Bilans 2018

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2018  »  Sporządzanie sprawozdania finansowego  »   Operacje gospodarcze wpływające na zestawienie zmian w kapitale (funduszu) ...
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
Bilans 2018 - ważne informacje
E-sprawozdania finansowe
Od 1 października 2018 r. wszystkie jednostki prowadzące księgi rachunkowe sprawozdanie finansowe sporządzają się w postaci elektronicznej. Przy czym sprawozdania finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych
E-sprawozdania finansowe
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2018 r.
IV kwartał 2018 r.
 
Na dzień bilansowy, tzn. 31 grudnia 2018 r.
 
Nie później niż do 26 marca 2019 r.
 
Nie później niż do końca marca 2019 r.
 
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2018 rok
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Generalnie inwentaryzację przeprowadza się na ostatni dzień każdego roku obrotowego, czyli w jednostkach, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym - na 31 grudnia 2018 r. Inwentaryzację niektórych aktywów drogą spisu z natury lub potwierdzenia salda można jednak rozpocząć w październiku 2018 r. a zakończyć do 15 stycznia 2019 r., są to m.in.:
 
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2018 r.
Obowiązkowi badania przez firmę audytorską podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe - kontynuujących działalność jednostek wymienionych w art. 64. ust. 1-4 ustawy o rachunkowości
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2018 r.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2018 r. 
Jednostki spełniające warunki określone w ustawie o rachunkowości mogą skorzystać z możliwości sporządzania sprawozdania finansowego w formie uproszczonej, tj. według załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości (dla jednostek mikro), według załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości (dla jednostek małych) oraz według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości, przeznaczonego dla niektórych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2018 r.
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
Przepisy ustawy o rachunkowości ściśle określają, które jednostki mają obowiązek, a które prawo do stosowania MSR przy sporządzaniu sprawozdań finansowych.
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Operacje gospodarcze wpływające na zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (485) z dnia 1.03.2019

Jesteśmy spółką z o.o. podlegającą obligatoryjnemu badaniu przez biegłego rewidenta. Jak zaksięgować i ująć w zestawieniu zmian w kapitale (funduszu) własnym podwyższenie kapitału zakładowego spółki oraz zwrot dopłat wniesionych przez wspólników na bieżącą działalność?

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym jako jeden z elementów
sprawozdania finansowego

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym zobowiązane są sporządzać jednostki, które podlegają obligatoryjnie corocznemu badaniu przez biegłego rewidenta. Przy czym jednostki podlegające badaniu, niebędące jednostkami zainteresowania publicznego, które przyjęły status jednostek małych lub mikro, mogą - na podstawie decyzji organu zatwierdzającego - zrezygnować z jego sporządzania. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, będące jednym z elementów sprawozdania finansowego, prezentuje m.in. informacje o:

 • zmianach i ich przyczynach, jakie w ciągu roku obrotowego nastąpiły w poszczególnych składnikach kapitału (funduszu) włas­nego,
   
 • pozostającej do dyspozycji jednostki na przyszły rok wielkości kapitału (funduszu) własnego,
   
 • skutkach korekty istotnych błędów, zmianach zasad (polityki) rachunkowości oraz sprzedaży lub umorzenia udziałów (akcji) włas­nych (różnica między wyższą ceną sprzedaży a niższą ceną nominalną nowo wydanych akcji lub udziałów bądź ceną nabycia a ceną sprzedaży sprzedanych, bądź ceną nominalną umorzonych udziałów i akcji włas­nych),
   
 • zyskach z bezwarunkowego umorzenia zobowiązań jednostki w wyniku postępowania restrukturyzacyjnego czy konwersji zobowiązań.

W myśl ustawy o rachunkowości, informacje o stanach i zmianach poszczególnych składników kapitału (funduszu) włas­nego prezentuje się w zestawieniu zmian w kapitale (funduszu) własnym, zarówno za bieżący, jak i poprzedni rok obrotowy. W zestawieniu sporządzanym na dzień 31 grudnia 2018 r. danymi sprawozdawczymi będą zatem dane za 2018 r., a danymi porównawczymi - dane za 2017 r. Dane o stanach wykazywane w zestawieniu zmian w kapitale (funduszu) własnym przedstawiane na początek i na koniec okresu mają być zgodne z odpowiadającymi im danymi prezentowanymi w pasywach bilansu w pozycji A. "Kapitał (fundusz) własny".

Poszczególne pozycje przedstawiane w zestawieniu zmian w kapitale (funduszu) własnym wynikają z zapisów na następujących kontach:

 • 80 "Kapitał (fundusz) podstawowy",
   
 • 81-1 "Kapitał (fundusz) zapasowy",
   
 • 81-2 "Kapitał (fundusz) rezerwowy",
   
 • 81-3 "Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny",
   
 • 82 "Rozliczenie wyniku finansowego",
   
 • 86 "Wynik finansowy".
Podwyższenie kapitału zakładowego spółki

Jednym ze sposobów dofinansowania spółki z o.o. jest podwyższenie kapitału zakładowego. Dokonuje się tego poprzez zmianę umowy spółki lub bez zmiany umowy spółki. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje dopiero z chwilą wpisania do rejestru przedsiębiorców (art. 262 § 4 K.s.h.). Z ustawy o rachunkowości wynika, że kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych z podziałem na ich rodzaje i według zasad określonych przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy o utworzeniu jednostki. Kapitał zakładowy spółek kapitałowych wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane lecz niewniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wkłady na poczet kapitału (por. art. 36 ust. 1 i 2 tej ustawy o rachunkowości). W momencie wniesienia przez wspólników wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego księguje się je na koncie rozrachunkowym ze wspólnikami, na podstawie dowodu KP lub wyciągu bankowego, zapisem:

      - Wn konto 10 "Kasa" lub 13-0 "Rachunek bieżący",
      - Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Imienne konta wspólników).

Wkłady te pozostają w ewidencji księgowej na koncie 24 do czasu uzyskania wpisu w KRS. Dopiero pod datą wpisania podwyższenia kapitału zakładowego spółki do KRS można przeksięgować wartość wniesionych wkładów z konta 24 na konto 80 "Kapitał (fundusz) zakładowy". Ujęty bowiem na koncie 80 kapitał zakładowy musi być zgodny z wysokością kapitału wynikającego z umowy spółki i wpisanego do KRS.

Przykład

I. Założenia:

 1. Na koniec 2017 r. kapitał zakładowy spółki z o.o. wynosił: 70.000 zł.
   
 2. Wspólnicy spółki z o.o. podjęli uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę: 30.000 zł, wydając 100 nowych udziałów o wartości nominalnej jednego udziału, wynoszącej: 300 zł. Udziały te objął nowy wspólnik za wkład pieniężny. Środki zostały wpłacone na rachunek bankowy spółki.
   
 3. Podwyższenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane w grudniu 2018 r.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. WB - wpłata środków pieniężnych na pokrycie udziałów 30.000 zł 13-0 24
2. PK - podwyższenie kapitału zakładowego - pod datą rejestracji podwyższenia w KRS 30.000 zł 24 80

III. Księgowania:

Operacje gospodarcze wpływające na zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

IV. Fragment zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym:

Pozycja Wyszczególnienie Dane za
2017 r.
(w złotych)
Dane za
2018 r.
(w złotych)
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 70.000 70.000
        - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości    
        - korekty błędów    
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 70.000 70.000
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 70.000 70.000
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego   30.000
     a) zwiększenie (z tytułu)   30.000
        - wydania udziałów (emisji akcji)   30.000
     b) zmniejszenie (z tytułu)    
        - umorzenia udziałów (akcji)    
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 70.000 100.000

Zwrot wniesionych przez wspólników dopłat na bieżącą działalność

Wnoszenie dopłat w spółce z o.o. regulują przepisy art. 177-179 K.s.h. Wynika z nich, że umowa spółki może zobowiązywać wspólników do dopłat w granicach liczbowo oznaczonej wysokości w stosunku do udziału. Wysokość i terminy dopłat oznaczane są w miarę potrzeby uchwałą wspólników. Dopłaty mogą być zwracane wspólnikom. Ustalenie zasad ich zwrotu w danej spółce wymaga przeanalizowania treści umowy spółki. Jeżeli modyfikuje ona kodeksowe zasady zwrotu dopłat wynikające z art. 179 K.s.h., to należy przestrzegać postanowień umowy spółki. Jeżeli zaś umowa nie reguluje kwestii związanych ze zwrotem bądź powtarza regulację kodeksową, wówczas należy postępować zgodnie z przepisami K.s.h.

W świetle art. 179 K.s.h., dopłaty mogą być zwracane wspólnikom, jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. Zwrot powinien być dokonany równomiernie wszystkim wspólnikom. Zwrot dopłat wymaga uchwały wspólników. Stanowi o tym art. 228 pkt 5 K.s.h. Następnie konieczne jest ogłoszenie o zamierzonym zwrocie w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń spółki. Zgodnie z art. 5 § 3 K.s.h., wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od spółki są publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że ustawa stanowi inaczej. Umowa spółki albo statut może nałożyć obowiązek ogłoszenia również w inny sposób. Zwrot dopłat może nastąpić po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia. Zwróconych dopłat nie uwzględnia się przy żądaniu nowych dopłat. Wypłata będzie możliwa pod warunkiem, że nie nastąpi kosztem majątku spółki potrzebnego do pełnego pokrycia kapitału zakładowego (art. 189 § 2 K.s.h.).

Umowa spółki może wyłączyć bądź zmodyfikować warunki zwrotu dopłat wymienione w art. 179 K.s.h. Umowa spółki może w szczególności zawierać postanowienia, zgodnie z którymi dopłaty mogą być zwrócone wspólnikom nawet jeżeli spółka poniosła stratę. W tym jednak przypadku spółka i tak musi przestrzegać postanowień ww. art. 189 § 2 K.s.h. Poza tym umowa spółki może wyłączyć konieczność ogłaszania o zamierzonym zwrocie.

Ewidencja księgowa zwrotu dopłat wspólnikom

1. PK - podjęta uchwała wspólników o zwrocie dopłat:
      - Wn konto 81-2 "Kapitał rezerwowy"
         (w analityce: Kapitał rezerwowy z dopłat wspólników),
      - Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki"
         (w analityce: Rozrachunki ze wspólnikami z tytułu dopłat).

Przykład

I. Założenia:

Zgromadzenie wspólników podjęło uchwałę o zwrocie wspólnikom wniesionych w 2017 r. dopłat na bieżącą działalność spółki w kwocie: 180.000 zł. Cała kwota została wspólnikom wypłacona.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. PK - uchwała wspólników o zwrocie dopłat 180.000 zł 81-2 24
2. WB - zwrot dopłat wspólnikom 180.000 zł 24 13-0

III. Księgowania:

Zwrot wniesionych przez wspólników dopłat na bieżącą działalność

IV. Fragment zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym

Pozycja Wyszczególnienie Dane za
2017 r.
(w złotych)
Dane za
2018 r.
(w złotych)
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0 180.000
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 180.000 180.000
     a) zwiększenie (z tytułu) 180.000  
        - wniesienie dopłat 180.000  
     b) zmniejszenie (z tytułu)   180.000
        - zwrot dopłat   180.000
4.2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 180.000 0
Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Sporządzanie sprawozdania finansowego - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.