Bilans 2019

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2018  »  Koszty i przychody na przełomie roku  »   Korekta sprzedaży dokonanej w grudniu, w związku ze zwrotem towarów otrzymanym ...
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
Bilans 2018 - ważne informacje
E-sprawozdania finansowe
Od 1 października 2018 r. wszystkie jednostki prowadzące księgi rachunkowe sprawozdanie finansowe sporządzają się w postaci elektronicznej. Przy czym sprawozdania finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych
E-sprawozdania finansowe
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2018 r.
IV kwartał 2018 r.
 
Na dzień bilansowy, tzn. 31 grudnia 2018 r.
 
Nie później niż do 26 marca 2019 r.
 
Nie później niż do końca marca 2019 r.
 
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2018 rok
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Generalnie inwentaryzację przeprowadza się na ostatni dzień każdego roku obrotowego, czyli w jednostkach, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym - na 31 grudnia 2018 r. Inwentaryzację niektórych aktywów drogą spisu z natury lub potwierdzenia salda można jednak rozpocząć w październiku 2018 r. a zakończyć do 15 stycznia 2019 r., są to m.in.:
 
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2018 r.
Obowiązkowi badania przez firmę audytorską podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe - kontynuujących działalność jednostek wymienionych w art. 64. ust. 1-4 ustawy o rachunkowości
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2018 r.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2018 r. 
Jednostki spełniające warunki określone w ustawie o rachunkowości mogą skorzystać z możliwości sporządzania sprawozdania finansowego w formie uproszczonej, tj. według załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości (dla jednostek mikro), według załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości (dla jednostek małych) oraz według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości, przeznaczonego dla niektórych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2018 r.
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
Przepisy ustawy o rachunkowości ściśle określają, które jednostki mają obowiązek, a które prawo do stosowania MSR przy sporządzaniu sprawozdań finansowych.
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Korekta sprzedaży dokonanej w grudniu, w związku ze zwrotem towarów otrzymanym w styczniu

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (484) z dnia 20.02.2019

W styczniu 2019 r. wystawiliśmy fakturę korygującą sprzedaż (in minus) dokonaną i zafakturowaną w grudniu 2018 r. Fakturę korygującą ujęliśmy w księgach 2018 r. Jakimi zapisami należy skorygować koszt sprzedanych towarów, jeśli ich faktyczny zwrot i przyjęcie do magazynu miało miejsce w styczniu 2019 r.? Na 31 grudnia 2018 r. stan rzeczywisty i księgowy zapasów są ze sobą zgodne.

Korekty przychodów ze sprzedaży uzyskanych w 2018 r. należy dokonać w księgach 2018 r., a nie w dacie wystawienia faktury korygującej. Dotyczy to przede wszystkim wszelkich korekt przychodów za 2018 r., jakie nastąpiły do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego za 2018 r., tj. do 31 marca 2019 r. Również korekty kosztów sprzedanych towarów dokonuje się w księgach 2018 r., mimo iż faktyczny ich zwrot nastąpił w 2019 r. Przy czym, jeżeli korekta dotyczy stanu ustalonego na dzień bilansowy, zwracany towar powinien zostać ujęty jako składnik majątku poza jednostką.

Przepisy prawa bilansowego nie określają jednoznacznie w jakim okresie należy wykazać korekty dokumentujące zwiększenie lub zmniejszenie przychodów, czy przychód należy skorygować w dacie wystawienia faktury korygującej, czy też w dacie powstania przychodu. Uwzględniając treść ekonomiczną operacji gospodarczej jaką jest sprzedaż - dla celów bilansowych - wszelkie korekty przychodów ze sprzedaży za dany rok obrotowy jakie nastąpiły do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego ujmuje się w księgach roku obrotowego, w którym powstał dany przychód, a nie w dacie wystawienia faktury korygującej. W art. 42 ust. 2 ustawy o rachunkowości wskazano bowiem, iż wynik działalności operacyjnej obejmuje przychody netto z uwzględnieniem dotacji, opustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń.

Natomiast w przypadku, gdy korekta przychodów nastąpi już po sporządzeniu sprawozdania finansowego, ale jeszcze przed jego zatwierdzeniem, uwzględnić należy art. 54 ust. 1 ustawy o rachunkowości. W świetle tego przepisu, jeżeli po sporządzeniu rocznego sprawozdania, a przed jego zatwierdzeniem, jednostka otrzymała informacje o zdarzeniach, które mają istotny wpływ na to sprawozdanie, powinna ona odpowiednio zmienić to sprawozdanie, dokonując jednocześnie odpowiednich zapisów w księgach rachunkowych roku obrotowego, którego sprawozdanie finansowe dotyczy. Jedynie informacje (w tym wywołujące korekty) dotyczące lat objętych sprawozdaniem finansowym otrzymane po jego zatwierdzeniu podlegają bieżącemu ujęciu w księgach rachunkowych. Przy czym w przypadku korekt istotnych, kwotę korekty odnosi się na kapitał (fundusz) własny i wykazuje jako zysk (stratę) z lat ubiegłych.

Jak wynika z pytania sprawozdanie finansowe jednostki za 2018 r. nie zostało jeszcze sporządzone. W związku ze zwrotem w styczniu 2019 r. towaru sprzedanego w 2018 r. wystawiono fakturę korygującą i skorygowano wielkość przychodu osiągniętego w 2018 r. Problem jednostki dotyczy również korekty kosztu sprzedanego towaru, gdy jego faktyczny zwrot i przyjęcie do magazynu miały miejsce w styczniu 2019 r. W takim przypadku korekty kosztów także dokonuje się w księgach 2018 r. Przy czym, jeżeli korekta dotyczy stanu ustalonego na dzień bilansowy, zwrócony w 2019 r. towar powinien zostać ujęty jako składnik majątku znajdujący się poza jednostką. W księgach 2019 r. zostanie ujęty wyłącznie sam fakt przyjęcia zwróconych towarów do magazynu.

Ewidencja księgowa korekty sprzedaży z tytułu zwrotu towarów

A. Zapisy w księgach rachunkowych 2018 r.
1. FK - faktura korygująca sprzedaż towarów (in minus):
   a) wartość w cenach sprzedaży netto:
      - Wn konto 73-0 "Sprzedaż towarów",
   b) zmniejszenie VAT należnego:
      - Wn konto 22-2 "Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT należnego",
   c) zmniejszenie należności od nabywcy o wartość w cenach sprzedaży brutto:
      - Ma konto 20 "Rozrachunki z odbiorcami".
2. PK - zmniejszenie kosztów oraz zwiększenie stanu zapasów; w przypadku gdy korekta dotyczy stanu ustalonego na dzień bilansowy, zwracany towar powinien zostać ujęty jako składnik majątku znajdujący się poza jednostką:
      - Wn konto 33-1 "Towary poza jednostką",
      - Ma konto 73-1 "Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia)".
B. Zapisy w księgach rachunkowych 2019 r.
1. PZ - przyjęcie w bieżącym roku zwróconych towarów do magazynu:
      - Wn konto 33-0 "Towary w magazynie",
      - Ma konto 33-1 "Towary poza jednostką".

Przykład

I. Założenia:

Jednostka w styczniu 2019 r. otrzymała zwrot towarów sprzedanych w grudniu 2018 r. za kwotę brutto: 12.300 zł, w tym VAT: 2.300 zł. Wartość zwróconych towarów wynosiła: 7.000 zł. Ponieważ sprawozdanie finansowe za 2018 r. nie zostało jeszcze sporządzone, jednostka dokonała korekty przychodu i kosztu w księgach rachunkowych 2018 r.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
A. Zapisy w księgach 2018 r.
1. Faktura korygująca - korekta sprzedaży in minus:      
   a) przychód ze sprzedaży 10.000 zł 73-0  
   b) VAT należny do pomniejszenia w kolejnych miesiącach 2.300 zł 22-2  
   c) zmniejszenie należności od nabywcy 12.300 zł   20
2. PK - korekta kosztów w związku z otrzymaniem zwrotu towarów 7.000 zł 33-1 73-1
B. Zapisy w księgach 2019 r.
1. PZ - przyjęcie towarów do magazynu 7.000 zł 33-0 33-1

III. Księgowania:

A. Zapisy w księgach 2018 r.

Korekta sprzedaży dokonanej w grudniu, w związku ze zwrotem towarów otrzymanym w styczniu

B. Zapisy w księgach 2019 r.

Korekta sprzedaży dokonanej w grudniu, w związku ze zwrotem towarów otrzymanym w styczniu

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.