Bilans 2019

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2018  »  Sporządzanie sprawozdania finansowego  »   Prezentacja w sprawozdaniu finansowym dotacji otrzymanej na zakup lub budowę ...
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
Bilans 2018 - ważne informacje
E-sprawozdania finansowe
Od 1 października 2018 r. wszystkie jednostki prowadzące księgi rachunkowe sprawozdanie finansowe sporządzają się w postaci elektronicznej. Przy czym sprawozdania finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych
E-sprawozdania finansowe
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2018 r.
IV kwartał 2018 r.
 
Na dzień bilansowy, tzn. 31 grudnia 2018 r.
 
Nie później niż do 26 marca 2019 r.
 
Nie później niż do końca marca 2019 r.
 
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2018 rok
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Generalnie inwentaryzację przeprowadza się na ostatni dzień każdego roku obrotowego, czyli w jednostkach, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym - na 31 grudnia 2018 r. Inwentaryzację niektórych aktywów drogą spisu z natury lub potwierdzenia salda można jednak rozpocząć w październiku 2018 r. a zakończyć do 15 stycznia 2019 r., są to m.in.:
 
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2018 r.
Obowiązkowi badania przez firmę audytorską podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe - kontynuujących działalność jednostek wymienionych w art. 64. ust. 1-4 ustawy o rachunkowości
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2018 r.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2018 r. 
Jednostki spełniające warunki określone w ustawie o rachunkowości mogą skorzystać z możliwości sporządzania sprawozdania finansowego w formie uproszczonej, tj. według załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości (dla jednostek mikro), według załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości (dla jednostek małych) oraz według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości, przeznaczonego dla niektórych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2018 r.
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
Przepisy ustawy o rachunkowości ściśle określają, które jednostki mają obowiązek, a które prawo do stosowania MSR przy sporządzaniu sprawozdań finansowych.
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Prezentacja w sprawozdaniu finansowym dotacji otrzymanej na zakup lub budowę środka trwałego

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (480) z dnia 20.12.2018
Ewidencja księgowa dotacji na zakup lub budowę środka trwałego

Dotacja to bezzwrotna i nieodpłatna pomoc finansowa przekazana beneficjentowi (np. przedsiębiorstwu) przez jednostkę kontraktującą (np. Unię Europejska, rząd) w celu zrealizowania danego projektu. Nie można zmieniać przeznaczenia środków i wydać dotacji na inny niż przewidziany cel.

Ewidencja dotacji w księgach rachunkowych uzależniona jest od jej przeznaczenia. W odniesieniu do środków pieniężnych otrzymanych w formie dotacji na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, ma zastosowanie art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości. Oznacza to, że tego typu dotacje zalicza się do rozliczeń międzyokresowych przychodów, jeśli stosownie do innych ustaw nie zwiększają kapitałów (funduszy) własnych. Z kolei środki pieniężne otrzymane w formie dotacji na inne cele niż dopłaty do cen sprzedaży, nabycie lub wytworzenie środków trwałych, a także środków trwałych w budowie zalicza się do pozostałych przychodów operacyjnych na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. h ustawy o rachunkowości.

Wskazówki jak sporządzić sprawozdanie finansowe za 2018 r. można znaleźć w serwisie www.gofin.pl  w zakładce Bilans 2018

Generalnie księgowanie dotacji na zakup lub budowę środka trwałego na koncie rozliczeń międzyokresowych przychodów następuje w momencie jej otrzymania, tj. wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy. Jeżeli zatem jednostka uzyska informację o przyznaniu dotacji, to do momentu faktycznego wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy może ona zostać ujęta w ewidencji pozabilansowej na koncie 29-0 "Należności warunkowe".

Ewidencja księgowa dotacji na zakup lub budowę środka trwałego
w momencie jej wpływu na rachunek bankowy

1. WB - wpływ dotacji na zakup lub budowę środka trwałego:
      - Wn konto 13-0 "Rachunek bieżący",
      - Ma konto 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów".

W przypadku gdy środek trwały jest w okresie budowy, wydatki ponoszone na jego budowę ujmuje się na koncie 08 "Środki trwałe w budowie". Następnie, po ukończeniu budowy, gdy środek trwały zostaje przez jednostkę przyjęty do używania, wszystkie wydatki składające się na jego koszt wytworzenia zgromadzone na koncie 08, przenosi się na konto 01 "Środki trwałe", zapisem: Wn konto 01, Ma konto 08. Na mocy art. 32 ustawy o rachunkowości, od środków trwałych przyjętych do używania dokonuje się odpisów amortyzacyjnych drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do używania, a jej zakończenie - nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru, z ewentualnym uwzględnieniem przewidywanej przy likwidacji ceny sprzedaży netto pozostałości środka trwałego. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się w ciężar kosztów podstawowej działalności operacyjnej (konta zespołu 4 lub 5).

W momencie rozpoczęcia amortyzacji środków trwałych, których budowa została częściowo lub w całości sfinansowana dotacją, jednostka dokonuje rozliczania otrzymanej dotacji zaksięgowanej na koncie 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów". Kwoty dotacji zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych (lub wartości niematerialnych i prawnych) sfinansowanych dotacją.

Ewidencja rozliczania dotacji na zakup lub budowę środka trwałego

1. PK - rozliczanie dotacji otrzymanej na zakup lub budowę środka trwałego:
      - Wn konto 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów",
      - Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne".

Prezentacja dotacji w sprawozdaniu finansowym

Bilans - pasywa
Załącznik nr 1 (dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji) B.IV.2. Inne rozliczenia międzyokresowe
Załącznik nr 4 (dla jednostek mikro) B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Załącznik nr 5 (dla jednostek małych) B.IV. Rozliczenia międzyokresowe
Rachunek zysków i strat
Załącznik nr 1 (dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji) Wariant kalkulacyjny
G.II. Pozostałe przychody operacyjne - dotacje
Wariant porównawczy
D.II. Pozostałe przychody operacyjne - dotacje
Załącznik nr 4 (dla jednostek mikro) C. Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów
Załącznik nr 5 (dla jednostek małych) Wariant kalkulacyjny
F. Pozostałe przychody operacyjne
Wariant porównawczy
D. Pozostałe przychody operacyjne
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Załącznik nr 1 (dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji) ust. 1 pkt 14 - Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych (...) - informacje te podaje się, jeżeli w ocenie jednostki kwoty dokonywanych rozliczeń międzyokresowych (tutaj: w związku z otrzymaną dotacją na nabycie lub wytworzenie środków trwałych, środków trwałych w budowie albo wartości niematerialnych i prawnych) są istotne,
ust. 2 pkt 6 - Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto - w pozycji tej podaje się informacje dotyczące m.in.:
- przychodów zwolnionych z opodatkowania (trwałe różnice między zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)*,
- kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice między zyskiem/stratą dla celów podatkowych)**
Załącznik nr 4 (dla jednostek mikro) -
Załącznik nr 5 (dla jednostek małych) -
* U podatnika CIT dotacje otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z zakupem albo wytworzeniem środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych są przychodem podatkowym, co wynika z art. 12 ust. 1 pkt 1 updop. Istotne jest jednak, że przychód ten podlega zwolnieniu od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 21 updop.
** Podatnik CIT nie może zaliczyć do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych w części odpowiadającej otrzymanej przez niego dotacji. Z tego względu z kwoty miesięcznego odpisu amortyzacyjnego wyodrębnia taką jego część, która odpowiada otrzymanej dotacji. Ta część odpisu nie stanowi kosztu uzyskania przychodów. Wynika to z art. 16 ust. 1 pkt 48 updop.

W bilansie wykazywane są rzeczywiście otrzymane dotacje przeznaczone na nabycie lub wytworzenie aktywów trwałych, które ujęte zostały na koncie 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów". Dotacje te wykazuje się w bilansie w wartości netto, co oznacza, że kwoty otrzymane pomniejsza się o odpisy dokonane równolegle do amortyzacji. Natomiast w rachunku zysków i strat w pozycjach wymienionych w powyższej tabeli, wykazuje się przypadające na dany rok obrotowy raty odpisu dotacji otrzymanej na sfinansowanie środka trwałego, dokonanej równolegle do amortyzacji. Z kolei w dodatkowych informacjach i objaśnieniach jednostki sporządzające sprawozdanie finansowe według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości wykazują istotne dla tej jednostki kwoty rozliczeń międzyokresowych dotyczących otrzymanej dotacji. Objaśnienia tych rozliczeń można dokonać np. w formie tabeli. W przypadku gdy jednostka sporządza rachunek przepływów pieniężnych, otrzymane dotacje na nabycie lub budowę środka trwałego, bez względu na ich cel, stanowią bezzwrotne pozyskanie obcego źródła finansowania i prezentuje się je w okresie ich otrzymania, jako wpływ działalności finansowej. Natomiast wykorzystanie przyznanych dotacji wykazuje się w rachunku przepływów pieniężnych jako wydatek zaliczany do odpowiedniego rodzaju działalności (operacyjnej lub inwestycyjnej), zgodnie z przeznaczeniem dotacji (por. pkt 7.2 KSR nr 1 "Rachunek przepływów pieniężnych").

Przykład

I. Założenia:

 1. Spółka z o.o. "X" zakupiła w 2018 r. środek trwały o wartości początkowej: 100.000 zł. Zakup ten został w 80% sfinansowany dotacją.
   
 2. Zarówno do celów bilansowych, jak i podatkowych do amortyzacji tego środka trwałego stosowana jest stawka w wysokości: 20%. Odpis miesięczny wynosi zatem: 1.666,67 zł (tj. 100.000 zł × 20% : 12 m-cy). Dla uproszczenia w przykładzie przedstawiono odpis roczny w wysokości: 20.000 zł. Spółka zaliczy na dobro pozostałych przychodów operacyjnych kwotę: 20.000 zł × 80% = 16.000 zł rocznie, tzn.: 1.333,33 zł miesięcznie.
   
 3. Jednostka prowadzi ewidencję kosztów na kontach zespołu 4 i sporządza sprawozdanie finansowe według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. Zakup środka trwałego 100.000 zł 01 30
2. Otrzymanie dotacji 80.000 zł 13-0 84
3. Roczny odpis amortyzacyjny:      
   a) stanowiący koszt podatkowy: 20.000 zł × 20% =  4.000 zł 40-0/1  
   b) niestanowiący kosztu podatkowego: 20.000 zł × 80% =  16.000 zł 40-0/2  
   c) łączna kwota odpisu 20.000 zł   07-1
4. Rozliczenie dotacji odpowiadającej dokonanym odpisom amortyzacyjnym:
20.000 zł × 80% = 
16.000 zł 84 76-0

III. Księgowania:

Prezentacja w sprawozdaniu finansowym dotacji otrzymanej na zakup lub budowę środka trwałego

IV. Prezentacja w sprawozdaniu finansowym sporządzanym według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości:

Bilans

W bilansie jednostka wykaże saldo konta 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów" w wysokości: 64.000 zł w pozycji B.IV.2. "Inne rozliczenia międzyokresowe", jako długoterminowe rozliczenia międzyokresowe. Saldo to oznacza kwotę dotacji otrzymaną na sfinansowanie zakupu środka trwałego, pozostałą do rozliczenia w następnych okresach sprawozdawczych.

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

W rachunku zysków i strat sporządzanym w wariancie porównawczym jednostka wykaże raty odpisu dotacji otrzymanej na sfinansowanie środka trwałego, dokonanej równolegle do amortyzacji, w wysokości: 16.000 zł, w pozycji D.II. "Pozostałe przychody operacyjne - dotacje".

Informacja dodatkowa

Jednostka uznała informację o uzyskanej dotacji na zakup środka trwałego za informację istotną i zamieściła ją w dodatkowych informacjach o objaśnieniach w ust. 1 pkt 14 "Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie".

Wyszczególnienie Stan na
początek roku
obrotowego (zł)
Zwiększenia
(zł)
Zmniejszenia
(zł)
Stan na koniec
roku obrotowego (zł)
(2 + 3 - 4)
1 2 3 4 5
Dotacje na sfinansowanie środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych 0 80.000 zł 16.000 64.000 zł

W ust. 2 pkt 6 dodatkowych informacji i objaśnień jednostka wykazała rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto.

Wyszczególnienie Rok bieżący
Wartość (zł) Podstawa prawna
łączna z zysków kapitałowych (opcjonalnie) z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)
A. Zysk/strata brutto za dany rok
       
B.  Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
16.000 zł   16.000 zł  
  dotacje otrzymane jako zwrot wydatków związanych z zakupem środka trwałego
16.000 zł   16.000 zł art. 12 ust. 1 pkt 1
oraz art. 17 ust. 1 pkt 21
updop
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
16.000 zł   16.000 zł  
  odpisy amortyzacyjne w części sfinansowanej dotacją
16.000 zł   16.000 zł art. 16 ust. 1 pkt 48 updop

Sporządzanie sprawozdania finansowego - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.