Facebook
Bilans 2021

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2020  »  Wycena aktywów i pasywów  »   Wycena nieruchomości inwestycyjnej w sprawozdaniu spółki postawionej po dniu bilansowym ...
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Wycena nieruchomości inwestycyjnej w sprawozdaniu spółki postawionej po dniu bilansowym w stan likwidacji

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (534) z dnia 20.03.2021

Na dzień bilansowy 31 grudnia 2020 r. nasza spółka posiadała nieruchomość inwestycyjną wycenianą według wartości godziwej. Ostatniej wyceny dokonaliśmy na koniec grudnia 2019 r. W lutym 2021 r. nieruchomość sprzedaliśmy za cenę znacząco wyższą zarówno od ceny nabycia, jak i od wartości według ostatniej wyceny. W związku z tym, że poza ww. nieruchomością nie posiadaliśmy innego znaczącego majątku, po sprzedaży podjęliśmy decyzję o likwidacji spółki. Czy w zaistniałej sytuacji mamy bezwzględny obowiązek przeceny tej nieruchomości w księgach 2020 r. do ceny nabycia, zgodnie z art. 29 ustawy o rachunkowości? W której pozycji bilansu powinniśmy zaprezentować tę nieruchomość?

W naszej opinii w przedstawionej sytuacji pod pewnym warunkiem nie wystąpi bezwzględny obowiązek przeceny nieruchomości do ceny nabycia.

Zanim przejdziemy do meritum zagadnienia, przyjrzyjmy się mającym zastosowanie tu unormowaniom. Kluczowe znaczenie ma art. 29 ustawy o rachunkowości, ustanawiający szczególny tryb wyceny aktywów dla jednostek z negatywną przesłanką kontynuacji działalności. Przepis ten w ust. 1 stanowi, że jeżeli założenie kontynuacji działalności, o którym mowa w art. 5 ust. 2, nie jest zasadne, to wycena aktywów jednostki następuje po cenach sprzedaży netto możliwych do uzyskania, nie wyższych od cen ich nabycia albo kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W takim przypadku jednostka jest również obowiązana utworzyć rezerwę na przewidywane dodatkowe koszty i straty spowodowane zaniechaniem lub utratą zdolności do kontynuowania działalności. W ust. 2 określono z kolei, że nadmienione zasady wyceny mają zastosowanie w przeddzień postawienia jednostki w stan likwidacji lub ogłoszenia upadłości, na koniec roku obrotowego, jeżeli na dzień zatwierdzenia sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy jednostka nie będzie kontynuowała działalności a także na koniec roku obrotowego przypadającego w czasie trwania postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego (oraz w innych wskazanych w przepisie przypadkach, przy czym przepis nie stanowi katalogu zamkniętego takich sytuacji).

Odnosząc to do zagadnienia z pytania mamy sytuację, gdzie przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za 2020 r., a być może nawet i przed jego sporządzeniem, jednostka zostaje postawiona w stan likwidacji. W takim przypadku, pomimo iż postawienie w stan likwidacji ma miejsce po dniu bilansowym, to sprawozdanie finansowe za ten rok należy sporządzić przy zastosowaniu zasad wyceny z art. 29 ustawy o rachunkowości. Wynika to z dwóch przepisów, tzn. z:

 • art. 5 ust. 2 zdanie drugie, zgodnie z którym, ustalając zdolność jednostki do kontynuowania działalności, kierownik jednostki uwzględnia wszystkie informacje dostępne na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego, dotyczące dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego,
 • art. 54 ust. 1, zgodnie z którym, jeżeli po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego, a przed jego zatwierdzeniem, jednostka otrzymała informacje o zdarzeniach, które mają wpływ na to sprawozdanie finansowe, lub powodujących, że założenie kontynuowania działalności przez jednostkę nie jest uzasadnione, powinna ona odpowiednio zmienić to sprawozdanie, dokonując jednocześnie odpowiednich zapisów w księgach rachunkowych roku obrotowego, którego sprawozdanie finansowe dotyczy, oraz powiadomić biegłego rewidenta, który sprawozdanie to bada lub zbadał.

Nie ulega zatem wątpliwości, że w przedstawionym przypadku, przy sporządzaniu sprawozdania finansowego zastosowanie będzie mieć art. 29 ustawy o rachunkowości. Należy pamiętać, by we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego zaznaczyć, że sprawozdanie sporządza się przy założeniu, że działalność nie będzie kontynuowana.

Analizując zasady wyceny aktywów dla jednostek niekontynuujących działalności, zawarte w art. 29 ustawy o rachunkowości dochodzimy do wniosku, że pomimo, iż jednostka stosuje dla nieruchomości inwestycyjnych model wyceny w wartości godziwej, to powinna tę wartość doprowadzić na potrzeby bilansu do możliwej do uzyskania ceny sprzedaży netto, nie wyższej jednak niż cena nabycia. Tymczasem w omawianym przypadku cena sprzedaży, za jaką nieruchomość zbyto krótko po dniu bilansowym jest znacząco wyższa od wartości nabycia, a także od wartości księgowej wyznaczonej ostatnio wykonaną wyceną. Nieruchomość jest w zasadzie jedynym istotnym aktywem spółki i fakt zaprzestania przez nią działalności nie wpływa na obniżenie jej wartości. W tej konkretnej sytuacji zredukowanie wartości inwestycji do poziomu historycznej ceny nabycia zniekształciłoby obraz sytuacji majątkowej w znaczącym stopniu, godząc w zasadę rzetelnego obrazu. Co by można bowiem powiedzieć o sprawozdaniu spółki, której jedyny istotny składnik aktywów inwestycyjnych, wyceniany w wartości godziwej, mocno przeceniono do wartości historycznej w związku z postawieniem spółki w stan likwidacji, gdy zaraz po dniu bilansowym jest on sprzedawany za cenę znacznie, być może nawet kilkakrotnie wyższą? W naszej opinii rzetelność tego sprawozdania, tj. stopień, w jakim odzwierciedla sytuację majątkową i finansową, byłaby co najmniej dyskusyjna. Okazuje się, że ustawodawca przewidział takie sytuacje i wprowadził do ustawy o rachunkowości przepis art. 4 ust. 1b w brzmieniu: "Jeżeli w wyjątkowych przypadkach stosowanie określonego przepisu ustawy nie pozwoliłoby na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego, jednostka nie stosuje tego przepisu, a w informacji dodatkowej uzasadnia przyczyny jego niezastosowania oraz określa wpływ, jaki niezastosowanie przepisu wywiera na obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki". Naszym zdaniem przepis ten będzie można zastosować w analizowanym przypadku, umożliwiając wycenę przedmiotowej nieruchomości w wysokości ceny netto uzyskanej przy sprzedaży (po odjęciu kosztów sprzedaży, jeśli są istotne), pod warunkiem uwzględnienia w informacji dodatkowej danych opisowych i liczbowych zawartych w wyżej powołanym przepisie. Podkreślamy, że ten przepis można stosować w wyjątkowych przypadkach. Tutaj wyjątkowość ta wynika ze specyfiki składnika aktywów, przyjętego wcześniej i stosowanego od dawna modelu jego wyceny oraz z faktu potwierdzenia realnej wartości tego składnika aktywów transakcją jego sprzedaży w czasie zbliżonym do dnia bilansowego. Nie bez znaczenia pozostaje to, że art. 29 ustawy o rachunkowości wydaje się pomijać specyfikę wyceny aktywów inwestycyjnych.

Przeznaczoną do zbycia nieruchomość w bilansie na 31 grudnia 2020 r. należy prezentować tam, gdzie dotąd, tj. w pozycji aktywów długoterminowych, jako inwestycje w nieruchomości.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Wycena aktywów i pasywów - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.