Facebook
Bilans 2021

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2020  »  Koszty i przychody na przełomie roku  »   Wynagrodzenia za grudzień 2020 r. wypłacone w styczniu 2021 r. - ...
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Wynagrodzenia za grudzień 2020 r. wypłacone w styczniu 2021 r. - wybrane zagadnienia

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 1 (1080) z dnia 1.01.2021

W praktyce podmioty gospodarcze wypłacają niekiedy swoim pracownikom wynagrodzenie za pracę za dany miesiąc do 10-go następnego miesiąca. W artykule przedstawiamy, jak taką wypłatę rozliczyć na gruncie podatku dochodowego, składek ZUS, odnosząc się do wynagrodzenia za grudzień 2020 r., wypłacanego pracownikom w styczniu 2021 r. Przedstawiamy także ewidencję księgową takiego wynagrodzenia i jego wypłaty.

1. Wypłata wynagrodzenia za grudzień 2020 r. w styczniu 2021 r. w świetle przepisów prawa pracy

Z przepisów prawa pracy wynika, że wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie. Wynagrodzenie za pracę płatne raz w miesiącu wypłaca się z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego. W przypadku, gdy ustalony dzień wypłaty wynagrodzenia jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym. Składniki wynagrodzenia za pracę, przysługujące pracownikowi za okresy dłuższe niż jeden miesiąc, wypłaca się z dołu w terminach określonych w przepisach prawa pracy.

wykrzyknik Pracodawca jest obowiązany wypłacać pracownikowi wynagrodzenie w miejscu, terminie i czasie określonym w regulaminie pracy lub w innych przepisach prawa pracy. Wypłata wynagrodzenia jest dokonywana na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy, chyba że pracownik złożył w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

Zwróćmy uwagę, że wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia. Należy mieć na uwadze, że w 2021 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2.800 zł (jest ono wyższe w stosunku do minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2020 r., wynoszącego 2.600 zł).

Odnosząc się do wynagrodzeń pracowników za grudzień 2020 r., wypłacanych w styczniu 2021 r., wskazać należy, że w takim przypadku przyjmuje się kwotę minimalnego wynagrodzenia obowiązującą w miesiącu, w którym praca była wykonana, czyli w grudniu 2020 r. (stosuje się zatem kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę w wysokości 2.600 zł).


2. PIT i składki ZUS od wynagrodzenia za grudzień wypłaconego w styczniu

Wynagrodzenie pracownicze a przychód podatkowy

Przychód pracownika ze stosunku pracy powstaje nie w miesiącu, za który to wynagrodzenie jest należne, ale w miesiącu, w którym pracownik otrzyma to wynagrodzenie (zostanie ono postawione do dyspozycji pracownika).

W sytuacji zatem, gdy pracownik otrzyma wynagrodzenie (zostanie ono postawione do jego dyspozycji) za grudzień 2020 r. w styczniu 2021 r., to przychód z tego tytułu pracownik uzyskuje w styczniu.

Należy mieć przy tym na uwadze, że podobnie jak w poprzednim roku, przychody otrzymane przez pracownika do ukończenia 26. roku życia, są wolne od podatku dochodowego do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85.528 zł (zob. art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PDOF).

W celu ustalenia zaliczki na podatek dochodowy pracownika z tytułu ww. grudniowego wynagrodzenia, wypłaconego w styczniu, stosuje się kwotę zmniejszającą podatek oraz koszty uzyskania przychodów, obowiązujące w 2021 r.

Kwota zmniejszająca podatek

W 2021 r. nie uległa zmianie kwota zmniejszająca podatek. Kwota ta za miesiąc wynosi 43,76 zł. Natomiast w rozliczeniu rocznym stosuje się kwoty przedstawione w poniższej tabeli:

Podstawa obliczenia podatku Kwota zmniejszająca podatek odliczana
w rocznym obliczeniu podatku lub zeznaniu
ponad do
  8.000 zł 1.360 zł
8.000 zł 13.000 zł 1.360 zł - [834,88 zł × (podstawa obliczenia podatku - 8.000 zł) : 5.000 zł]
13.000 zł 85.528 zł 525,12 zł
85.528 zł 127.000 zł 525,12 zł - [525,12 zł × (podstawa obliczenia podatku - 85.528 zł) : 41.472 zł]
127.000 zł   brak kwoty zmniejszającej podatek

Skala podatkowa w 2021 r.

W 2021 r. skala podatkowa również nie uległa zmianie w stosunku do roku poprzedniego. Kwestię tę reguluje art. 27 ust. 1 ustawy o PDOF:

Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi
ponad do
  85.528 17%

minus kwota zmniejszająca podatek

85.528   14.539 zł 76 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

Koszty uzyskania przychodów

Również wysokość pracowniczych kosztów uzyskania przychodów nie uległa zmianie w stosunku do roku poprzedniego. Koszty te przedstawia poniższa tabela:

Pracownik uzyskuje przychody Kwota miesięczna Kwota roczna
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej 250 zł łącznie nie więcej niż
3.000 zł
równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej z każdego z tych stosunków 250 zł łącznie nie więcej niż 4.500 zł
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy i pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę 300 zł łącznie nie więcej niż 3.600 zł
równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy i pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę z każdego z tych stosunków 300 zł łącznie nie więcej niż 5.400 zł

Należy mieć na uwadze, że jeżeli roczne koszty uzyskania przychodów są niższe od wydatków na dojazd do zakładu lub zakładów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w rocznym rozliczeniu podatku koszty te mogą być przyjęte przez pracownika w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych wyłącznie imiennymi biletami okresowymi.

Dodajmy, że w niektórych przypadkach koszty pracownicze mogą być ustalane w szczególny sposób. Przykładowo, w przypadku pracownika uzyskującego przychody m.in. z tytułu praw autorskich, koszty uzyskania przychodów mogą być w określonych okolicznościach określone w wysokości 50% uzyskanego przychodu, przy czym koszty te nie mogą przekroczyć w roku podatkowym kwoty 85.528 zł (zob. art. 22 ust. 9 pkt 3 i ust. 9a ustawy o PDOF).

Składki ZUS

Podstawę wymiaru składek ZUS stanowi przychód pracownika uzyskany ze stosunku pracy. Skoro zatem przychód z tytułu wynagrodzenia za grudzień 2020 r., wypłaconego pracownikowi w styczniu 2021 r. powstał w styczniu, to składki ZUS od takiego wynagrodzenia pobierane są według stóp procentowych obowiązujących w styczniu.

Co istotne, stopy procentowe składek ZUS, dotyczące wynagrodzeń pracowników nie zmieniły się w stosunku do roku poprzedniego i wynoszą:

Rodzaj ubezpieczenia Sposób finansowania
pracodawca pracownik
emerytalne 9,76% 9,76%
rentowe 6,50% 1,50%
chorobowe - 2,45%
wypadkowe ×*) -
zdrowotne - 9,00%

*)  Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz. U. z 2019 r. poz. 757).

Podobnie jak dotychczas, w 2021 r. stopa procentowa:

 • składki na Fundusz Pracy (FP) wynosi 2%, a na Fundusz Solidarnościowy (FS) - 0,45% (składki na FP i FS obliczane są łącznie w wysokości sumy stóp procentowych tych składek),
 • składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) wynosi 0,10%.

Co ważne, składki na FP, FS i FGŚP opłaca się za osoby, które nie osiągnęły wieku wynoszącego co najmniej 55 lat - w przypadku kobiet i co najmniej 60 lat - w przypadku mężczyzn.

Dodajmy, że składka na FP i na FS jest ustalana od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wynoszących w przeliczeniu na okres miesiąca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę. W przypadku wynagrodzenia za grudzień 2020 r., wypłaconego w styczniu 2021 r., przyjmuje się kwotę minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w miesiącu, za który wynagrodzenie przysługuje - tu: w grudniu 2020 r.

Więcej przeczytasz w Więcej na ten temat piszemy
w tym numerze BI na str. 58-60

Wspomnijmy także, że składki ZUS, pobierane przez pracodawcę (płatnika) spoza sfery budżetowej, są przekazywane do ZUS do 15. dnia następnego miesiąca. W związku z tym, termin odprowadzenia do ZUS składek od wynagrodzeń pracowników za grudzień 2020 r., wypłaconych w styczniu 2021 r., przypada 15 lutego br.


3. Grudniowe wynagrodzenia w kosztach podatkowych pracodawcy i w ewidencji księgowej

Grudniowe wynagrodzenie w kosztach podatkowych pracodawcy

Należności m.in. ze stosunku pracy, czy zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy (z zastrzeżeniem dotyczącym wpłat do PPK, kwestie te tu jednak pomijamy), stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony. W przypadku uchybienia temu terminowi, ww. należności są kosztem uzyskania przychodów z chwilą ich faktycznej wypłaty lub postawienia do dyspozycji pracowników (art. 15 ust. 4gart. 16 ust. 1 pkt 57 ustawy o PDOP oraz art. 22 ust. 6baart. 23 ust. 1 pkt 55 ustawy o PDOF).

W świetle powyższego, jeżeli przykładowo pracodawca zgodnie z regulaminem pracy, wypłaca pracownikom wynagrodzenie za dany miesiąc 5. następnego miesiąca, to w przypadku wynagrodzeń za grudzień 2020 r., wypłaconych w styczniu 2021 r., wynagrodzenia te będą stanowiły koszty podatkowe pracodawcy:

 • w grudniu 2020 r. (tj. w miesiącu, za który są należne) - jeżeli wynagrodzenia te zostaną wypłacone pracownikom (postawione do ich dyspozycji) z dochowaniem ww. terminu,
 • w styczniu 2021 r. (tj. w miesiącu ich wypłaty/postawienia do dyspozycji pracownika) - jeżeli wynagrodzenia te zostaną wypłacone pracownikom (postawione do ich dyspozycji) w styczniu br., ale po ww. terminie (np. 7 stycznia br.).

Składki ZUS w kosztach podatkowych pracodawcy

Składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu należności pracowników ze stosunku pracy, w części finansowanej przez płatnika składek (pracodawcę), składki na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz FGŚP stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który należności te są należne, pod warunkiem, że składki zostaną opłacone:

 • z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu, za który są należne - w terminie wynikającym z odrębnych przepisów,
 • z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu następnym, w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony - nie później niż do 15 dnia tego miesiąca.

W przypadku uchybienia tym terminom, ww. składki podlegają zaliczeniu do kosztów podatkowych z chwilą ich zapłaty do ZUS (zob. art. 15 ust. 4h, art. 16 ust. 1 pkt 57a i ust. 7d ustawy o PDOP oraz art. 22 ust. 6bb, art. 23 ust. 1 pkt 55a i ust. 3d ustawy o PDOF).

Jak wskazano w części dotyczącej ZUS, termin odprowadzenia do ZUS składek od wynagrodzeń pracowników za grudzień 2020 r., wypłaconych w styczniu 2021 r., przypada generalnie 15 lutego 2021 r.

Aby jednak składki te - w części przez niego finansowanej - pracodawca mógł zaliczyć do kosztów podatkowych w grudniu 2020 r. (tj. w miesiącu, za który są należne wynagrodzenia, których składki te dotyczą), musi je odprowadzić do ZUS o miesiąc wcześniej, tj. do 15 stycznia 2021. Jeśli tego nie zrobi (składki te odprowadzi po 15 stycznia 2021 r.), wówczas składki te zaliczy do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu ich odprowadzenia do ZUS. Może mieć zatem miejsce sytuacja, w której składki ZUS od wynagrodzeń pracowników za grudzień 2020 r. będą kosztem podatkowym dopiero w lutym 2021 r. (jeśli składki te zostaną odprowadzone do ZUS w lutym br.).

Ewidencja księgowa

Dla celów bilansowych zarówno wynagrodzenia pracowników za grudzień 2020 r. wypłacone w styczniu 2021 r., jak i składki ZUS od tych wynagrodzeń (w części finansowanej przez pracodawcę), odnoszone są w koszty okresu (miesiąca), którego dotyczą. Bez znaczenia jest w tym przypadku moment wypłaty tych wynagrodzeń pracownikom (postawienia do ich dyspozycji), czy moment odprowadzenia składek do ZUS.

W związku z powyższym, wypłacone w styczniu 2021 r. wynagrodzenia pracowników za grudzień 2020 r. oraz składki ZUS od tych wynagrodzeń mogą zostać ujęte w księgach rachunkowych pracodawcy w następujący sposób (na przykładzie jednostki prowadzącej ewidencję kosztów wyłącznie na kontach zespołu 4):

Ewidencja w księgach rachunkowych grudnia 2020 r.:

1. Wynagrodzenia pracowników (na podstawie listy płac):
      - Wn konto 40-4 "Wynagrodzenia",
      - Ma konto 23-0 "Rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń".
2. Składki ZUS w części obciążającej pracownika:
      - Wn konto 23-0,
      - Ma konto 22-3 "Rozrachunki z ZUS".
3. Zaliczka na podatek dochodowy:
      - Wn konto 23-0,
      - Ma konto 22-4 "Rozrachunki z urzędem skarbowym
         z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych".
4. Składki ZUS w części obciążającej pracodawcę:
      - Wn konto 40-5 "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia",
      - Ma konto 22-3.

Ewidencja w księgach rachunkowych stycznia 2021 r.:

1. Wypłata pracownikom wynagrodzenia za grudzień 2020 r.:
      - Wn konto 23-0,
      - Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący".
2. Odprowadzenie składek do ZUS:
      - Wn konto 22-3,
      - Ma konto 13-0.
3. Odprowadzenie zaliczki na podatek dochodowy pracownika:
      - Wn konto 22-4,
      - Ma konto 13-0.

Prezentacja w bilansie

Wynagrodzenia za grudzień 2020 r. wypłacone w styczniu 2021 r., pracodawca prezentuje w bilansie w sposób określony w zasadach (polityce) rachunkowości uwzględniając numer załącznika, według którego jest on sporządzany. Przykładowo, jeżeli jednostka sporządza bilans według załącznika nr 1, niewypłacone wynagrodzenia za grudzień 2020 r. podlegają wykazaniu w pasywach bilansu, w poz. B.III.3 lit. h) jako krótkoterminowe "Zobowiązania wobec powstałych jednostek - z tytułu wynagrodzeń". Z kolei składki ZUS oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od tych wynagrodzeń, które na koniec 2020 r. nie stanowiły jeszcze zobowiązań wymagalnych prezentowane są w bilansie po stronie pasywów, jako "Pozostałe rezerwy - krótkoterminowe" w pozycji B.I.3.

Zaznaczmy, że w praktyce można również spotkać podejście, w myśl którego zarachowane za ostatni miesiąc roku obrotowego składki ZUS oraz zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłacanych w następnym miesiącu prezentowane są w pozycji pasywów B.IV.2. "Inne rozliczenia międzyokresowe - krótkoterminowe".

Dodajmy, że jeśli nie zniekształca to obrazu sytuacji finansowej jednostki, a przyjęta zasada będzie stosowana przez jednostkę w sposób ciągły, to zobowiązania wobec ZUS i urzędu skarbowego można też wykazać w pasywach bilansu, jako zobowiązania krótkoterminowe, w pozycji B.III.3 lit. g) "Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych".

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Koszty i przychody na przełomie roku - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.