Bilans 2018

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2018  »  Wycena aktywów i pasywów  »   Wycena bilansowa towarów w punktach obrotu detalicznego
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
Bilans 2018 - ważne informacje
E-sprawozdania finansowe
Od 1 października 2018 r. wszystkie jednostki prowadzące księgi rachunkowe sprawozdanie finansowe sporządzają się w postaci elektronicznej. Przy czym sprawozdania finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych
E-sprawozdania finansowe
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2018 r.
IV kwartał 2018 r.
 
Na dzień bilansowy, tzn. 31 grudnia 2018 r.
 
Nie później niż do 26 marca 2019 r.
 
Nie później niż do końca marca 2019 r.
 
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2018 rok
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Generalnie inwentaryzację przeprowadza się na ostatni dzień każdego roku obrotowego, czyli w jednostkach, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym - na 31 grudnia 2018 r. Inwentaryzację niektórych aktywów drogą spisu z natury lub potwierdzenia salda można jednak rozpocząć w październiku 2018 r. a zakończyć do 15 stycznia 2019 r., są to m.in.:
 
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2018 r.
Obowiązkowi badania przez firmę audytorską podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe - kontynuujących działalność jednostek wymienionych w art. 64. ust. 1-4 ustawy o rachunkowości
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2018 r.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2018 r. 
Jednostki spełniające warunki określone w ustawie o rachunkowości mogą skorzystać z możliwości sporządzania sprawozdania finansowego w formie uproszczonej, tj. według załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości (dla jednostek mikro), według załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości (dla jednostek małych) oraz według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości, przeznaczonego dla niektórych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2018 r.
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
Przepisy ustawy o rachunkowości ściśle określają, które jednostki mają obowiązek, a które prawo do stosowania MSR przy sporządzaniu sprawozdań finansowych.
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Wycena bilansowa towarów w punktach obrotu detalicznego

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (479) z dnia 1.12.2018

Jesteśmy jednostką handlu detalicznego. Towary wyceniamy w cenach ewidencyjnych ustalonych w wysokości cen sprzedaży brutto. Jak w takim przypadku powinniśmy ustalić wartość zapasu towarów w bilansie?

Zasady wyceny towarów w cenach sprzedaży brutto

Kierownik jednostki, uwzględniając rodzaj i wartość poszczególnych grup rzeczowych składników aktywów obrotowych posiadanych przez jednostkę, podejmuje decyzję o stosowaniu jednej z metod prowadzenia ewidencji kont ksiąg pomocniczych wymienionych w art. 17 ust. 2 ustawy o rachunkowości. W jednostkach handlu detalicznego, gdzie asortyment towarów jest bardzo szeroki i dominuje gotówkowa sprzedaż towarów, ewidencję towarów na koncie 33 "Towary" prowadzi się najczęściej wyłącznie wartościowo (por. art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy) w cenach sprzedaży brutto, czyli w cenach ewidencyjnych różniących się od cen zakupu (nabycia) tych towarów.

Towary, jak wynika z art. 28 ust. 11 pkt 1 oraz art. 34 ust. 1 ustawy o rachunkowości, można wyceniać na dzień ich nabycia według cen nabycia albo cen zakupu (jeżeli nie zniekształca to stanu aktywów oraz wyniku finansowego jednostki). Ponadto, na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy o rachunkowości, towary przyjmowane do magazynu można wyceniać w cenach przyjętych do ewidencji, czyli w stałych cenach ewidencyjnych. Różnice pomiędzy rzeczywistymi cenami zakupu (nabycia) a cenami przyjętymi do ewidencji zapasów towarów ujmuje się w księgach rachunkowych w postaci odchyleń od cen ewidencyjnych towarów. Odchylenia księguje się na koncie 34-2 "Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów". Konto to stanowi konto korygujące do konta 33 "Towary". Na dzień bilansowy wartość zapasów towarów wyrażoną w cenach ewidencyjnych doprowadza się do ich pierwotnej ceny zakupu (nabycia).

Zapas towarów ujęty na koncie 33 "Towary" wykazuje się w bilansie m.in. po skorygowaniu o saldo konta 34-2 "Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów". Odchylenia debetowe zwiększają, a kredytowe zmniejszają wartość zapasu towarów wykazywaną w bilansie.

W odniesieniu do towarów można przyjąć ceny ewidencyjne na poziomie cen zakupu (nabycia) netto, cen sprzedaży netto, bądź cen sprzedaży brutto. W przypadku prowadzenia ewidencji towarów w cenach sprzedaży brutto, powstają dwa rodzaje odchyleń:

1) odchylenia od cen ewidencyjnych z tytułu marży, za które uważa się różnicę między wartością towarów w cenach sprzedaży netto a wartością w cenach zakupu lub nabycia,

2) odchylenia od cen ewidencyjnych z tytułu VAT należnego, za które przyjmuje się podatek od towarów i usług wliczony w cenę sprzedaży brutto, przyjętą za cenę ewidencyjną towaru, ustalony na poziomie VAT należnego obliczonego według obowiązującej dla danego towaru stawki opodatkowania.

W takiej sytuacji można prowadzić dwa konta analityczne do konta 34-2 "Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów", mianowicie:

1) konto dotyczące odchyleń od cen ewidencyjnych z tytułu marży oraz

2) konto dotyczące odchyleń od cen ewidencyjnych z tytułu VAT należnego.

Co istotne, zarówno odchylenia od cen ewidencyjnych z tytułu marży, jak i odchylenia od cen ewidencyjnych z tytułu VAT należnego, mają zasadniczo charakter odchyleń kredytowych, pomniejszających saldo debetowe towarów ujmowanych w bilansie. Wynika to z faktu, że przyjęte przez jednostkę ceny ewidencyjne towarów na poziomie cen sprzedaży brutto są wyższe od ich rzeczywistych cen zakupu (nabycia).

Na koncie odchyleń od cen ewidencyjnych towarów w korespondencji z kontem 33 "Towary" ujmuje się również różnice wynikające ze zmiany cen ewidencyjnych, np. na skutek obniżki lub podwyżki cen towarów.

Odchylenia od cen ewidencyjnych zgromadzone na koncie 34-2 rozlicza się co najmniej na koniec okresu sprawozdawczego, tj. miesiąca, kwartału, roku. Możliwe są dwa sposoby rozliczania odchyleń:

1) na bieżąco, w miarę rozchodu towarów; odchylenia dotyczące każdego rozchodu towarów potwierdza się za każdym razem dowodem dokumentującym wydanie towarów z magazynu (np. "WZ - Wydanie na zewnątrz"),

2) po zakończeniu okresu sprawozdawczego za pomocą wskaźnika odchyleń przeciętnych (Wop).

Odpis aktualizujący wartość towarów

Wyceny bilansowej towarów dokonuje się z zachowaniem zasady ostrożności zawartej w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości. W myśl tej zasady, jednostka ma obowiązek uwzględnić w wyniku finansowym zmniejszenie wartości użytkowej lub handlowej składników aktywów.

Z trwałą utratą wartości mamy do czynienia wtedy, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że kontrolowany przez jednostkę składnik aktywów nie przyniesie w przyszłości w znaczącej części lub w całości przewidywanych korzyści ekonomicznych. Uzasadnia to dokonanie odpisu aktualizującego doprowadzającego wartość składnika aktywów wynikającą z ksiąg rachunkowych do ceny sprzedaży netto, a w przypadku jej braku - do ustalonej w inny sposób wartości godziwej, co wynika z art. 28 ust. 7 ustawy o rachunkowości, tzn. do takiej wartości (ceny), po której towary te mogłyby zostać sprzedane.

O zmniejszeniu wartości towarów mówimy wówczas, gdy towary utraciły swoją wartość użytkową lub handlową w wyniku uszkodzenia, zepsucia, upływu terminu przydatności do spożycia, zmiany upodobań klientów, upływu sezonu, obniżenia cen rynkowych i innych przyczyn. W świetle art. 34 ust. 5 ustawy o rachunkowości, odpis aktualizujący wartość towarów wynikającą z ksiąg rachunkowych odnosi się w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych. Zwracamy uwagę, iż dopiero obniżenie wartości towarów poniżej ich wartości w cenach zakupu (nabycia) stanowi obniżkę, która uzasadnia dokonanie odpisu aktualizującego wartość towarów.

Ewidencja księgowa zmniejszenia wartości użytkowej lub handlowej
towarów ujmowanych w cenach sprzedaży brutto

1. Obniżenie wartości towarów do wysokości ceny zakupu:
          - Wn konto 34-2 "Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów"
             (w analityce: Odchylenia z tytułu marży, Odchylenia z tytułu VAT),
          - Ma konto 33 "Towary".
2. Obniżenie wartości towarów poniżej ceny zakupu (nabycia) i utworzenie odpisu aktualizującego:
          - Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne",
          - Ma konto 34-7 "Odchylenia z tytułu aktualizacji wartości zapasów towarów".

Ustalenie wartości zapasu towarów na dzień bilansowy na przykładzie

W bilansie sporządzanym według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości towary wykazuje się w pozycji B.I.4 aktywów, uwzględniając:

 • stan towarów pozostałych w jednostce na dzień bilansowy jako zapas po skorygowaniu konta 33 "Towary" o salda konta 34-2 "Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów",
   
 • saldo konta 34-7 "Odchylenia z tytułu aktualizacji wartości zapasów towarów",
   
 • saldo Wn konta 30 "Rozliczenie zakupu", oznaczające towary w drodze, tzn. zafakturowane i opłacone, ale niedostarczone jeszcze do jednostki towary (nieprzyjęte przez jednostkę) wynikające z otrzymanych faktur od dostawców.

Wartość zapasu towarów w bilansie mogą powiększać również koszty zakupu ujmowane i rozliczane przez konto 64-1 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów".

Zwracamy uwagę, że weryfikacja stanu towarów ujmowanego w ewidencji księgowej według cen sprzedaży brutto następuje w drodze spisu z natury towarów oraz porównania stanu ewidencji z wynikami inwentaryzacji. Różnice powstałe z wyniku tego porównania należy wyjaśnić i rozliczyć w księgach rachunkowych roku obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji. Stosownie do art. 26 ust. 3 pkt 4 ustawy o rachunkowości, inwentaryzację towarów objętych ewidencją wartościową w punktach obrotu detalicznego przeprowadza się w dowolnym terminie, nie rzadziej niż raz w roku. Przy czym wskazane jest, by termin ten był bliski dnia bilansowego jednostki.

Wskazówki jak sporządzić sprawozdanie
finansowe za 2018 r. można znaleźć 
w serwisie www.gofin.pl
w zakładce Bilans 2018

Przykład

I. Założenia:

 1. W jednostce zajmującej się handlem detalicznym, która prowadzi wyłącznie wartościową ewidencję towarów w stałych cenach ewidencyjnych ustalonych na poziomie ceny sprzedaży brutto, salda wybranych kont na 31 grudnia 2018 r. (dzień bilansowy) na podstawie zestawienia obrotów i sald prezentowały się następująco:
Symbol konta Nazwa konta Bilans otwarcia (BO) (zł) Obroty w okresie od 1.12.2018 r. do 31.12.2018 r. (zł) Obroty narastająco od początku roku obrotowego (bez BO) (zł) Saldo (zł)
Wn Ma Wn Ma Wn Ma Wn Ma
33 Towary 120.232 0 47.355 121.770 1.504.536 1.420.814 203.954 0
34-2/1 Odchylenia od cen ewidencyjnych z tytułu marży 0 12.750 9.000 3.500 105.122 111.200 0 18.828
34-2/2 Odchylenia od cen ewidencyjnych z tytułu VAT 0 22.482 22.770 8.855 265.680 281.336 0 38.138
34-7 Odchylenia z tytułu aktualizacji wartości towarów 0 4.320 3.900 4.500 3.900 4.500 0 4.920
30 Rozliczenie zakupu 0 0.00 52.519 47.355 1.509.700 1.504.536 5.164 0
 1. Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości.

II. Wartość bilansowa zapasu towarów:

 1. Wartość bilansowa zapasu towarów na 31.12.2017 r. (bilans otwarcia na 1.01.2018 r.) wynosi: 120.232 zł - 12.750 zł - 22.482 zł - 4.320 zł = 80.680 zł.
   
 2. Wartość bilansowa zapasu towarów na 31.12.2018 r. wynosi: 203.954 zł - 18.828 zł - 38.138 zł - 4.920 zł + 5.164 zł = 147.232 zł.

III. Fragment bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 r.:

Pozycja Wyszczególnienie Stan na
31.12.2017 r. (zł) 31.12.2018 r. (zł)
Aktywa
B. Aktywa obrotowe    
I. Zapasy 80.680 147.232
4. Towary 80.680 147.232

Wycena aktywów i pasywów - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.