Facebook
Bilans 2021

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2020  »  Wycena aktywów i pasywów  »   Wycena bilansowa jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Wycena bilansowa jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (537) z dnia 1.05.2021

Spółka jawna zakupiła jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. Jak ująć w księgach rachunkowych nabycie tych jednostek, a następnie ich zbycie? W jaki sposób dokonać ich wyceny na dzień bilansowy?

Jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych ujmuje się w księgach rachunkowych jako aktywa finansowe zaliczane do inwestycji. Na dzień bilansowy wycenia się je według zasad określonych dla inwestycji krótkoterminowych w art. 28 ust. 1 pkt 5 ustawy o rachunkowości lub według zasad określonych dla inwestycji długoterminowych w art. 28 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy.

Zakup jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

W myśl art. 3 ust. 1 pkt 17 ustawy o rachunkowości, inwestycjami są aktywa posiadane przez jednostkę w celu osiągnięcia z nich korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz są posiadane przez nią w celu osiągnięcia tych korzyści. Zakup jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych bez wątpienia spełnia powyższe warunki. Zatem w zależności od okresu na jaki spółka nabyła te jednostki zalicza się je do krótkoterminowych lub długoterminowych aktywów finansowych.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o rachunkowości nabyte aktywa finansowe oraz inne inwestycje ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia, według ceny nabycia albo ceny zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia i rozliczenia transakcji nie są istotne. Przy operacji kupna lub zbycia jednostek uczestnictwa mogą zostać naliczone opłaty manipulacyjne w określonej wysokości.

Ewidencja księgowa nabycia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

1. Zlecenie kupna jednostek uczestnictwa oraz przelew środków:

- Wn konto 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Rachunek funduszu),
- Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący".

2. Nabycie jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych:

- Wn konto 03 "Długoterminowe aktywa finansowe" lub 14 "Krótkoterminowe aktywa finansowe",
- Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Rachunek funduszu).


Wycena bilansowa jednostek uczestnictwa zaliczonych do aktywów obrotowych

Według art. 28 ust. 1 pkt 5 ustawy o rachunkowości, aktywa finansowe zaliczone do inwestycji krótkoterminowych wycenia się na dzień bilansowy według ceny (wartości) rynkowej albo według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa albo według skorygowanej ceny nabycia - jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek - w wartości godziwej, określonej w inny sposób.

Jednostki uczestnictwa mają swoją wartość rynkową - dostępna jest ich bieżąca wycena. Dlatego też wskazane jest przeliczać ich wartość na dzień bilansowy według ceny rynkowej albo według ceny nabycia lub ceny (wartości rynkowej), zależnie od tego, która z nich jest niższa. W myśl art. 28 ust. 6 ustawy o rachunkowości, cenę rynkową aktywów finansowych posiadanych przez jednostkę stanowi zgłoszona na rynku bieżąca oferta kupna.

Skutki wzrostu lub obniżenia wartości inwestycji krótkoterminowych wycenionych według cen (wartości) rynkowych zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych (por. art. 35 ust. 3 ww. ustawy).

Ewidencja księgowa wzrostu lub obniżenia wartości jednostek uczestnictwa
w funduszach inwestycyjnych zaliczonych do aktywów obrotowych

1. Wzrost na dzień bilansowy wartości jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych wycenianych według ceny rynkowej:

- Wn konto 14-5 "Odpisy aktualizujące krótkoterminowe aktywa finansowe",
- Ma konto 75-0 "Przychody finansowe".

2. Obniżenie wartości uprzednio przeszacowanych inwestycji - do wysokości kwoty, o którą podwyższono kapitał z aktualizacji wyceny:

- Wn konto 75-1 "Koszty finansowe",
- Ma konto 14-5 "Odpisy aktualizujące krótkoterminowe aktywa finansowe".


Wycena bilansowa jednostek uczestnictwa zaliczonych do aktywów trwałych

Aktywa finansowe zaliczone do inwestycji długoterminowych, w świetle art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy o rachunkowości, mogą być wyceniane według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej albo skorygowanej ceny nabycia - jeżeli został określony termin ich wymagalności. Wartość w cenie nabycia można przeszacować do wartości w cenie rynkowej, a różnicę z przeszacowania rozliczyć zgodnie z art. 35 ust. 4 ww. ustawy.

Jak już wspomniano jednostki uczestnictwa mają swoją wartość rynkową - dostępna jest ich bieżąca wycena. Skutki przeszacowania jednostek uczestnictwa, powodujące wzrost ich wartości do poziomu cen rynkowych, zwiększają kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny. Z kolei obniżenie wartości w pierwszej kolejności pomniejsza wcześniej ujęty kapitał z aktualizacji wyceny, a następnie wpływa na wynik finansowy (skutki wyceny zalicza się do kosztów finansowych). Późniejszy wzrost wartości danej inwestycji wiążący się z uprzednim obniżeniem jej wartości, zaliczonym do kosztów finansowych, ujmuje się do wysokości tych kosztów jako przychody finansowe (por. art. 35 ust. 4 ustawy o rachunkowości).

Ewidencja księgowa wzrostu lub obniżenia wartości jednostek uczestnictwa
w funduszach inwestycyjnych zaliczonych do aktywów trwałych

1. Wzrost na dzień bilansowy wartości jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych wycenianych według ceny rynkowej:

- Wn konto 03-5 "Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe",
- Ma konto 81-3 "Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny".

2. Obniżenie wartości uprzednio przeszacowanych inwestycji:

a) do wysokości kwoty, o którą podwyższono kapitał z aktualizacji wyceny:

- Wn konto 81-3 "Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny",
- Ma konto 03-5 "Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe",

b) poniżej ceny zakupu (nabycia):

- Wn konto 75-1 "Koszty finansowe",
- Ma konto 03-5 "Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe".

3. Wzrost wartości danej inwestycji wiążący się z uprzednim obniżeniem jej wartości:

a) do wysokości kosztu ujętego na koncie 75-1:

- Wn konto 03-5 "Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe",
- Ma konto 75-0 "Przychody finansowe",

b) powyżej ceny nabycia (zakupu):

- Wn konto 03-5 "Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe",
- Ma konto 81-3 "Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny".


Zbycie jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

Jeżeli wartość zbytej inwestycji zaliczonej do aktywów trwałych była uprzednio przeszacowana albo wyceniana w cenie (wartości) rynkowej lub w cenie nabycia, w zależności od tego, która z nich była niższa, zaś skutki takiej wyceny odniesiono na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, to nadwyżkę z tytułu przeszacowania ustala się i rozlicza z kapitałem (funduszem) z aktualizacji wyceny (por. art. 35 ust. 5 ustawy o rachunkowości).

Ewidencja księgowa zbycia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

1. Zlecenie sprzedaży jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych:

a) przeniesienie na konto 03-5 ewentualnych odpisów aktualizujących:

- Wn konto 81-3 "Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny",
- Ma konto 03-5 "Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe",

b) wyksięgowanie wartości jednostek z konta 03 lub 14 (skorygowanych o konta 03-5, 14-5):

- Wn konto 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Rachunek funduszu),
- Ma konto 03 "Długoterminowe aktywa finansowe" lub 14 "Krótkoterminowe aktywa finansowe".

2. Realizacja zlecenia zbycia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych:

- Wn konto 13-0 "Rachunek bieżący",
- Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Rachunek funduszu).

3. Wynik ze zbycia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych:

a) strata:

- Wn konto 75-1 "Koszty finansowe",
- Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Rachunek funduszu),

b) zysk:

- Wn konto 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Rachunek funduszu),
- Ma konto 75-0 "Przychody finansowe".

Wycena aktywów i pasywów - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.