Bilans 2018

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2018  »  Sporządzanie sprawozdania finansowego  »   Odroczony podatek dochodowy
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
Bilans 2018 - ważne informacje
E-sprawozdania finansowe
Od 1 października 2018 r. wszystkie jednostki prowadzące księgi rachunkowe sprawozdanie finansowe sporządzają się w postaci elektronicznej. Przy czym sprawozdania finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych
E-sprawozdania finansowe
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2018 r.
IV kwartał 2018 r.
 
Na dzień bilansowy, tzn. 31 grudnia 2018 r.
 
Nie później niż do 26 marca 2019 r.
 
Nie później niż do końca marca 2019 r.
 
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2018 rok
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Generalnie inwentaryzację przeprowadza się na ostatni dzień każdego roku obrotowego, czyli w jednostkach, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym - na 31 grudnia 2018 r. Inwentaryzację niektórych aktywów drogą spisu z natury lub potwierdzenia salda można jednak rozpocząć w październiku 2018 r. a zakończyć do 15 stycznia 2019 r., są to m.in.:
 
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2018 r.
Obowiązkowi badania przez firmę audytorską podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe - kontynuujących działalność jednostek wymienionych w art. 64. ust. 1-4 ustawy o rachunkowości
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2018 r.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2018 r. 
Jednostki spełniające warunki określone w ustawie o rachunkowości mogą skorzystać z możliwości sporządzania sprawozdania finansowego w formie uproszczonej, tj. według załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości (dla jednostek mikro), według załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości (dla jednostek małych) oraz według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości, przeznaczonego dla niektórych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2018 r.
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
Przepisy ustawy o rachunkowości ściśle określają, które jednostki mają obowiązek, a które prawo do stosowania MSR przy sporządzaniu sprawozdań finansowych.
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Odroczony podatek dochodowy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (465) z dnia 1.05.2018
1. Obowiązek ustalania odroczonego podatku dochodowego

Stosowanie przez jednostki nadrzędnych zasad rachunkowości (memoriału, współmierności oraz ostrożnej wyceny) skutkuje często tym, że wartość bilansowa składników aktywów i pasywów różni się od ich wartości podatkowej. Część z tych różnic ma charakter stały, a część przejściowy. Różnice trwałe powstają w jednym okresie sprawozdawczym i nie zanikają w okresach następnych. Są to zatem różnice nieodwracalne i nie mają one wpływu na powstawanie odroczonego podatku dochodowego. Z kolei różnice przejściowe powstają w jednym i zanikają w innym okresie sprawozdawczym. Różnice przejściowe neutralizuje odroczony podatek dochodowy.

Zasady ustalania odroczonego podatku dochodowego regulują przepisy art. 37 ustawy o rachunkowości, a uszczegóławia je Krajowy Standard Rachunkowości nr 2 "Podatek dochodowy" (KSR nr 2). Przy ustalaniu odroczonego podatku dochodowego najistotniejsze jest jego rozpatrywanie z punktu widzenia aktywów i pasywów, czyli podejście bilansowe. Polega ono na porównaniu wartości bilansowej odpowiedniego składnika aktywów i pasywów z jego wartością podatkową.

Uwaga: Obowiązek ustalania odroczonego podatku dochodowego dotyczy wyłącznie jednostek będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych (tj. osób prawnych oraz spółek komandytowo-akcyjnych), a więc sporządzających roczne zeznanie podatkowe CIT-8.


2. Różnice między wartością bilansową i podatkową aktywów i pasywów

Wartość podatkowa aktywów jest to kwota wpływająca na pomniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przypadku uzyskania z nich, w sposób pośredni lub bezpośredni, korzyści ekonomicznych. Jeżeli uzyskanie korzyści ekonomicznych z tytułu określonych aktywów nie powoduje pomniejszenia podstawy obliczenia podatku dochodowego, to wartość podatkowa aktywów jest ich wartością księgową. Z kolei wartością podatkową pasywów jest ich wartość księgowa pomniejszona o kwoty, które w przyszłości pomniejszą podstawę podatku dochodowego (podstawę opodatkowania po odliczeniach).

Różnice przejściowe między bilansowymi i podatkowymi wartościami aktywów i pasywów mogą mieć charakter dodatni i ujemny. Dodatnimi różnicami przejściowymi są te, które spowodują powstanie kwot zwiększających podstawę opodatkowania w przyszłych okresach, gdy wartość bilansowa składnika aktywów zostanie zrealizowana lub składnika pasywów rozliczona. Powstają one, gdy:

1) wartość bilansowa składnika aktywów jest wyższa niż jego wartość podatkowa albo

2) wartość bilansowa składnika zobowiązań jest niższa niż jego wartość podatkowa.

Dodatnie różnice przejściowe mogą również powstawać w związku z pozycjami nieujętymi w księgach jako aktywa lub zobowiązania. Jeżeli powstają dodatnie różnice przejściowe, to tworzy się rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego w wysokości kwoty podatku dochodowego wymagającej w przyszłości zapłaty.

Natomiast ujemnymi różnicami przejściowymi są te, które powodują powstanie kwot zmniejszających podstawę opodatkowania w przyszłych okresach, gdy wartość bilansowa składnika aktywów zostanie zrealizowana lub składnika pasywów rozliczona. Powstają one, gdy:

1) wartość bilansowa składnika aktywów jest niższa niż jego wartość podatkowa albo

2) wartość bilansowa składnika zobowiązań jest wyższa niż jego wartość podatkowa.

Ujemne różnice przejściowe mogą również powstawać w związku z pozycjami nieujętymi w księgach jako aktywa lub zobowiązania. Jeżeli powstają ujemne różnice przejściowe, to ustala się aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się również w związku ze stratami podatkowymi, możliwymi do odliczenia w przyszłości.

Przykładowe zdarzenia wpływające na powstanie rezerw lub aktywów
z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Dodatnie różnice przejściowe
- rezerwy na odroczony podatek dochodowy
Ujemne różnice przejściowe
- aktywa na odroczony podatek dochodowy
- memoriałowe zarachowanie dodatnich różnic kursowych z wyceny bilansowej, jeżeli jednostka ustala różnice kursowe na podstawie ustawy podatkowej,
- memoriałowe zarachowanie przychodów z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek; należne odsetki dla celów podatkowych są brane pod uwagę z chwilą zapłaty,
- memoriałowe zarachowanie odsetek za zwłokę od należności z tytułu dostaw i usług; należne odsetki dla celów podatkowych są brane pod uwagę z chwilą zapłaty,
- przyspieszona amortyzacja podatkowa, tzn. stawka amortyzacji podatkowej jest większa od stawki amortyzacji bilansowej, może to wystąpić w sytuacji np. gdy jednostka jest uprawniona do dokonywania dla celów podatkowych jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od środków trwałych, a bilansowo amortyzuje je według ogólnych zasad
- memoriałowe zarachowanie ujemnych różnic kursowych z wyceny bilansowej, jeżeli jednostka ustala różnice kursowe na podstawie ustawy podatkowej,
- memoriałowe zarachowanie kosztów z tytułu odsetek od otrzymanych kredytów i pożyczek, które jeszcze nie zostały zapłacone,
- zarachowanie niewypłaconych na dzień bilansowy wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia i o dzieło,
- opóźniona amortyzacja podatkowa, tzn. stawka amortyzacji podatkowej jest mniejsza od stawki amortyzacji bilansowej,
- dokonanie odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości zapasów,
- dokonanie odpisów aktualizujących należności od odbiorców z tytułu dostaw i usług,
- utworzenie biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów na naprawy gwarancyjne, reklamacje, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne itp.

3. Wycena aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Wysokość rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego (por. art. 37 ust. 6 ustawy o rachunkowości). Zgodnie z ogólną zasadą wynikającą z art. 19 ust. 1 updop, podatek dochodowy od osób prawnych wynosi 19% lub 15% podstawy opodatkowania. Przy czym podatek CIT według stawki 15% płacą mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający działalność - w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność.

Według wskazówek zawartych w pkt 11.4 KSR nr 2, jeżeli aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego ulegną przekształceniu odpowiednio w należności (zmniejszenia zobowiązań) i zobowiązania z tytułu podatku dochodowego w okresie, dla którego przepisy podatkowe nie określają stawki podatkowej, do wyceny aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego stosuje się stawkę, określoną przez przepisy podatkowe dla ostatniego okresu.

KSR nr 2 wskazuje ponadto, że przy ustalaniu aktywów lub rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego uwzględnienia wymagają zamierzenia jednostki co do sposobu wykorzystania aktywów lub rozliczenia zobowiązań oraz wynikające z tych zamierzeń skutki podatkowe. Niemożność wiarygodnego ustalenia zamierzeń jednostki co do sposobu wykorzystania aktywów lub rozliczenia zobowiązań oznacza, że jednostka może wykorzystać składnik aktywów lub rozliczyć składnik zobowiązań w sposób bardziej lub mniej korzystny podatkowo. Chęć uzyskania korzyści podatkowych nie zawsze będzie wyznaczała sposób postępowania jednostki, gdyż przy ustaleniu sposobu wykorzystania aktywów lub rozliczenia zobowiązań bierze się pod uwagę również i inne względy, np. kwestie zarządcze. W związku z tym istnieje możliwość, że aktywa zostaną wykorzystane lub zobowiązania zostaną rozliczone w sposób mniej korzystny podatkowo.

W przypadku braku możliwości wiarygodnego ustalenia zamierzeń jednostki co do sposobu wykorzystania aktywów lub rozliczenia zobowiązań, których sposób wykorzystania lub rozliczenia wpływa na rozliczenia podatkowe, celowe jest przyjęcie rozwiązania, przy którym:

 • rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmuje się w najwyższej kwocie, czyli rezerwa jest tworzona od wszystkich dodatnich różnic przejściowych podlegających opodatkowaniu,
   
 • aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmuje się w najniższej kwocie, czyli do wysokości w jakiej jest prawdopodobne, że będzie można pomniejszyć przyszłe zyski podatkowe o rozpoznane ujemne różnice przejściowe.

Uwaga: Decyzję w sprawie sposobu ustalania kwoty aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego podejmuje kierownik jednostki i zapisuje w polityce rachunkowości.

Kwota rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego nie podlega dyskontowaniu. Nie później niż na dzień bilansowy jednostka ustala, czy doszło do utraty wartości aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Jeżeli jest prawdopodobne, że w przyszłości zostanie osiągnięty dochód (lub podstawa opodatkowania), pozwalający na potrącenie ujemnych różnic przejściowych oraz odliczenie strat podatkowych, to uznaje się, że nie doszło do utraty wartości aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Przykładowe informacje, które mogą potwierdzać, że:
jest prawdopodobne osiągnięcie dochodu
(lub podstawy opodatkowania)
nie jest prawdopodobne osiągnięcie dochodu
(lub podstawy opodatkowania)
- osiąganie w ostatnich 3 latach przez podatnika dochodu (lub podstawy opodatkowania) odpowiednio wysokiego oraz zysku netto pod warunkiem, że jednostka nie oczekuje istotnego zmniejszenia ich wysokości w przyszłości; przy ustaleniu tych danych pomija się straty wynikające ze zdarzeń losowych, których prawdopodobieństwo ponownego wystąpienia jest nikłe,
- zawarte umowy, których realizacja spowoduje uzyskanie dochodu (lub podstawy opodatkowania) w kwocie pozwalającej na potrącenie ujemnych różnic przejściowych i strat podatkowych, biorąc pod uwagę występujące na dzień bilansowy informacje dotyczące cen sprzedaży i struktury kosztów,
- prognozy wynikające z budżetu (planu finansowego), sporządzonego w sposób pozwalający na stwierdzenie wiarygodności danych w nim zawartych; waga tego argumentu zależy między innymi od tego, czy jednostka sporządzała podobne budżety w latach ubiegłych i w jakim stopniu budżety te zostały zrealizowane,
- możliwości realizacji strategii podatkowej, pozwalającej na zwiększenie dochodu w przyszłości, pod warunkiem że strategia ta jest wykonalna, a kierownik jednostki zamierza ją zrealizować
- ponoszenie strat podatkowych lub strat ustalonych zgodnie z zasadami rachunkowości w którymkolwiek z ostatnich 3 lat,
- niewykorzystanie odliczeń z tytułu strat podatkowych, prawo do których zostało utracone w ostatnich 5 latach,
- straty podatkowe lub straty ustalone zgodnie z zasadami rachunkowości spodziewane w kolejnych latach (mimo np. wysokiego dochodu i zysku netto osiąganych w latach ubiegłych)

4. Ewidencja księgowa odroczonego podatku dochodowego

Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego można ująć w księgach rachunkowych poprzez:

1) księgowanie na koniec okresu sprawozdawczego (np. 31 grudnia 2018 r.) tylko zmiany pomiędzy stanem na koniec i początek okresu sprawozdawczego, tj. sald aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego,

2) wyksięgowanie dotychczasowych i zaksięgowanie nowo ustalonych na dzień bilansowy aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego; operacja wyksięgowania dotychczasowych rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku może nastąpić na początek lub koniec okresu sprawozdawczego.

Ujęcie w księgach rachunkowych odroczonego podatku dochodowego
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości
do odliczenia od podatku dochodowego
      - Wn konto 65-0 "Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego",
      - Ma konto 87 "Podatek dochodowy od osób prawnych".
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - w wysokości kwoty podatku dochodowego,
wymagającej w przyszłości zapłaty
      - Wn konto 87 "Podatek dochodowy od osób prawnych",
      - Ma konto 83-0 "Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego".

5. Prezentacja odroczonego podatku dochodowego w sprawozdaniu
Rachunek zysków i strat

Wpływający na wynik finansowy i wykazywany w rachunku zysków i strat podatek dochodowy za dany okres sprawozdawczy zawiera część bieżącą i odroczoną. Wykazywana w rachunku zysków i strat część bieżąca stanowi kwotę podatku dochodowego od osób prawnych należnego za rok podatkowy zgodnie z zeznaniem rocznym (CIT-8). Część odroczona stanowi zaś różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego, z wyłączeniem rezerw i aktywów dotyczących operacji rozliczanych z kapitałem (funduszem) własnym, które odnosi się na kapitał (fundusz) własny.

Aktywne druki i formularze Zeznanie CIT-8
dostępne jest w serwisie
www.druki.gofin.pl
w zakładce Podatki dochodowe

W rachunku zysków i strat sporządzanym według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości odroczony podatek dochodowy wykazuje się odpowiednio w pozycji:

 • M. "Podatek dochodowy" - w przypadku kalkulacyjnego rachunku zysków i strat,
   
 • J. "Podatek dochodowy" - w przypadku porównawczego rachunku zysków i strat.
Bilans

Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazywane są w bilansie oddzielnie. Są one zaliczane do długoterminowych pozycji aktywów i pasywów. W bilansie sporządzanym według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości wykazuje się je w aktywach w pozycji A.V.1. "Aktywa z tytułu odtoczonego podatku dochodowego" i w pasywach w pozycji B.I.1. "Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego".

Rezerwę i aktywa można kompensować, jeżeli jednostka ma tytuł uprawniający ją do ich jednoczesnego uwzględnienia przy obliczaniu kwoty zobowiązania podatkowego. KSR nr 2 w punkcie 14.2 wskazuje, że jednostka ma tytuł uprawniający ją do jednoczesnego uwzględnienia aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego przy obliczaniu kwoty zobowiązania podatkowego, jeżeli:

1) jest uprawniona do potrącenia należności i zobowiązań z tytułu podatku dochodowego, oraz

2) aktywa i zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego dotyczą podatku dochodowego nałożonego przez tą samą władzę podatkową na:

a) tego samego podatnika, lub

b) różnych podatników, którzy są uprawnieni i zamierzają rozliczyć należności i zobowiązania z tytułu podatku dochodowego w kwocie netto lub jednocześnie zrealizować należności i rozliczać zobowiązania z tytułu podatku dochodowego.

Kompensowanie lub niekompensowanie aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest uzależnione od zasad (polityki) rachunkowości, przyjętych przez jednostkę. Przy czym kompensowaniu podlegają aktywa po uwzględnieniu odpisów z tytułu utraty ich wartości.

Informacja dodatkowa

We wprowadzeniu do sprawozdania finansowego, przedstawiając przyjęte przez jednostkę zasady (politykę) rachunkowości omawia się również zasady przyjęte w zakresie podatku dochodowego, w tym wyjaśnia m.in. czy przyjęto zasadę kompensowania, czy niekompensowania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Z kolei w dodatkowych informacjach i objaśnieniach podaje się następujące informacje dotyczące odroczonego podatku dochodowego:

a) dane o stanie rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym,

b) wykaz istotnych rozliczeń międzyokresowych czynnych wynikających z aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.


6. Możliwość odstąpienia od ustalania podatku odroczonego
Warunki odstąpienia od ustalania rezerw i aktywów z tytułu odroczonego
podatku dochodowego

Nie wszystkie podmioty będące podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych zobowiązane są do ustalania i prezentacji odroczonego podatku dochodowego. Przepisy art. 37 ust. 10 ustawy o rachunkowości stanowią bowiem, że jednostki, które za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:

1) 17.000.000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,

2) 34.000.000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,

3) 50 osób - w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty

- mogą odstąpić od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Uwaga: Mimo że progi sumy aktywów, przychodów netto oraz zatrudnienia wymienione w ww. art. 37 ust. 10 zostały określone analogicznie jak dla jednostek małych, to w tym przypadku nie ma konieczności podjęcia przez organ zatwierdzający decyzji w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego z zastosowaniem uproszczeń dla jednostek małych. W przepisie tym nie ma bowiem odwołania do art. 3 ust. 1c ww. ustawy.

Z uproszczenia tego nie mogą skorzystać jednostki zainteresowania publicznego wymienione w art. 3 ust. 1e pkt 1-6 ustawy o rachunkowości. Jednostki te są bezwzględnie zobligowane do ustalania odroczonego podatku dochodowego.

Przy podejmowaniu decyzji o tworzeniu aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego, jednostka powinna kierować się zasadą istotności oraz zapewnieniem kompletności kosztów i nienaruszaniem zasady współmierności, aby sporządzone sprawozdanie finansowe rzetelnie i jasno przedstawiało sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy tej jednostki. Co istotne, korzystanie z takiego uproszczenia wymaga zapisania w dokumentacji opisującej przyjęte przez jednostkę zasady (politykę) rachunkowości. Ponadto zasadność jego stosowania wymaga corocznego sprawdzenia.

Skutki rezygnacji z ustalania odroczonego podatku dochodowego

W przypadku jednostki, która dotychczas ustalała aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego odstąpienie od tego obowiązku jest zmianą zasad (polityki) rachunkowości, której skutki odnosi się na kapitał (fundusz) własny jako zysk (strata) z lat ubiegłych (por. art. 8 ust. 2 ustawy o rachunkowości).

Ujęcie skutków odstąpienia od ustalania odroczonego podatku dochodowego
Odstąpienie od ustalania rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego
      - Wn konto 83-0 "Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego",
      - Ma konto 82 "Rozliczenie wyniku finansowego"
         (w analityce: Zysk/strata z lat ubiegłych).
Odstąpienie od ustalania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
      - Wn konto 82 "Rozliczenie wyniku finansowego"
         (w analityce: Zysk/strata z lat ubiegłych),
      - Ma konto 65-0 "Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego".

Jednostka, która odstąpi od ustalania odroczonego podatku dochodowego, powinna w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, w którym zmiany te nastąpiły, podać przyczyny tych zmian, określić ich wpływ na wynik finansowy oraz zapewnić porównywalność danych sprawozdania finansowego, dotyczących roku poprzedzającego rok obrotowy, w którym dokonano zmian.

Wprowadzenia zmian w polityce rachunkowości można dokonać przez nadanie nowego brzmienia zmienianym fragmentom polityki rachunkowości. Jeżeli jednak zakres zmian jest bardzo duży, w celu utrzymania czytelności całej polityki rachunkowości, wskazane jest wprowadzenie zmian poprzez ustanowienie jednolitego tekstu.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Sporządzanie sprawozdania finansowego - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.