Bilans 2016
Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2016  »  Wycena aktywów i pasywów  »   Odpisanie należności nieściągalnej wyrażonej w walucie obcej
Prenumerata 2018
Przewodniki on-line Księgowego i Kadrowego
POMOCNIKI Księgowego. BOGATE SERWISY INTERNETOWE DLA KSIĘGOWYCH
Aplikacja dla Księgowych ! - ASYSTENT GOFIN - POZNAJ I POBIERZ - www.asystent.gofin.pl
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
Bilans 2016 - ważne informacje
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2016 r.
IV kwartał 2016 r.
 
Na dzień bilansowy, tzn. 31 grudnia 2016 r.
 
Nie później niż do 26 marca 2017 r.
 
Nie później niż do końca marca 2017 r.
 
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2016 rok
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Generalnie inwentaryzację przeprowadza się na ostatni dzień każdego roku obrotowego, czyli w jednostkach, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym - na 31 grudnia 2016 r. Inwentaryzację niektórych aktywów można jednak rozpocząć w październiku 2016 r. a zakończyć do 15 stycznia 2017 r., są to m.in.:
 
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2016 r.
Badaniu za 2016 r. - w świetle art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości - podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe - kontynuujących działalność:
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2016 r.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2016 r. jednostki małej
Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy o rachunkowości, dla jednostek małych korzystających z uproszczeń odnoszących się do sprawozdania finansowego określono w załączniku nr 5 do ustawy o rachunkowości.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2016 r. jednostki małej
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2016 r. jednostki mikro
Uproszczenia dla jednostek mikro dotyczą przede wszystkim możliwości sporządzania przez te jednostki uproszczonego sprawozdania finansowego. Zakres informacyjny sprawozdania finansowego jednostek mikro określony został w załączniku nr 4 do ustawy o rachunkowości.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2016 r. jednostek mikro
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
Przepisy ustawy o rachunkowości ściśle określają, które jednostki mają obowiązek, a które prawo do stosowania MSR przy sporządzaniu sprawozdań finansowych.
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
Kursy średnie NBP stosowane do wyceny bilansowej
W jednostkach, w których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, do wyceny składników aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, dokonywanej na dzień 31 grudnia 2016 r., należy zastosować średnie kursy dla poszczególnych walut ogłoszone przez Narodowy Bank Polski w tabeli kursów nr 252/A/NBP/2016 z 30 grudnia 2016 r.
Kursy średnie NBP stosowane do wyceny bilansowej
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Odpisanie należności nieściągalnej wyrażonej w walucie obcej

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (432) z dnia 20.12.2016

W księgach rachunkowych posiadamy nieuregulowaną należność w walucie obcej, która na koniec 2014 r. i 2015 r. podlegała wycenie bilansowej. Zgodnie z polityką rachunkowości, różnice kursowe z wycen bilansowych stornujemy dopiero w dacie zapłaty należności. Jak w takiej sytuacji powinna przebiegać ewidencja odpisania (wyksięgowania) należności wyrażonej w walucie obcej w przypadku uznania jej za nieściągalną?

1. Utrata wartości należności oraz obowiązek jej wyksięgowania z ewidencji

Należności wyrażone w walutach obcych wprowadza się do ksiąg rachunkowych po ich przeliczeniu według kursu średniego ogłoszonego dla danej waluty przez NBP z dnia poprzedzającego dzień ich powstania. Jeżeli na dzień bilansowy należności te nie zostały uregulowane, to przelicza się je po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez NBP (por. art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości), a powstałe różnice kursowe odnosi się w koszty lub przychody finansowe (Wn konto 75-1 lub Ma konto 75-0).

Ponadto przepisy art. 28 ust. 1 pkt 7 ustawy o rachunkowości stanowią, iż nie rzadziej niż na dzień bilansowy należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. Oznacza to, że w sporządzanym na koniec roku obrotowego sprawozdaniu finansowym jednostka ma obowiązek przedstawić realną wartość należności. Natomiast należności przedawnione, umorzone lub nieściągalne nie mogą być uznane za realne - nie zostaną bowiem uregulowane. Ponadto nie mogą figurować w księgach i sprawozdaniu finansowym jako aktywa, gdyż nie przyniosą jednostce w przyszłości żadnych korzyści ekonomicznych. Dlatego utrata ich wartości, stwierdzona najpóźniej na dzień bilansowy (w toku corocznej inwentaryzacji poprzedzającej zamknięcie ksiąg rachunkowych), a spowodowana:

 • upływem przewidzianego prawem czasu dochodzenia wierzytelności na drodze powództwa cywilnego (przedawnienie),
   
 • zwolnieniem kontrahenta z długu (za jego zgodą) i rezygnacją ze ściągania należności (umorzenie), albo
   
 • udokumentowanym brakiem możliwości zaspokojenia (wyegzekwowania) należności w sposób opłacalny (nieściągalność),

wywołuje konieczność odpisania (wyksięgowania) takich należności z ksiąg rachunkowych.

Wartość odpisanych należności umorzonych, przedawnionych i nieściągalnych zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych, zależnie od charakteru należności, zapisem:

      - Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne" lub 75-1 "Koszty finansowe",
      - Ma konto 20 "Rozrachunki z odbiorcami".

Uwaga: W przypadku należności wyrażonych w walutach obcych zaliczeniu (odpisaniu) w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych podlega wartość ustalona według kursu waluty obcej obowiązującego w dniu powstania należności.

Wartość należności, która ma być wyksięgowana z ksiąg rachunkowych, nie podlega już więcej wycenie na dzień bilansowy, a naliczone dotychczas różnice kursowe ustalone na poprzedni dzień bilansowy, jeśli nie zostały wyksięgowane na początku roku obrotowego, podlegają wystornowaniu, zapisem:

   1) dodatnie różnice kursowe (storno czerwone):
      - Wn konto 20 "Rozrachunki z odbiorcami",
      - Ma konto 75-0 "Przychody finansowe",
   2) ujemne różnice kursowe (storno czerwone):
      - Wn konto 75-1 "Koszty finansowe",
      - Ma konto 20 "Rozrachunki z odbiorcami".


Przykład

Wyksięgowanie należności nieobjętej odpisem aktualizującym

I. Założenia:

 1. W 2014 r. jednostka wystawiła kontrahentowi z UE fakturę tytułem sprzedaży towarów na kwotę: 800 EUR. Należność od kontrahenta ujęła w księgach rachunkowych w dniu jej powstania po kursie: 4,10 zł/EUR, co dało kwotę: 3.280 zł.
   
 2. Na każdy dzień bilansowy jednostka wyceniała tę należność według średniego kursu NBP. Na koniec 2014 r. kurs ten wynosił: 4,2623 zł/EUR. Należność w wysokości: 800 EUR przeliczona po tym kursie wynosiła: 3.409,84 zł. Różnica kursowa z wyceny bilansowej na koniec 2014 r. wynosiła: 3.409,84 zł - 3.280,00 zł = 129,84 zł i została odniesiona na konto przychodów finansowych. Z kolei na koniec 2015 r. średni kurs ogłoszony przez NBP wynosił: 4,2615 zł/EUR. Należność w wysokości: 800 EUR przeliczona po tym kursie wynosiła: 3.409,20 zł. Różnica kursowa z wyceny bilansowej na koniec 2015 r. wynosiła: 3.409,84 zł - 3.409,20 zł = 0,64 zł i została odniesiona na konto kosztów finansowych.
   
 3. Zgodnie z polityką rachunkowości, jednostka stornuje różnice kursowe z wycen bilansowych dopiero w dacie zapłaty należności.
   
 4. W 2016 r. figurującą w księgach rachunkowych należność w kwocie: 800 EUR jednostka uznała za nieściągalną i ją wyksięgowała. Należność nie była objęta odpisem aktualizującym.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. PK - storno różnic kursowych z wycen bilansowych za 2014 r.: 129,84 zł (dodatnia różnica) i za 2015 r.: 0,64 zł (ujemna różnica) - 129,20 zł 20 75-0
2. PK - wyksięgowanie nieściągalnej należności według kursu waluty z dnia powstania tej należności 3.280,00 zł 76-1 20

III. Księgowania:

Wyksięgowanie należności nieobjętej odpisem aktualizującym


2. Wyksięgowanie należności objętej odpisem aktualizującym

W przypadku gdy należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne były objęte odpisem aktualizującym, ostateczne ich wyksięgowanie spowoduje rozwiązanie tego odpisu (por. art. 35b ust. 3 ustawy o rachunkowości). Oznacza to zmniejszenie należności w korespondencji z kontem odpisów aktualizujących, zapisem:

      - Wn konto 28 "Odpisy aktualizujące wartość należności",
      - Ma konto 20 "Rozrachunki z odbiorcami".


Przykład

Wyksięgowanie należności objętej odpisem aktualizującym

I. Założenia:

 1. W 2015 r. jednostka wystawiła kontrahentowi z UE fakturę tytułem sprzedaży towarów na kwotę: 1.300 EUR. Należność od kontrahenta ujęto w księgach rachunkowych w dniu jej powstania po kursie: 4,25 zł/EUR, co dało kwotę: 5.525 zł.
   
 2. W grudniu 2015 r. jednostka utworzyła odpis aktualizujący wartość tej należności na kwotę: 5.525 zł (1.300 EUR). Na 31 grudnia 2015 r. wyceniła należność oraz odpis aktualizujący według średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP na dzień bilansowy. Kurs ten wynosił: 4,2615 zł/EUR. Należność i odpis w wysokości: 1.300 EUR przeliczone po tym kursie wynoszą: 5.539,95 zł. Z wyceny bilansowej powstała dodatnia różnica kursowa w wysokości: 5.539,95 zł - 5.525,00 zł = 14,95 zł.
   
 3. W 2016 r. figurującą w księgach należność w kwocie: 1.300 EUR jednostka uznała za nieściągalną i ją wyksięgowała. Zgodnie z polityką rachunkowości, jednostka stornuje różnice kursowe z wycen bilansowych dopiero w dacie zapłaty należności.
Więcej przeczytasz w Na temat ewidencji wyceny bilansowej
należności objętej 100% odpisem można przeczytać
ZMR nr 23 z 2016 r. na str. 12-13

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
A. Zapisy w księgach 2015 r.
1. PK - utworzenie odpisu aktualizującego należność 5.525,00 zł 76-1 28
2. PK - dodatnia różnica z wyceny bilansowej należności i odpisu 14,95 zł 20 28
B. Zapisy w księgach 2016 r.
1. PK - wyksięgowanie nieściągalnej należności wyrażonej w walucie obcej 5.539,95 zł 28 20

III. Księgowania:

A. Zapisy w księgach 2015 r.

Wyksięgowanie należności objętej odpisem aktualizującym

B. Zapisy w księgach 2016 r.

Wyksięgowanie należności objętej odpisem aktualizującym

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Wycena aktywów i pasywów - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60