Bilans 2018

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2018  »  Wycena aktywów i pasywów  »   Wycena na dzień bilansowy rozrachunków wyrażonych w walutach obcych
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
Bilans 2018 - ważne informacje
E-sprawozdania finansowe
Od 1 października 2018 r. wszystkie jednostki prowadzące księgi rachunkowe sprawozdanie finansowe sporządzają się w postaci elektronicznej. Przy czym sprawozdania finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych
E-sprawozdania finansowe
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2018 r.
IV kwartał 2018 r.
 
Na dzień bilansowy, tzn. 31 grudnia 2018 r.
 
Nie później niż do 26 marca 2019 r.
 
Nie później niż do końca marca 2019 r.
 
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2018 rok
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Generalnie inwentaryzację przeprowadza się na ostatni dzień każdego roku obrotowego, czyli w jednostkach, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym - na 31 grudnia 2018 r. Inwentaryzację niektórych aktywów drogą spisu z natury lub potwierdzenia salda można jednak rozpocząć w październiku 2018 r. a zakończyć do 15 stycznia 2019 r., są to m.in.:
 
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2018 r.
Obowiązkowi badania przez firmę audytorską podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe - kontynuujących działalność jednostek wymienionych w art. 64. ust. 1-4 ustawy o rachunkowości
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2018 r.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2018 r. 
Jednostki spełniające warunki określone w ustawie o rachunkowości mogą skorzystać z możliwości sporządzania sprawozdania finansowego w formie uproszczonej, tj. według załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości (dla jednostek mikro), według załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości (dla jednostek małych) oraz według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości, przeznaczonego dla niektórych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2018 r.
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
Przepisy ustawy o rachunkowości ściśle określają, które jednostki mają obowiązek, a które prawo do stosowania MSR przy sporządzaniu sprawozdań finansowych.
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Wycena na dzień bilansowy rozrachunków wyrażonych w walutach obcych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (482) z dnia 20.01.2019
1. Kursy walut stosowane do wyceny należności i zobowiązań

Należności lub zobowiązania wyrażone w walutach obcych w celu ujęcia ich w księgach rachunkowych przelicza się na walutę polską na dzień ich powstania. Do przeliczenia stosuje się - na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy o rachunkowości - kurs średni ogłoszony dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski (NBP) z dnia poprzedzającego dzień przeprowadzenia transakcji zakupu-sprzedaży.

Nierozliczone na dzień bilansowy rozrachunki z kontrahentami (w tym w walucie obcej) podlegają wycenie w sposób następujący:

 • należności - w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności (por. art. 28 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy),
   
 • zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty (por. art. 28 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy).

Kwota wymaganej (wymagająca) zapłaty jest to wartość należności (zobowiązania) ustalona na dzień bilansowy, jako:

 • wartość należności (zobowiązania) na dzień początkowego ujęcia w księgach rachunkowych (wartość nominalna),
   
 • pomniejszona o otrzymane do dnia bilansowego spłaty (o spłaconą część zobowiązania), przyznane kontrahentom zmniejszenia ceny odpowiednio udokumentowane, np. fakturą korygującą (w formie różnych rodzajów rabatów, uznanych reklamacji),
   
 • powiększona o naliczone na dzień bilansowy: odsetki (umowne, ustawowe) za opóźnienie w zapłacie, kary umowne, zasądzone koszty postępowania sądowego.

Następnie kwotę rozrachunków wyrażoną w walucie obcej w kwocie wymaganej (wymagającej) zapłaty przelicza się na walutę polską, stosując obowiązujący na dzień bilansowy średni kurs ogłoszony dla danej waluty przez NBP (por. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości).

W 2018 r. w jednostkach, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, do wyceny na dzień bilansowy należy zastosować kursy walut ogłoszone przez NBP na 31 grudnia 2018 r. wynikające z tabeli kursów nr 252/A/NBP/2018.


2. Kiedy powstają różnice kursowe z wyceny bilansowej i jak się je księguje?

Zazwyczaj kurs waluty obcej zastosowany do przeliczenia rozrachunków z kontrahentami w walutach obcych na walutę polską na moment ujęcia ich w księgach rachunkowych różni się od kursu waluty obcej zastosowanego do ich wyceny na dzień bilansowy. W konsekwencji powstają różnice kursowe dodatnie lub ujemne.

Rodzaje różnic
kursowych
Należności Zobowiązania
Dodatnie Kurs waluty obcej na dzień bilansowy jest wyższy od kursu na dzień ujęcia należności w księgach rachunkowych Kurs waluty obcej na dzień bilansowy jest niższy od kursu na dzień ujęcia zobowiązania w księgach rachunkowych
Ujemne Kurs waluty obcej na dzień bilansowy jest niższy od kursu na dzień ujęcia należności w księgach rachunkowych Kurs waluty obcej na dzień bilansowy jest wyższy od kursu na dzień ujęcia zobowiązania w księgach rachunkowych

Sposób ujmowania w księgach rachunkowych różnic kursowych reguluje art. 30 ust. 4 ustawy o rachunkowości. W świetle tego przepisu powstałe różnice kursowe ujmuje się w księgach rachunkowych jako przychody lub koszty finansowe. Jest to tzw. wynikowe rozliczanie różnic kursowych. Oznacza to, że różnice kursowe wpływają na wynik finansowy jednostki i są wykazywane w odpowiedniej pozycji rachunku zysków i strat. W określonych przypadkach do rozliczania różnic kursowych stosuje się tzw. bilansowe podejście. Oznacza to, że różnice wpływają nie na wynik finansowy, lecz na odpowiednie pozycje aktywów wykazywanych w bilansie jednostki. Obowiązkowo bilansowe podejście stosuje się do rozliczania różnic kursowych powstałych przy wycenie zobowiązań związanych z nabyciem lub wytworzeniem środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych. Takie różnice kursowe (do momentu oddania do użytkowania tych składników) zwiększają lub zmniejszają (korygują) ich wartość początkową, tj. cenę nabycia lub koszt wytworzenia (por. art. 28 ust. 8 ustawy o rachunkowości). Niemniej, w myśl art. 30 ust. 4 ww. ustawy, w uzasadnionych przypadkach różnice kursowe dotyczące już oddanych do używania środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych mogą (gdy oczywisty jest związek tych różnic z określonym obiektem) korygować wartość tych składników.

W wyjątkowych sytuacjach różnice kursowe mogą być również zaliczane do kosztu wytworzenia produktów lub ceny nabycia towarów. Decyzję w tej kwestii podejmuje kierownik jednostki i zapisuje w polityce rachunkowości. Jak bowiem wskazano w art. 28 ust. 4 ustawy o rachunkowości, w przypadkach uzasadnionych niezbędnym, długotrwałym przygotowaniem towaru lub produktu do sprzedaży bądź długim okresem wytwarzania produktu, cenę nabycia lub koszt wytworzenia można zwiększyć o koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu finansowania zapasu towarów lub produktów w okresie ich przygotowania do sprzedaży bądź wytworzenia i związanych z nimi różnic kursowych, pomniejszone o przychody z tego tytułu.

Ewidencja księgowa różnic kursowych od należności i zobowiązań,
w tym pożyczek i kredytów

1. PK - różnice kursowe rozliczane wynikowo:
   a) dodatnie różnice kursowe:
      - Wn konto zespołu 1 i 2,
      - Ma konto 75-0 "Przychody finansowe",
   b) ujemne różnice kursowe:
      - Wn konto 75-1 "Koszty finansowe",
      - Ma konto zespołu 1 i 2.
2. PK - różnice kursowe zmniejszające lub zwiększające wartość składnika aktywów:
   a) dodatnie różnice kursowe:
      - Wn konto zespołu 1 i 2,
      - Ma konto 01 "Środki trwałe", 08 "Środki trwałe w budowie" lub 02 "Wartości
         niematerialne i prawne", 33 "Towary", 60 "Produkty gotowe",
   b) ujemne różnice kursowe:
      - Wn konto 01 "Środki trwałe", 08 "Środki trwałe w budowie" lub 02 "Wartości
          niematerialne i prawne", 33 "Towary", 60 "Produkty gotowe",
      - Ma konta zespołu 1 i 2.

Przykład

I. Założenia:

 1. Spółka "Y" wykazuje na dzień bilansowy (31 grudnia 2018 r.):

a) należność handlową na kwotę: 85.000 EUR, przeliczoną na złote w dniu zarachowania po kursie: 4,29 zł/EUR,

b) zobowiązanie handlowe na kwotę: 50.000 EUR, przeliczone na złote w dniu zarachowania po kursie: 4,22 zł/EUR,

c) kredyt na budowę środka trwałego na kwotę: 100.000 EUR, przeliczony na złote w dniu zarachowania po kursie: 4,32 zł/EUR; na dzień bilansowy budowa środka trwałego nie została zakończona.

 1. Na dzień bilansowy (31 grudnia 2018 r.) średni kurs NBP wynosi: 4,30 zł/EUR.

II. Wycena rozrachunków na dzień bilansowy:

Pozycja Wartość księgowa (EUR) Kurs historyczny Kurs z 31.12.2018 r. Wartość historyczna (zł) Wartość na 31.12.2018 r. (zł) Różnice kursowe
dodatnie (zł) ujemne (zł)
Należności handlowe 85.000 4,29 zł/EUR 4,30 zł/EUR 364.650 365.500 850  
Zobowiązania handlowe 50.000 4,22 zł/EUR 4,30 zł/EUR 211.000 215.000   4.000
Kredyt na budowę środka trwałego 100.000 4,32 zł/EUR 4,30 zł/EUR 432.000 430.000 2.000  

III. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. PK - różnice kursowe wynikające z wyceny bilansowej:      
   a) należności 850 zł 20 75-0
   b) zobowiązania 4.000 zł 75-1 21
   c) kredyt 2.000 zł 13-4 08

IV. Księgowania:

Kiedy powstają różnice kursowe z wyceny bilansowej i jak się je księguje?


3. Wycena bilansowa należności w walucie obcej, objętej odpisem aktualizującym

Wycena na dzień bilansowy należności od kontrahentów z zachowaniem zasady ostrożności oznacza konieczność zweryfikowania czy ustalona na dzień bilansowy kwota wymaganej zapłaty odpowiada na ten dzień realnej wartości należności, tj. wartości możliwej do odzyskania. W przypadku gdy wartość należności możliwa do odzyskania na dzień bilansowy jest niższa od kwoty wymaganej zapłaty, jednostka odpowiednio obniża jej wartość przez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpis aktualizujący wartość należności obciąża odpowiednio pozostałe koszty operacyjne lub koszty finansowe (por. art. 35b ustawy o rachunkowości).

Jeżeli jednostka dokonała odpisu aktualizującego wartość należności od kontrahenta w walucie obcej, to na dzień bilansowy przelicza go na walutę polską według tego samego kursu, po jakim przeliczyła należność, tj. po kursie średnim NBP dla danej waluty obowiązującym na dzień bilansowy.

Ewidencja księgowa różnic kursowych z wyceny bilansowej należności objętych odpisem aktualizującym

1. PK - dodatnie różnice kursowe:
      - Wn konto 20 "Rozrachunki z odbiorcami" lub 24 "Pozostałe rozrachunki",
      - Ma konto 75-0 "Przychody finansowe"
   oraz równolegle należy podwyższyć wartość odpisu aktualizującego:
      - Wn konto 75-1 "Koszty finansowe",
      - Ma konto 28 "Odpisy aktualizujące wartość należności".
2. PK - ujemne różnice kursowe:
      - Wn konto 75-1 "Koszty finansowe",
      - Ma konto 20 "Rozrachunki z odbiorcami" lub 24 "Pozostałe rozrachunki"
   oraz równolegle należy obniżyć wartość odpisu aktualizującego:
      - Wn konto 28 "Odpisy aktualizujące wartość należności",
      - Ma konto 75-0 "Przychody finansowe".

W przypadku należności objętych 100% odpisem aktualizującym, jednostka może - naszym zdaniem - zrezygnować z bilansowej wyceny zarówno należności głównej, jak i odpisu aktualizującego dokonanego od tej należności. Wartość takich należności nie jest wykazana w aktywach bilansu (ich wartość bilansowa wynosi zero) - por. art. 46 ust. 2 pkt 3 ustawy o rachunkowości.

Przykład

I. Założenia:

 1. Spółka "X" wykazuje na dzień bilansowy należność handlową od kontrahenta zagranicznego w kwocie: 8.500 EUR, przeliczoną na złote w dniu zarachowania po kursie: 4,28 zł/EUR. Zapłata jest wątpliwa i na 60% należności spółka utworzyła odpis aktualizujący.
   
 2. Na dzień bilansowy (31 grudnia 2018 r.) średni kurs NBP wynosi: 4,30 zł/EUR.

II. Wycena należności na dzień bilansowy:

Pozycja Wartość księgowa (EUR) Kurs historyczny Kurs z 31.12.2018 r. Wartość historyczna (zł) Wartość na 31.12.2018 r. (zł) Różnice kursowe
dodatnie (zł) ujemne (zł)
Należności handlowe (saldo Wn konta 20) 8.500 4,28 zł/EUR 4,30 zł/EUR 36.380 36.550 170  
Odpis aktualizujący wartość należności (saldo Ma konta 28) 8.500 × 60% = 5.100 4,28 zł/EUR 4,30 zł/EUR 21.828 21.930   102

III. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. PK - utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności: (8.500 EUR × 4,28 zł/EUR) × 60% =  21.828 zł 76-1 28
2. PK - wycena bilansowa należności wyrażonej w euro:      
   a) dodatnia różnica kursowa 170 zł 20 75-0
   b) równolegle - wycena odpisu aktualizującego 102 zł 75-1 28

IV. Księgowania:

Wycena bilansowa należności w walucie obcej, objętej odpisem aktualizującym


4. Prezentacja skutków wyceny bilansowej w sprawozdaniu finansowym

Jak stanowi art. 42 ust. 3 ustawy o rachunkowości, wynik operacji finansowych stanowi różnicę między przychodami finansowymi, w szczególności z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, zysków ze zbycia oraz aktualizacji wartości inwestycji innych niż wymienione w art. 28 ust. 1 pkt 1a ww. ustawy, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi, a kosztami finansowymi, w szczególności z tytułu odsetek, strat ze zbycia oraz aktualizacji wartości inwestycji innych niż wymienione w art. 28 ust. 1 pkt 1a ww. ustawy, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi, z wyjątkiem odsetek, prowizji, dodatnich i ujemnych różnic kursowych, o których mowa w art. 28 ust. 4 i ust. 8 pkt 2 ww. ustawy.

Zatem różnice kursowe prezentuje się w rachunku zysków i strat per saldo, tj. w sytuacji gdy:

1) dodatnie różnice kursowe zarachowane na koncie przychodów finansowych przewyższają ujemne różnice kursowe zarachowane na koncie kosztów finansowych, powstałą nadwyżkę dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi wykazuje się w rachunku zysków i strat w jednostkach sporządzających sprawozdanie finansowe według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości, w przychodach finansowych w pozycji J.V (wariant kalkulacyjny) lub G.V (wariant porównawczy) - jako inne przychody finansowe,

2) ujemne różnice kursowe przewyższają dodatnie różnice kursowe, nadwyżkę ujemnych różnic kursowych wykazuje się w kosztach finansowych w jednostkach sporządzających sprawozdanie finansowe według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości, odpowiednio w pozycji K.IV (wariant kalkulacyjny) lub H.IV (wariant porównawczy) - jako inne koszty finansowe.

Należy pamiętać, iż w ewidencji księgowej nie kompensuje się różnic kursowych dodatnich z ujemnymi.

Natomiast różnice kursowe zwiększające lub zmniejszające wartości aktywów prezentuje się w odpowiedniej pozycji aktywów bilansu, dotyczącej wycenianego składnika, np. w pozycji A.II.2. "Środki trwałe w budowie" lub B.I.3. "Produkty gotowe" albo B.I.4. "Towary".


5. Różnice kursowe w świetle przepisów ustaw o podatku dochodowym

Przepisy prawa bilansowego i podatkowego zawierają odmienne zasady rozliczania różnic kursowych. W świetle art. 15a updop oraz art. 24c updof, jedynie zrealizowane różnice kursowe mogą stanowić koszt lub przychód podatkowy. Odstępstwem od tej zasady są przepisy art. 9b ust. 1 updop oraz art. 14b ust. 1 updof, w świetle których jednostki prowadzące księgi rachunkowe mogą ustalać różnice kursowe dla celów podatku dochodowego według:

 • art. 15a updop lub art. 24c updof - tzw. metoda podatkowa albo
   
 • przepisów o rachunkowości - tzw. metoda rachunkowa.

Wybór metody rachunkowej pozwala na zaliczenie odpowiednio do przychodów lub kosztów podatkowych ujętych w księgach rachunkowych różnic kursowych z tytułu transakcji walutowych i wynikających z dokonanej wyceny składników aktywów i pasywów wyrażonych w walucie obcej, a także wyceny pozabilansowych pozycji w walutach obcych. Podatnicy stosujący tę metodę muszą wybrać termin, w którym będą dokonywać wyceny różnic kursowych. Wycena ta powinna być dokonywana:

 • na ostatni dzień każdego miesiąca i na ostatni dzień roku podatkowego lub
   
 • na ostatni dzień kwartału i na ostatni dzień roku podatkowego albo
   
 • tylko na ostatni dzień roku podatkowego.

Wybrany termin wyceny musi być stosowany przez pełny rok podatkowy i nie może być zmieniany. Co ważne, w przypadku wyboru metody rachunkowej ustalania różnic kursowych, według przepisów obowiązujących do końca 2018 r., podatnicy mieli obowiązek:

 • zawiadomić w formie pisemnej o wyborze tej metody właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego, a w przypadku podatników rozpoczynających działalność - w terminie 30 dni od dnia jej rozpoczęcia,
   
 • poddawać badaniu przez uprawnione podmioty swoje sprawozdania finansowe sporządzone w okresie rozliczania różnic kursowych tą metodą,
   
 • stosować tę metodę przez okres nie krótszy niż 3 lata podatkowe, licząc od początku roku podatkowego, w którym została przyjęta ta metoda.

Niespełnienie chociaż jednego z opisanych trzech warunków uniemożliwiało zastosowanie metody rachunkowej do ustalania różnic kursowych.

Uwaga: Od 1 stycznia 2019 r. przepisy art. 9b ust. 3 updop oraz art. 14b ust. 4 updof uległy zmianie. Obecnie podatnicy informują o wyborze metody rachunkowej rozliczania różnic kursowych w zeznaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1 updop oraz art. 45 ust. 1 lub ust. 1a pkt 2 updof, składanym za rok podatkowy, w którym rozpoczęli jej stosowanie.

Jednostki, które różnice kursowe ustalają według metody rachunkowej, w rachunku podatkowym mogą uwzględniać wszystkie różnice kursowe, które są zaewidencjonowane w prowadzonych przez nie księgach rachunkowych (również te niezrealizowane).

Uwaga: Wybór metody rachunkowej ustalania różnic kursowych oznacza, że stosownie do art. 9b ust. 5 updop oraz art. 14b ust. 6 updof, podatnicy są zobowiązani na pierwszy dzień roku podatkowego, w którym została wybrana ta metoda, zaliczyć odpowiednio do przychodów lub kosztów uzyskania przychodów naliczone różnice kursowe ustalone na podstawie przepisów o rachunkowości na ostatni dzień poprzedniego roku podatkowego.

Warto w tym miejscu wspomnieć, iż dla celów podatku dochodowego różnice kursowe ustalane zgodnie z art. 15a updop oraz art. 24c updof odnoszą się zazwyczaj do kwot netto kosztu lub przychodu, natomiast przy ustalaniu różnic kursowych dla celów ustawy o rachunkowości uwzględniane są kwoty brutto, a więc łącznie z VAT. W efekcie różnice kursowe w części dotyczącej VAT należnego ujęte w księgach rachunkowych nie są uwzględniane w rachunku podatkowym. Potwierdzają to organy podatkowe. 

Różnice kursowe w świetle przepisów ustaw o podatku dochodowymPrzykładem jest interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 stycznia 2018 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.318.2017.2.EN.

Wyjątek od powyższej zasady wystąpi w przypadku podmiotów, które ustalają różnice kursowe na podstawie przepisów o rachunkowości (tzw. metodą rachunkową). Kosztem bądź przychodem będą wówczas różnice kursowe naliczone od całości (brutto) należności, a więc łącznie z VAT. Oznacza to, że różnice ustalone dla celów rachunkowych będą również uznawane za przychody i koszty podatkowe.

Wycena aktywów i pasywów - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.