Bilans 2018

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2018  »  Sporządzanie sprawozdania finansowego  »   Prezentacja w sprawozdaniu finansowym operacji związanych z połączeniem spółek metodą ...
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
Bilans 2018 - ważne informacje
E-sprawozdania finansowe
Od 1 października 2018 r. wszystkie jednostki prowadzące księgi rachunkowe sprawozdanie finansowe sporządzają się w postaci elektronicznej. Przy czym sprawozdania finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych
E-sprawozdania finansowe
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2018 r.
IV kwartał 2018 r.
 
Na dzień bilansowy, tzn. 31 grudnia 2018 r.
 
Nie później niż do 26 marca 2019 r.
 
Nie później niż do końca marca 2019 r.
 
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2018 rok
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Generalnie inwentaryzację przeprowadza się na ostatni dzień każdego roku obrotowego, czyli w jednostkach, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym - na 31 grudnia 2018 r. Inwentaryzację niektórych aktywów drogą spisu z natury lub potwierdzenia salda można jednak rozpocząć w październiku 2018 r. a zakończyć do 15 stycznia 2019 r., są to m.in.:
 
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2018 r.
Obowiązkowi badania przez firmę audytorską podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe - kontynuujących działalność jednostek wymienionych w art. 64. ust. 1-4 ustawy o rachunkowości
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2018 r.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2018 r. 
Jednostki spełniające warunki określone w ustawie o rachunkowości mogą skorzystać z możliwości sporządzania sprawozdania finansowego w formie uproszczonej, tj. według załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości (dla jednostek mikro), według załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości (dla jednostek małych) oraz według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości, przeznaczonego dla niektórych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2018 r.
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
Przepisy ustawy o rachunkowości ściśle określają, które jednostki mają obowiązek, a które prawo do stosowania MSR przy sporządzaniu sprawozdań finansowych.
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Prezentacja w sprawozdaniu finansowym operacji związanych z połączeniem spółek metodą łączenia udziałów

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (485) z dnia 1.03.2019

Jak w rachunku przepływów pieniężnych i zestawieniu zmian w kapitale własnym zaprezentować operacje związane z połączeniem spółek metodą łączenia udziałów? Spółka przejmująca na dzień połączenia posiadała 100% udziałów w spółce przejmowanej. Częściowo nabyła je od osób trzecich w roku połączenia.

Ustawa o rachunkowości przewiduje dwie metody rozliczenia połączenia jednostek gospodarczych. Pierwszą jest metoda nabycia, drugą zaś - interesująca nas tutaj metoda łączenia udziałów, uregulowana przepisami art. 44c ustawy o rachunkowości. W myśl art. 44c ust. 1 ww. ustawy, łączenie metodą łączenia udziałów polega na sumowaniu poszczególnych pozycji odpowiednich aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów połączonych spółek, według stanu na dzień połączenia, po uprzednim doprowadzeniu ich wartości do jednolitych metod wyceny i dokonaniu wyłączeń, o których mowa w ust. 2 i 3 tego przepisu. Przepis ten odnosi się do technicznego włączania aktywów, pasywów, przychodów i kosztów spółki przejętej do ksiąg spółki przejmującej. Z kolei art. 44c ust. 2 ww. ustawy stanowi, że wyłączeniu podlega wartość kapitału zakładowego spółki, której majątek został przeniesiony na inną spółkę, lub spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru. Po dokonaniu tego wyłączenia odpowiednie pozycje kapitału własnego spółki, na którą przechodzi majątek połączonych spółek lub nowo powstałej spółki koryguje się o różnicę pomiędzy sumą aktywów i pasywów.

Wskazówki jak sporządzić sprawozdanie
 finansowe za 2018 r. można znaleźć
w serwisie www.gofin.pl
w zakładce Bilans 2018

Wyłączeniu, zgodnie z art. 44c ust. 3 ustawy o rachunkowości, podlegają również:

1) wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze łączących się spółek,

2) przychody i koszty operacji gospodarczych dokonywanych w danym roku obrotowym przed połączeniem między łączącymi się spółkami,

3) zyski lub straty operacji gospodarczych dokonanych przed połączeniem między łączącymi się spółkami, zawarte w wartościach podlegających łączeniu aktywów i pasywów.

Przy czym wyłączeń tych można nie dokonywać, jeżeli nie wpłynie to na rzetelność i jasność sprawozdania finansowego spółki, na którą przechodzi majątek połączonych spółek lub nowo powstałej spółki. Dotyczy to również wyłączeń kapitałowych, o których mowa w powołanym wyżej art. 44c ust. 2. Wyłącza się także z aktywów wartość udziałów w spółce przejmowanej.

Dla sporządzenia sprawozdania finansowego spółki przejmującej niezwykle istotne znaczenie ma art. 44c ust. 6 ustawy o rachunkowości, stanowiący iż sprawozdanie finansowe spółki, na którą przechodzi majątek połączonych spółek lub nowo powstałej spółki, sporządzone na koniec okresu sprawozdawczego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, zawiera dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy, określone w taki sposób, jakby połączenie miało miejsce na początek poprzedniego roku obrotowego, z tym że poszczególne składniki kapitałów własnych na koniec poprzedniego roku powinny zostać wykazane jako suma poszczególnych składników kapitałów własnych.

W rachunku przepływów pieniężnych należy podać dane pochodzące z obu połączonych podmiotów, również w odniesieniu do roku obrotowego zawierającego dane porównawcze.

Celowe jest tutaj wyeliminowanie pozycji dotyczących wzajemnych przepływów pieniężnych pomiędzy połączonymi spółkami. Skoro bowiem z bilansu wyłączone zostaną wzajemne rozrachunki pomiędzy spółkami, to powinno to zostać odzwierciedlone także w pozycjach dotyczących zmian stanu należności i zobowiązań w rachunku przepływów pieniężnych. Podkreślamy, iż są różne podejścia techniczne do sporządzania rachunku przepływów pieniężnych - przy odczycie zmiany stanu należności i zobowiązań wprost z bilansu zawierającego już dokonane wyłączenia, to dane przenoszone do rachunku przepływów pieniężnych będą już oczyszczone z wzajemnych rozrachunków. Z odpowiednich pozycji rachunku przepływów wyłączyć należy także np. przepływy związane ze sprzedażą środków trwałych pomiędzy połączonymi jednostkami czy operacje związane z udzieleniem pożyczek i odsetkami (z uwzględnieniem istotności). Jeżeli spółka przejmowana nie była zobowiązana do sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych za rok poprzedzający ten, w którym nastąpiło połączenie, to konieczne stanie się sporządzenie takiego rachunku w celu uzyskania kompletnych danych porównawczych. Nie korygujemy natomiast pozycji związanej z nabyciem udziałów spółki przejmowanej od podmiotów trzecich - ten wydatek pozostaje w rachunku przepływów pieniężnych w segmencie przepływów z działalności inwestycyjnej, o ile miał miejsce w roku, za który sporządzamy sprawozdanie (lub w roku poprzednim - dla danych porównawczych).

W odniesieniu do zestawienia zmian w kapitale własnym należy zwrócić uwagę, iż dane porównawcze powinny obejmować zsumowane pozycje poszczególnych rodzajów kapitału łączących się spółek. Dlatego też w zestawieniu zmian w kapitale własnym zsumowane pozycje powinny być podawane w kolumnie roku bieżącego tego zestawienia jako stan poszczególnych kapitałów na początek okresu.

W celu poprawnego sporządzenia zestawienia zmian w kapitale własnym, należy:

 • sporządzić zestawienie zmian w kapitale za rok poprzedzający połączenie, tak jakby obejmował on obie spółki (sumuje się poszczególne kapitały i ich zmiany - por. art. 44 ust. 6 ustawy o rachunkowości),
   
 • przyjąć dane o kwocie danego kapitału na koniec okresu z tak przygotowanego zestawienia jako stan początkowy tego kapitału na początek okresu bieżącego (w zestawieniu zmian w kapitale za rok obrotowy, w którym doszło do połączenia),
   
 • wprowadzić dane o poszczególnych tytułach zmniejszeń i zwiększeń poszczególnych kapitałów w roku bieżącym, uwzględniając także korektę kapitałów zapasowych lub innych, wynikającą z połączenia (chodzi o korektę, o której mowa w art. 44c ust. 2 ustawy o rachunkowości).
Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Sporządzanie sprawozdania finansowego - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.