Facebook
Bilans 2021

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2020  »  Sporządzanie sprawozdania finansowego  »   Sporządzanie bilansu jednostki małej
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Sporządzanie bilansu jednostki małej

Dodatek do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 (533) z dnia 1.03.2021
1. Podstawowe informacje dotyczące bilansu jednostki małej

Jednostki małe mogą sporządzać poszczególne elementy sprawozdania finansowego, w tym bilans, według załącznika nr 1 lub załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości. Przypominamy, iż przez jednostkę małą rozumie się jednostkę, która spełnia kryteria określone w art. 3 ust. 1c i 1d ustawy o rachunkowości oraz której organ zatwierdzający podjął decyzję w sprawie sporządzenia sprawozdania finansowego z zastosowaniem uproszczeń przewidzianych dla jednostki małej, wymienionych w powyższym przepisie, w tym m.in. uproszczonego bilansu. Jeśli organ zatwierdzający nie podejmie decyzji o sporządzaniu uproszczonego sprawozdania finansowego, to jednostka - pomimo spełnienia warunków zaliczenia do jednostki małej - sporządza sprawozdanie finansowe według załącznika nr 1, czyli w pełnym zakresie.

Zasadniczo w każdym bilansie wykazuje się stany aktywów i pasywów na dzień kończący bieżący i poprzedni rok obrotowy (por. art. 46 ust. 1 ustawy o rachunkowości). Przy czym dane na dzień kończący bieżący rok obrotowy (wynikające z zamkniętych ksiąg rachunkowych), stanowią dane sprawozdawcze, a dane na dzień kończący poprzedni rok obrotowy (pochodzące z zatwierdzonego za poprzedni rok sprawozdania finansowego) to dane porównawcze.

W porównaniu do załącznika nr 1, bilans sporządzany według załącznika nr 5 jest mniej rozbudowany. Skumulowane pozycje uproszczonego bilansu zawierają jednak tę samą treść ekonomiczną, co ich odpowiedniki w bilansie sporządzanym według załącznika nr 1. Uproszczenia polegają przede wszystkim na pominięciu pozycji sprawozdawczych oznaczonych cyframi arabskimi. Pozostawiono wyłącznie pozycje oznaczone literami oraz cyframi rzymskimi. Niektóre pozycje zostały uszczegółowione poprzez dodanie sformułowania "w tym", np.:

A.II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:

 • środki trwałe,
 • środki trwałe w budowie.

Sformułowania "w tym" sprawiają, że suma pozycji wyodrębnianych jest mniejsza niż wielkość pozycji sprawozdawczej, do której dane uszczegółowienie się odnosi. Co istotne, w uproszczonym bilansie jednostki małej nie wyodrębniono pozycji wynikających z transakcji z jednostkami powiązanymi. Takie transakcje wykazuje się łącznie z odpowiednimi transakcjami z jednostkami pozostałymi.

Sporządzając bilans, w tym również uproszczony, warto pamiętać o tym, że na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy o rachunkowości, informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, a więc również w bilansie, mogą być wykazywane ze szczegółowością większą niż określona w załącznikach do ustawy o rachunkowości, jeżeli wynika to z potrzeb lub specyfiki jednostki. Z kolei, jak wynika z art. 50 ust. 3 ww. ustawy, gdy informacje dotyczące poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego nie wystąpiły w jednostce zarówno w roku obrotowym, jak i za rok poprzedzający rok obrotowy, to przy sporządzaniu sprawozdania finansowego pozycje te pomija się.


2. Prezentacja niektórych aktywów i pasywów w odpowiednich pozycjach bilansu

Stosownie do art. 46 ust. 2 ustawy o rachunkowości, wykazywana w aktywach bilansu wartość poszczególnych grup składników aktywów powinna wynikać z ich wartości księgowej, skorygowanej o:

a) dotychczas dokonane odpisy amortyzacyjne oraz odpisy aktualizujące, w tym również z tytułu utraty wartości składników aktywów trwałych - dotyczy to środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji w nieruchomości, których wartość w bilansie prezentuje się po skorygowaniu o umorzenie,

b) odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników aktywów obrotowych - dotyczy to materiałów, towarów, wyrobów gotowych pozostających na dzień bilansowy w zapasie, których wartość koryguje się o utworzone odpisy z tytułu trwałej utraty wartości przez poszczególne składniki zapasów,

c) odpisy aktualizujące wartość należności - w bilansie wykazuje się wartość należności z uwzględnieniem dokonanych odpisów aktualizujących ujmowanych na koncie 28 "Odpisy aktualizujące wartość należności"; odpisy te korygują in minus wartość należności, której dotyczą.

Podobnie wartość stanu zapasów w bilansie wykazuje się po skorygowaniu o odchylenia od cen ewidencyjnych (jeśli ewidencję zapasów jednostka prowadzi w stałych cenach ewidencyjnych) lub o koszty zakupu (jeśli jednostka wycenia towary lub materiały w cenach nabycia).

Należności i zobowiązania wykazuje się w bilansie odpowiednio w kwocie wymaganej i wymagającej zapłaty, z podziałem na długoterminowe i krótkoterminowe. Do krótkoterminowych zalicza się te z nich, które przypadają do zapłaty (zobowiązania) lub stają się wymagalne (należności) w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Z kolei do długoterminowych zalicza się te z nich, których spłata przypada w okresie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego. Przy czym należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług wykazuje się w bilansie zawsze jako należności krótkoterminowe oraz zobowiązania krótkoterminowe, nawet jeśli są wymagalne po 12 miesiącach od dnia bilansowego, według podziału na te o okresie spłaty do 12 miesięcy i o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy.

W pozycji C. "Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy)" aktywów bilansu jednostka ujmuje zadeklarowane, lecz niewniesione na dzień bilansowy wkłady kapitałowe - rzeczowe i finansowe w spółkach kapitałowych (tj. w spółce z o.o. i akcyjnej) oraz spółkach osobowych.

W pozycji D. "Udziały (akcje) własne" aktywów bilansu jednostki wykazują akcje własne posiadane na dzień bilansowy przez spółkę akcyjną (por. art. 363 § 6 K.s.h.) lub spółkę komandytowo-akcyjną oraz udziały własne posiadane przez spółkę z o.o. (por. art. 200 K.s.h.) w cenie ich nabycia.

Z kolei aktywa finansowe i zobowiązania finansowe wykazuje się w bilansie w kwocie netto po kompensacie, jeśli jednostka ma bezwarunkowe prawo do kompensaty aktywów i zobowiązań danego rodzaju i zamierza je rozliczyć w kwocie netto albo jednocześnie wydać składnik aktywów finansowych i rozliczyć zobowiązanie finansowe (por. art. 46 ust. 2a ustawy o rachunkowości).

W pasywach bilansu, w grupie zobowiązań, jako fundusze specjalne wykazuje się zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, a także inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych przepisów, a niezaliczone do kapitałów (funduszy) własnych (por. art. 46 ust. 4 ustawy o rachunkowości).

Spółki kapitałowe wykazują w pasywach bilansu w pozycji A.VII. "Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)" wypłacone w trakcie roku zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy, które traktuje się jako śródroczny podział wyniku finansowego.

Jak wynika bowiem z art. 53 ust. 5 ustawy o rachunkowości, odpisy z wyniku finansowego bieżącego roku obrotowego, w tym także wpłaty z zysku, dokonywane na podstawie odrębnych przepisów uznaje się za podział wyniku finansowego netto jednostek w ciągu roku obrotowego. Z kolei w spółkach jawnych, partnerskich, komandytowych i cywilnych w pozycji A.VII pasywów bilansu wykazuje się pozostające na dzień bilansowy saldo Wn konta 24 dotyczące wypłaconych w trakcie roku zaliczek na poczet zysku dla wspólników do wysokości zysku. Zaliczki wypłacone na poczet zysku przewyższające wypracowany przez spółkę zysk wykazuje się w pozycji C aktywów bilansu, jako należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy. Przy czym pobrane zaliczkowo kwoty przekraczające wielkość wypracowanego przez spółkę zysku brutto traktuje się jak należne wkłady na kapitał podstawowy, dopiero wtedy, gdy nie znajdą pokrycia w środkach pieniężnych, stanowiących zobowiązanie spółki wobec wspólników z innych tytułów.


3. Przykład sporządzenia bilansu według załącznika nr 5

Podstawę do sporządzenia bilansu stanowi zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz zestawienie sald kont ksiąg pomocniczych. Sporządzając bilans jednostki małej należy więc uwzględnić właściwe powiązania pozycji (kont) zestawienia obrotów i sald z odpowiednimi pozycjami bilansu. Aktywa bilansu stanowią salda debetowe kont bilansowych zestawienia obrotów i sald, z kolei pasywa bilansu stanowią salda kredytowe kont bilansowych tego zestawienia. Z przepisów ustawy o rachunkowości wynika, że zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej sporządza się nie rzadziej niż na koniec każdego miesiąca, a za rok obrotowy nie później niż do 85 dnia po dniu bilansowym (por. art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy o rachunkowości). Natomiast zestawienie sald wszystkich kont ksiąg pomocniczych sporządza się co najmniej na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (por. art. 18 ustawy o rachunkowości).

Przykład

I. Założenia:

 1. Na dzień bilansowy 31 grudnia 2020 r. salda poszczególnych kont spółki z o.o., zajmującej się działalnością handlową, przedstawiały się następująco:
Symbol konta Nazwa konta Saldo (zł)
Wn Ma
01 Środki trwałe 90.000 0
02 Wartości niematerialne i prawne 24.000 0
07-1 Odpisy umorzeniowe środków trwałych 0 18.000
07-2 Odpisy umorzeniowe wartości niematerialnych i prawnych 0 13.000
08 Środki trwałe w budowie 24.900 0
10 Kasa 1.900 0
13-0 Rachunek bieżący 68.700 0
13-4 Kredyty bankowe (krótkoterminowa część kredytu pozostała do spłaty w 2021 r.) 0 20.000
13-9 Środki pieniężne w drodze (wpłacone do banku 31 grudnia 2020 r., zaksięgowanie na wyciągu bankowym w styczniu 2021 r.) 2.000 0
20 Rozrachunki z odbiorcami 24.500 0
21 Rozrachunki z dostawcami 0 17.620
22-0 Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT 0 950
22-3/0 Rozrachunki publicznoprawne z urzędem skarbowym 0 3.700
22-3/3 Rozrachunki publicznoprawne z ZUS 0 4.350
23-4 Pozostałe rozrachunki z pracownikami (zaliczki na delegacje) 3.000 0
24-6 Należności dochodzone na drodze sądowej 7.410 0
28 Odpisy aktualizujące wartość należności 0 7.410
30-1 Rozliczenie zakupu towarów (stan dostaw w drodze) 6.400 0
30-2 Rozliczenie zakupu środków trwałych (zaliczki na środki trwałe) 5.000 0
33 Towary 23.750 0
34 Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów 0 4.320
64-0 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 6.700 0
80 Kapitał (fundusz) podstawowy 0 60.000
81-1 Kapitał (fundusz) zapasowy 0 38.810
82-1 Rozliczenie wyniku finansowego (nierozliczony zysk z lat ubiegłych) 0 33.700
83-1 Pozostałe rezerwy (rezerwa na skutki toczącego się postępowania sądowego) 0 19.000
86 Wynik finansowy 0 47.400
RAZEM 288.260 288.260
 1. Spółka sporządza sprawozdanie finansowe według załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości. W bilansie zaprezentowanym w przykładzie dla uproszczenia przedstawiono dane jedynie za bieżący rok obrotowy, tj. 2020 r. Pominięto natomiast dane porównawcze za 2019 r.

II. Wyjaśnienia do niektórych pozycji bilansu:

Pozycja bilansu Wyjaśnienia do bilansu na 31 grudnia 2020 r.
AKTYWA
A.I. Wartości niematerialne i prawne Saldo Wn konta 02 minus saldo Ma konta 07-2:
24.000 zł - 13.000 zł = 11.000 zł
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:
         - środki trwałe
Saldo Wn konta 01 plus saldo Wn konta 08 minus saldo Ma konta 07-1 plus
saldo Wn konta 30-2:
90.000 zł + 24.900 zł - 18.000 zł + 5.000 zł = 101.900 zł,
saldo Wn konta 01 minus saldo Ma konta 07-1:
90.000 zł - 18.000 zł = 72.000 zł
B.I. Zapasy Saldo Wn konta 33 plus saldo Wn konta 30-1 minus saldo Ma konta 34:
23.750 zł + 6.400 zł - 4.320 zł = 25.830 zł
B.II. Należności krótkoterminowe Saldo Wn konta 20 plus saldo Wn konta 23-4 plus saldo Wn konta 24-6 minus saldo konta 28:
24.500 zł + 3.000 zł + 7.410 zł - 7.410 zł = 27.500 zł
B.III. Inwestycje krótkoterminowe Saldo Wn konta 10 plus saldo Wn konta 13-0 plus saldo Wn konta 13-9:
1.900 zł + 68.700 zł + 2.000 zł = 72.600 zł
PASYWA
B.III. Zobowiązania krótkoterminowe Saldo Ma konta 13-4 plus saldo Ma konta 21 plus saldo Ma konta 22-0 plus
saldo Ma konta 22-3/0 plus saldo Ma konta 22-3/3:
20.000 zł + 17.620 zł + 950 zł + 3.700 zł + 4.350 zł = 46.620 zł

III. Bilans sporządzony na 31 grudnia 2020 r. według załącznika nr 5:

Pozycja Wyszczególnienie Stan na dzień
31 grudnia 2020 r. (zł)
AKTYWA
A. Aktywa trwałe 112.900
I. Wartości niematerialne i prawne 11.000
II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym: 101.900
  - środki trwałe 72.000
  - środki trwałe w budowie 24.900
III. Należności długoterminowe 0
IV. Inwestycje długoterminowe, w tym: 0
  - nieruchomości 0
  - długoterminowe aktywa finansowe 0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
B. Aktywa obrotowe 132.630
I. Zapasy 25.830
II. Należności krótkoterminowe, w tym: 27.500
  a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 24.500
  - do 12 miesięcy 24.500
  - powyżej 12 miesięcy 0
III. Inwestycje krótkoterminowe 72.600
  a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym: 72.600
  - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 72.600
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6.700
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
D. Udziały (akcje) własne 0
AKTYWA RAZEM 245.530
PASYWA
A. Kapitał (fundusz) własny 179.910
I. Kapitał (fundusz) podstawowy 60.000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 38.810
  - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością
    nominalną udziałów (akcji)
0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
  - z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 33.700
VI. Zysk (strata) netto 47.400
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 65.620
I. Rezerwy na zobowiązania, w tym: 19.000
  - rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
II. Zobowiązania długoterminowe, w tym: 0
  - z tytułu kredytów i pożyczek 0
III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 46.620
  a) z tytułu kredytów i pożyczek 20.000
  b) z tytułu dostaw i usług, w tym: 17.620
      - do 12 miesięcy 16.420
      - powyżej 12 miesięcy 1.200
  c) fundusze specjalne 0
IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
PASYWA RAZEM 245.530

Sporządzanie sprawozdania finansowego - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.