Bilans 2018

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2018  »  Sporządzanie sprawozdania finansowego  »   Prezentacja w bilansie odsetek od zaległości publicznoprawnych za rok bieżący i lata ...
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
Bilans 2018 - ważne informacje
E-sprawozdania finansowe
Od 1 października 2018 r. wszystkie jednostki prowadzące księgi rachunkowe sprawozdanie finansowe sporządzają się w postaci elektronicznej. Przy czym sprawozdania finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych
E-sprawozdania finansowe
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2018 r.
IV kwartał 2018 r.
 
Na dzień bilansowy, tzn. 31 grudnia 2018 r.
 
Nie później niż do 26 marca 2019 r.
 
Nie później niż do końca marca 2019 r.
 
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2018 rok
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Generalnie inwentaryzację przeprowadza się na ostatni dzień każdego roku obrotowego, czyli w jednostkach, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym - na 31 grudnia 2018 r. Inwentaryzację niektórych aktywów drogą spisu z natury lub potwierdzenia salda można jednak rozpocząć w październiku 2018 r. a zakończyć do 15 stycznia 2019 r., są to m.in.:
 
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2018 r.
Obowiązkowi badania przez firmę audytorską podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe - kontynuujących działalność jednostek wymienionych w art. 64. ust. 1-4 ustawy o rachunkowości
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2018 r.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2018 r. 
Jednostki spełniające warunki określone w ustawie o rachunkowości mogą skorzystać z możliwości sporządzania sprawozdania finansowego w formie uproszczonej, tj. według załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości (dla jednostek mikro), według załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości (dla jednostek małych) oraz według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości, przeznaczonego dla niektórych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2018 r.
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
Przepisy ustawy o rachunkowości ściśle określają, które jednostki mają obowiązek, a które prawo do stosowania MSR przy sporządzaniu sprawozdań finansowych.
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Prezentacja w bilansie odsetek od zaległości publicznoprawnych za rok bieżący i lata poprzednie

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (484) z dnia 20.02.2019

W której pozycji bilansu wykazać zaległości publicznoprawne, np. wobec ZUS? Czy taką zaległość należy wykazać w bilansie razem z odsetkami?

Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych ujmuje się w księgach rachunkowych na koncie 22-3 "Pozostałe rozrachunki publicznoprawne". Na koncie tym figurują zarówno zobowiązania bieżące, jak i zaległe, nieopłacone w terminie. Saldo konta 22-3 prezentuje się w pasywach bilansu jako zobowiązania krótkoterminowe. Zobowiązania publicznoprawne wycenia się nie później niż na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty, co wynika z art. 28 ust. 1 pkt 8 ustawy o rachunkowości. Oznacza to, iż do wartości nominalnej zobowiązania należy doliczyć odsetki przypadające na dzień bilansowy. Naliczone na dzień bilansowy odsetki, zgodnie z zasadą memoriału, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości obciążają koszty finansowe roku obrotowego, którego dotyczą, niezależnie od terminu ich zapłaty.

Ewidencja księgowa odsetek od zobowiązań publicznoprawnych

1. PK - naliczenie odsetek od zobowiązań publicznoprawnych na dzień bilansowy:
      - Wn konto 75-1 "Koszty finansowe",
      - Ma konto 22-3 "Pozostałe rozrachunki publicznoprawne".

W zależności od tego według jakiego załącznika jednostka sporządza sprawozdanie finansowe, naliczone na dzień bilansowy odsetki od zobowiązań publicznoprawnych wykazuje razem z kwotą podstawową zobowiązania w następujących pozycjach:

Bilans - pasywa
Załącznik nr 1
(dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji)
B.III.3 lit. g) Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych
Załącznik nr 4
(dla jednostek mikro)
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Załącznik nr 5
(dla jednostek małych)
B.III. Zobowiązania krótkoterminowe

Spółka z o.o. ma zaległości w ZUS za lata 2011-2012, które były wykazywane błędnie w bilansach z lat poprzednich, ponieważ nie doliczano na dzień bilansowy odsetek (suma istotna). Spółka od 2017 r. sporządzała sprawozdanie finansowe w formie przewidzianej dla jednostki małej. Jak skorygować ten błąd w księgach rachunkowych 2018 r.?

Z treści pytania wynika, że jednostka nie naliczała odsetek przypadających do zapłaty na dzień bilansowy od zobowiązań wobec zakładu ubezpieczeń społecznych w poprzednich latach obrotowych. Powstały błąd zamierza skorygować w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym za 2018 r.

Stosownie do przepisów ustawy o rachunkowości oraz Krajowego Standardu Rachunkowości nr 7 "Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym - ujęcie i prezentacja", gdy jednostka stwierdzi w swoich księgach rachunkowych błąd, to zobowiązana jest do jego korekty. Zasady korygowania błędów dotyczących poprzednich lat obrotowych zawiera art. 54 ust. 1-3 ustawy o rachunkowości. W świetle tych uregulowań błędy popełnione w poprzednich latach obrotowych, zawarte w zatwierdzonych sprawozdaniach finansowych, wykryte w bieżącym roku obrotowym lub po jego zakończeniu, a przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za ten rok obrotowy, koryguje się w księgach rachunkowych tego roku. Przy czym, przed ujęciem korekty w księgach rachunkowych jednostka powinna ocenić istotność błędu, czyli wpływ tego błędu na jakość zatwierdzonego sprawozdania finansowego. Jeżeli popełniony w poprzednich latach obrotowych błąd jednostka uzna za istotny, w następstwie którego nie może uznać sprawozdania finansowego za rok lub lata poprzednie za rzetelnie i jasno przedstawiające jej sytuację majątkową i finansową, to zastosowanie znajdzie art. 54 ust. 3 ustawy o rachunkowości. W takim przypadku kwotę korekty istotnego błędu jednostka odniesie na kapitał (fundusz) własny i wykaże jako "zysk (stratę) z lat ubiegłych".

Wskazówki jak sporządzić sprawozdanie
finansowe za 2018 r. można znaleźć
w serwisie www.gofin.pl
w zakładce Bilans 2018

Jednostka zaznaczyła w pytaniu, iż błąd jest znaczący. W związku z tym zapisu korygującego, dotyczącego lat poprzednich, w księgach rachunkowych 2018 r. powinna dokonać za pomocą konta 82 "Rozliczenie wyniku finansowego". Z kolei odsetki naliczone za 2018 r. powinna ująć w księgach na ogólnych zasadach, tj. w ciężar kosztów finansowych oraz na zwiększenie zobowiązań publicznoprawnych wobec ZUS.

Ewidencja księgowa korekty istotnego błędu z lat poprzednich

1. PK - naliczenie odsetek od zobowiązań wobec ZUS za lata poprzednie - korekta błędu z lat poprzednich (kwota istotna):
      - Wn konto 82 "Rozliczenie wyniku finansowego"
         (w analityce: Skutki błędów z lat poprzednich),
      - Ma konto 22-3 "Pozostałe rozrachunki publicznoprawne".
2. PK - naliczenie odsetek od zobowiązań wobec ZUS, dotyczących 2018 r.:
      - Wn konto 75-1 "Koszty finansowe",
      - Ma konto 22-3 "Pozostałe rozrachunki publicznoprawne".

Saldo konta 82 w jednostkach sporządzających sprawozdanie finansowe według załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości ujmuje się w pasywach bilansu w pozycji A.V. "Zysk (strata) z lat ubiegłych".

Sporządzanie sprawozdania finansowego - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.