Bilans 2018

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2018  »  Sporządzanie sprawozdania finansowego  »   Prezentacja w sprawozdaniu finansowym kosztów związanych z przekazaniem darowizny
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
Bilans 2018 - ważne informacje
E-sprawozdania finansowe
Od 1 października 2018 r. wszystkie jednostki prowadzące księgi rachunkowe sprawozdanie finansowe sporządzają się w postaci elektronicznej. Przy czym sprawozdania finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych
E-sprawozdania finansowe
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2018 r.
IV kwartał 2018 r.
 
Na dzień bilansowy, tzn. 31 grudnia 2018 r.
 
Nie później niż do 26 marca 2019 r.
 
Nie później niż do końca marca 2019 r.
 
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2018 rok
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Generalnie inwentaryzację przeprowadza się na ostatni dzień każdego roku obrotowego, czyli w jednostkach, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym - na 31 grudnia 2018 r. Inwentaryzację niektórych aktywów drogą spisu z natury lub potwierdzenia salda można jednak rozpocząć w październiku 2018 r. a zakończyć do 15 stycznia 2019 r., są to m.in.:
 
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2018 r.
Obowiązkowi badania przez firmę audytorską podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe - kontynuujących działalność jednostek wymienionych w art. 64. ust. 1-4 ustawy o rachunkowości
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2018 r.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2018 r. 
Jednostki spełniające warunki określone w ustawie o rachunkowości mogą skorzystać z możliwości sporządzania sprawozdania finansowego w formie uproszczonej, tj. według załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości (dla jednostek mikro), według załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości (dla jednostek małych) oraz według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości, przeznaczonego dla niektórych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2018 r.
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
Przepisy ustawy o rachunkowości ściśle określają, które jednostki mają obowiązek, a które prawo do stosowania MSR przy sporządzaniu sprawozdań finansowych.
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Prezentacja w sprawozdaniu finansowym kosztów związanych z przekazaniem darowizny

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (481) z dnia 1.01.2019

W jakiej pozycji rachunku zysków i strat wykazać koszty związane z przekazaniem aktywów rzeczowych i pieniężnych w formie darowizny? Czy fakt przekazania składnika majątku w formie darowizny należy opisać w informacji dodatkowej?

Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku (por. art. 888 § 1 K.c.). Przedmiotem darowizny mogą być rzeczowe składniki majątkowe, w tym środki trwałe, materiały, towary i wyroby gotowe, a także środki pieniężne. Koszty z tytułu nieodpłatnie przekazanych w drodze darowizny składników aktywów kwalifikuje się w księgach rachunkowych do pozostałych kosztów operacyjnych. Z przepisu art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. h) ustawy o rachunkowości wynika bowiem, że do pozostałych kosztów operacyjnych zalicza się koszty pośrednio związane z działalnością operacyjną jednostki, a w szczególności związane z przekazaniem nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny aktywów, w tym także środków pieniężnych na inne cele niż dopłaty do cen sprzedaży, nabycie lub wytworzenie środków trwałych, środków trwałych w budowie albo wartości niematerialnych i prawnych.

Ewidencja księgowa darowizn rzeczowych i pieniężnych

1. Przekazanie środka trwałego w formie darowizny:
   a) wartość początkowa:
      - Ma konto 01 "Środki trwałe",
   b) dotychczasowe umorzenie:
      - Wn konto 07-1 "Odpisy umorzeniowe środków trwałych",
   c) wartość nieumorzona:
      - Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne".
2. Przekazanie z magazynu w formie darowizny towarów, materiałów lub wyrobów:
      - Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne",
      - Ma konto 31 "Materiały" lub 33 "Towary" albo 60 "Produkty gotowe".
3. Przekazanie z magazynu w formie darowizny towarów, materiałów lub wyrobów, jeśli jednostka nie prowadzi ewidencji bilansowej tych aktywów, a ich wartość odnosi bezpośrednio w koszty w momencie nabycia lub wytworzenia:
      - Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne",
      - Ma konto 73-1 "Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia)"
         lub 40-1 "Zużycie materiałów i energii" lub konto zespołu 5
         albo konto 70-1 "Koszt sprzedanych produktów".
4. Przekazanie środków pieniężnych w formie darowizny:
      - Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne",
      - Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący" lub 10 "Kasa".

Koszty związane z nieodpłatnym przekazaniem w drodze darowizny środków trwałych, towarów, materiałów, wyrobów gotowych oraz środków pieniężnych prezentuje się w rachunku zysków i strat, w zależności od załącznika, według którego jednostka sporządza sprawozdanie finansowe, w pozycjach wymienionych w tabeli.

Rachunek zysków i strat
Załącznik nr 1
(dla jednostek innych
niż banki, zakłady
ubezpieczeń i zakłady
reasekuracji)
Wariant kalkulacyjny
H.III. Inne koszty operacyjne
Wariant porównawczy
E.III. Inne koszty operacyjne
Załącznik nr 4
(dla jednostek mikro)
D. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów
Załącznik nr 5
(dla jednostek małych)
Wariant kalkulacyjny
G. Pozostałe koszty operacyjne
Wariant porównawczy
E. Pozostałe koszty operacyjne

Należy pamiętać, że jeżeli wystąpi obowiązek opodatkowania darowizny podatkiem VAT, to ewidencja VAT należnego będzie przebiegała zapisem: Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne", Ma konto 22-2 "Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT należnego". W takiej sytuacji wartość przekazanej darowizny ujmuje się w rachunku zysków i strat razem z VAT należnym. Z kolei na mocy przepisów o podatku dochodowym, co do zasady, darowizny nie stanowią kosztów uzyskania przychodów (por. art. 23 ust. 1 pkt 11 updof oraz art. 16 ust. 1 pkt 14 updop). Z przepisów tych wynika bowiem, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, z tym że kosztem uzyskania przychodów są koszty wytworzenia lub cena nabycia produktów spożywczych, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy o VAT, przekazanych na rzecz organizacji pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego, z przeznaczeniem wyłącznie na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez te organizacje.

Jeżeli przedmiotem darowizny jest środek trwały niecałkowicie zamortyzowany, to wyłączona z kosztów uzyskania przychodów będzie ta część wartości tego środka, która nie została jeszcze podatkowo zamortyzowana. Wartość tę podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych wykażą wówczas w dodatkowych informacjach i objaśnieniach sporządzanych według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości - w ust. 2 pkt 6 "Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto", jako koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów - niezamortyzowana wartość środka trwałego przekazanego w formie darowizny.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Sporządzanie sprawozdania finansowego - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.