Bilans 2019

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2018  »  Sporządzanie sprawozdania finansowego  »   Kwota udzielonej pożyczki w księgach i sprawozdaniu finansowym pożyczkodawcy
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
Bilans 2018 - ważne informacje
E-sprawozdania finansowe
Od 1 października 2018 r. wszystkie jednostki prowadzące księgi rachunkowe sprawozdanie finansowe sporządzają się w postaci elektronicznej. Przy czym sprawozdania finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych
E-sprawozdania finansowe
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2018 r.
IV kwartał 2018 r.
 
Na dzień bilansowy, tzn. 31 grudnia 2018 r.
 
Nie później niż do 26 marca 2019 r.
 
Nie później niż do końca marca 2019 r.
 
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2018 rok
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Generalnie inwentaryzację przeprowadza się na ostatni dzień każdego roku obrotowego, czyli w jednostkach, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym - na 31 grudnia 2018 r. Inwentaryzację niektórych aktywów drogą spisu z natury lub potwierdzenia salda można jednak rozpocząć w październiku 2018 r. a zakończyć do 15 stycznia 2019 r., są to m.in.:
 
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2018 r.
Obowiązkowi badania przez firmę audytorską podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe - kontynuujących działalność jednostek wymienionych w art. 64. ust. 1-4 ustawy o rachunkowości
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2018 r.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2018 r. 
Jednostki spełniające warunki określone w ustawie o rachunkowości mogą skorzystać z możliwości sporządzania sprawozdania finansowego w formie uproszczonej, tj. według załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości (dla jednostek mikro), według załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości (dla jednostek małych) oraz według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości, przeznaczonego dla niektórych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2018 r.
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
Przepisy ustawy o rachunkowości ściśle określają, które jednostki mają obowiązek, a które prawo do stosowania MSR przy sporządzaniu sprawozdań finansowych.
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Kwota udzielonej pożyczki w księgach i sprawozdaniu finansowym pożyczkodawcy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (482) z dnia 20.01.2019

Nasza firma udzieliła pożyczki innej firmie. Jak zaksięgować tę pożyczkę oraz jej spłatę? Jak ująć tę transakcję w sprawozdaniu finansowym?

Udzielone pożyczki ewidencjonuje się w księgach rachunkowych na kontach pozostałych rozrachunków. Początkowo, tj. na dzień powstania, ujmuje się je w wartości nominalnej. Tak stanowi art. 28 ust. 11 pkt 2 ustawy o rachunkowości. Na dzień bilansowy udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności (por. art. 28 ust. 1 pkt 7 ustawy o rachunkowości).

Kwota wymaganej zapłaty oznacza, że pożyczkę wykazuje się w bilansie wraz z należnymi odsetkami. Zalicza się do nich zarówno odsetki naliczone, czyli stanowiące należność, jak i odsetki, które nie wymagają jeszcze zgodnie z umową zapłaty, lecz dotyczą danego roku obrotowego. Naliczone na dzień bilansowy odsetki od pożyczki ujmuje się w księgach rachunkowych na koncie przychodów finansowych.

Ewidencja księgowa udzielonej pożyczki oraz naliczonych odsetek

1. WB - wypłata udzielonej pożyczki:
          - Wn konto 24 "Pozostałe rozrachunki",
          - Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący".
2. PK - odsetki od pożyczki:
          - Wn konto 24 "Pozostałe rozrachunki",
          - Ma konto 75-0 "Przychody finansowe".
3. WB - spłata pożyczki:
          - Wn konto 13-0 "Rachunek bieżący",
          - Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki".

Zwracamy uwagę, iż udzielone pożyczki zaliczone do aktywów finansowych mogą być wyceniane - na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 7a ustawy o rachunkowości - według skorygowanej ceny nabycia. Prawo wyboru metody wyceny udzielanych pożyczek w kwocie wymaganej zapłaty lub w skorygowanej cenie nabycia mają jednostki niestosujące rozporządzenia w sprawie instrumentów finansowych. Przy czym jednostki mikro mogą wyceniać udzielone pożyczki wyłącznie w kwocie wymaganej zapłaty. Na podstawie art. 28a ustawy o rachunkowości, nie wyceniają one bowiem aktywów i pasywów według wartości godziwej i skorygowanej ceny nabycia. Z kolei jednostki, które stosują przepisy rozporządzenia w sprawie instrumentów finansowych, udzielone pożyczki wyceniają zgodnie z zasadami określonymi w tym rozporządzeniu.

Jeżeli jednostka sporządza sprawozdanie finansowe według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości, to sposób prezentacji w bilansie należności z tytułu udzielonych pożyczek zależy przede wszystkim od tego, kto jest pożyczkobiorcą oraz na jaki okres została zawarta umowa. Z perspektywy okresu, na jaki zostały udzielone pożyczki, wyróżnia się należności krótkoterminowe i długoterminowe. Natomiast według kryterium odbiorców pożyczki dzieli się na udzielone:
 • jednostkom powiązanym,
   
 • pozostałym jednostkom, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale,
   
 • jednostkom powiązanym.

W sytuacji gdy należność od pożyczkobiorcy nie zostanie uregulowana do dnia bilansowego, powinna ona zostać wykazana - w wysokości salda Wn konta 24 - w aktywach bilansu.

Pożyczki długoterminowe, tj. część pożyczki przypadająca do spłaty w terminie przekraczającym 12 miesięcy, licząc od dnia bilansowego, wykazuje się w pozycji A.IV.3. "Długoterminowe aktywa finansowe" - z następującym podziałem:

 • w jednostkach powiązanych (A.IV.3 lit. a),
   
 • w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale (A.IV.3 lit. b),
   
 • w pozostałych jednostkach (A.IV.3 lit. c).

Z kolei pożyczki krótkoterminowe, tj. część pożyczki przypadającą do spłaty w ciągu 12 miesięcy, licząc od dnia bilansowego, wykazuje się w pozycji B.III.1. "Krótkoterminowe aktywa finansowe" - z następującym podziałem:

 • w jednostkach powiązanych (B.III.1 lit. a),
   
 • w pozostałych jednostkach (B.III.1 lit. b).

W rachunku zysków i strat wykazaniu podlegały będą jedynie odsetki od udzielonej pożyczki. Prezentuje się je w pozycji:

 • J.II. "Przychody finansowe - odsetki, w tym od jednostek powiązanych" (wariant kalkulacyjny),
   
 • G.II. "Przychody finansowe - odsetki, w tym od jednostek powiązanych" (wariant porównawczy).

Jak rozliczyć w księgach rachunkowych udzieloną pożyczkę, jeżeli na zabezpieczenie spłaty pożyczkobiorca wystawił weksel?

Weksel jest dokumentem o charakterze papieru wartościowego. Stanowi on bezwarunkowe zobowiązanie do zapłaty określonej osobie - w określonym terminie i określonym miejscu - przez wystawcę weksla lub osobę przez niego wskazaną, określonej na wekslu sumy pieniężnej. Szczegółowe uregulowania dotyczące wystawiania i obrotu wekslami zawiera ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 160).

Weksel pełni głównie funkcję płatniczą, dzięki której może być on w obrocie gospodarczym przekazywany pomiędzy kontrahentami i służyć do regulowania wzajemnych zobowiązań.

W ewidencji księgowej otrzymane na pokrycie należności weksle obce (bez względu na termin wykupu) zaliczane są do krótkoterminowych aktywów finansowych i ewidencjonowane na koncie 14 "Krótkoterminowe aktywa finansowe". Wypełniony weksel ujmuje się w księgach rachunkowych według wartości nominalnej. Jeżeli wartość nominalna weksla (tzw. suma wekslowa, czyli suma pieniężna oznaczona na wekslu) przewyższa wartość należności, której uregulowaniu służy dany weksel, to różnicę odnosi się na przychody finansowe.

Ewidencja księgowa weksla obcego

1. Otrzymanie weksla:
   a) należność pokryta wekslem:
      - Wn konto 14 "Krótkoterminowe aktywa finansowe" (w analityce: Weksel obcy),
      - Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki",
   b) różnica między sumą wekslową a pokrytą należnością:
      - Wn konto 14 "Krótkoterminowe aktywa finansowe" (w analityce: Weksel obcy),
      - Ma konto 75-0 "Przychody finansowe".

W bilansie sporządzanym według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości weksle obce klasyfikuje się do odpowiedniej pozycji inwestycji krótkoterminowych w zależności od terminu płatności weksla.

Jeśli weksle są płatne w terminie krótszym niż 3 miesiące od daty ich wystawienia, to ujmuje się je w aktywach bilansu w pozycji B.III.1 lit. c) "Krótkoterminowe aktywa finansowe - inne środki pieniężne". Natomiast weksle płatne w terminie powyżej 3 miesięcy od daty ich wystawienia wykazuje się w bilansie po stronie aktywów w pozycji B.III.1 lit. c) "Krótkoterminowe aktywa finansowe - inne aktywa pieniężne". Bez względu na termin płatności, weksle w bilansie wykazuje się w wartości nominalnej.

Sporządzanie sprawozdania finansowego - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.