Bilans 2019

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2018  »  Wycena aktywów i pasywów  »   Wycena na dzień bilansowy należności z tytułu udzielonej pożyczki w jednostkach ...
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
Bilans 2018 - ważne informacje
E-sprawozdania finansowe
Od 1 października 2018 r. wszystkie jednostki prowadzące księgi rachunkowe sprawozdanie finansowe sporządzają się w postaci elektronicznej. Przy czym sprawozdania finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych
E-sprawozdania finansowe
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2018 r.
IV kwartał 2018 r.
 
Na dzień bilansowy, tzn. 31 grudnia 2018 r.
 
Nie później niż do 26 marca 2019 r.
 
Nie później niż do końca marca 2019 r.
 
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2018 rok
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Generalnie inwentaryzację przeprowadza się na ostatni dzień każdego roku obrotowego, czyli w jednostkach, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym - na 31 grudnia 2018 r. Inwentaryzację niektórych aktywów drogą spisu z natury lub potwierdzenia salda można jednak rozpocząć w październiku 2018 r. a zakończyć do 15 stycznia 2019 r., są to m.in.:
 
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2018 r.
Obowiązkowi badania przez firmę audytorską podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe - kontynuujących działalność jednostek wymienionych w art. 64. ust. 1-4 ustawy o rachunkowości
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2018 r.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2018 r. 
Jednostki spełniające warunki określone w ustawie o rachunkowości mogą skorzystać z możliwości sporządzania sprawozdania finansowego w formie uproszczonej, tj. według załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości (dla jednostek mikro), według załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości (dla jednostek małych) oraz według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości, przeznaczonego dla niektórych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2018 r.
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
Przepisy ustawy o rachunkowości ściśle określają, które jednostki mają obowiązek, a które prawo do stosowania MSR przy sporządzaniu sprawozdań finansowych.
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Wycena na dzień bilansowy należności z tytułu udzielonej pożyczki w jednostkach mikro

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (485) z dnia 1.03.2019

Spółka akcyjna sporządza sprawozdanie finansowe za 2018 r. według załącznika nr 4 dla jednostek mikro. Zgodnie z polityką rachunkowości nie stosuje zasady ostrożności. Czy od pożyczki udzielonej innemu podmiotowi jest zobowiązana naliczyć na dzień bilansowy odsetki, które zgodnie z umową nie wymagają jeszcze zapłaty?

Jeżeli spółka udzieliła innemu podmiotowi oprocentowanej pożyczki, to na dzień bilansowy powinna uwzględnić odsetki, które zgodnie z umową nie wymagają jeszcze zapłaty, ale dotyczą danego roku obrotowego. Nie nalicza się natomiast odsetek dotyczących lat przyszłych.

Należności z tytułu pożyczek na dzień powstania ujmuje się w księgach rachunkowych według wartości nominalnej (por. art. 28 ust. 11 pkt 2 ustawy o rachunkowości). Z kolei na dzień bilansowy udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności (por. art. 28 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy). Przy czym udzielone pożyczki zaliczone do aktywów finansowych można wyceniać według skorygowanej ceny nabycia, co wynika z art. 28 ust. 1 pkt 7a ww. ustawy. Prawo wyboru metody wyceny udzielanych pożyczek, tj. w kwocie wymaganej zapłaty lub w skorygowanej cenie nabycia, mają jednostki nieobjęte obowiązkiem stosowania rozporządzenia w sprawie instrumentów finansowych (por. art. 28b ww. ustawy). Natomiast jednostki mikro nie mogą stosować do wyceny pożyczek ani wartości godziwej, ani skorygowanej ceny nabycia. Wynika to z treści. art. 28a ww. ustawy.

Kwota wymaganej zapłaty oznacza, iż wartość nominalną udzielonej pożyczki powiększa się o odsetki należne jednostce zgodnie z umową pożyczki. W kwocie wymaganej zapłaty uwzględnia się odsetki naliczone, czyli stanowiące należność, jak i odsetki, które zgodnie z umową nie wymagają jeszcze zapłaty, ale dotyczą danego roku obrotowego.

Natomiast zastosowanie do wyceny pożyczki zasady ostrożności (por. art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości) polega na tym, że w bilansie wykazuje się jej realną wartość, czyli uwzględniającą zmniejszenie wartości pożyczki wskutek oczekiwanego braku jej zapłaty w całości bądź części. Wyrazem stosowania zasady ostrożności jest tworzenie odpisów aktualizujących. Przy czym zasady ostrożności mogą nie stosować jednostki mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 2 ustawy o rachunkowości, tj. związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby gospodarcze, przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych, społeczno-zawodowe organizacje rolników, organizacje samorządu zawodowego, organizacje samorządu gospodarczego rzemiosła i Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, i to jedynie wtedy, gdy nie prowadzą działalności gospodarczej (por. art. 7 ust. 2a ww. ustawy).

Uwaga: Od 1 stycznia 2019 r. więcej jednostek może zrezygnować z zachowania zasady ostrożności przy wycenie poszczególnych składników aktywów i pasywów w zakresie tworzenia odpisów aktualizujących wartość aktywów oraz rezerw na znane jednostce ryzyko, grożące straty oraz skutki innych zdarzeń.

W świetle art. 7 ust. 2b ustawy o rachunkowości, jednostka mikro, o której mowa w art. 3 ust. 1a pkt 1, 2a, 4 i 5 oraz ust. 1b tej ustawy, jednostka mała oraz jednostka, o której mowa w art. 3 ust. 2 i ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która spełnia warunki określone w art. 3 ust. 1c pkt 1 albo ust. 1d ustawy o rachunkowości, może zrezygnować z zachowania zasady ostrożności przy wycenie poszczególnych składników aktywów i pasywów w zakresie tworzenia odpisów aktualizujących wartość aktywów oraz rezerw na znane jednostce ryzyko, grożące straty oraz skutki innych zdarzeń. Przy czym nie mogą korzystać z ww. uproszczenia jednostki, które mają formę prawną objętą dyrektywą w sprawie rachunkowości, a mianowicie: spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne i spółki jawne lub komandytowe, których wszystkimi wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej (por. art. 7 ust. 2c i art. 39 ust. 7 ustawy o rachunkowości).

Przykład

I. Założenia:

 1. W październiku 2018 r. spółka udzieliła innej jednostce oprocentowanej pożyczki na 3 lata w kwocie: 120.000 zł.
   
 2. Zgodnie z umową pożyczka ma zostać spłacona w trzech ratach wraz z odsetkami w terminie do 30 września 2019 r., do 30 września 2020 r. i do 30 września 2021 r.
   
 3. Oprocentowanie pożyczki wynosi 5% w skali roku. Na dzień bilansowy 31 grudnia 2018 r. spółka naliczyła odsetki za 2018 r. w wysokości: 1.500 zł.
   
 4. Spłata udzielonej pożyczki nie jest zagrożona.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. WB - przelew środków pieniężnych tytułem udzielenia pożyczki 120.000 zł 24 13-0
2. PK - naliczenie na dzień bilansowy odsetek od udzielonej pożyczki 1.500 zł 24 75-0

III. Księgowania:

Wycena na dzień bilansowy należności z tytułu udzielonej pożyczki w jednostkach mikro

Wycena aktywów i pasywów - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.