Bilans 2018

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2018  »  Koszty i przychody na przełomie roku  »   Rabaty potransakcyjne otrzymane za zakupy dokonane w poprzednim roku
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
Bilans 2018 - ważne informacje
E-sprawozdania finansowe
Od 1 października 2018 r. wszystkie jednostki prowadzące księgi rachunkowe sprawozdanie finansowe sporządzają się w postaci elektronicznej. Przy czym sprawozdania finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych
E-sprawozdania finansowe
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2018 r.
IV kwartał 2018 r.
 
Na dzień bilansowy, tzn. 31 grudnia 2018 r.
 
Nie później niż do 26 marca 2019 r.
 
Nie później niż do końca marca 2019 r.
 
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2018 rok
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Generalnie inwentaryzację przeprowadza się na ostatni dzień każdego roku obrotowego, czyli w jednostkach, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym - na 31 grudnia 2018 r. Inwentaryzację niektórych aktywów drogą spisu z natury lub potwierdzenia salda można jednak rozpocząć w październiku 2018 r. a zakończyć do 15 stycznia 2019 r., są to m.in.:
 
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2018 r.
Obowiązkowi badania przez firmę audytorską podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe - kontynuujących działalność jednostek wymienionych w art. 64. ust. 1-4 ustawy o rachunkowości
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2018 r.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2018 r. 
Jednostki spełniające warunki określone w ustawie o rachunkowości mogą skorzystać z możliwości sporządzania sprawozdania finansowego w formie uproszczonej, tj. według załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości (dla jednostek mikro), według załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości (dla jednostek małych) oraz według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości, przeznaczonego dla niektórych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2018 r.
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
Przepisy ustawy o rachunkowości ściśle określają, które jednostki mają obowiązek, a które prawo do stosowania MSR przy sporządzaniu sprawozdań finansowych.
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Rabaty potransakcyjne otrzymane za zakupy dokonane w poprzednim roku

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (482) z dnia 20.01.2019

Większość naszych dostawców udziela nam rabatów potransakcyjnych. Wartości tych rabatów są bardzo duże. Jak w księgach rachunkowych rozlicza się rabaty dotyczące zakupów towarów i materiałów dokonanych w poprzednim roku obrotowym?

1. Moment zmniejszenia kosztów podatkowych w związku z otrzymanym rabatem

Na podstawie art. 15 ust. 4i updop oraz art. 22 ust. 7c updof, jeżeli korekta kosztu uzyskania przychodów, w tym odpisu amortyzacyjnego, nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie kosztów uzyskania przychodów poniesionych w okresie rozliczeniowym, w którym została otrzymana faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty.

Jeżeli w okresie rozliczeniowym, w którym została otrzymana faktura korygująca (lub inny dokument potwierdzający przyczyny korekty), podatnik nie poniósł kosztów uzyskania przychodów lub kwota poniesionych kosztów uzyskania przychodów jest niższa niż kwota zmniejszenia, to - na podstawie art. 15 ust. 4j updop oraz art. 22 ust. 7d updof - podatnik jest obowiązany zwiększyć przychody o kwotę, o którą nie zostały zmniejszone koszty uzyskania przychodów.

Uwaga: O momencie korekty kosztów podatkowych, która nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub oczywistą omyłką, decyduje data otrzymania stosownego dokumentu. Jeśli podatnik otrzyma fakturę korygującą w związku z udzieleniem przez sprzedawcę rabatu z tytułu zakupów towarów lub materiałów, które zostały już sprzedane lub zużyte, to powinien zmniejszyć koszty uzyskania przychodów w miesiącu otrzymania faktury korygującej. Bez znaczenia jest zatem data wystawienia faktury korygującej (lub w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzającego przyczyny korekty), jak również to, że korekta odnosi się do kosztów poprzedniego okresu.

Jeżeli podatnik poniósł koszt np. w październiku 2018 r. i będzie on korygowany np. w styczniu 2019 r., to skutki tej korekty należy odnieść do kosztów lub przychodów podatkowych na bieżąco, o ile zachodzą przesłanki wynikające z powołanych przepisów o podatku dochodowym. W przypadku gdy korekta kosztu spowodowana będzie błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką - korekty należy dokonać wstecz. Co ważne, jeśli faktura korygująca dotyczy towaru (materiału), który nie został jeszcze sprzedany (odniesiony w koszty z tytułu zużycia), to przepisy dotyczące korekty kosztów nie mają zastosowania.

2. Zasady korekty kosztów bilansowych w związku z otrzymanym rabatem

Towary i materiały na dzień ich nabycia ujmuje się w księgach rachunkowych w cenach nabycia (por. art. 28 ust. 11 pkt 1 ustawy o rachunkowości). Jeśli nie zniekształca to stanu aktywów oraz wyniku finansowego jednostki, składniki te można wyceniać w cenach zakupu (por. art. 34 ust. 1 ww. ustawy). Cena nabycia to cena zakupu składnika aktywów, obejmująca kwotę należną sprzedającemu, obniżona o rabaty, opusty, inne podobne zmniejszenia i odzyski (por. art. 28 ust. 2 ww. ustawy). Otrzymanie rabatu powoduje zatem obniżenie ceny nabytych towarów i materiałów.

Jeżeli rabat dotyczy towarów i materiałów jeszcze niesprzedanych (niezużytych), to należy odpowiednio skorygować (zmniejszyć) wartość zapasów znajdujących się w magazynie. Natomiast w przypadku, gdy rabat dotyczy już sprzedanych towarów lub zużytych materiałów, należy skorygować koszty.

Zasadniczo, zgodnie z obowiązującą w prawie bilansowym zasadą memoriału, koszty powinny być przypisywane do okresu, którego dotyczą, niezależnie od terminu ich zapłaty (por. art. 6 ustawy o rachunkowości). W związku z tym, rabat powinien być przypisywany do tego roku obrotowego, w którym zaliczono do kosztów wartość towarów lub materiałów objętych tym rabatem. Dotyczy to wszelkich korekt, jakie nastąpiły do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego. Ujmuje się je w księgach rachunkowych według zasad ogólnych.

Ewidencja księgowa otrzymanego rabatu

1. Rabat dotyczy jeszcze niesprzedanych towarów lub niezużytych materiałów:
   a) jeżeli ewidencję towarów lub materiałów prowadzi się według cen nabycia:
      - Wn konto 30 "Rozliczenie zakupu" lub 21 "Rozrachunki z dostawcami",
      - Ma konto 33 "Towary" lub 31 "Materiały",
   b) jeżeli ewidencję towarów lub materiałów prowadzi się w stałych cenach
        ewidencyjnych:
      - Wn konto 30 "Rozliczenie zakupu" lub 21 "Rozrachunki z dostawcami",
      - Ma konto 34-2 "Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów" lub 34-1 "Odchylenia
         od cen ewidencyjnych materiałów".
2. Rabat dotyczy już sprzedanych towarów lub zużytych materiałów:
      - Wn konto 30 "Rozliczenie zakupu" lub 21 "Rozrachunki z dostawcami",
      - Ma konto 73-1 "Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia)"
          lub 40-1 "Zużycie materiałów i energii" albo konto zespołu 5.

W przypadku gdy korekta kosztów nastąpi już po sporządzeniu sprawozdania finansowego, ale jeszcze przed jego zatwierdzeniem, uwzględnić należy art. 54 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Wynika z niego, że w sytuacji gdy po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego, a przed jego zatwierdzeniem, jednostka otrzymała informacje o zdarzeniach, które mają istotny wpływ na to sprawozdanie finansowe, lub powodujących, że założenie kontynuowania działalności przez jednostkę nie jest uzasadnione, powinna ona odpowiednio zmienić to sprawozdanie, dokonując jednocześnie odpowiednich zapisów w księgach rachunkowych roku obrotowego, którego sprawozdanie finansowe dotyczy, oraz powiadomić biegłego rewidenta, który sprawozdanie to bada lub zbadał. Jeżeli zdarzenia, które nastąpiły po dniu bilansowym, nie powodują zmiany stanu istniejącego na dzień bilansowy, to odpowiednie wyjaśnienia zamieszcza się w informacji dodatkowej.

Uwaga: Moment ujęcia rabatu otrzymanego po sporządzeniu sprawozdania finansowego, ale przed jego zatwierdzeniem, zależy od istotności wpływu otrzymanego rabatu na wynik finansowy jednostki.

W wyniku odmiennego określenia w ustawie o rachunkowości i ustawie o podatku dochodowym momentu uznania kosztu za poniesiony, wynikają różnice między wynikiem finansowym brutto a dochodem do opodatkowania. Jeżeli są to różnice przejściowe, to - w świetle art. 37 ustawy o rachunkowości - jednostki będące podatnikami podatku dochodowego z działalności gospodarczej, tworzą odroczony podatek dochodowy. Przy czym przepis art. 37 ust. 10 ww. ustawy zezwala na odstąpienie od ustalania tego podatku w odniesieniu do jednostek, które za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły co najmniej dwóch z trzech określonych w tym przepisie wielkości. Co istotne, korzystanie z takiego uproszczenia wymaga zapisania w dokumentacji opisującej przyjęte przez jednostkę zasady (politykę) rachunkowości (por. art. 10 ust. 1 ustawy o rachunkowości). Należy jednak zaznaczyć, iż w myśl art. 37 ust. 11 ustawy o rachunkowości, powyższe uproszczenie nie ma zastosowania do jednostek zainteresowania publicznego wymienionych w art. 3 ust. 1e pkt 1-6 tej ustawy.

Przykład

I. Założenia:

 1. Spółka z o.o. w grudniu 2018 r. nabyła i sprzedała towar handlowy o wartości: 400.000 zł. W momencie sprzedaży tego towaru, zaliczyła jego wartość do kosztów bilansowych i podatkowych.
   
 2. W styczniu 2019 r. kontrahent udzielił spółce rabatu w wysokości 5% wartości tego towaru, tj.: 20.000 zł i udokumentował to fakturą korygującą, która wpłynęła do jednostki 20 stycznia 2019 r. (dla uproszczenia pominięto kwestię VAT). Do końca 2018 r. jednostka uregulowała zobowiązanie. Zatem po otrzymaniu faktury korygującej powstanie należność od sprzedawcy towaru.
   
 3. W chwili otrzymania faktury korygującej księgi za 2018 r. nie zostały jeszcze zamknięte. Zatem korekty kosztu sprzedanych towarów jednostka dokonała dla celów bilansowych w księgach 2018 r.
   
 4. Rzeczywista wartość sprzedanych w 2018 r. towarów wyniosła: 400.000 zł - 20.000 zł = 380.000 zł. Ustalając dochód podatkowy za 2018 r. jednostka uwzględniła jednak koszt sprzedanych towarów w wysokości: 400.000 zł.
   
 5. Spółkę z o.o. obowiązuje 19% stawka podatku dochodowego.

II. Ustalenie odroczonego podatku dochodowego:

Spółka ustaliła różnice przejściowe, porównując wartość bilansową składników aktywów i pasywów z ich wartością podatkową, tj. tą, która wpłynie w przyszłości na dochód podatkowy, w sposób następujący:

1) wartość bilansowa należności: 20.000 zł, 

2) wartość podatkowa należności: 0 zł,

3) WBA > WPA dodatnia różnica przejściowa: 20.000 zł,

4) rezerwa na podatek odroczony: 20.000 zł × 19% = 3.800 zł.

III. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. FZ - faktura korygująca z tytułu udzielonego rabatu (dla uproszczenia bez VAT):      
   a) zmniejszenie kwoty zobowiązania 20.000 zł 21 30
   b) korekta kosztu sprzedanych towarów o kwotę przyznanego rabatu 20.000 zł 30 73-1
2. PK - rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3.800 zł 87 83-0

IV. Księgowania:

Zasady korekty kosztów bilansowych w związku z otrzymanym rabatem

W sytuacji gdy sprawozdanie finansowe za rok, w którym pierwotnie dokonano nabycia towaru lub materiału, zostało już zatwierdzone, fakturę korygującą dokumentującą otrzymany rabat należy ująć w księgach bieżącego roku obrotowego. Jak bowiem wynika z art. 54 ust. 2 ustawy o rachunkowości, jeżeli jednostka otrzymała informacje o zdarzeniach mających wpływ na sporządzone sprawozdanie finansowe już po zatwierdzeniu tego sprawozdania, to powinna ująć ich skutki w księgach rachunkowych roku obrotowego, w którym informacje te otrzymała. Przy czym sposób ujęcia faktury korygującej (przyznanego rabatu) w księgach rachunkowych zależeć będzie od istotności wynikającej z niej kwoty. W myśl art. 54 ust. 3 ustawy o rachunkowości, korekty istotne dotyczące lat ubiegłych odnosi się na kapitał (fundusz) własny i wykazuje jako "zysk (stratę) z lat ubiegłych". W praktyce polega to na księgowaniu kwoty korekty, jako zysku (straty) z lat ubiegłych, na koncie 82 "Rozliczenie wyniku finansowego". Korekty o wartości nieistotnej podlegają księgowaniu na zasadach ogólnych. Ich skutki wpłyną wówczas odpowiednio na zysk lub stratę netto tego właśnie roku.

Ewidencja księgowa otrzymanego rabatu dotyczącego towarów i materiałów
sprzedanych w ubiegłym roku

1. Korekta kosztu, jeżeli kwota rabatu jest w ocenie jednostki nieistotna:
      - Wn konto 30 "Rozliczenie zakupu" lub 21 "Rozrachunki z dostawcami",
      - Ma konto 73-1 "Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu
          (nabycia)", 40-1 "Zużycie materiałów i energii" lub odpowiednie konto
           zespołu 5 albo konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne" - w zależności
          od tego, jakie zasady korekty kosztów nieistotnych, dotyczących lat ubiegłych,
          przyjęto w polityce rachunkowości jednostki.
2. Korekta kosztu, jeżeli kwota rabatu jest w ocenie jednostki istotna:
      - Wn konto 30 "Rozliczenie zakupu" lub 21 "Rozrachunki z dostawcami",
      - Ma konto 82 "Rozliczenie wyniku finansowego" (w analityce: Zysk/strata
         z lat ubiegłych).

3. Rozwiązanie ewidencyjne pozwalające na ujęcie w księgach otrzymanych rabatów zgodnie z zasadą podatkową

W celu ułatwienia rozliczeń podatkowych jednostki mogą ustalić indywidualnie sposób ewidencji w księgach rachunkowych korekty kosztów z tytułu otrzymanych rabatów. Poniżej przedstawiamy rozwiązanie polegające na księgowaniu faktur korygujących bieżąco w miesiącu ich otrzymania (korekta kosztu), czyli zgodnie z zasadą podatkową, według ogólnych zasad.

Przy czym na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego za rok, w którym wystawiono faktury pierwotne (np. 2018 r.), tj. został poniesiony koszt, jednym zapisem księguje się na podstawie dowodu "PK - Polecenie księgowania" łączną sumę korekt (bez VAT) dotyczącą tych kosztów, wynikającą z faktur korygujących otrzymanych w roku następnym (np. 2019 r.) do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego za 2018 r. Z uwagi na fakt, iż faktury korygujące koszty, które dotyczą 2018 r. są ujmowane w księgach rachunkowych 2019 r. według zasad ogólnych, to konieczne jest storno zapisów łącznej sumy korekty wprowadzonej w 2018 r. Storna tego dokonuje się pod datą sporządzenia sprawozdania finansowego za 2019 r.

Przykład

I. Założenia:

 1. Spółka jawna do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego za 2018 r. otrzyma faktury korygujące wystawione w 2019 r., ale dotyczące zakupów 2018 r. Kwota przyznanego spółce rabatu wyniesie: 18.450 zł (w tym VAT: 3.450 zł). Wartość materiałów objętych tym rabatem została odniesiona w ciężar kosztów zużycia materiałów w 2018 r. Zobowiązanie wynikające z faktur wystawionych w 2018 r. zostało w całości uregulowane. Kontrahent wpłacił kwotę przyznanego rabatu na konto spółki.
   
 2. W celu ułatwienia rozliczeń podatkowych jednostka księguje faktury korygujące bieżąco w miesiącu ich otrzymania (korekta kosztu), czyli zgodnie z zasadą podatkową, według ogólnych zasad.
   
 3. Koszty podstawowej działalności operacyjnej spółka ewidencjonuje wyłącznie na kontach zespołu 4.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
Zapisy w księgach 2018 r.
1. PK - korekta (zmniejszenie) kosztów zużycia materiałów:      
   a) łączna suma korekt bez VAT - zmniejszenie zobowiązania 15.000 zł 21 30
   b) korekta kosztów zużycia materiałów o kwotę przyznanego rabatu 15.000 zł 30 40-1
Zapisy w księgach 2019 r.
1. FZK - korekta "in minus" z tytułu udzielonego rabatu (na podstawie pojedynczych faktur):      
   a) łączna suma korekt - zmniejszenie zobowiązania 18.450 zł 21 30
   b) korekta VAT 3.450 zł 30 22-1
   c) zmniejszenie kosztów o kwotę przyznanego rabatu 15.000 zł 30 40-1
2. WB - wpływ na rachunek kwoty udzielonego rabatu 18.450 zł 13-0 21
3. PK - storno zapisów łącznej sumy korekty wprowadzonej w roku ubiegłym (zapis pod datą 31 grudnia 2019 r.):      
   a) łączna suma korekt bez VAT - zmniejszenie zobowiązania 15.000 zł 30 21
   b) korekta kosztów zużycia materiałów o kwotę przyznanego rabatu 15.000 zł 40-1 30

III. Księgowania:

A. Zapisy w księgach 2018 r.

Rozwiązanie ewidencyjne pozwalające na ujęcie w księgach otrzymanych rabatów zgodnie z zasadą podatkową

B. Zapisy w księgach 2019 r.

Rozwiązanie ewidencyjne pozwalające na ujęcie w księgach otrzymanych rabatów zgodnie z zasadą podatkową

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.