Facebook
Bilans 2021

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2020  »  Sporządzanie sprawozdania finansowego  »   Rachunek zysków i strat jednostki mikro
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Rachunek zysków i strat jednostki mikro

Dodatek do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 (533) z dnia 1.03.2021
1. Zakres informacji wykazywanych w rachunku zysków i strat według załącznika nr 4

Rachunek zysków i strat jest jednym z podstawowych elementów sprawozdania finansowego każdej jednostki. Dostarcza on informacji o wielkości jej wyniku finansowego oraz strukturze poszczególnych przychodów i kosztów. Z art. 47 ustawy o rachunkowości wynika, że w rachunku zysków i strat wykazuje się oddzielnie przychody, koszty, zyski i straty oraz obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego za bieżący okres sprawozdawczy oraz analogiczny okres poprzedniego roku obrotowego. Rachunek zysków i strat powinien zawierać informacje w zakresie ustalonym w załącznikach do ustawy o rachunkowości.

Uproszczony rachunek zysków i strat jednostki mikro według załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości sporządza się wyłącznie w wariancie porównawczym. Nie oznacza to jednak, że jedynym dopuszczalnym rodzajem ewidencji kosztów w tych jednostkach jest wyłącznie ewidencja na kontach zespołu 4. Jednostki mikro prowadzące działalność produkcyjną bądź usługową mogą prowadzić ewidencję kosztów na kontach zespołu 5 równolegle do kont zespołu 4.

Rachunek zysków i strat jednostek mikro według załącznika nr 4

A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)
B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej:
  I. Amortyzacja
  II. Zużycie materiałów i energii
  III. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
  IV. Pozostałe koszty
C. Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów
D. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów
E. Podatek dochodowy
F. Zysk/strata netto (A - B + C - D - E)
  (dla jednostek mikro, prowadzących działalność gospodarczą)
lub
G. Wynik finansowy netto ogółem (A - B + C - D - E), w tym:
  I. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)
  II. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)
    (dla jednostek mikro nieprowadzących działalności, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 2 ustawy o rachunkowości)

Przychody podstawowej działalności operacyjnej w uproszczonym rachunku zysków i strat prezentuje się łącznie, jedynie z wyszczególnieniem zmiany stanu produktów, gdzie zwiększenie tej zmiany przedstawia się ze znakiem plus, a zmniejszenie stanu produktów ujmuje się ze znakiem minus.

W ramach kosztów podstawowej działalności operacyjnej w uproszczonym rachunku zysków i strat wykazuje się ich cztery grupy:

1) amortyzację,

2) zużycie materiałów i energii,

3) wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia,

4) pozostałe koszty.

Zwracamy uwagę, że koszty wynagrodzeń, ubezpieczeń i innych świadczeń w uproszczonym rachunku zysków i strat połączono w jedną kategorię. Koszty usług obcych oraz podatków i opłat zostały natomiast włączone do pozostałych kosztów.

Z kolei pozostałe przychody i koszty operacyjne połączono odpowiednio z przychodami i kosztami finansowymi oraz z zyskami i stratami, tworząc dwie kategorie "Pozostałe przychody i zyski" oraz "Pozostałe koszty i straty". W każdej z tych kategorii odrębnie wykazuje się wyłącznie aktualizację wartości aktywów.

Uproszczony rachunek zysków i strat jednostki mikro może dotyczyć zarówno jednostki prowadzącej działalność gospodarczą, jak również jednostek nieprowadzących działalności zarobkowej. Wynika to z katalogu jednostek, które ustawa o rachunkowości zalicza do jednostek mikro, w tym m.in. wymienione w art. 3 ust. 1a pkt 2 nieprowadzące działalności gospodarczej np. związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby gospodarcze, przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, społeczno-zawodowe organizacje rolników, organizacje samorządu zawodowego, organizacje samorządu gospodarczego rzemiosła, Polskie Biuro ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Tego rodzaju jednostki ustaloną w rachunku zysków i strat różnicę pomiędzy przychodami a kosztami (tj. wynik finansowy netto) prezentują jako nadwyżkę przychodów nad kosztami (wartość dodatnia) lub nadwyżkę kosztów nad przychodami (wartość ujemna), co uwzględnia rachunek zysków i strat sporządzany według załącznika nr 4. Nadwyżka ta zwiększa, po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, odpowiednio przychody lub koszty w następnym roku obrotowym. Przy czym różnica dodatnia może być zaliczona na zwiększenie kapitału (funduszu) podstawowego.

Z kolei jednostki prowadzące działalność gospodarczą zaliczone do jednostek mikro, sporządzające uproszczony rachunek zysków i strat według załącznika nr 4, ustalają wynik finansowy, tj. zysk/stratę netto lub brutto, w postaci różnicy pomiędzy przychodami z pozycji A i C rachunku zysków i strat a kosztami z pozycji B i D. Jednostki będące podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych od wyniku finansowego brutto odejmują podatek dochodowy zawarty w pozycji E.


2. Przykład sporządzenia rachunku zysków i strat jednostki mikro

Przykład

I. Założenia:

 1. Spółka z o.o. na dzień 31 grudnia 2020 r. spełniała wymagania art. 3 ust. 1a pkt 1 ustawy o rachunkowości do zastosowania uproszczeń dla jednostek mikro. Jednostka prowadzi działalność gospodarczą.
 2. Wspólnicy spółki podjęli uchwałę w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego z zastosowaniem uproszczeń dla jednostek mikro, w tym sporządzenia rachunku zysków i strat według załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości
 3. Obroty kont kosztów i przychodów na 31 grudnia 2020 r. przedstawiały się następująco:
Symbol
konta
Nazwa konta Obroty (zł)
Wn Ma
40-0 Amortyzacja 7.200  
40-1 Zużycie materiałów i energii 17.950  
40-2 Usługi obce 10.540  
40-3 Podatki i opłaty 500  
40-4 Wynagrodzenia 115.337  
40-5 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 52.288  
40-6 Pozostałe koszty rodzajowe 12.670  
49 Rozliczenie kosztów   5.390
70-0 Sprzedaż produktów   321.450
75-0 Przychody finansowe   300
75-1 Koszty finansowe 50  
76-0 Pozostałe przychody operacyjne, w tym:   9.200
76-0/1 Odszkodowania   9.200
76-1 Pozostałe koszty operacyjne, w tym: 11.650  
76-1/1 Koszty naprawy powypadkowej 7.150  
76-1/2 Odpis aktualizujący należności 4.500  
87 Podatek dochodowy od osób prawnych 12.300  
 1. W rachunku zysków i strat zaprezentowanym w przykładzie dla uproszczenia przedstawiono dane jedynie za bieżący rok obrotowy, tj. 2020 r. Pominięto natomiast dane porównawcze za 2019 r.

II. Uproszczony rachunek zysków i strat jednostki mikro:

DFG spółka z o.o.
ul. Miodowa 22
03-444 Kraków

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2020 r.-31.12.2020 r.

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz Wyszczególnienie Dane za rok 2020
A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym: 326.840
  - zmiana stanu produktów
    (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)
5.390
B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej 216.485
I. Amortyzacja 7.200
II. Zużycie materiałów i energii 17.950
III. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 167.625
IV. Pozostałe koszty 23.710
C. Pozostałe przychody i zyski, w tym: 9.500
  - aktualizacja wartości aktywów 0
D. Pozostałe koszty i straty, w tym: 11.700
  - aktualizacja wartości aktywów 4.500
E. Podatek dochodowy 12.300
F. Zysk/strata netto (A - B + C - D - E) 95.855

11.01.2021 r., Jan Kowalski
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(osoba, której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych)

11.01.2021 r. Zenon Wasilewski
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(kierownik jednostki)

 

 

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Sporządzanie sprawozdania finansowego - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.