Bilans 2018

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2018  »  Sporządzanie sprawozdania finansowego  »   Przykłady wypełniania informacji dodatkowej - zmiana wartości i umorzenia ...
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
Bilans 2018 - ważne informacje
E-sprawozdania finansowe
Od 1 października 2018 r. wszystkie jednostki prowadzące księgi rachunkowe sprawozdanie finansowe sporządzają się w postaci elektronicznej. Przy czym sprawozdania finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych
E-sprawozdania finansowe
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2018 r.
IV kwartał 2018 r.
 
Na dzień bilansowy, tzn. 31 grudnia 2018 r.
 
Nie później niż do 26 marca 2019 r.
 
Nie później niż do końca marca 2019 r.
 
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2018 rok
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Generalnie inwentaryzację przeprowadza się na ostatni dzień każdego roku obrotowego, czyli w jednostkach, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym - na 31 grudnia 2018 r. Inwentaryzację niektórych aktywów drogą spisu z natury lub potwierdzenia salda można jednak rozpocząć w październiku 2018 r. a zakończyć do 15 stycznia 2019 r., są to m.in.:
 
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2018 r.
Obowiązkowi badania przez firmę audytorską podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe - kontynuujących działalność jednostek wymienionych w art. 64. ust. 1-4 ustawy o rachunkowości
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2018 r.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2018 r. 
Jednostki spełniające warunki określone w ustawie o rachunkowości mogą skorzystać z możliwości sporządzania sprawozdania finansowego w formie uproszczonej, tj. według załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości (dla jednostek mikro), według załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości (dla jednostek małych) oraz według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości, przeznaczonego dla niektórych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2018 r.
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
Przepisy ustawy o rachunkowości ściśle określają, które jednostki mają obowiązek, a które prawo do stosowania MSR przy sporządzaniu sprawozdań finansowych.
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Przykłady wypełniania informacji dodatkowej - zmiana wartości i umorzenia środków trwałych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (486) z dnia 20.03.2019
1. Forma przedstawienia w informacji dodatkowej zmian w wartości początkowej i umorzeniu środków trwałych

Zmiany w wartościach środków trwałych jakie nastąpiły w ciągu roku obrotowego mają wpływ na wartość bilansową (netto) tych aktywów wykazywaną w bilansie, natomiast szczegółowo zmiany te przedstawia się w informacji dodatkowej, jako informacje uzupełniające do poszczególnych pozycji bilansu. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w ust. 1 pkt 1 załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy. Dla majątku amortyzowanego w podobny sposób przedstawia się stany i tytuły zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia. Ze względu na zakres informacji koniecznych do wykazania, mogą one zostać przedstawione w nocie do informacji dodatkowej, sporządzonej w formie tabeli. Najlepszym rozwiązaniem jest odrębne przedstawienie zmian w wartości według poszczególnych rodzajów tych aktywów, tj. osobno dla środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych. Sposób uzupełnienia tego punktu informacji dodatkowej przedstawiamy na przykładzie środków trwałych.

Zwracamy uwagę, iż informację dodatkową w opisanym zakresie zobowiązane są przedstawiać zarówno jednostki sporządzające sprawozdanie finansowe według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości, jak i jednostki małe sporządzające uproszczone sprawozdanie finansowe według załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości.


2. Dostosowanie ewidencji księgowej w celu wykazania w sprawozdaniu informacji o środkach trwałych

Nie rzadziej niż na dzień bilansowy, środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości (por. art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości). Stąd, w bilansie środki trwałe (pozycja A.II.1 załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości) wykazuje się w wartości netto, tj. wartości początkowej powiększonej o koszty ulepszeń i pomniejszonej o dotychczas dokonane odpisy amortyzacyjne oraz o odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości z podziałem na: grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu), budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej, urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu, inne środki trwałe.

Stan końcowy wartości środków trwałych (wartość początkowa - stan na koniec roku) pomniejszony o stan końcowy odpisów amortyzacyjnych (umorzenie - stan na koniec roku obrotowego), prezentowany w ust. 1 pkt 1 dodatkowych informacji i objaśnień powinien być zgodny z wartością netto środków trwałych wykazaną przez jednostkę w bilansie. W tym celu w księgach rachunkowych należy zadbać o odpowiednie zorganizowanie ewidencji księgowej. Wskazane jest prowadzenie ewidencji bilansowej środków trwałych z podziałem na grupy, podgrupy i rodzaje określone w rozporządzeniu w sprawie KŚT. W odniesieniu do środków trwałych prowadzi się również księgi pomocnicze m.in. w postaci księgi inwentarzowej, która umożliwia grupowanie środków trwałych według ich rodzajów, według miejsca użytkowania lub według osób materialnie odpowiedzialnych za dane obiekty. Odpowiednia ewidencja szczegółowa ułatwi sprawne sporządzenie sprawozdania finansowego i ujęcie wymaganych w nim informacji o środkach trwałych.

W informacji dodatkowej należy przedstawić zmiany w wartości początkowej środków trwałych jakie miały miejsce w danym roku obrotowym oraz w ich umorzeniu. Zmiany te mogą mieć charakter zwiększeń lub zmniejszeń, co przedstawiono w tabelach.

Zwiększenia wartości początkowej środków trwałych
Aktualizacja Wartość początkowa środków trwałych może ulegać aktualizacji wyceny na podstawie odrębnych przepisów (por. art. 31 ust. 3 ustawy o rachunkowości)
Przychody Dotyczy zwiększenia wartości środków trwałych w wyniku ich zakupu, ulepszenia (jeśli nie były wcześniej ujmowane na koncie 08 "Środki trwałe w budowie"), otrzymania aportu, nieodpłatnego otrzymania (darowizna), umowy leasingu finansowego, ujawnienia podczas inwentaryzacji, przekształcenia umowy leasingu operacyjnego na finansowy
Przemieszczenie Może dotyczyć np.: przyjęcia środków trwałych, które wcześniej znajdowały się w trakcie budowy, zwiększenia wartości środka trwałego po zakończeniu ulepszenia (przeksięgowane z konta 08 "Środki trwałe w budowie"), przekwalifikowania środka trwałego z jednej grupy do drugiej w związku ze zmianą KŚT lub z powodu błędu, przekwalifikowania obiektu z inwestycji w nieruchomości do środków trwałych
Zmniejszenia wartości początkowej środków trwałych
Zbycie Dotyczy wartości początkowej sprzedanych lub przekazanych w formie darowizny środków trwałych; w tej pozycji zaleca się również podanie wartości początkowej niedoborów ujawnionych podczas inwentaryzacji
Likwidacja Dotyczy wartości początkowej środków trwałych zlikwidowanych lub postawionych w stan likwidacji
Inne Może dotyczyć np.: zmniejszenia wartości początkowej na skutek aktualizacji wyceny dokonanej na podstawie odrębnych przepisów, zmiany stanu zaliczek udzielonych dostawcom na poczet środków trwałych

W informacji dodatkowej w ust. 1 pkt 1, jako zmiany wartości początkowej i umorzenia środków trwałych wskazane jest również uwzględnić te środki trwałe, które ze względu na swoją wartość zostały przez jednostkę uznane za niskocenne, ujęte w ewidencji środków trwałych i jednorazowo zamortyzowane. Pomija się natomiast te niskocenne przedmioty o okresie użytkowania dłuższym niż rok, których zakup został ujęty przez jednostkę w ciężar kosztów zużycia materiałów i nie zostały one objęte ewidencją bilansową środków trwałych.

Zwiększenia umorzenia środków trwałych
Aktualizacja Dotychczas dokonane od środków trwałych odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe mogą ulegać aktualizacji wyceny na podstawie odrębnych przepisów (por. art. 31 ust. 3 ustawy o rachunkowości)
Amortyzacja za
rok obrotowy
Dotyczy kwoty rocznych odpisów amortyzacyjnych
Inne Może dotyczyć np. odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych
Zmniejszenie umorzenia środków trwałych
Różne tytuły Dotyczy zmniejszenia umorzenia środków trwałych rozchodowanych w danym roku obrotowym z tytułu ich sprzedaży, likwidacji, darowizny i innych

3. Prezentacja środków trwałych w bilansie oraz nocie do informacji dodatkowej

Przykład

I. Założenia:

 1. Spółka z o.o., której rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym, sporządza sprawozdanie finansowe za 2018 r., w tym informację dodatkową do bilansu dotyczącą zmian wartości początkowej i umorzenia środków trwałych.
   
 2. Na początek roku obrotowego, tj. na 1 stycznia 2018 r., jednostka wykazywała w bilansie środki trwałe o wartości netto: 91.200 zł, na którą składały się:
Nazwa grupy rodzajowej
środków trwałych
Wartość brutto
(stan na początek roku obrotowego)
Umorzenie
(stan na początek roku obrotowego)
Wartość netto
(wartość brutto
- umorzenie)
Urządzenia techniczne i maszyny 60.000 zł 48.000 zł 12.000 zł
Środki transportu 270.000 zł 190.800 zł 79.200 zł
Razem 330.000 zł 238.800 zł 91.200 zł
 1. W trakcie roku obrotowego 2018 r. w spółce miały miejsce następujące operacje:

a) sprzedano jeden samochód ciężarowy za kwotę netto: 50.000 zł, którego wartość początkowa wynosiła: 85.000 zł, a dotychczasowe umorzenie: 71.400 zł, wartość nieumorzona: 13.600 zł,

b) dokonano likwidacji zespołu komputerowego całkowicie zamortyzowanego o wartości początkowej: 5.200 zł,

c) nabyto nowy samochód ciężarowy o wartości początkowej: 97.000 zł,

d) zakupiono dwa zestawy komputerowe o wartości początkowej: 6.000 zł/szt.,

e) dokonano w ciągu roku odpisów amortyzacyjnych od środków transportu w wysokości: 25.900 zł, oraz od urządzeń technicznych i maszyn w wysokości: 5.700 zł.

 1. Spółka prowadzi ewidencję kosztów działalności podstawowej na kontach zespołu 4, a sprawozdanie finansowe sporządza według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości.
   
 2. W ewidencji księgowej pominięto ewidencję VAT należnego i naliczonego.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. FS - faktura sprzedaży samochodu ciężarowego - cena sprzedaży netto samochodu 50.000 zł 24 76-0
2. LT - wyksięgowanie samochodu ciężarowego z ewidencji księgowej:         
      a) dotychczasowe umorzenie samochodu ciężarowego 71.400 zł 07-1/1 01/1
      b) wartość nieumorzona 13.600 zł 76-1 01/1
3. LT - likwidacja całkowicie zamortyzowanego zestawu komputerowego 5.200 zł 07-1/2 01/2
4. OT - przyjęcie zakupionego samochodu ciężarowego do używania 97.000 zł 01/1 30-1
5. OT - przyjęcie dwóch zestawów komputerowych do używania: 2 szt. × 6.000 zł =  12.000 zł 01/2 30-1
6. PK - odpisy amortyzacyjne od środków trwałych w 2018 r.:       
      a) środki transportu  25.900 zł 40-0 07-1/1
      b) urządzenia techniczne i maszyny 5.700 zł 40-0 07-1/2

III. Księgowania:

Prezentacja środków trwałych w bilansie oraz nocie do informacji dodatkowej

IV. Prezentacja środków trwałych w bilansie:

 1. Wartość bilansowa środków trwałych na 31 grudnia 2018 r.:
Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych Wartość brutto (stan na koniec roku obrotowego) Umorzenie (stan na koniec roku obrotowego) Wartość netto (wartość brutto - umorzenie)
Urządzenia techniczne i maszyny 66.800 zł 48.500 zł 18.300 zł
Środki transportu 282.000 zł 145.300 zł 136.700 zł
Razem 348.800 zł 193.800 zł 155.000 zł
 1. Fragment bilansu sporządzonego według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości:
Pozycja Wyszczególnienie Stan na dzień kończący
2018 r. (w złotych) 2017 r. (w złotych)
A. Aktywa trwałe    
II. Rzeczowe aktywa trwałe 155.000 91.200
1. Środki trwałe 155.000 91.200
c) urządzenia techniczne i maszyny 18.300 12.000
d) środki transportu 136.700 79.200

V. Nota nr 1 Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych:

Nazwa grupy rodza
-jowej środków trwałych
Wartość począt
-kowa (brutto) - stan na początek roku obroto
-wego
Zwiększenie wartości początkowej Ogółem zwiększenie wartości począt
-kowej (3 + 4 + 5)
Zmniejszenie wartości początkowej Ogółem zmniejsze
-nie wartości począt
-kowej (7 + 8 + 9)
Wartość począt
-kowa - stan na koniec
roku obrotowego (2 + 6 - 10)
aktua
-lizacja
przy
-chody
przemie
-szczenie
zbycie likwi
-dacja
inne
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Urządzenia techniczne i maszyny 60.000   12.000   12.000   5.200   5.200 66.800
Środki transportu 270.000   97.000   97.000 85.000     85.000 282.000
                     
                     
Razem 330.000   109.000   109.000 85.000 5.200   90.200 348.800

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego Zwiększenia w ciągu roku obrotowego Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15) Zmniejszenie umorzenia Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 - 17) Wartość netto środków trwałych
aktua
-lizacja
amortyzacja za rok obrotowy inne stan na początek roku obrotowego (2 - 12) stan na koniec roku obrotowego (11 - 18)
12 13 14 15 16 17 18 19 20
48.000   5.700   5.700 5.200 48.500 12.000 18.300
190.800   25.900   25.900 71.400 145.300 79.200 136.700
                 
                 
238.800   31.600   31.600 76.600 193.800 91.200 155.000

Uwaga: W kolumnie 17 "Zmniejszenie umorzenia" ujmuje się zmniejszenia dokonanych w ciągu roku obrotowego odpisów amortyzacyjnych środków trwałych na skutek m.in. ich sprzedaży, darowizny, likwidacji lub innych przyczyn uwzględnionych w kolumnie 10.

Sporządzanie sprawozdania finansowego - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.