Facebook
Bilans 2021

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2020  »  Sporządzanie sprawozdania finansowego  »   Uproszczony bilans i rachunek zysków i strat organizacji pozarządowych
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Uproszczony bilans i rachunek zysków i strat organizacji pozarządowych

Dodatek do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 (533) z dnia 1.03.2021
1. Jednostki sporządzające sprawozdanie finansowe według załącznika nr 6

Załącznik nr 6 do ustawy o rachunkowości zawiera zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, ustalony dla jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyjątkiem spółek kapitałowych, oraz jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 tej ustawy. Są to:

1) organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego, którymi są osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia:

a) niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych lub przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi,

b) niedziałające w celu osiągnięcia zysku,

2) prowadzące działalność pożytku publicznego:

a) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

b) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

Warto pamiętać, że - na mocy art. 2 ust. 5 ustawy o rachunkowości - jednostki, o których mowa w art. 10a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego), mogą prowadzić zamiast ksiąg rachunkowych uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów, według zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 października 2018 r. w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 2050). Nie sporządzają wówczas sprawozdania finansowego. Decyzję w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez daną organizację musi podjąć jej organ zatwierdzający w rozumieniu przepisów o rachunkowości (por. art. 3 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy). Jeżeli jednostka zdecyduje się na prowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów, to ma obowiązek zawiadomić o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym.

Zakres sprawozdania wynikający z załącznika nr 6 dostosowany jest do specyfiki działalności organizacji pozarządowych. Mogą go sporządzać zarówno organizacje prowadzące wyłącznie działalność statutową, jak i te, które obok działalności statutowej prowadzą również działalność gospodarczą. Wymienione jednostki sporządzają sprawozdanie finansowe na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, tj. zgodnie z ustawą o rachunkowości. Ze względu na specyfikę działalności, decydując się na sporządzanie sprawozdania na podstawie załącznika nr 6, jednostki te muszą dostosować prowadzenie ksiąg do wymogów określonych w tym załączniku.


2. Informacje wykazywane w bilansie organizacji pozarządowych

W bilansie sporządzanym według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości organizacje pozarządowe przedstawiają tylko główne pozycje oznaczone wielkimi literami oraz cyframi rzymskimi. W przypadku aktywów następuje tradycyjny podział na "Aktywa trwałe" (pozycja A) i "Aktywa obrotowe" (pozycja B) - wyłącznie w postaci syntetycznej, tzn. wykazuje się pozycje oznaczone cyframi rzymskimi bez ich uszczegóławiania. Po stronie aktywów w pozycji C ujawnia się należne wpłaty na fundusz statutowy. Są to zadeklarowane wpłaty na fundusz statutowy, które do dnia bilansowego nie zostały wpłacone w pełnej wysokości. Natomiast pasywa bilansu w organizacjach pozarządowych zostały podzielone na pozycję "Fundusz własny" oraz pozycję "Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania".

Bilans zaprezentowany w załączniku nr 6 składa się z następujących pozycji:

Aktywa Pasywa
A. Aktywa trwałe

I. Wartości niematerialne i prawne

II. Rzeczowe aktywa trwałe

III. Należności długoterminowe

IV. Inwestycje długoterminowe

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

A. Fundusz własny

I. Fundusz statutowy

II. Pozostałe fundusze

III. Zysk (strata) z lat ubiegłych

IV. Zysk (strata) netto

B. Aktywa obrotowe

I. Zapasy

II. Należności krótkoterminowe

III. Inwestycje krótkoterminowe

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

C. Należne wpłaty na fundusz statutowy

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

I. Rezerwy na zobowiązania

II. Zobowiązania długoterminowe

III. Zobowiązania krótkoterminowe

IV. Rozliczenia międzyokresowe


3. Rachunek zysków i strat organizacji pozarządowych

Zakres informacyjny rachunku zysków i strat sporządzanego według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości został dostosowany do specyfiki działalności pożytku publicznego. Sporządzają go zarówno organizacje prowadzące, jak i nieprowadzące działalności gospodarczej. Ustawodawca przewidział wyłącznie wariant kalkulacyjny rachunku zysków i strat. Oznacza to, że celowe jest prowadzenie ewidencji kosztów za pomocą kont zespołu 5 lub zespołu 4 i 5. Co ważne, zapis z tym związany powinien znaleźć się w polityce rachunkowości.

Zakres informacji ujmowanych w rachunku zysków i strat jest - podobnie jak w bilansie - dość syntetyczny. Wyodrębniono przychody i koszty dotyczące działalności statutowej. Jednak jak już wspomniano, z tego wzoru sprawozdania finansowego korzystają zarówno organizacje pozarządowe prowadzące, jak i nieprowadzące działalności gospodarczej, dlatego wymagany jest dalszy podział przychodów i kosztów na dotyczące działalności gospodarczej (o ile organizacja pozarządowa taką działalność prowadzi).

Przychody dzieli się na:

1) przychody z działalności statutowej (pozycja A) - które podlegają dalszemu wydzieleniu na przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego (pozycja A.I), przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego (pozycja A.II) oraz przychody z pozostałej działalności statutowej (pozycja A.III),

2) przychody z działalności gospodarczej (pozycja D) - bez wymaganego uszczegóławiania tej pozycji.

Koszty z kolei podlegają następującemu wyodrębnieniu:

1) koszty działalności statutowej (pozycja B) - w dalszym podziale na koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego (pozycja B.I), koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego (pozycja B.II) oraz koszty pozostałej działalności statutowej (pozycja B.III),

2) koszty działalności gospodarczej (pozycja E) - bez wymaganego uszczegóławiania tej pozycji.

Różnica pomiędzy przychodami i kosztami działalności statutowej jest prezentowana w pozycji C. "Zysk (strata) z działalności statutowej". Osobno wykazywany jest wynik z działalności gospodarczej w pozycji F. "Zysk (strata) z działalności gospodarczej". Stanowi on różnicę pomiędzy przychodami z działalności gospodarczej z pozycji D i kosztami działalności gospodarczej z pozycji E. W kolejnych pozycjach prezentowane są według zasad ogólnych - jak w załączniku nr 1 - koszty ogólnego zarządu (pozycja G), pozostałe przychody i koszty operacyjne (pozycje I oraz J), przychody i koszty finansowe (pozycje K oraz L) oraz podatek dochodowy (pozycja N). W rachunku zysków i strat organizacji pozarządowej ujmowane są również wyniki cząstkowe, tj. wynik z działalności statutowej oraz wynik z działalności gospodarczej, a także wynik ujmowany w pozycji H. "Zysk (strata) z działalności operacyjnej", w pozycji M. "Zysk (strata) brutto" oraz w pozycji O. "Zysk (strata) netto".

Sporządzanie sprawozdania finansowego - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.