Bilans 2016
Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  BILANS 2016  »  Inwentaryzacja  »   Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych za 2016 r.
Prenumerata 2018
Przewodniki on-line Księgowego i Kadrowego
POMOCNIKI Księgowego. BOGATE SERWISY INTERNETOWE DLA KSIĘGOWYCH
Aplikacja dla Księgowych ! - ASYSTENT GOFIN - POZNAJ I POBIERZ - www.asystent.gofin.pl
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
Bilans 2016 - ważne informacje
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2016 r.
IV kwartał 2016 r.
 
Na dzień bilansowy, tzn. 31 grudnia 2016 r.
 
Nie później niż do 26 marca 2017 r.
 
Nie później niż do końca marca 2017 r.
 
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2016 rok
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Generalnie inwentaryzację przeprowadza się na ostatni dzień każdego roku obrotowego, czyli w jednostkach, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym - na 31 grudnia 2016 r. Inwentaryzację niektórych aktywów można jednak rozpocząć w październiku 2016 r. a zakończyć do 15 stycznia 2017 r., są to m.in.:
 
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2016 r.
Badaniu za 2016 r. - w świetle art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości - podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe - kontynuujących działalność:
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2016 r.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2016 r. jednostki małej
Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy o rachunkowości, dla jednostek małych korzystających z uproszczeń odnoszących się do sprawozdania finansowego określono w załączniku nr 5 do ustawy o rachunkowości.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2016 r. jednostki małej
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2016 r. jednostki mikro
Uproszczenia dla jednostek mikro dotyczą przede wszystkim możliwości sporządzania przez te jednostki uproszczonego sprawozdania finansowego. Zakres informacyjny sprawozdania finansowego jednostek mikro określony został w załączniku nr 4 do ustawy o rachunkowości.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2016 r. jednostek mikro
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
Przepisy ustawy o rachunkowości ściśle określają, które jednostki mają obowiązek, a które prawo do stosowania MSR przy sporządzaniu sprawozdań finansowych.
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
Kursy średnie NBP stosowane do wyceny bilansowej
W jednostkach, w których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, do wyceny składników aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, dokonywanej na dzień 31 grudnia 2016 r., należy zastosować średnie kursy dla poszczególnych walut ogłoszone przez Narodowy Bank Polski w tabeli kursów nr 252/A/NBP/2016 z 30 grudnia 2016 r.
Kursy średnie NBP stosowane do wyceny bilansowej
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych za 2016 r.

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 7 (942) z dnia 1.03.2017
Ujawnione w toku inwentaryzacji różnice między stanem rzeczywistym a stanem wykazanym w księgach rachunkowych należy wyjaśnić i rozliczyć w księgach rachunkowych tego roku obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji. Zatem inwentaryzację za 2016 r. należy rozliczyć w księgach rachunkowych za 2016 r.

Na dzień 31 grudnia, jednostki prowadzące księgi rachunkowe, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, sporządzają sprawozdania finansowe. Na ostatni dzień roku obrotowego przeprowadza się również inwentaryzację, przy czym niektóre prace inwentaryzacyjne 2016 r. mogły być rozpoczęte 1 października 2016 r., a zakończone 15 stycznia 2017 r.

Zasady i terminy inwentaryzacji określają art. 26-27 ustawy o rachunkowości. Ponadto, począwszy od inwentaryzacji za 2016 r., jednostki mogą korzystać z wytycznych zawartych w Stanowisku Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów (Dz. Urz. Min. Fin. z 2016 r. poz. 55).

Przepisy prawne Krajowe Standardy Rachunkowości
dostępne są w serwisie www.przepisy.gofin.pl
w dziale Rachunkowość

Ewidencja księgowa różnic inwentaryzacyjnych

Ustalone w trakcie inwentaryzacji różnice mogą do czasu ich rozliczenia (w tym wyjaśnienia przyczyn ich powstania) zostać tymczasowo zaksięgowane na koncie rozrachunkowym:

  • 24-1/0 "Rozliczenie niedoborów" albo
     
  • 24-1/1 "Rozliczenie nadwyżek".

Przeniesienie różnicy inwentaryzacyjnej na konto 24 przykładowo w przypadku zapasów może przebiegać następującym zapisem:

   a) ustalony niedobór:
      - Wn konto 24-1/0 "Rozliczenie niedoborów",
      - Ma konto 33 "Towary", konto 31 "Materiały", konto 60
         "Produkty gotowe i półprodukty";
   b) ustalona nadwyżka:
      - Wn konto 33, konto 31, konto 60,
      - Ma konto 24-1/1 "Rozliczenie nadwyżek".

Bilansowe rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych

Ponieważ zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej za zakończony rok obrotowy są sporządzane nie później niż do 85. dnia po dniu bilansowym, należy przyjąć, że w tym samym terminie należy rozliczyć inwentaryzację za rok ubiegły. Zatem rozliczenia inwentaryzacji za 2016 r. należy dokonać najpóźniej do 26 marca 2017 r., przy czym jej skutki podlegają wprowadzeniu do ksiąg 2016 r.

Ustawa o rachunkowości nie narzuca sposobu rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych. Decyzję o tym, w jaki sposób nastąpi rozliczenie powstałych różnic inwentaryzacyjnych oraz o odpowiednim ich ujęciu w zależności od przyczyny oraz charakteru każdej różnicy, podejmuje kierownik jednostki. Swoje decyzje opiera na przedstawionych przez komisję inwentaryzacyjną wynikach inwentaryzacji i opisanych przyczynach powstania różnic.

Ewidencja rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych po zatwierdzeniu sposobu ich ujęcia przez kierownika jednostki może przebiegać następująco:

Rozliczenie niedoborów
Treść operacji Konto
Wn Ma
Niedobór uznany przez kierownika jednostki za powstały z przyczyn niezawinionych przez osobę odpowiedzialną materialnie, w tym powstały w wyniku zdarzenia losowego 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne" 24-1/0 "Rozliczenie niedoborów"
Niedobór zawiniony bezsporny, w przypadku gdy pracownik wyraził na piśmie zgodę na zwrot równowartości niedoboru 23-4 "Pozostałe rozrachunki z pracownikami" 24-1/0 "Rozliczenie niedoborów"
Niedobór zawiniony sporny, w przypadku odmowy przez pracownika pokrycia niedoboru i skierowania sprawy do rozstrzygnięcia przez sąd 24-6 "Należności dochodzone na drodze sądowej" 24-1/0 "Rozliczenie niedoborów"
Ubytki naturalne mieszczące się w granicach norm i limitów
- 40 "Koszty według rodzajów" lub
- konto zespołu 5 lub
- konto 70-1 "Koszt sprzedanych produktów", lub
- konto 73-1 "Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia)"
24-1/0 "Rozliczenie niedoborów"

Rozliczenie nadwyżek
Treść operacji Konto
Wn Ma
Nadwyżki rzeczywiste, nieobjęte kompensatą, których przyczyn powstania nie ustalono 24-1/1 "Rozliczenie nadwyżek" 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne"
Nadwyżki pozorne spowodowane błędami w dokumentacji, w ewidencji przychodów lub rozchodów albo błędami popełnionymi podczas inwentaryzacji lub wynikające z niedokładności urządzeń pomiarowych w granicach tolerancji 24-1/1 "Rozliczenie nadwyżek"
- konto 40 "Koszty według rodzajów" lub
- konto zespołu 5 lub
- konto 70-1 "Koszt sprzedanych produktów", lub
- konto 73-1 "Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia)"
Kompensata
Kompensata nadwyżek z niedoborem 24-1/1 "Rozliczenie nadwyżek" 24-1/0 "Rozliczenie niedoborów"

W odniesieniu do kompensat pewne wskazówki w tym zakresie zawiera wspomniane na wstępie stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji. Jak wskazano, komisja inwentaryzacyjna, uwzględniając wyjaśnienia osoby odpowiedzialnej, może zaproponować rozliczenie nadwyżki jako kompensaty usprawiedliwionego niedoboru, jeżeli są spełnione jednocześnie następujące warunki:

a) niedobór i nadwyżka dotyczą podobnych asortymentów zapasów albo znajdują się w podobnych opakowaniach, co pozwala sądzić, że nastąpiła pomyłka przy ich wydawaniu lub przyjmowaniu,

b) niedobór i nadwyżka dotyczą zapasów powierzonych tej samej osobie odpowiedzialnej,

c) niedobór i nadwyżka zapasów zostały stwierdzone podczas tego samego spisu z natury.

Przy ustalaniu kwoty podlegającej kompensacie stosuje się zasadę mniejszej ilości i niższej ceny. Oznacza to, że jeżeli niedobór i nadwyżka różnią się co do ilości - wielkość niedoboru albo nadwyżki ustala się, biorąc pod uwagę mniejszą ilość. Jeżeli kompensowane składniki mają różne ceny, do wyceny kompensaty przyjmuje się cenę tego składnika, która jest niższa.

Przykład

Podczas spisu z natury towaru "A" ustalono jego stan w wysokości 150 szt. Ponieważ wartość jednostkowa towaru wynosi 100 zł, łącznie daje to wartość 15.000 zł. Natomiast według zapisów wynikających z ksiąg rachunkowych, zapas towarów "A" to 160 szt. o wartości 16.000 zł.

Do czasu wyjaśnienia przyczyny niedoboru jego wartość (1.000 zł) zaksięgowano na koncie 24-1/0.

Na podstawie ustaleń komisji inwentaryzacyjnej kierownik jednostki podjął decyzję o zakwalifikowaniu niedoboru do kategorii niezawinionych przez osobę odpowiedzialną materialnie i odpisaniu jego wartości w koszty.

Dekretacja:

Opis operacji: Kwota Konto
Wn Ma
1. Wartość niedoboru do czasu wyjaśnienia przyczyny jego powstania: 1.000 zł 24-1/0 33
2. Rozliczenie niedoborów uznanych za niezawinione na podstawie decyzji kierownika jednostki: 1.000 zł 76-1 24-1/0

Księgowania:

Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych za 2016 r.

Podatkowe rozliczenie niedoborów/nadwyżek

Do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć tylko wartość niedoborów niezawinionych. Z kolei niedobory zawinione nie są kosztem podatkowym.

Ważne jest przy tym właściwe udokumentowanie niedoboru oraz przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego przyczyny i okoliczności powstania niedoborów i sporządzenie na tę okoliczność dokumentu (np. notatki).

Natomiast jeśli na skutek przeprowadzonej inwentaryzacji okaże się, że np. w magazynie jest więcej towarów niż to wynika z ewidencji księgowej, wówczas powstała nadwyżka traktowana jest jak przychód z nieodpłatnych świadczeń, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o PDOP i odpowiednio art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o PDOF.

Więcej przeczytasz w Pisaliśmy o tym
Biuletynie Informacyjnym nr 34 z 1.12.2016 r.
na str. 15-21

W zakresie VAT należy wskazać, że w przypadku niedoboru niezawinionego nie wystąpi obowiązek korekty odliczonego VAT. Obowiązek korekty wystąpi zaś w przypadku niedoboru zawinionego.

Opodatkowaniu VAT nie podlega natomiast stwierdzona w trakcie inwentaryzacji wartość nadwyżek towarów.

Inwentaryzacja - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60