Facebook
Bilans 2021

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2020  »  Wycena aktywów i pasywów  »   Wycena materiałów i towarów, które utraciły swoją wartość na ...
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Wycena materiałów i towarów, które utraciły swoją wartość na dzień bilansowy, w księgach jednostki małej

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (529) z dnia 1.01.2021

Jesteśmy jednostką małą, która powstała w 2020 r. Posiadamy w magazynie zapas materiałów i towarów. Niektóre z tych aktywów utraciły swoją wartość. W jaki sposób wycenić materiały i towary na dzień bilansowy?

Materiały i towary, jako rzeczowe składniki aktywów obrotowych, wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy według zasad określonych w art. 28 ust. 1 ustawy o rachunkowości. W świetle tego przepisu, rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy. Wartość materiałów i towarów wykazuje się na podstawie art. 46 ust. 2 ustawy o rachunkowości w ich wartości księgowej, skorygowanej o odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników aktywów obrotowych. Odpisy te tworzy się wtedy, gdy zachodzi trwała utrata wartości składników aktywów.

Trwała utrata wartości zachodzi wówczas, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że kontrolowany przez jednostkę składnik aktywów nie przyniesie w przyszłości w znaczącej części lub w całości przewidywanych korzyści ekonomicznych. Trwała utrata wartości materiałów i towarów może nastąpić w wyniku ich uszkodzenia, zepsucia, zeschnięcia, utraty cech estetycznych, zestarzenia się, zmian w upodobaniach klientów, postępu technicznego, upływu sezonu, zmniejszonego popytu rynkowego lub przeznaczenia do zbycia ze względów ekonomicznych. W świetle pkt 6.3.9 Krajowego Standardu Rachunkowości nr 4 "Utrata wartości aktywów", inną przesłanką utraty wartości może być:

 • prawdopodobny na dzień bilansowy wzrost szacowanych kosztów, niezbędnych do doprowadzenia sprzedaży do skutku,
   
 • fakt, że ceny nabycia (zakupu) niektórych towarów lub materiałów z uwagi na niekorzystne transakcje bądź koszty wytworzenia niektórych produktów, ze względu na rozruch, lub - przeciwnie - wygaszanie procesu produkcji itp. są wyższe od ich cen sprzedaży netto.

Jeżeli dojdzie do trwałej utraty wartości, to takie zdarzenie jest podstawą do dokonania odpisu aktualizującego doprowadzającego wartość składnika aktywów wynikającą z ksiąg rachunkowych do ceny sprzedaży netto. W przypadku, gdy nie ma możliwości ustalenia ceny sprzedaży netto, odpisu aktualizującego dokonuje się do wartości godziwej (por. art. 28 ust. 7 ustawy o rachunkowości). Obowiązek dokonywania odpisów aktualizujących wynika również z zasady ostrożności, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o rachunkowości. W myśl tej zasady, w wyniku finansowym, bez względu na jego wysokość, należy uwzględnić m.in. zmniejszenie wartości użytkowej lub handlowej składników aktywów. Zasada ostrożności ma zatem na celu uwzględnienie w ustalanym na koniec roku wyniku finansowym zdarzeń, które powodują obniżenie wartości aktywów, a w konsekwencji wpływają na wynik finansowy jednostki. Należy pamiętać, że zdarzenia te trzeba wziąć pod uwagę także wtedy, gdy zostaną one ujawnione między dniem bilansowym a dniem, w którym rzeczywiście następuje zamknięcie ksiąg rachunkowych (por. art. 7 ust. 2 ustawy o rachunkowości).

Odpisy aktualizujące wartość aktywów obrotowych tworzy się nie rzadziej niż na dzień bilansowy. Z polityki rachunkowości jednostki powinno wynikać zatem, czy jednostka tworzy odpisy tylko na dzień bilansowy, czy częściej, np. w sytuacji gdy w ciągu roku obrotowego powstanie przyczyna uzasadniająca konieczność aktualizacji wyceny wartości tych aktywów. Co ważne, jeśli utworzone odpisy aktualizujące okażą się niepotrzebne, to obowiązkiem jednostki jest odpowiednie ich skorygowanie nie później niż na dzień bilansowy, tak aby wartość aktywów obrotowych była realna.

Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników aktywów obrotowych dokonane w związku z utratą ich wartości oraz wynikające z wyceny według cen sprzedaży netto, zamiast według cen nabycia, albo zakupu, albo kosztów wytworzenia - zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych (por. art. 34 ust. 5 ustawy o rachunkowości). Odpisy te jednostka ujmie w ciężar konta 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne", w korespondencji z kontem 34-7 "Odchylenia z tytułu aktualizacji wartości zapasów materiałów i towarów". Konto 34-7 jest kontem korygującym do konta 31-1 "Materiały" oraz do konta 33 "Towary". Salda konta 34-7 nie wykazuje się w bilansie, koryguje ono odpowiednio stan materiałów i towarów w nim wykazywanych. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów wykazuje się natomiast w ustępie 2 pkt 4 dodatkowych informacji i objaśnień do bilansu sporządzanego według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości.

Ewidencja księgowa utworzenia odpisu aktualizującego wartość materiałów i towarów

1. PK - utworzenie odpisu aktualizującego:
      - Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne",
      - Ma konto 34-7 "Odchylenia z tytułu aktualizacji wartości zapasów materiałów i towarów".


Czy jako jednostka mała możemy nie dokonywać odpisów aktualizujących wartość zapasów?

W ramach uproszczeń, wynikających z ustawy o rachunkowości, niektóre jednostki małe mogą zrezygnować z tworzenia odpisów aktualizujących.

Ustawa o rachunkowości daje możliwość rezygnacji niektórych grup jednostek z zachowania zasady ostrożności m.in. w zakresie tworzenia odpisów aktualizujących wartość aktywów (por. art. 7 ust. 2b-2c ww. ustawy). Z tego uproszczenia mogą korzystać jednostki mikro, jednostki małe oraz organizacje pozarządowe, spełniające warunki określone w art. 3 ust. 1c pkt 1 albo ust. 1d ustawy o rachunkowości. Warunkiem jest jednak to, że jednostki te nie mogą przekroczyć co najmniej dwóch z trzech następujących wielkości:

a) 25.500.000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,

b) 51.000.000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,

c) 50 osób - w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty.

Powyższego uproszczenia nie stosuje się do spółek kapitałowych, spółek komandytowo-akcyjnych i spółek jawnych lub komandytowych, których wszystkimi wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej.

Wycena aktywów i pasywów - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.