicy prowadzący sprawy spółki. Nie jest zatem możliwe upoważnienie jednego ze wspólników do podpisywania sprawozdania finansowego.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Pozostałe zagadnienia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.