Bilans 2018

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2018  »  Pozostałe zagadnienia  »   Jednostki powiązane i jednostki posiadające zaangażowanie w kapitale innej jednostki
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
Bilans 2018 - ważne informacje
E-sprawozdania finansowe
Od 1 października 2018 r. wszystkie jednostki prowadzące księgi rachunkowe sprawozdanie finansowe sporządzają się w postaci elektronicznej. Przy czym sprawozdania finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych
E-sprawozdania finansowe
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2018 r.
IV kwartał 2018 r.
 
Na dzień bilansowy, tzn. 31 grudnia 2018 r.
 
Nie później niż do 26 marca 2019 r.
 
Nie później niż do końca marca 2019 r.
 
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2018 rok
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Generalnie inwentaryzację przeprowadza się na ostatni dzień każdego roku obrotowego, czyli w jednostkach, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym - na 31 grudnia 2018 r. Inwentaryzację niektórych aktywów drogą spisu z natury lub potwierdzenia salda można jednak rozpocząć w październiku 2018 r. a zakończyć do 15 stycznia 2019 r., są to m.in.:
 
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2018 r.
Obowiązkowi badania przez firmę audytorską podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe - kontynuujących działalność jednostek wymienionych w art. 64. ust. 1-4 ustawy o rachunkowości
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2018 r.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2018 r. 
Jednostki spełniające warunki określone w ustawie o rachunkowości mogą skorzystać z możliwości sporządzania sprawozdania finansowego w formie uproszczonej, tj. według załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości (dla jednostek mikro), według załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości (dla jednostek małych) oraz według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości, przeznaczonego dla niektórych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2018 r.
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
Przepisy ustawy o rachunkowości ściśle określają, które jednostki mają obowiązek, a które prawo do stosowania MSR przy sporządzaniu sprawozdań finansowych.
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Jednostki powiązane i jednostki posiadające zaangażowanie w kapitale innej jednostki

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (481) z dnia 1.01.2019

W sprawozdaniu finansowym sporządzanym według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości wykazuje się dane dotyczące transakcji z jednostkami powiązanymi oraz jednostkami, w których kapitale jednostka jest zaangażowana. Jakie są to dokładnie jednostki?

W sprawozdaniu finansowym sporządzanym według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości wyodrębnia się pozycje dla jednostek powiązanych oraz pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w sposób następujący:

Bilans Rachunek zysków i strat Rachunek przepływów pieniężnych
Należności i zobowiązania, zarówno długoterminowe, jak i krótkoterminowe, oraz długoterminowe aktywa finansowe prezentuje się w podziale na:
- jednostki powiązane,
- pozostałe jednostki, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale oraz
- pozostałe jednostki.
Natomiast krótkoterminowe aktywa finansowe wykazuje się wyłącznie w jednostkach powiązanych i pozostałych jednostkach.
Dane dotyczące jednostek powiązanych wyodrębnia się w pozycji:
- przychody netto ze sprzedaży,
- koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (wariant kalkulacyjny),
- przychody i koszty finansowe z tytułu odsetek,
- zysk i strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych.
Z większą szczegółowością wykazuje się przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, tzn.:
- od jednostek powiązanych, w tym w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale,
- od jednostek pozostałych, w tym w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale.
W przepływach środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej w pozycji wpływy z aktywów finansowych i wydatki na aktywa finansowe wyodrębnia się dane dotyczące jednostek powiązanych i pozostałych.

Jednostki powiązane

Jednostkami powiązanymi są jednostki (dwie lub więcej) wchodzące w skład danej grupy kapitałowej. Grupa kapitałowa to jednostka dominująca wraz z jednostkami zależnymi (por. art. 3 ust. 1 pkt 43 i 44 ustawy o rachunkowości). Warto dodać, że w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości, w ust. 5 pkt 2 dodatkowych informacji i objaśnień występuje także pojęcie "strony powiązane". Obejmuje ono oprócz jednostek powiązanych również osoby fizyczne, będące członkami organu zarządzającego lub nadzorującego jednostki powiązanej bądź ich bliskich oraz jednostki podporządkowane tym osobom.

Jednostka dominująca to jednostka, która kontroluje inną, zależną od niej jednostkę. Kontrola taka, sprawowana przez samą jednostkę dominującą lub przez wyznaczone do tego celu osoby, polega na kierowaniu działalnością finansową i operacyjną jednostki zależnej. Pozwala to jednostce dominującej osiągać korzyści ekonomiczne z tej działalności. Kontrolowanie jednostek zależnych może odbywać się, na mocy art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości, dzięki np. posiadaniu większości liczby głosów w organie stanowiącym (w zgromadzeniu właścicieli) jednostki zależnej, uprawnieniu do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu bądź organu nadzorczego tej jednostki zależnej, czy dzięki umowie zawartej z jednostką zależną.

Wśród jednostek powiązanych znajdują się również jednostki:

 • zależne, co do których występuje ograniczenie w sprawowaniu kontroli,
   
 • dominujące i zależne, wchodzące w skład grupy kapitałowej zwolnionej od obowiązku sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego lub sporządzające skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR,
   
 • dominujące lub zależne, które mają siedzibę poza graniami Polski,
   
 • zależne, wchodzące w skład grupy kapitałowej, której zarząd ma siedzibę poza granicami Polski.

Jednostki powiązane to, dla celów bilansowych, spółki prawa handlowego. Wyjątkowo mogą to być również przedsiębiorstwa państwowe, jeżeli pełnią rolę jednostki dominującej. Należy pamiętać, że warunkiem powiązania jest posiadanie własności (sprawowanie kontroli) przez spółkę prawa handlowego, nie zaś przez jej właściciela (osobę fizyczną lub prawną).

Jednostki posiadające zaangażowanie w kapitale

Przez zaangażowanie w kapitale rozumie się jakikolwiek udział w kapitale innej jednostki, mający charakter trwałego powiązania. Trwałe powiązanie występuje zawsze w przypadku nabycia, zakupu lub pozyskania w innej formie udziału w kapitale jednostki stowarzyszonej, chyba że zbycie udziału w krótkim okresie (nie dłużej niż rok) od dnia jego nabycia, zakupu lub pozyskania w innej formie jest wysoce prawdopodobne, poprzez zawarcie umowy lub podjęcie innych aktywnych działań dotyczących zbycia (por. art. 3 ust. 1 pkt 37d ustawy o rachunkowości).

Jednostki, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, to jednostki inne niż zależne, w odniesieniu do których udział w ich kapitale ma charakter trwałego powiązania. Trwale zaangażowany w kapitale jednostki stowarzyszonej jest znaczący inwestor, natomiast trwale zaangażowany w kapitale innej jednostki jest wspólnik jednostki współzależnej. Znaczącym inwestorem jest jednostka będącą spółką handlową lub przedsiębiorstwem państwowym, która posiada zaangażowanie w kapitale innej jednostki i wywiera znaczący wpływ na tę jednostkę (por. art. 3 ust. 1 pkt 38 ustawy o rachunkowości). Z kolei przez znaczący wpływ na inną jednostkę rozumie się przez niemającą znamion sprawowania kontroli lub współkontroli zdolność jednostki do wpływania na politykę finansową i operacyjną innej jednostki, w szczególności przez:

 • udział w podejmowaniu decyzji w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty lub
   
 • zasiadanie w organie zarządzającym, nadzorującym lub administrującym, lub
   
 • przeprowadzanie istotnych transakcji z tą jednostką, lub
   
 • udostępnianie tej jednostce informacji technicznych o zasadniczym znaczeniu dla jej działalności, lub
   
 • możliwość powoływania i odwoływania członków organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących, lub
   
 • posiadanie nie mniej niż 20% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym tej jednostki.

Wspólnikiem jednostki współzależnej jest natomiast jednostka będącą spółką handlową lub przedsiębiorstwem państwowym, sprawującą wraz z innymi udziałowcami współkontrolę nad jednostką współzależną (por. art. 3 ust. 1 pkt 37c ustawy o rachunkowości).

Podsumowując: W pozycjach sprawozdania finansowego wyodrębnionych dla jednostek powiązanych oraz pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale wykazuje się następujące dane:

W pozycjach dla jednostek powiązanych W pozycjach dla pozostałych jednostek, w których
jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
- dane jednostki dominującej oraz
- dane jednostek zależnych od jednostki dominującej
- dane dotyczące jednostek współzależnych i stowarzyszonych z jednostką sporządzającą sprawozdanie finansowe,
- dane dotyczące znaczącego inwestora oraz wspólnika jednostki współzależnej (w zależności od tego jaka jednostka sporządza sprawozdanie finansowe)

Warto pamiętać, że jeżeli w sprawozdaniu finansowym jednostki wyodrębnia się dane jednostek powiązanych, a nie wyodrębnia się danych dotyczących jednostek, w których kapitale jednostka jest trwale zaangażowana, to dane te wykazuje się łącznie z danymi odnoszącymi się do pozostałych jednostek, innych niż powiązane.

Pozostałe zagadnienia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.