Bilans 2019

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2018  »  Pozostałe zagadnienia  »   Istotne zdarzenia po dniu bilansowym, a przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
Bilans 2018 - ważne informacje
E-sprawozdania finansowe
Od 1 października 2018 r. wszystkie jednostki prowadzące księgi rachunkowe sprawozdanie finansowe sporządzają się w postaci elektronicznej. Przy czym sprawozdania finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych
E-sprawozdania finansowe
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2018 r.
IV kwartał 2018 r.
 
Na dzień bilansowy, tzn. 31 grudnia 2018 r.
 
Nie później niż do 26 marca 2019 r.
 
Nie później niż do końca marca 2019 r.
 
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2018 rok
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Generalnie inwentaryzację przeprowadza się na ostatni dzień każdego roku obrotowego, czyli w jednostkach, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym - na 31 grudnia 2018 r. Inwentaryzację niektórych aktywów drogą spisu z natury lub potwierdzenia salda można jednak rozpocząć w październiku 2018 r. a zakończyć do 15 stycznia 2019 r., są to m.in.:
 
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2018 r.
Obowiązkowi badania przez firmę audytorską podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe - kontynuujących działalność jednostek wymienionych w art. 64. ust. 1-4 ustawy o rachunkowości
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2018 r.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2018 r. 
Jednostki spełniające warunki określone w ustawie o rachunkowości mogą skorzystać z możliwości sporządzania sprawozdania finansowego w formie uproszczonej, tj. według załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości (dla jednostek mikro), według załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości (dla jednostek małych) oraz według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości, przeznaczonego dla niektórych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2018 r.
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
Przepisy ustawy o rachunkowości ściśle określają, które jednostki mają obowiązek, a które prawo do stosowania MSR przy sporządzaniu sprawozdań finansowych.
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Istotne zdarzenia po dniu bilansowym, a przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (484) z dnia 20.02.2019

Po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2018 r., ale jeszcze przed jego zatwierdzeniem, otrzymaliśmy informacje mające istotny wpływ na to sprawozdanie. Czy powinniśmy uwzględnić te informacje w księgach rachunkowych 2018 r. i ponownie sporządzić sprawozdanie finansowe?

1. Kwalifikacja zdarzeń następujących po dniu bilansowym do danego roku obrotowego

Jeżeli jednostka otrzyma informacje mające istotny wpływ na sporządzone, ale niezatwierdzone jeszcze sprawozdanie finansowe, to powinna uwzględnić je w księgach rachunkowych 2018 r. i ponownie sporządzić sprawozdanie finansowe.

Roczne sprawozdanie finansowe sporządza się nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego. W przypadku gdy rok obrotowy jednostki skończył się 31 grudnia 2018 r., na przygotowanie sprawozdania ma ona czas do końca marca 2019 r. Po sporządzeniu sprawozdania jednostka może otrzymać informacje mające na nie wpływ. Jeśli informacje te są istotne i jednostka otrzyma je przed zatwierdzeniem sprawozdania, to powinna je zmienić. Z ustawy o rachunkowości wynika bowiem, że jeśli po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego, a przed jego zatwierdzeniem, jednostka otrzymała informacje o zdarzeniach, które mają istotny wpływ na to sprawozdanie finansowe, lub powodujących, że założenie kontynuowania działalności przez jednostkę nie jest uzasadnione, powinna ona odpowiednio zmienić to sprawozdanie, dokonując jednocześnie odpowiednich zapisów w księgach rachunkowych roku obrotowego, którego sprawozdanie finansowe dotyczy, oraz powiadomić biegłego rewidenta, który sprawozdanie to bada lub zbadał. Jeżeli zdarzenia, które nastąpiły po dniu bilansowym, nie powodują zmiany stanu istniejącego na dzień bilansowy, to odpowiednie wyjaśnienia zamieszcza się w informacji dodatkowej (por. art. 54 ust. 1 ustawy o rachunkowości). Szerzej zagadnienia dotyczące zdarzeń ujawnionych po dniu bilansowym omówione zostały w Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 7 "Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym - ujęcie i prezentacja" (KSR nr 7). Według pkt 2.15 tego standardu, zdarzenia po dniu bilansowym to korzystne i niekorzystne zdarzenia, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, na który sporządzono sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy, istotnie wpływające na dane wykazane w tym sprawozdaniu, o których jednostka dowiedziała się przed dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Z KSR nr 7 wynika również, że ze względu na wpływ na sprawozdanie finansowe, zdarzenia te można podzielić na:

 • dostarczające dowodów na istnienie określonego stanu na dzień bilansowy,
   
 • wskazujące na stan zaistniały po dniu bilansowym.

Uwaga: Korekt w księgach rachunkowych wymagają jedynie te zdarzenia po dniu bilansowym, które zakwalifikowano do zdarzeń dostarczających dowodów na istnienie określonego stanu na dzień bilansowy.

Co ważne, jeśli po dniu bilansowym wpłynęły do jednostki dowody dotyczące zdarzeń mających miejsce przed dniem bilansowym, choćby dowody te jako datę wystawienia nosiły datę roku obrotowego następującego po roku obrotowym, za który sporządza się sprawozdanie finansowe, to zdarzeń udokumentowanych w ten sposób nie zalicza się do zdarzeń po dniu bilansowym. Przykładem może być otrzymanie przez jednostkę faktury w 2019 r., wystawionej również w 2019 r., która dokumentuje zdarzenie mające miejsce w 2018 r.


2. Zdarzenia dostarczające dowodów na istnienie określonego stanu na dzień bilansowy

Wśród zdarzeń po dniu bilansowym dostarczających dowodów na istnienie określonego stanu na dzień bilansowy, a tym samym wymagających korekt w księgach rachunkowych, znajdują się m.in. (por. pkt 6.2 KSR nr 7):

 • korekty przychodów ze sprzedaży wykazanych w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym jednostki za rok obrotowy, polegające zarówno na zmianach kwot faktur, jak i anulowaniu sprzedaży,
   
 • rozstrzygnięcie sprawy sądowej, które potwierdza lub zmienia wysokość wykazanej na dzień bilansowy rezerwy na zobowiązanie jednostki bądź powoduje powstanie zobowiązania, na które nie utworzono rezerwy,
   
 • uzyskanie informacji o tym, że na dzień bilansowy wartość składnika aktywów na skutek utraty wartości była niższa od wykazanej w księgach rachunkowych jednostki,
   
 • ustalenie ostatecznej ceny nabycia zakupionych przez jednostkę w roku sprawozdawczym (przed dniem bilansowym) aktywów,
   
 • przychody ze sprzedanych po dniu bilansowym aktywów, pomniejszone o koszty sprzedaży, są niższe od wartości, w jakiej aktywa te figurują na dzień bilansowy w księgach rachunkowych,
   
 • wykrycie błędów, w tym wywołanych oszustwami.

Ujęcie w księgach rachunkowych korekt zdarzeń po dniu bilansowym zakwalifikowanych do zdarzeń dostarczających dowodów na istnienie określonego stanu na dzień bilansowy, zależy od momentu uzyskania informacji o ich wystąpieniu. Informacje te jednostka może bowiem uzyskać:

 • przed sporządzeniem sprawozdania finansowego,
   
 • po sporządzeniu sprawozdania finansowego, a przed jego zatwierdzeniem.

W pierwszej sytuacji skutki zdarzeń, które zmieniają wiedzę jednostki o stanie istniejącym na dzień bilansowy uwzględnia się w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, kończącego się tym dniem bilansowym (por. pkt 6.4 KSR nr 7). W drugim przypadku natomiast jednostka jest zobowiązana skutki zdarzeń, które zmienią jej wiedzę o stanie istniejącym na dzień bilansowy uwzględnić w księgach rachunkowych poprzedniego roku obrotowego oraz skorygować już sporządzone na ich podstawie roczne sprawozdanie finansowe za ten rok obrotowy. Korekty tej dokonuje się, jeżeli skutki tych zdarzeń mają istotny wpływ na to sprawozdanie finansowe (por. pkt 6.5 KSR nr 7).

Przykład

Korekta podatku dochodowego w związku z przeprowadzeniem
w jednostce kontroli skarbowej

I. Złożenia:

 1. W 2019 r. przeprowadzono w jednostce kontrolę skarbową za 2018 r. i stwierdzono zaniżenie podatku dochodowego. Kwota zaległości podatkowej wyniosła: 40.900 zł (w tym odsetki: 900 zł).
   
 2. Na dzień otrzymania decyzji z urzędu skarbowego sprawozdanie finansowe za 2018 r. było już sporządzone, ale nie było zatwierdzone. Jednostka uznała kwotę zaległości za istotną, zatem ujęła ją w księgach rachunkowych 2018 r. i zmieniła sprawozdanie finansowe za 2018 r.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. PK - korekta podatku dochodowego za 2018 r.:      
   a) zaległa kwota zobowiązania podatkowego 40.900 zł 87 22
   b) odsetki od zaległości podatkowej 900 zł 75-1 22

III. Księgowania:

Korekta podatku dochodowego w związku z przeprowadzeniem w jednostce kontroli skarbowej

Przykład

Korekta faktury zakupu materiałów biurowych

I. Założenia:

 1. Jednostka sporządziła sprawozdanie finansowe za 2018 r. Przed zatwierdzeniem tego sprawozdania otrzymała korektę faktury zakupu materiałów biurowych. Zakupu tych materiałów dokonano w grudniu 2018 r. i bezpośrednio po zakupie wydano je do zużycia, a ich wartość odniesiono w ciężar kosztów zużycia materiałów.
   
 2. Z faktury korygującej wynikały następujące dane:

a) zmniejszenie kwoty netto: 10.000 zł,

b) zmniejszenie VAT naliczonego: 2.300 zł,

c) zmniejszenie kwoty brutto: 12.300 zł.

 1. Kwota wynikająca z faktury korygującej ma dla jednostki istotne znaczenie, wobec czego jednostka dokonała korekty w księgach rachunkowych 2018 r. i zmieniła sprawozdanie finansowe.
   
 2. Jednostka prowadzi ewidencję kosztów działalności podstawowej na kontach zespołu 4 i 5.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. Faktura korygująca dotycząca zakupu materiałów biurowych:      
   a) kwota brutto korekty 12.300 zł 21 30
   b) kwota zmniejszająca VAT 2.300 zł 30 22-1
   c) kwota netto korekty 10.000 zł 30 40-1
       oraz równolegle techniczny zapis ujemny - 10.000 zł 40-1 40-1
   d) korekta kosztów na koncie zespołu 5 10.000 zł 49 55
       oraz równolegle techniczny zapis ujemny - 10.000 zł 55 55

III. Księgowania:


3. Zdarzenia wskazujące na stan zaistniały po dniu bilansowym

W świetle pkt 6.3 KSR nr 7, zdarzeniami po dniu bilansowym wskazującymi na stan zaistniały po dniu bilansowym - niewymagającymi korekty są m.in.:

 • spadek wartości rynkowej inwestycji posiadanych przez jednostkę,
   
 • zadeklarowanie dywidend należnych posiadaczom instrumentów kapitałowych jednostki,
   
 • połączenie jednostki z inną jednostką,
   
 • znaczące zakupy aktywów przez jednostkę,
   
 • przeznaczenie do sprzedaży lub znacząca sprzedaż aktywów przez jednostkę,
   
 • zniszczenie przez pożar, powódź ważnego zakładu jednostki,
   
 • ogłoszenie rozpoczęcia lub rozpoczęcie wdrażania restrukturyzacji jednostki,
   
 • znaczące zmiany cen aktywów lub kursów wymiany walut obcych mających związek z działalnością jednostki,
   
 • zaciągnięcie znaczących zobowiązań przez jednostkę,
   
 • udzielenie przez jednostkę wysokich gwarancji, poręczeń,
   
 • wniesienie sprawy do sądu lub otrzymanie pozwu przez jednostkę w sprawach wynikających ze zdarzeń, które nastąpiły po dniu bilansowym.

W sytuacji gdy po dniu bilansowym, a przed dniem zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, jednostka otrzymała informacje na temat zdarzeń wpływających na jej stan lub sytuację po dniu bilansowym, a informacje te mogą być istotne dla użytkowników rocznego sprawozdania finansowego, to w dodatkowych informacjach i objaśnieniach w ust. 6 pkt 2 jednostka podaje lub aktualizuje już wykazane informacje lub ujawnia dla każdej kategorii (typu) zdarzeń informacje o rodzaju tego zdarzenia oraz szacunkowej kwocie jego skutków finansowych lub stwierdza, że szacunek taki jest praktycznie niewykonalny (por. pkt 6.6 KSR nr 7).

Przepisy prawne Zaktualizowany Krajowy Standard
Rachunkowości nr 7 dostępny jest
w serwisie www.przepisy.gofin.pl

Przykład

Spółka posiadała na dzień bilansowy 31 grudnia 2018 r. materiały o wartości w cenach nabycia: 80.000 zł. W styczniu 2019 r. na skutek pożaru uległy one całkowitemu zniszczeniu. Zdarzenie to jest dla spółki istotne. Spółka opisze je zatem w sprawozdaniu finansowym sporządzonym za 2018 r., w dodatkowych informacjach i objaśnieniach w ust. 6 pkt 2 "Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki", mimo że zdarzenie to wskazuje na stan zaistniały po dniu bilansowym. Będzie ono miało jednak istotny wpływ na działalność spółki w kolejnym roku obrotowym.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Pozostałe zagadnienia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.