Bilans 2016
Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2016  »  Wycena aktywów i pasywów  »   Bilansowa wycena rozrachunków z tytułu dostaw i usług
Prenumerata 2018
Przewodniki on-line Księgowego i Kadrowego
POMOCNIKI Księgowego. BOGATE SERWISY INTERNETOWE DLA KSIĘGOWYCH
Aplikacja dla Księgowych ! - ASYSTENT GOFIN - POZNAJ I POBIERZ - www.asystent.gofin.pl
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
Bilans 2016 - ważne informacje
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2016 r.
IV kwartał 2016 r.
 
Na dzień bilansowy, tzn. 31 grudnia 2016 r.
 
Nie później niż do 26 marca 2017 r.
 
Nie później niż do końca marca 2017 r.
 
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2016 rok
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Generalnie inwentaryzację przeprowadza się na ostatni dzień każdego roku obrotowego, czyli w jednostkach, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym - na 31 grudnia 2016 r. Inwentaryzację niektórych aktywów można jednak rozpocząć w październiku 2016 r. a zakończyć do 15 stycznia 2017 r., są to m.in.:
 
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2016 r.
Badaniu za 2016 r. - w świetle art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości - podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe - kontynuujących działalność:
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2016 r.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2016 r. jednostki małej
Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy o rachunkowości, dla jednostek małych korzystających z uproszczeń odnoszących się do sprawozdania finansowego określono w załączniku nr 5 do ustawy o rachunkowości.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2016 r. jednostki małej
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2016 r. jednostki mikro
Uproszczenia dla jednostek mikro dotyczą przede wszystkim możliwości sporządzania przez te jednostki uproszczonego sprawozdania finansowego. Zakres informacyjny sprawozdania finansowego jednostek mikro określony został w załączniku nr 4 do ustawy o rachunkowości.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2016 r. jednostek mikro
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
Przepisy ustawy o rachunkowości ściśle określają, które jednostki mają obowiązek, a które prawo do stosowania MSR przy sporządzaniu sprawozdań finansowych.
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
Kursy średnie NBP stosowane do wyceny bilansowej
W jednostkach, w których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, do wyceny składników aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, dokonywanej na dzień 31 grudnia 2016 r., należy zastosować średnie kursy dla poszczególnych walut ogłoszone przez Narodowy Bank Polski w tabeli kursów nr 252/A/NBP/2016 z 30 grudnia 2016 r.
Kursy średnie NBP stosowane do wyceny bilansowej
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Bilansowa wycena rozrachunków z tytułu dostaw i usług

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 (939) z dnia 1.02.2017

Wycena bilansowych pozycji aktywów i pasywów stanowi jedną z podstawowych czynności zaliczanych do prac bilansowych.

Zakres i rzetelność wyceny przekłada się bezpośrednio na obraz jednostki przedstawiany w sprawozdaniu finansowym.

Zasady wyceny aktywów i pasywów zostały określone w rozdziale 4 ustawy o rachunkowości. Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o rachunkowości, wyceny dokonuje się nie rzadziej niż na dzień bilansowy.

Do rozrachunków z tytułu dostaw i usług zalicza się należności i zobowiązania krótkoterminowe, czyli te, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego.

» Należności

Należności na dzień bilansowy wycenia się, stosując art. 28 ust. 1 pkt 7 ustawy o rachunkowości, w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. Kwotę wymaganej zapłaty wyznacza nominalna kwota należności.

Mogą ją powiększać kary umowne, zasądzone koszty sądowe oraz należne za zwłokę w zapłacie odsetki, których zapłaty - według stanu na dzień bilansowy - oczekuje jednostka jako wierzyciel. Jednostka, ustalając kwotę wymaganej zapłaty, nie nalicza kontrahentowi należnych odsetek, jeżeli nie rości sobie o nie prawa. Zatem należność główną na dzień bilansowy powiększa się o odsetki tylko wówczas, gdy wierzyciel obciąży odsetkami dłużnika wystawioną w tym celu notą księgową lub notą odsetkową oraz w każdym przypadku, gdy w umowie odsetki takie zostały przewidziane.

Przykład

Na koniec roku obrotowego jednostka posiada należność główną od odbiorcy w kwocie 8.000 zł. W związku ze zwłoką w zapłacie tej należności naliczono odsetki w wysokości 500 zł, co udokumentowane zostało notą odsetkową.

Zatem wartość tej należności ustalona na dzień bilansowy wyniesie: 8.000 zł (wartość nominalna) + 500 zł (naliczone odsetki) = 8.500 zł.

Ostrożność w wycenie należności polega na uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty. Jeśli zapłata nie jest prawdopodobna, należy zaktualizować wartość należności poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

Przykład

Jednostka na koniec roku obrotowego posiadała należność główną od odbiorcy w kwocie 15.000 zł. Trudna sytuacja majątkowa i finansowa dłużnika wskazuje, że spłata tej należności w pełnej kwocie nie jest prawdopodobna. W związku z tym utworzono odpis aktualizujący wartość należności na kwotę 10.000 zł.

Ustalona na dzień bilansowy wartość tej należności wyniesie: 15.000 zł (wartość nominalna) - 10.000 zł (odpis aktualizujący wartość należności) = 5.000 zł.

» Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

Całość zobowiązań z tytułu dostaw i usług - bez względu na okres wymagalności - zalicza się do zobowiązań krótkoterminowych (na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 22 ustawy o rachunkowości). Są to wszystkie zobowiązania wynikające z zapisów ewidencji analitycznej do konta 21 "Rozrachunki z dostawcami", jako saldo kredytowe tego konta ustalone na dzień bilansowy.

Na dzień bilansowy zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty (art. 28 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy), tzn. łącznie z odsetkami z tytułu zwłoki w zapłacie, jeżeli jednostka jako nabywca została nimi obciążona przez wierzyciela (na mocy art. 481 § 1 K.c.) lub zgodnie z umową i zasadą memoriału, sama je naliczyła.

Odsetki od zobowiązań zarówno naliczone przez wierzyciela, jak i samodzielnie przez dłużnika podlegają ujęciu w księgach rachunkowych, zapisem:

      - Wn konto 75-1 "Koszty finansowe",
      - Ma konto 21 "Rozrachunki z dostawcami".

Należy przy tym pamiętać, że naliczone na dzień bilansowy odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań związanych z budową środka trwałego zwiększą wartość budowy, jeżeli na dzień bilansowy jest ona w trakcie realizacji (por. art. 28 ust. 8 ustawy o rachunkowości).

Ponadto w przypadkach uzasadnionych długotrwałym przygotowaniem towaru lub produktu do sprzedaży bądź długim okresem wytwarzania produktu, cenę nabycia lub koszt wytworzenia można zwiększyć o koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu finansowania zapasów towarów (por. art. 28 ust. 4 ustawy o rachunkowości). Tak więc w takim przypadku odsetki od zobowiązań mogą zwiększyć cenę nabycia takich zapasów.

Wycena aktywów i pasywów - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60