Facebook
Bilans 2022

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2022  »  Koszty i przychody na przełomie roku  »   Korekta błędu dotyczącego lat ubiegłych - ewidencja i wykazanie ...
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Korekta błędu dotyczącego lat ubiegłych - ewidencja i wykazanie w sprawozdaniu finansowym

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 5 (1156) z dnia 10.02.2023

Spółka z o.o. podczas prac inwentaryzacyjnych w grudniu 2022 r. wykryła błąd w księgach rachunkowych 2021 r. polegający na pominięciu księgowania przychodu z tytułu odsetek za zwłokę w zapłacie, które otrzymała w 2021 r. Dokonano korekty CIT-8 za 2021 r. oraz zapłacono zaległy podatek wraz z odsetkami. Kwota wprowadzonych korekt stanowi wartość nieistotną. Sprawozdanie za 2021 r. zostało już zatwierdzone. Jak ująć takie zdarzenie w księgach rachunkowych i w sprawozdaniu finansowym? Sprawozdanie za 2022 r. nie zostało sporządzone.

Korekty będące następstwem błędów wykrytych po sporządzeniu zatwierdzonego sprawozdania finansowego (tu: za 2021 r.) wprowadza się na bieżąco do ksiąg rachunkowych (tu: za 2022 r.). W przypadku błędów uznanych za nieistotne, korekty ujmuje się na kontach, na których błędne zapisy były lub powinny były być pierwotnie księgowane (zapisy prawidłowe). Nawet jeżeli w wyniku takiej korekty powstaje obowiązek wstecznego skorygowania zeznania CIT-8, to i tak skutki takiej korekty podlegają ujęciu (wraz z odsetkami) w księgach bieżącego okresu.

Sposób postępowania w przypadku ujawnienia błędów w księgach rachunkowych lub sprawozdaniu finansowym po jego sporządzeniu lub zatwierdzeniu reguluje art. 54 ustawy o rachunkowości. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego, a przed jego zatwierdzeniem, jednostka otrzymała informacje o zdarzeniach, które mają istotny wpływ na to sprawozdanie finansowe, lub powodujących, że założenie kontynuowania działalności przez jednostkę nie jest uzasadnione, powinna ona odpowiednio zmienić to sprawozdanie, dokonując jednocześnie odpowiednich zapisów w księgach rachunkowych roku obrotowego, którego sprawozdanie finansowe dotyczy, oraz powiadomić biegłego rewidenta, który sprawozdanie to bada lub zbadał.

Natomiast w przypadku wykrycia po sporządzeniu sprawozdania finansowego błędów nieistotnych, zapisów korygujących dokonuje się na bieżąco, tj. w księgach rachunkowych okresu, w którym błędy ujawniono. Dotyczy to również wszelkich korekt (istotnych i nieistotnych), jeżeli dotyczą one okresu, za który sprawozdanie finansowe zostało już zatwierdzone (por. art. 54 ust. 2 ustawy o rachunkowości).

W zależności od istotności wartości korekty inny jest również sposób ich ewidencji. Otóż korekty o wartościach nieistotnych dotyczące lat ubiegłych można dokonać na kontach, na których zapisy były pierwotnie ujęte lub powinny były być ujęte. Dopuszcza się również zaewidencjonowanie korekt przychodów/kosztów z odpowiednim wykorzystaniem zapisów na koncie pozostałych przychodów operacyjnych lub pozostałych kosztów operacyjnych.

wykrzyknik Stosowany przez jednostkę sposób ewidencji korekt o wartościach nieistotnych zależy od zasad przyjętych przez kierownika jednostki w polityce (zasadach) rachunkowości.

Natomiast korekty istotne, tj. wpływające na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki, odnosi się na kapitał (fundusz) własny i wykazuje się jako "zysk (stratę) z lat ubiegłych", tj. na koncie służącym do rozliczenia wyniku finansowego jednostki.

Z kolei dokonując korekty przychodów bądź kosztów podatkowych należy pamiętać, iż korekty spowodowane błędem rachunkowym lub inną oczywista pomyłką rozliczane są ze skutkiem wstecznym w okresie, w którym taki błąd popełniono. Na bieżąco rozlicza się zaś korekty powstałe z innych przyczyn (innych niż błąd rachunkowy lub inna oczywista pomyłka).

W przypadku gdy wprowadzenie korekt wpływa na wsteczną zmianę podstawy opodatkowania, w tym zmianę wysokości kosztów uzyskania przychodów lub przychodów należnych, obowiązkowi zaewidencjonowania może podlegać wartość zaległego podatku dochodowego lub jego zmniejszenie. W związku z tym stosownych zapisów w bieżącym okresie dokonuje się na koncie służącym do ewidencji takiego podatku, np. koncie 87 "Podatek dochodowy od osób prawnych".

Jak wynika z pytania, w omawianym przypadku konieczność korekty występuje w związku z brakiem zaewidencjonowania należności oraz przychodów finansowych, a także odpowiedniego opodatkowania przychodów z tytułu otrzymania odsetek dotyczących zwłoki w zapłacie należności w 2021 r. W związku z tym w księgach rachunkowych okresu, w którym wykryto błąd (tu: 2022 r.), należy zaksięgować należność oraz przychód finansowy (z tytułu odsetek) zapisem:

- Wn konto 20 "Rozrachunki z odbiorcami",
- Ma konto 75-0 "Przychody finansowe".

Ponieważ ww. przychód (z tytułu odsetek) zostanie uwzględniony poprzez korektę CIT-8 w przychodach 2021 r., ujmując je w księgach rachunkowych 2022 r., warto zastosować analitykę informującą o nieuwzględnianiu ich w przychodach podatkowych np. (w analityce: NPP).

]
Wzór zeznania CIT-8 dostępny w dziale Podatek dochodowy w Programie DRUKI Gofin

Ponadto bieżącemu ujęciu (w 2022 r.) będzie podlegała kwota zaległego podatku dochodowego oraz odsetek z tytułu jego zapłaty.

Zarówno podatek dochodowy, jak i odsetki można ująć w księgach rachunkowych na ogólnych zasadach dotyczących bieżących zapisów tego rodzaju zobowiązań. Można również zaksięgować je bezpośrednio z wyciągu bankowego (patrz: przykład). Trzeba jednak pamiętać, że odsetki od zaległości podatkowych nie stanowią kosztów uzyskania przychodów (por. art. 16 ust. 1 pkt 21 ustawy o PDOP).

Na ogólnych zasadach nastąpi również wykazanie podatku dochodowego oraz odsetek w rachunku zysków i strat jednostki za 2022 r.

Powstałą niezgodność pomiędzy CIT-8 za 2022 r. a wartością podatku zaewidencjonowaną w księgach rachunkowych 2022 r., należy dodatkowo objaśnić w informacji dodatkowej jednostki.

Przykład

 

Jednostka (spółka z o.o.) w trakcie prac inwentaryzacyjnych przeprowadzonych w grudniu 2022 r. ujawniła błąd popełniony w księgach rachunkowych 2021 r., objętych zatwierdzonym sprawozdaniem finansowym (za 2021 r.). Błąd polegał na nieujęciu kwot należnych (i zapłaconych) jednostce odsetek w wysokości 1.800 zł z tytułu zwłoki w zapłacie należności. Brak wykazania przychodu spowodował niedopłatę podatku za 2021 r. w kwocie 342 zł oraz powstanie odsetek od zaległości podatkowych w kwocie 26 zł (kwoty przykładowe).

Zgodnie z polityką rachunkowości, błędy o wartościach nieistotnych dotyczące lat ubiegłych koryguje się poprzez ujęcie zapisów na tych samych kontach, na których pierwotnie powinny być księgowane.

Dekretacja w 2022 r.:

Opis operacji: Kwota Konto
Wn Ma
1. Wprowadzenie korekty zwiększającej przychody: 1.800 zł 20 75-0
2. Zapłata podatku za 2021 r. wraz odsetkami:      
   a) kwota podatku - niedopłata: 342 zł 87  
   b) odsetki od zaległości podatkowych: 26 zł 75-1  
   c) zapłata całego zobowiązania publicznoprawnego: 368 zł   13-0

Księgowania w 2022 r.:

Prezentacja w rachunku zysków i strat za 2022 r.

 • Przychody z tytułu odsetek w kwocie 1.800 zł podlegają wykazaniu w poz. G.II. (wariantu porównawczego) lub poz. J.II. (wariantu kalkulacyjnego) jako "Odsetki, w tym dla jednostek powiązanych".
 • Podatek dochodowy w kwocie 342 zł podlega wykazaniu w poz. J. (wariantu porównawczego) lub w poz. M. (wariantu kalkulacyjnego) jako "Podatek dochodowy".
 • Koszty z tytułu odsetek od zaległości podatkowych w kwocie 26 zł podlegają wykazaniu w poz. H.I. (wariantu porównawczego) lub poz. K. I. (wariantu kalkulacyjnego) jako "Odsetki, w tym dla jednostek powiązanych".
Więcej na ten temat w zasobach płatnych:
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.