Bilans 2016
Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2016  »  Wycena aktywów i pasywów  »   Środki pieniężne w walucie obcej - wycena na dzień ...
Prenumerata 2018
Przewodniki on-line Księgowego i Kadrowego
POMOCNIKI Księgowego. BOGATE SERWISY INTERNETOWE DLA KSIĘGOWYCH
Aplikacja dla Księgowych ! - ASYSTENT GOFIN - POZNAJ I POBIERZ - www.asystent.gofin.pl
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
Bilans 2016 - ważne informacje
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2016 r.
IV kwartał 2016 r.
 
Na dzień bilansowy, tzn. 31 grudnia 2016 r.
 
Nie później niż do 26 marca 2017 r.
 
Nie później niż do końca marca 2017 r.
 
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2016 rok
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Generalnie inwentaryzację przeprowadza się na ostatni dzień każdego roku obrotowego, czyli w jednostkach, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym - na 31 grudnia 2016 r. Inwentaryzację niektórych aktywów można jednak rozpocząć w październiku 2016 r. a zakończyć do 15 stycznia 2017 r., są to m.in.:
 
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2016 r.
Badaniu za 2016 r. - w świetle art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości - podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe - kontynuujących działalność:
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2016 r.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2016 r. jednostki małej
Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy o rachunkowości, dla jednostek małych korzystających z uproszczeń odnoszących się do sprawozdania finansowego określono w załączniku nr 5 do ustawy o rachunkowości.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2016 r. jednostki małej
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2016 r. jednostki mikro
Uproszczenia dla jednostek mikro dotyczą przede wszystkim możliwości sporządzania przez te jednostki uproszczonego sprawozdania finansowego. Zakres informacyjny sprawozdania finansowego jednostek mikro określony został w załączniku nr 4 do ustawy o rachunkowości.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2016 r. jednostek mikro
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
Przepisy ustawy o rachunkowości ściśle określają, które jednostki mają obowiązek, a które prawo do stosowania MSR przy sporządzaniu sprawozdań finansowych.
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
Kursy średnie NBP stosowane do wyceny bilansowej
W jednostkach, w których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, do wyceny składników aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, dokonywanej na dzień 31 grudnia 2016 r., należy zastosować średnie kursy dla poszczególnych walut ogłoszone przez Narodowy Bank Polski w tabeli kursów nr 252/A/NBP/2016 z 30 grudnia 2016 r.
Kursy średnie NBP stosowane do wyceny bilansowej
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Środki pieniężne w walucie obcej - wycena na dzień bilansowy inny niż koniec roku kalendarzowego

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 2 (937) z dnia 10.01.2017

W spółce z o.o. rok bilansowy trwał od 01.12.2015 r. do 30.11.2016 r. Czy środki pieniężne w walutach obcych znajdujące się na rachunku walutowym należało wycenić na dzień 30.11.2016 r. według średniego kursu NBP ogłoszonego w dniu 29.11.2016 r., czy w dniu 30.11.2016 r.?

Środki pieniężne w walucie obcej znajdujące się na rachunku walutowym wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez NBP. W spółce z o.o., której rok obrotowy trwał od 1.12.2015 r. do 30.11.2016 r., będzie to kurs średni NBP z dnia 30.11.2016 r.

Dzień bilansowy

Z ustawy o rachunkowości wynika, że rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również dla celów podatkowych. Rok obrotowy lub jego zmiany określa statut lub umowa, na podstawie której utworzono jednostkę (por. art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy o rachunkowości). Przy określaniu roku obrotowego należy uwzględnić także art. 11 Ordynacji podatkowej. Zgodnie z tym przepisem, rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej.

Spółka z o.o. jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Ma więc do niej zastosowanie art. 8 ust. 1 ustawy o PDOP. Z treści tego przepisu wynika, że rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba, że podatnik postanowi inaczej w statucie albo umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych.

Oznacza to, że rokiem obrotowym jednostek będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych może być rok kalendarzowy lub też inny okres trwający 12 miesięcy. Ze stanu faktycznego przedstawionego w pytaniu wynika, że rok obrotowy spółki z o.o. trwał od 1.12.2015 r. do 30.11.2016 r. W tej sytuacji spółka ta była obowiązana do zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień kończący rok obrotowy, którym w rozważanej sytuacji jest dzień 30.11.2016 r. (dzień bilansowy) oraz sporządzenia na ten dzień sprawozdania finansowego.

Kurs waluty obowiązujący na dzień bilansowy

Według art. 30 ust. 1 ustawy o rachunkowości, nie rzadziej niż na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki aktywów (z wyłączeniem udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności) i pasywów - po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty. Wyjątek stanowi gotówka znajdująca się w jednostkach prowadzących kupno i sprzedaż walut obcych. Należy ją wycenić po kursie, po którym nastąpił jej zakup, jednak w wysokości nie wyższej od średniego kursu ogłoszonego na dzień wyceny dla danej waluty przez NBP.

Odnosząc się do stanu faktycznego przedstawionego w pytaniu należy wskazać, że pytająca spółka z o.o. obowiązana była wycenić środki pieniężne znajdujące się na dzień bilansowy (tj. na dzień 30.11.2016 r.) na jej rachunku walutowym po kursie średnim NBP ogłoszonym w tabeli nr 231/A/NBP/2016 z dnia 30.11.2016 r. Kurs ten wynosił w tym dniu 4,4384 zł/euro.

Zazwyczaj kurs, po jakim wyceniono walutę w dniu jej wpływu na rachunek walutowy, będzie różnił się od kursu walut obowiązującego na dzień bilansowy. Dlatego też jednostka obowiązana jest ustalić różnice kursowe.

Ewidencja różnic kursowych od własnych środków pieniężnych

Zazwyczaj kurs, po jakim wyceniono walutę w dniu jej wpływu na rachunek walutowy, różni się od kursu walut obowiązującego na dzień bilansowy. Powstają w związku z tym różnice kursowe od własnych środków pieniężnych. Dla celów bilansowych różnice kursowe zalicza się do przychodów finansowych (dodatnie różnice kursowe) lub do kosztów finansowych (ujemne różnice kursowe). Ewidencja tych różnic kursowych może przebiegać zapisami:

    a) dodatnie różnice kursowe:
        - Wn konto 13-1 "Rachunek walutowy",
        - Ma konto 75-0 "Przychody finansowe";
    b) ujemne różnice kursowe:
        - Wn konto 75-1 "Koszty finansowe",
        - Ma konto 13-1.

Jednostki, które dla celów podatku dochodowego obliczają różnice kursowe według metody podatkowej, tj. określonej w art. 15a ustawy o PDOP (w przypadku podatników podatku dochodowego od osób fizycznych jest to metoda określona w art. 24c ustawy o PDOF), różnic kursowych z wyceny bilansowej nie uwzględniają w kosztach uzyskania przychodów. Z tego powodu wskazane jest ujmować różnice kursowe z wyceny bilansowej w ewidencji analitycznej prowadzonej do konta 75-0 i 75-1 jako odpowiednio przychody niepodatkowe lub koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (NKUP).

Przykład

Rok obrotowy spółki z o.o. trwał od 1.12.2015 r. do 30.11.2016 r. Na dzień kończący rok obrotowy na jej rachunku walutowym znajdowało się 850 euro. Wpłynęły one na ten rachunek 16.11.2016 r. i zostały wycenione po kursie NBP z dnia poprzedzającego dzień ich otrzymania. Kurs ten wynosił 4,4098 zł/euro. Na dzień bilansowy, tj. na dzień 30.11.2016 r. kurs średni NBP wynosił 4,4384 zł/euro.

Spółka z o.o. oblicza różnice kursowe według metody podatkowej.

Dekretacja:

Opis operacji: Kwota Konto
Wn Ma
1. PK - wycena bilansowa środków pieniężnych na rachunku walutowym:      
   a) wartość na dzień bilansowy:
       (850 euro × 4,4384 zł) = 3.772,64 zł;
     
   b) wartość na dzień wpływu:
        850 euro × 4,4098 zł/euro = 3.748,33 zł;
     
   c) dodatnia różnica kursowa:
        850 euro × (4,4384 zł/euro - 4,4098 zł/euro) lub
        3.772,64 zł - 3.748,33 zł =
24,31 zł 13-1 75-0

Księgowania:

Środki pieniężne w walucie obcej

Wycena aktywów i pasywów - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60